761/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asunnonvälittäjäasetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään elinkeinon harjoittamisen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 annetun lain 3 §:n 15 kohdan nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetussa laissa (653/85):

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan asunnonvälitysliikkeen harjoittamiseen.

Asetusta ei sovelleta kunnan tai muun viranomaisen järjestämään asunnonvälitykseen.

2 §
Asunnonvälittäjä

Asunnonvälitysliikkeen harjoittajana (asunnonvälittäjä) pidetään jokaista, joka ammattimaisesti tai jatkuvasti palkkiota vastaan saattaa sopijapuolet kosketuksiin toistensa kanssa tarkoituksena aikaansaada asuinhuoneiston huoneenvuokrasopimus.

3 §
Toiminnan aloittaminen

Ennen liikkeen toiminnan aloittamista on tehtävä elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetty ilmoitus. Lisäksi ennen toiminnan aloittamista asunnonvälitysliikkeen ja sen sivuliikkeen sijaintipaikan lääninhallitukselle on tehtävä ilmoitus, jossa on seuraavat tiedot ja liiteasiakirjat:

1) asunnonvälittäjän toiminimi ja liikkeen osoite;

2) todistus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa säädetyn ilmoituksen tekemisestä; sekä

3) ote kaupparekisteristä, jos toiminnan harjoittajana on yhteisö.

Liikkeen osoitteen muutoksesta ja toiminnan lakkaamisesta on ilmoitettava lääninhallitukselle viipymättä.

4 §
Asunnonvälittäjäluettelo

Lääninhallitus pitää luetteloa asunnonvälittäjistä. Luetteloon merkitään ilmoituksen tekopäivän lisäksi asunnonvälittäjän toiminimi ja liikkeen osoite. Luetteloon merkitään myös tiedot liikkeen osoitteen muutoksesta, 12 ja 14 §:n mukaiset seuraamukset sekä ilmoitus toiminnan lakkaamisesta.

2 luku

Asunnonvälitysliikkeen harjoittaminen

5 §
Liikkeen harjoittaminen

Asunnonvälitysliikettä harjoitettaessa on sen lisäksi, mitä muualla laissa ja tässä asetuksessa säädetään, noudatettava hyvää asunnonvälitystapaa. Asunnonvälittäjän on suoritettava välitystehtävä ammattitaitoisesti ja huolellisesti ottaen huomioon toimeksiantajan ja tämän vastapuolen edut.

Välitettävän kohteen markkinoinnissa ei saa antaa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tietoja.

6 §
Toimeksiantosopimus

Asunnonvälityksen toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti kahtena kappaleena, joista toinen jää toimeksiantajalle ja toinen asunnonvälittäjälle. Välittäjä ei voi vedota sopimusehtoon, josta ei ole kirjallisesti sovittu. Välitettävän kohteen vuokrapyynnön määrästä voidaan kuitenkin sopia myös suullisesti.

Toimeksiantosopimuksessa on mainittava ainakin seuraavat tiedot:

1) toimeksiantajan nimi ja osoite;

2) asunnonvälittäjän toiminimi ja liikkeen osoite sekä asiaa hoitavan henkilön nimi;

3) toimeksiannon sisältö ja siitä suoritettava korvaus riittävästi yksilöitynä; sekä

4) toimeksiannon vastaanottopäivä ja voimassaoloaika.

Toimeksiantosopimus voi olla voimassa enintään neljä kuukautta kerrallaan. Sopimuksen jatkamisesta on sovittava erikseen, aikaisintaan kuitenkin yhtä kuukautta ennen sopimuksen päättymistä.

7 §
Toimeksiantopäiväkirja

Asunnonvälitysliikkeessä on pidettävä vastaanotetuista toimeksiannoista päiväkirjaa.

Toimeksiantopäiväkirjaan on merkittävä toimeksiantajan nimi ja osoite sekä toimeksiannon järjestysnumero, sisältö, vastaanottopäivä sekä voimassaoloaika. Jos toimeksianto raukeaa tai peruuntuu tai jos sen sisältöä muutetaan, on siitä tehtävä merkintä päiväkirjaan.

Kun vuokrasopimus on tehty, on päiväkirjaan viivytyksettä merkittävä sopimuksentekopäivä, sopijapuolten nimet, vuokrauksen kohde sekä välityspalkkio.

Päiväkirjaan, jota ei enää käytetä, on merkittävä lopettamispäivämäärä. Päiväkirja on säilytettävä viisi vuotta lopettamispäivämäärästä lukien.

Päiväkirjaa saadaan pitää myös automaattisen tietojenkäsittelyn avulla edellyttäen, että se on aina saatettavissa kirjalliseen muotoon.

8 §
Tiedonantovelvollisuus asunnonhakijalle

Asunnonvälittäjän on tarjotessaan välitettävää asuinhuoneistoa vuokrattavaksi annettava asunnonhakijalle kaikki ne tiedot, joiden välittäjä tietää tai hänen pitäisi tietää vaikuttavan vuokrasopimuksen tekemiseen.

9 §
Välityspalkkio

Välityspalkkion on oltava kohtuullinen ottaen huomioon välitystehtävän laatu, suoritettu työmäärä ja tehtävän taloudellisesti tarkoituksenmukainen suoritustapa.

Asunnonvälittäjä saa periä vain yhden välityspalkkion määrän, kun sekä asunnonhakija että vuokranantaja ovat erikseen hänen toimeksiantajinaan.

3 luku

Erinäiset säännökset

10 §
Valvonta

Tämän asetuksen noudattamista valvoo lääninhallitus.

11 §
Tietojenantovelvollisuus valvontaviranomaiselle

Valvontaviranomaiselle on vaadittaessa esitettävä asunnonvälitysliikkeen toimeksiantopäiväkirja ja annettava muut valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

12 §
Hallinnollisen seuraamuksen määrääminen

Jos asunnonvälittäjä on laiminlyönyt noudattaa tämän asetuksen säännöksiä, lääninhallitus voi antaa varoituksen.

Jos laiminlyönnit tai rikkomukset ovat vakavia tai jos ne annetusta varoituksesta huolimatta toistuvat, lääninhallitus voi keskeyttää liikkeen toiminnan määräajaksi, kuitenkin enintään kolmeksi kuukaudeksi.

13 §
Muutoksenhaku

Muutoksenhausta lääninhallituksen päätökseen säädetään erikseen. Lääninhallituksen päätöstä on valituksesta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

Päätökseen, jolla on annettu varoitus, ei saa hakea muutosta.

14 §
Rangaistussäännös

Joka rikkoo tämän asetuksen 7 §:n 1 momentin tai 11 §:n säännöksiä, on tuomittava asunnonvälitysliikkeestä annettujen säännösten rikkomisesta sakkoon, jollei teosta muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

4 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

15 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan asunnonvälitysliikkeistä 12 päivänä lokakuuta 1962 annettu asetus (534/62) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16 §
Siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla toimivat asunnonvälittäjät siirretään viran puolesta 4 §:ssä tarkoitettuun luetteloon.

Tämän asetuksen 6 §:n säännöstä sovelletaan asetuksen voimaantulon jälkeen tehtäviin toimeksiantosopimuksiin.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.