802/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993

Laki julkisen hallinnon asiakaspalvelujen järjestämisestä yhteisissä palveluyksiköissä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Palvelujen tasapuolisen saatavuuden turvaamiseksi maan eri osissa, asiakkaiden tarpeiden huomioon ottamiseksi ja julkisen hallinnonvoimavarojen käytön tehostamiseksi valtion ja kuntien viranomaiset sekä yhteisöt voivat järjestää palveluja yhteisissä palveluyksiköissä.

Viranomainen voi valtuuttaa toisen viranomaisen suostumuksensa mukaisesti hoitamaan täysin valtuuksin tehtäviä, jotks eivät edellytä tarkoituksenmukaisuusharkintaa ja joihin ei liity pakkokeinojen käyttöä siten, kuin valtioneuvoston päätöksellä tarkemmin määrätään. Valtuutetulla viranomaisella on sille siirrettyä tehtävää suorittaessaan kaikki ne oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat valtuuttavaa viranomaista.

2 §
Osapuolet

Valtion hallintoviranomainen ja liikelaitos, kunta, kunnan liikelaitos, kuntayhtymä, kuntien muu yhteistoimintaelin, kansaneläkelaitos, evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan viranomainen sekä jukista tehtävää lain nojalla hoitava yhtiö, yhdistys tai muu yhteisö voivat talousarvionsa ja toimivaltansa rajoissa sopia yhteistyöstä ja toimeksiannoista siten kuin tässä laissa säädetään.

3 §
Yhteispalvelusopimus

Tässä laissa tarkoitettujen tehtävien järjestämisestä on laadittava kirjallinen sopimus, jossa määritellään tehtävien hoidon taloudelliset ja toiminnalliset ehdot.

Tällöin ei kuitenkaan saa sopia hakemuksen tutkimatta jättämisestä tai hylkäämisestä, tehdyn päätöksen oikaisemisesta tai tehdyn päätöksen perusteella maksetun etuuden takaisin perimisestä, vaan nämä asiat ratkaisee aina valtuutuksen antanut viranomainen.

Siirreyyyjä tehtäviä hoitavilla henkilöillä on samat valtuudet kuin toimeksiantaneella viranomaisella käyttää henkilörekisterilain (471/87) säännösten estämättä sanotun viranomaisen henkilörekistereitä ja niiden sisältämiä tietoja. Sopimuksessa on määrättävä, kuka vastaa henkilörekisterilain mukaisten velvoitteiden noudattamisesta. Käyttöoikeudet on määrättävä koskemaan vain niitä henkilörekistereitä ja tietoja, joita kulloinkin kysymyksessä olevan tehtävän hoitaminen edellyttää. Henkilörekisteristä otettujen tietojen salassapidossa, käsittelyssä, säilyttämisessä ja hävittämisessä noudatetaan, mitä kunkin viranomaisen osalta on erikseen säädetty tai määrätty.

Sopimuksessa on määrättävä, miten osapuolet ohjaavat ja valvovat palvelutuotantoa, miten henkilöstö perehdytetään ja koulutetaan sekä miten palvelujen järjestämisestä tiedotetaan yleisölle.

4 §
Yhteistyömuodot

Sen estämättä, mitä sopimuksen osapuolten tehtävistä on laissa muutoin säädetty, viranomaiset voivat käyttää tässä laissa tarkoitettujen, valtioneuvoston päätöksellä tarkemmin määrättävien tehtävien suorittamiseen palveluksessaan olevien henkilöiden työpanosta ja muita voimavaroja.

5 §
Voimaantulosäännös

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

HE 52/93
HaVM 14/93

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.