741/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä 26 päivänä elokuuta 1988 annetun lain (772/88) 2 luvun 1 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti ja 12 §:n 1 momentti, 3 luvun 2 §:n 3 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 9 §:n 1 ja 2 momentti, 4 luvun 1 §:n 2 ja 3 momentti sekä 5 luvun 2 §:n 2 momentti ja 8 §:n 2 momentti,

niistä 2 luvun 11 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1285/90), sekä

lisätään 1 luvun 4 §:ään uusi 4 momentti, 2 luvun 8 §:ään uusi 2 momentti ja lukuun uusi 13 §, seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

4 §
Markkinaosapuolet

Ulkomaisella optioyhteisöllä tarkoitetaan tässä laissa Euroopan talousalueella sijaitsevaa tai toimivaa, optioyhteisöön rinnastettavaa toimiluvan saanutta yhteisöä, jolle optioyhteisön hallitus on myöntänyt oikeuden käydä kauppaa vakioiduilla optioilla ja termiineillä ja jättää niitä selvitettäviksi.

2 luku

Optioyhteisö ja markkinaosapuolet

1 §
Luvanvaraisuus ja valvonta

Optioyhteisöjä sekä välittäjien, markkinatakaajien, meklarien ja ulkomaisten optioyhteisöjen johdannaismarkkinoihin liittyvää toimintaa valvoo pankkitarkastusvirasto.

8 §
Optioyhteisön hallitus

Optioyhteisön hallitus saa, siten kuin jäljempänä on säädetty, myöntää ulkomaiselle optioyhteisölle oikeuden käydä kauppaa vakioiduilla optioilla ja termiineillä ja jättää niitä selvitettäviksi.

11 §
Markkinatakaaja

Markkinatakaajan oikeudet voidaan myöntää suomalaiselle luottolaitokselle ja arvopaperinvälitysliikkeelle sekä ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevalle sivukonttorille. Valtiovarainministeriön luvalla voidaan myös muulle yhteisölle, jonka sidottu oma pääoma on vähintään 500 000 markkaa, myöntää markkinatakaajan oikeudet optioyhteisössä.


12 §
Meklari

Meklarin oikeudet voidaan myöntää täysivaltaiselle luonnolliselle henkilölle, jolla on asuinpaikka Euroopan talousalueella, joka täyttää optioyhteisön säännöissä asetetut ammattitaitoa ja kokemusta koskevat määräykset ja jota ei ole asetettu liiketoimintakieltoon ja joka ei ole konkurssissa. Valtiovarainministeriö voi myöntää poikkeuksen meklarin asuinpaikkaa koskevasta vaatimuksesta.


13 §
Ulkomainen optioyhteisö

Optioyhteisö saa pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin myöntää ulkomaiselle optioyhteisölle oikeuden käydä kauppaa vakioiduilla optioilla ja termiineillä ja jättää niitä selvitettäviksi.

3 luku

Optioyhteisön toiminta

2 §
Kohde-etuudet ja tunnusluvut

Kurssin vahvistuksen ja kaupankäynnin kohteena olevien indeksioptioiden ja indeksitermiinien tulee kohdistua Suomessa arvopaperimarkkinalain (495/89) 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin tai siihen rinnastettavassa menettelyssä Euroopan talousalueella kaupankäynnin kohteeksi otettujen arvopaperien hintakehityksen muutosten perusteella laskettavaan tunnuslukuun. Tunnusluvun laskemismenetelmän tulee olla yksiselitteisesti määritelty optioyhteisön säännöissä.

5 §
Optiokauppojen selvitys

Optioyhteisö saa hyväksyä selvitykseen option ja termiinin, jonka välittäjä tai markkinatakaaja on antanut selvitettäväksi ja joka perustuu optioyhteisössä tai toisessa sellaisessa optioyhteisössä, jonka optiokaupat yhteisö selvittää, tehtyyn optiokauppaan. Optioyhteisö saa pankkitarkastusviraston määräämin ehdoin myös hyväksyä selvitykseen vakioidun option ja termiinin, jonka ulkomainen optioyhteisö on antanut selvitettäväksi.


9 §
Johdannaistilit

Johdannaistilit pidetään optioyhteisössä välittäjien ja näiden asiakkaiden sekä markkinatakaajien ja ulkomaisten optioyhteisöjen lukuun. Välittäjien asiakkaiden johdannaistilit ovat välittäjien hoidossa.

Johdannaistilit on jaoteltava asiakkaiden tileihin ja välittäjien omiin tileihin sekä markkinatakaajien tileihin ja ulkomaisten optioyhteisöjen tileihin. Optioyhteisö voi pitää välittäjien lukuun kokoomatilejä, joille saman vuorokauden aikana syntyneitä optioita ja termiinejä kirjataan. Kokoomatileille kirjatut sopimukset on jaettava asiakkaiden ja välittäjien omille tileille ennen seuraavan kaupantekopäivän alkua.


4 luku

Johdannaismarkkinoiden valvonta

1 §
Valvonta

Pankkitarkastusviraston on valvottava, että välittäjät, markkinatakaajat, meklarit ja ulkomaiset optioyhteisöt noudattavat johdannaismarkkinoihin liittyvässä toiminnassaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä asianomaisen optioyhteisön sääntöjä.

Pankkitarkastusviraston 1 ja 2 momentissa säädettyyn toimintaan sovelletaan pankkitarkastusvirastosta annettua lakia (1273/90).

5 luku

Erinäiset säännökset

2 §
Vaitiolovelvollisuus

Pankkitarkastusviraston oikeudesta antaa tietoja ulkomaiselle johdannaismarkkinoita valvovalle viranomaiselle säädetään pankkitarkastusvirastosta annetussa laissa.

8 §
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta pankkitarkastusviraston tämän lain nojalla antamaan päätökseen sovelletaan, mitä pankkitarkastusvirastosta annetussa laissa on säädetty. Pankkitarkastusviraston 2 luvun 3 §:n 3 momentissa ja 3 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 318/92
TaVM 16/93
ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivit (79/279/ETY, 80/390/ETY, 82/121/ETY, 87/345/ETY, 88/627/ETY, 89/298/ETY, 89/592/ETY ja 90/211/ETY).

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.