902/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1993

Liikenneministeriön päätös telemaksujen yleisistä perusteista

Liikenneministeriö on teletoimintalain (183/87) 22 §:n 2 momentin (676/92) nojalla määrännyt:

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan telemaksuihin.

Tätä päätöstä ei sovelleta telemaksuihin, jotka telelaitos perii:

1) omaan käyttöön ottamistaan suoritteista, jollei 6 §:stä muuta johdu;

2) yhdysliikenteestä muuhun kuin teletoimintalain 4 tai 5 §:ssä tarkoitetun toimiluvan, luvan tai ilmoituksen varaiseen televerkkoon; eikä

3) toiselta telelaitokselta suoritteesta, jonka tuottamiseen tällä itselläänkin on oikeus.

2 §
Määritelmiä

Tässä päätöksessä tarkoitetaan:

1) telemaksulla telelaitoksen käyttäjältä tai toiselta telelaitokselta suoritteesta perimää maksua, kuten liittymismaksua, puhelumaksua, vuosi- ja kuukausimaksua, johtomaksua, oikoliikenteen liikennemaksua, yhdysliikennemaksua ja verkkokorvausta tai kiinteän johdon vuokraa;

2) telelaitoksella teletoimintalain (183/87) 4 §:ssä (676/92) ja 5 §:n 2 momentissa (676/92) tarkoitettua yleisen teletoiminnan harjoittajaa;

3) käyttäjällä telelaitoksen kanssa liittymäsopimuksen tehnyttä luonnollista tai oikeushenkilöä;

4) tilaajajohdolla yleisen televerkon teleliittymään päättyvää osaa, jonka erottaa muusta televerkosta keskus, keskitin tai muu vastaava laite taikka muukin verkon osa, joka on tarkoitettu palvelemaan vähintään kymmentä käyttäjää;

5) suoritteella teletoimintaan kuuluvaa telelaitoksen tuottamaa palvelua tai muuta hyödykettä;

6) toimitusehtopäätöksellä teleliittymien toimitusehtojen yleisistä perusteista annettua ministeriön päätöstä (1283/91);

7) suoritekustannuksilla suoritteen tuottamisesta telelaitokselle aiheutuneita kustannuksia;

8) oikojohdolla paikallista teletoimintaa harjoittavien telelaitosten välistä, ministeriön teletoimintalain 8 §:n 3 momentin (676/92) nojalla antaman päätöksen mukaista siirtoyhteyttä; sekä

9) ministeriöllä liikenneministeriötä.

3 §
Tasapuolisuus

Telemaksujen tulee olla tasapuolisia. Niiden tulee perustua julkiseen hinnastoon siten kuin toimitusehtopäätöksessä määrätään.

Telemaksun tulee olla saman suuruinen siitä riippumatta, kuka on maksuvelvollinen tai mihin televiestintään teleliittymää käytetään. Samanlaisesta suoritteesta perittävä telemaksu voidaan kuitenkin hinnastossa määrätä suuremmaksi tai pienemmäksi, milloin siihen on hyväksyttävä syy.

4 §
Hyväksyttävät syyt

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä ovat seuraavat ja niihin rinnastettavat syyt:

1) telemaksu määrätään suoritteiden määrän perusteella, jos se on suoritekustannusten vuoksi perusteltua eikä määrään lueta mukaan muita kuin teletoimintaan kuuluvia suoritteita eikä suoritteita, joita telelaitoksen kanssa kilpailevalla telelaitoksella ei ole oikeutta tarjota;

2) telemaksusta annetaan kohtuullinen alennus telelaitoksen omalle henkilöstölle;

3) televerkkoon liittymisestä perittävä maksu määrätään tilaajajohdon pituuden perusteella;

4) telemaksusta annetaan alennus vain kotitalouksille.

Alennuksen ehtona saa olla, että telelaitoksella on käytössään käyttäjän tunnistamiseksi tarpeelliset tiedot.

5 §
Kielletyt syyt

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä syynä ei pidetä ainakaan sitä, että:

1) maksuvelvollinen on tai sitoutuu olemaan telelaitoksen tai jonkin muun yrityksen kanssa muussakin asiakas-, liike- tai sopimussuhteessa kuin siinä, josta kyseinen maksu aiheutuu;

2) maksuvelvollinen sitoutuu olemaan hankkimatta jotakin suoritetta tai palvelua muulta telelaitokselta tai yritykseltä;

3) telelaitos on maksuvelvollisen yhteisön osakas tai jäsen;

4) maksuvelvollinen omistaa telelaitoksen tai osan siitä eikä omistusta ole hankittu liittymismaksulla tai siihen rinnastettavalla tavalla;

5) käyttäjä käyttää suoritetta hyväkseen palvelunsa myynnissä tai muussa liiketoiminnassa;

6) telelaitos joutuu tekemään hinnastonsa mukaisen suoritteen tarjoamiseksi investointeja muualle yleiseen televerkostoon kuin tilaajajohtoon.

6 §
Kohtuullisuus

Telemaksun tulee olla kohtuullisessa suhteessa suoritekustannuksiin. Suoritekustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon telelaitoksen kyseisen toiminnan taloudellisuus ja kustannusvastaavuus usean vuoden aikavälillä, mahdollisuus käyttää televerkkoa muidenkin suoritteiden tuottamiseen sekä se, että telelaitos jatkuvasti kykenee ylläpitämään ja kehittämään yleistä televerkostoa.

Milloin suoritekustannuksiin sisältyy telelaitoksen omaan käyttöönsä ottamia suoritteita, joita telelaitos tarjoaa myös muille telelaitoksille, suoritekustannuksina pidetään suoritteen hinnaston mukaista hintaa. Toiminnasta aiheutuvat yleiskustannukset ja usean suoritteen tuottamiseen vaikuttaneet kustannukset arvioidaan ja jaetaan suoritekustannuksiksi ministeriön tarvittaessa erikseen antamien ohjeiden mukaisesti.

Suoritekustannuksiin voidaan laskea myös liiketoiminnassa kohtuullisena pidettävä tuotto televerkkoon sijoitetulle pääomalle.

Kotitalouksien telemaksujen tulee olla kohtuullisia verrattuna muiden telelaitosten kotitalouksilta perimien vastaavien telemaksujen keskitasoon.

Telemaksuja ei saa määrätä niin alhaisiksi, että telelaitoksen kyky huolehtia sille kuuluvista velvollisuuksista vaarantuu.

7 §
Telemaksut kilpailutilanteessa

Paikallista teletoimintaa harjoittavan telelaitoksen telemaksut tulee määritellä tämän päätöksen mukaisesti kullakin paikallisalueella erikseen.

Kaukoteletoimintaa ja kansainvälistä teletoimintaa harjoittavan telelaitoksen telemaksut tulee määritellä tämän päätöksen mukaisesti kullakin teletoiminnan osa-alueella ottaen huomioon muiden samanlaista teletoimintaa harjoittavien telelaitosten toimintaoikeudet.

8 §
Telemaksut eräissä erityistapauksissa

Maksua ei saa periä käyttäjältä seuraavista suoritteista:

1) puhelusta yleiseen hätänumeroon;

2) puhelusta telelaitoksen vikapuhelimeen;

3) teleyhteyden yrityksestä muussa kuin datasiirtoverkossa, joka ei ole johtanut yhteyden syntymiseen kutsuvan liittymän ja kutsutun liittymän välillä, jollei kutsuva tilaaja ole saanut kutsutun tilaajan telelaitokselta erikseen tilaamaa viestiä, ilmoitusta tai muuta vastaavaa palvelua; eikä

4) käyttäjän palvelemisesta hänen äidinkielellään.

Sen estämättä, mitä 1 momentin 3 kohdassa määrätään, teleyhteyden yrityksestä voidaan periä maksu, milloin kutsuvalle tilaajalle annetaan yksiselitteinen tieto kutsutun liittymän tilaajanumeron muuttumisesta.

Milloin suoritetta tarjotaan käyttäjälle erityisen tarjouksen perusteella, on noudatettava toimitusehtopäätöksen määräyksiä.

9 §
Oikojohtomaksu

Jos käyttäjä ei yhteydenottokohtaisesti voi itse valita, muodostuuko teleyhteys kaukoverkon vai oikojohdon kautta, oikojohtomaksu ei saa olla suurempi kuin 10 ja 11 §:n nojalla määräytyvä verkkokorvaus.

10 §
Verkkokorvaus

Paikallista teletoimintaa harjoittavalla telelaitoksella on oikeus saada käyttäjältä korvaus teleliikenteen välittämisestä kaukoteleverkkoon (verkkokorvaus). Verkkokorvaus ei saa olla suurempi kuin telelaitoksen omassa verkossa perittävä korkein vastaava telemaksu vastaavana aikana.

Verkkokorvauksen sykäysväli saa olla eri suuruinen kuin paikallismaksun, jos voidaan osoittaa, että keskimääräinen verkkokorvaus ei muodostu 1 momentissa tarkoitettua suuremmaksi.

Verkkokorvausten televiestinnän välittämisestä eri telelaitosten toisiaan vastaaviin kaukoteleverkkoihin tulee olla yhtä suuria. Verkkokorvaus ei saa riippua siitä, minne kaukoteleverkkoon ohjattu televiestintä välitetään edelleen.

Kaukoteletoiminnan harjoittajalla on oikeus saada käyttäjältä verkkokorvaus teleliikenteen välittämisestä televerkkoon, jossa harjoitetaan ulkomaan teletoimintaa. Tästä korvauksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 1-3 momentissa ja 11 §:ssä on määrätty.

11 §
Laskevan liikenteen korvaus

Verkkokorvaus sisältää korvauksen myös kaukoverkosta paikallisverkkoon tulevasta teleliikenteestä (laskeva liikenne), jolleivät telelaitokset toisin sovi. Milloin laskevasta liikenteestä peritään verkkokorvaus erikseen, teleyhteydestä perittävien verkkokorvausten summaan sovelletaan, mitä 10 §:ssä määrätään. Summa ei tällöin saa ylittää sen telelaitoksen 10 §:n 1 momentissa tarkoitettua paikallismaksua, joka on alhaisempi.

12 §
Telelaitosten keskinäiset maksut

Telelaitosten keskinäisessä yhdysliikenteessä noudatetaan soveltuvin osin tämän päätöksen mukaisia hinnoitteluperusteita.

13 §
Laskujen erittely

Telelaitoksen on eriteltävä laskunsa siten kuin toimitusehtopäätöksessä määrätään.

14 §
Valvonta

Ministeriö ja Telehallintokeskus valvovat tämän päätöksen noudattamista.

15 §
Tietojensaanti

Tämän päätöksen noudattamisen valvontaa varten telelaitosten on toimitettava ministeriölle kulloinkin voimassa olevat hinnastonsa sekä tilinpäätöstietonsa samoin kuin muutkin ministeriön pyytämät tiedot eriteltynä teletoimintaan ja muuhun telelaitoksen harjoittamaan liiketoimintaan.

Telelaitoksen, joka harjoittaa teletoimintaa useissa televerkoissa, on toimitettava ministeriölle erittely eri televerkkojensa kustannuksista ja tuotoista 6 §:n mukaisesti laskettuna kunkin televerkon osalta erikseen.

Mitä 2 momentissa on määrätty, koskee myös telelaitosten keskinäisiä telemaksuja ja muita korvauksia silloin, kun telelaitos on toisen telelaitoksen osakas.

16 §
Poikkeukset

Ministeriö voi hakemuksesta myöntää telelaitoksille oikeuden poiketa tässä päätöksessä mainituista maksujen yleisistä perusteista.

17 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993 ja sillä kumotaan telemaksujen yleisistä perusteista 24 päivänä syyskuuta 1992 annettu liikenneministeriön päätös (885/92). Viimeksi mainitun päätöksen 13 §:n nojalla annetut luvat poiketa telemaksuja koskevista määräyksistä jäävät kuitenkin edelleen voimaan.

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.