788/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1993

Verohallituksen päätös leimaverokoneiden käytöstä

Verohallitus on 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 70 §:n 3 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 9 päivänä elokuuta 1993 annetussa laissa (730/93), päättänyt:

1 §

Asiakirjasta menevä leimavero saadaan suorittaa leimaamalla asiakirja leimaverokoneella siten kuin tässä päätöksessä määrätään.

2 §

Lääninverovirasto, jonka toimialueella luvanhaltija leimaverokonetta käyttäisi, myöntää hakemuksesta luvan leimaverokoneen käyttämiseen. Lupa myönnetään leimaverokonekohtaisena ja koneen käyttöpaikkakohtaisena. Lupaa ei myönnetä luonnolliselle henkilölle.

Sitä, joka on saanut luvan käyttää leimaverokonetta, sanotaan luvanhaltijaksi. Luvanhaltija vastaa leimaverokoneen hankinnasta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

3 §

Valtion viranomaisen käytössä olevalla leimaverokoneella saadaan leimata lääninveroviraston antamassa käyttölupapäätöksessä mainittuja asiakirjoja.

Muun luvanhaltijan kuin valtion viranomaisen käytössä olevalla leimaverokoneella saadaan leimata:

1) vekseli, jonka asettajana on luvanhaltija tai joka on siirretty luvanhaltijalle;

2) velkakirja ja shekkitili- tai muu lainasopimus;

3) arvopapereiden luovutuksesta laadittava leimaverolaskelma;

4) kiinteistön luovutuskirja;

5) vuokraoikeuden siirtoa koskeva luovutuskirja;

6) maksamismääräyshakemukseen ja lainhakuanomukseen liittyvä saamistodiste;

7) tuomioistuimelle annettava tai esitettävä saamistodiste tai muu asiakirja; sekä

8) kaupparekisteri-ilmoitus.

Kohdissa 2--8 tarkoitettujen asiakirjojen on liityttävä luvanhaltijan toimintaan siten, että luvanhaltija on asiassa osallisena ostajana, myyjänä, hakijana, asiamiehenä tai muussa vastaavassa ominaisuudessa.

Velkakirja tai sopimus saadaan leimata leimaverokoneella myös silloin kun se on kiinnitetty tai tarkoitettu kiinnitettäväksi.

Lääninverovirasto voi hakemuksesta oikeuttaa luvanhaltijan, joka ei ole valtion viranomainen, leimaamaan leimaverokoneella muitakin kuin edellä 2 momentissa tarkoitettuja asiakirjoja.

Jos edellä 2 momentissa tarkoitettu luvanhaltija on muu yritys kuin pankki, lääninverovirasto voi rajoittaa luvanhaltijan oikeutta käyttää leimaverokonetta vain sellaisiin asiakirjoihin, jotka liittyvät luvanhaltijan toimialaan.

4 §

Leimapainanteessa tulee olla:

1) sanat LEIMAVERO STÄMPELSKATT ja Suomen vaakuna;

2) lääninveroviraston koneelle määräämä numero;

3) leimaamisen päivämäärä;

4) leimaveron määrää osoittava merkintä markkoina; sekä

5) koneen käyttöpaikkakunta.

Leimapainanteessa voi lisäksi olla erillisenä osana luvanhaltijan nimellä tai nimilyhenteellä sekä luvanhaltijan määräämällä numerotunnuksella varustettu lisäpainanne.

Leimaamiseen on käytettävä leimaverokonetta varten valmistettua vihreää leimasinväriä. Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että leimapainanteet ovat aina selvästi luettavissa.

5 §

Leimaverokoneena saadaan käyttää vain verohallituksen hyväksymää tyyppiä olevia koneita. Yrityksen, joka aikoo pitää kaupan leimaverokoneita, tulee antaa verohallitukselle sitoumus siitä, että sen myytäviksi tarkoitetut leimaverokoneet ovat verohallituksen hyväksymän mallikoneen mukaisia ja että se koneiden myynnissä, korjauksessa ja huollossa noudattaa niistä annettavia määräyksiä. Tällaista yritystä sanotaan valtuutetuksi myyjäksi.

6 §

Leimaverokoneiden valvonnasta huolehtivat verohallitus ja lääninverovirastot. Leimaverokonetta saadaan käyttää sen jälkeen kun valvova viranomainen on sen valtuutetun myyjän tai tämän edustajan läsnäollessa tarkastanut, lukinnut ja sinetöinyt.

7 §

Leimalaatta valmistetaan lääninveroviraston luvalla luvanhaltijan kustannuksella. Leimalaatta kuuluu valtiolle. Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitettu lisäpainanteen painava laatta kuuluu kuitenkin luvanhaltijalle.

Leimalaatta, joka kulumisen tai vahingoittumisen vuoksi ei anna selvää painannetta, tai jossa tapahtuu muutoksia, on uusittava luvanhaltijan kustannuksella.

Käytöstä poistettu leimalaatta, lukuunottamatta 4 §:n 2 momentissa mainittua lisäpainanteen painavaa laattaa, on luovutettava lääninverovirastolle.

8 §

Leimaverokonetta saa käyttää vain luvanhaltija. Luvanhaltijan, joka luopuu leimaverokoneen käyttämisestä, tulee kirjallisesti ilmoittaa siitä lääninverovirastolle. Tälläista konetta ei saa ottaa uudelleen käyttöön ilman lääninveroviraston lupaa. Leimaverokoneen käytöstä luovuttaessa leimalaattaan sovelletaan, mitä edellä 7 §:n 3 momentissa on säädetty.

Luvanhaltijan nimen ja osoitteen sekä koneen käyttöpaikan osoitteen muutoksesta on kirjallisesti ilmoitettava sille lääninverovirastolle, jonka virka-alueella leimaverokonetta on käyttölupapäätöksen mukaisesti käytetty.

Luvanhaltija on velvollinen säilyttämään leimaverokoneen ilmoitetussa käyttöpaikassa.

9 §

Luvanhaltijan on maksettava kertyneen leimaveron määrä sille lääninverovirastolle, jonka toimialueella leimaverokonetta 2 §:n 1 momentin mukaan käytetään, seuraavasti:

Luvanhaltija/maksupäivä
Leimavero on kertynyt kalenterikuukauden aikana Muu kuin valtion viranomainen Valtion viranomainen
1--10 päivinä saman kalenterikuukauden 12. päivä saman kalenterikuukauden 20. päivä
11--20 päivinä saman kalenterikuukauden 22. päivä saman kalenterikuukauden viimeinen päivä
21-kuukauden viimeisenä päivänä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 2. päivä kalenterikuukautta seuraavan kuukauden 10. päivä

Jos edellä mainittu maksupäivä on pyhäpäivä, juhannusaatto tai arkilauantai, saa maksettavan määrän suorittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Luvanhaltijan on suoritettava veron määrä verohallituksen vahvistamaa maksulomaketta käyttäen. Lomakkeelle on merkittävä siinä vaaditut tiedot.

10 §

Luvanhaltijan on verohallituksen määräämällä tavalla pidettävä luetteloa leimaverokoneen käytöstä. Luvanhaltijan on lääninveroviraston kehotuksesta esitettävä leimaverokone, luettelo ja tositteet suoritetusta leimaverosta tarkastettavaksi.

Valtion viranomaisista luvanhaltijana koskevista tarkastuksista on säädetty erikseen.

11 §

Verohallitus tai lääninverovirasto voi kieltää leimaverokoneen käytön väliaikaisesti tai peruuttaa sen käyttöluvan:

1) jos luvanhaltija on laiminlyönyt maksujen suorittamisen määräaikana;

2) jos kone ei toimi tyydyttävästi tai sitä väärinkäytetään; taikka

3) jos luvanhaltija ei noudata muita leimaverokoneesta annettuja määräyksiä ja ohjeita.

12 §

Luvanhaltija on vastuussa ja korvausvelvollinen vahingosta, joka voi aiheutua valtiolle leimaverokoneen tai sen laskulaitteen epäluotettavasta tai puutteellisesta toiminnasta sekä koneen virheellisestä tahi huolimattomasta käsittelystä taikka väärinkäytöstä.

Luvanhaltijan on huolehdittava siitä, että leimaverokoneen käyttäjä on aina selvillä leimaverokoneen käyttöön liittyvistä määräyksistä.

13 §

Jos valtuutettu myyjä ei noudata 5 §:ssä mainitun sitoumuksen ehtoja tai verohallituksen antamia leimaverokoneen myyntiä, korjausta tai huoltoa koskevia määräyksiä, taikka jos konetyyppi osoittautuu käytössä niin epäluotettavaksi, että leimaveron oikea-aikainen ja oikeamääräinen kertyminen vaarantuu, verohallitus voi kieltää sitoumuksessa mainitun konetyypin myynnin, korjauksen ja huollon.

Valtuutettu myyjä on vastuussa siitä vahingosta, joka voi aiheutua valtiolle 5 §:ssä mainitun sitoumuksen ehtojen tai muiden edellä 1 momentissa tarkoitettujen määräysten rikkomisesta.

14 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen soveltamiseksi tarpeellisiin toimiin.

Tällä päätöksellä kumotaan leimaverokoneiden käytöstä 10 päivänä tammikuuta 1985 annettu verohallituksen päätös (196/85) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 1993

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Verotussihteeri
Pertti Nurmi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.