874/1993

Annettu Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Alusrekisteriasetus

Liikenneministerin esittelystä säädetään 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun alusrekisterilain (512/93) 45 §:n nojalla:

1 §

Alusrekisteriin ja alusrakennusrekisteriin merkittävälle alukselle annetaan rekisterinumero, josta on käytävä ilmi, onko alus merkitty merenkulkuhallituksen vai Ahvenanmaan lääninhallituksen pitämään alusrekisteriin.

Mitä tässä asetuksessa säädetään alusrekisteristä, sovelletaan vastaavasti alusrakennusrekisteriin.

2 §

Rekisteriviranomainen pitää alusrekisteriasioista erillistä diaariota, johon tehdään merkintä myös siitä, milloin ja millä tavalla asianomaiselle on annettu tieto alusrekisterilain (512/93) 37 §:ssä tarkoitetusta rekisteriviranomaisen ratkaisusta.

Alusrekisterin, alusrakennusrekisterin ja diaarion pitämisessä saadaan käyttää automaattista tietojenkäsittelyä.

3 §

Alusrekisteriasiassa kertyneistä asiakirjoista muodostetaan asiakirjavihko, johon otetaan ratkaisun perusteena käytetyt asiakirjat sekä tarvittaessa päätöksen perustelut. Asiakirjavihkoon otetaan tieto asianomaisen lausumasta ja muusta asiassa esitetystä selvityksestä. Asian käsittelyn siirtämisestä sekä päätöksestä, jota ei merkitä alusrekisteriin, otetaan myös tieto asiakirjavihkoon.

Asiakirjavihkot arkistoidaan aluksen rekisterinumeron mukaisessa järjestyksessä.

4 §

Konkurssituomioistuimen on toimitettava viipymättä rekisteriviranomaiselle tieto, kun alusrekisteriin merkityn aluksen tai sen osuuden omistajan omaisuus on luovutettu konkurssiin, ja tästä on tehtävä merkintä alusrekisteriin. Samalla rekisteriviranomaisen on viipymättä toimitettava konkurssituomioistuimelle ote alusrekisteristä, josta selviää aluksen omistaja sekä alukseen vahvistetut kiinnitykset.

5 §

Suomen ulkomaanedustuston on toimitettava asianomaiselle rekisteriviranomaiselle jäljennös alukselle antamastaan väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta.

6 §

Aluksen rekisteröinti- ja kirjaamisasioissa käytettäviä hakemuslomakkeita on yleisön saatavilla merenkulkuhallituksessa ja sen piiri- ja aluetoimipaikoissa sekä Ahvenanmaan lääninhallituksessa.

7 §

Liikenneministeriö voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä rekisterinpidosta.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan alusrekisterilain täytäntöönpanosta 29 päivänä heinäkuuta 1927 annettu asetus (212/27) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 15 päivänä lokakuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.