864/1993

Annettu Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Verohallituksen päätös pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen sekä yhtiöveron hyvityksen hyväksi lukemisesta

Verohallitus on 28 päivänä marraskuuta 1959 annetun ennakkoperintälain (418/59) 20 §:n 2 momentin ja 34 §:n nojalla, sellaisina kuin 20 §:n 2 momentti on 26 päivänä kesäkuuta 1981 annetussa laissa (482/81) ja 34 § on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1338/90) sekä 12 päivänä joulukuuta 1958 annetun verotuslain (482/58) 105 §:n 1 ja 3 momentin nojalla, sellaisina kuin 1 momentti on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1548/92) ja 3 momentti on 30 päivänä huhtikuuta 1982 annetussa laissa (313/82), määrännyt:

1 §

Pidätystodistusta ei ole annettava:

1) eläkkeestä, elinkorosta eikä eläkevakuutuksen vakuutusmaksujen palautuksena, takaisinostolla tai muutosarvona maksetusta suorituksesta,

2) päivärahasta, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahasta eikä muusta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta, joka perustuu sairausvakuutuslakiin, kansaneläkelakiin tai potilasvahinkolakiin,

3) pakollisen tapaturma- tai liikennevahinkoturvan nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

4) tuloverolain 34 §:ssä tarkoitetusta henkivakuutuksen nojalla maksetusta vakuutussuorituksesta, vakuutusmaksujen palautuksesta ja takaisinostolla saadusta määrästä eikä muutosarvosta,

5) muun kuin 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetun vakuutuksen nojalla maksetusta päivärahasta eikä muusta vastaavasta tulojen ja elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta eikä sairaalavakuutuksen perusteella maksettavasta hoitopäiväkorvauksesta,

6) tartuntatautilain (583/86) nojalla maksetusta päivärahasta eikä ansionmenetyskorvauksesta,

7) rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain (935/73) nojalla tulojen tai elatuksen vähentymisestä maksetusta korvauksesta,

8) työttömyysturvalain (602/84) nojalla maksetuista etuuksista eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (763/90) tarkoitetusta koulutus- ja erityistuesta,

9) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle tai vajaakuntoiselle työttömälle henkilölle maksetusta tuesta eikä myöskään muulle kuin metsätaloutta harjoittavalle työttömän palkanneelle luonnolliselle hen- kilölle maksetusta työllistämistuesta taikka ammatinvalinnan ohjauksesta annetun lain (43/60) nojalla maksetusta vastaavasta tuesta,

10) työllisyysasetuksen (130/93) nojalla maksetusta työharjoittelutuesta eikä omatoimiseen työllistämiseen annetusta tuesta,

11) valtioneuvoston päätöksen (321/93) nojalla myönnetystä nuorten kesätyötuesta,

12) opintotukilain 10 §:ssä (684/90) tarkoitetusta aikuisopintorahana maksetusta ansionmenetyskorvauksesta eikä korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) nojalla maksetusta aikuisopintorahasta,

13) lapsen kotihoidon tuesta,

14) valtion virkamieslain (755/86) nojalla maksetusta toistuvasta korvauksesta,

15) ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain (657/89) nojalla maksetusta erityiskorvauksesta,

16) tuloverolain (1535/92) 74 §:ssä tarkoitetusta merityötulosta,

17) sellaisista rakennustoiminnan aloilla maksetuista lomapalkoista, lomakorvauksista ja lomaltapaluurahoista (lomarahoista), jotka työnantaja on valtakunnallisen työehtosopimuksen mukaan tilittänyt Postipankkiin työnantajajärjestön erityiselle postisiirtotilille,

18) henkilöstörahaston jäsenilleen maksamasta rahasto-osuudesta ja ylijäämästä,

19) sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain (118/91) mukaisesta päivärahasta,

20) kuntoutusrahasta ja kuntoutusavustuksesta ja kuntoutusajalta tapaturma- ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettujen lakien (625/91 ja 626/91) nojalla maksetusta ansionmenetyskorvauksesta,

21) vakuutuskassalaissa (1164/92) tarkoitettujen kassojen suorittamista etuuksista,

22) työtaistelun johdosta asianomaisen työmarkkinajärjestön suorittamasta veronalaisesta avustuksesta eikä muusta siihen rinnastettavasta avustuksesta,

23) ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta rahalaitoksen suorittamasta tai välittämästä korosta, ennakkoperintälain soveltamisalaan kuuluvasta joukkovelkakirjalainan liikkeeseen laskijan maksamasta korosta tai lainan koroksi katsottavasta tuotosta eikä myöskään sijoitusrahaston maksamasta voitto-osuudesta, kun suorituksen saajana on luonnollinen henkilö tai kotimainen kuolinpesä,

24) maatalousyrittäjien luopumiskorvauksesta annetun lain (1330/92) mukaisesta luopumiskorvauksesta,

25) palkkaturvaviranomaisen palkkaturvalain (649/73) nojalla suoraan työntekijälle maksamasta palkkaturvasta,

26) säännöllisen puutavaran ostajan puutavaran myyjälle maksamasta kauppahinnasta eikä

27) patentin, tekijänoikeuden tai muun niihin verrattavan oikeuden perusteella maksetuista korvauksista.

2 §

Ennakonpidätykset luetaan 1 §:ssä mainituista Suomesta saaduista tuloista verovelvollisen hyväksi suorituksen maksajan ennakkoperintäasetuksen 34 §:n tai ennakkoperintälain 33 §:n nojalla antamassa vuosi-ilmoituksessa tahi ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa antamien tietojen perusteella.

3 §

Muusta kuin 1 §:ssä mainitusta tulosta toimitettu ennakonpidätys voidaan lukea verotuksessa hyväksi ennakkoperintäasetuksen 34 §:n nojalla annetussa vuosi-ilmoituksessa tai ennakkoperintäasetuksen 31 §:ssä tarkoitetussa rekisteröimättömän työnantajan tilillepanokortissa ilmoitettujen tietojen perusteella, jos pidätystodistus on kadonnut tai verovelvollinen ei ole muusta syystä voinut liittää sitä veroilmoitukseensa.

4 §

Yhtiöveron hyvityksestä annetussa laissa tarkoitettu hyvitys luetaan siihen oikeutetun osingonsaajan hyväksi osingonsaajan veroilmoituksessa ja osingon maksajan vuosi-ilmoituksessa ilmoitetun osingon perusteella.

5 §

Verotuslain 103 §:n 1 momentissa tarkoitettu ennakko, joka on kansainvälisen sopimuksen nojalla siirretty vieraasta valtiosta Suomeen, luetaan verovelvollisen hyväksi sopimusvaltion asianomaisen veroviranomaisen antaman selvityksen perusteella.

6 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993. Päätöstä sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 1993 maksettuihin suorituksiin ja vuodelta 1993 toimitettavaan verotukseen.

Päätöksellä kumotaan verohallituksen pidätystodistuksen antamisvelvollisuuden rajoittamisesta ja ennakonpidätyksen hyväksi lukemisesta 8 päivänä lokakuuta 1992 antama päätös (964/92).

Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Riitta Roos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.