730/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 8 a §, 10 §:n Autokoulunpitolupaa ja Teknisen laitteen hyväksymistä koskeva nimike sekä Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta, 12 §:n 1 momentin 8, 23, 47, 48 ja 51 kohta sekä 2 momentti, 13 § ja 76 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 8 a § 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa (492/71), 10 §:n Autokoulunpitolupaa ja Teknisen laitteen hyväksymistä koskeva nimike 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 kohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1630/92), 12 §:n 1 momentin 8 kohta mainitussa 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa, 23 kohta 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa (597/50), 47 ja 48 kohta 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa laissa (273/73), 51 kohta 29 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (998/73) ja 2 momentti mainitussa 18 päivänä kesäkuuta 1971 annetussa laissa, 13 § muutettuna 2 päivänä joulukuuta 1977 ja 31 päivänä elokuuta 1978 annetuilla laeilla (862/77 ja 664/78) ja mainitulla 20 päivänä joulukuuta 1991 annetulla lailla sekä 76 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1978 annetussa laissa (1039/78), ja

muutetaan 4, 6, 8 ja 9 §, 10 §:n Apteekkilupaa ja Liikennelupaa koskeva nimike sekä 12 §:n 1 momentin 1, 3, 20, 31 ja 49 kohta, 70 §:n 3 momentti ja 92 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 § muutettuna 25 päivänä maaliskuuta 1948, 23 päivänä joulukuuta 1959, 15 päivänä elokuuta 1980, 14 päivänä joulukuuta 1984 ja 13 päivänä maaliskuuta 1987 annetuilla laeilla (244/48, 479/59, 608/80, 870/84 ja 286/87) ja mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla, 6 § mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, 8 § muutettuna viimeksi mainitulla lailla ja mainitulla 30 päivänä joulukuuta 1992 annetulla lailla, 9 § osittain muutettuna 23 päivänä kesäkuuta 1977 annetulla lailla (512/77), 10 §:n Apteekkilupaa koskeva nimike mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, Liikennelupaa koskeva nimike muutettuna viimeksi mainitulla lailla sekä 26 päivänä kesäkuuta 1992 ja 18 päivänä joulukuuta 1992 annetuilla laeilla (555/92 ja 1322/92), 12 §:n 1 momentin 1 kohta 30 päivänä huhtikuuta 1987 annetussa laissa (456/87), 3 kohta mainitussa 15 päivänä elokuuta 1980 annetussa laissa, 20 kohta mainitussa 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa, 31 kohta mainitussa 30 päivänä maaliskuuta 1973 annetussa laissa ja 49 kohta 21 päivänä joulukuuta 1973 annetussa laissa (938/73), 70 §:n 3 momentti 26 päivänä kesäkuuta 1987 annetussa laissa (591/87) ja 92 §:n 3 momentti 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa laissa (1029/74), seuraavasti:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kolmeen ryhmään seuraavasti:

1 ryhmä:

Tasavallan presidentti, tasavallan presidentin kanslia, valtioneuvosto, valtioneuvoston kanslia, ministeriöt, oikeuskanslerinvirasto ja keskusverolautakunta.

2 ryhmä:

Väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, opetushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, tiehallitus, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohal- linnon yksikkö, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, kuluttajavirasto, tapaturmavirasto ja lääkelaitos.

3 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, vesi- ja ympäristöpiirit ja merenkulkupiirit.

6 §

Mikäli ei tässä laissa toisin säädetä, on kuhunkin 4 §:ssä mainittuun ryhmään kuuluvan viranomaisen antamat toimituskirjat varustettava leimalla seuraavin määrin:

1) päätös, diaaritodistus tai muu toimituskirja eri paperille tai viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu, sekä pöytäkirjanote, joka voimassa olevien säännösten mukaan on varsinaisena toimituskirjana annettava asianosaiselle, paitsi 2 kohdassa mainittu, kultakin sivulta:


      mk
1 ryhmässä 50,-
2  ,,   28,-
3  ,,   12,-

2) jäljennös toimituskirjasta tai muusta viranomaisen hallussa säilytetystä asiakirjasta, välipäätös, joka on viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty eikä sisällä määräystä takavarikosta tai muusta virka-aputoimesta, sekä muunlainen kuin 1 kohdassa mainittu ote toimitus- tai muusta asiakirjasta, myös valokopiona annettuna, kultakin sivulta:


       mk
1  ryhmässä 12,-
2-3  ,,   10,-

8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:

a) päätökset valitusasioissa: ministeriön päätökset 175 markkaa sekä muiden viranomaisten 415 markkaa;

b) päätökset erivapaushakemuksiin, jos ne koskevat virkavuosien lukemista tai oikeutta päästä oppilaaksi oppilaitokseen, 92 markkaa ja muut 840 markkaa;

c) päätökset, joilla myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1 400 markkaa;

d) päätökset muihin edellä mainitsemattomiin hakemuksiin, joihin ei sisälly erivapaushakemusta, 175 markkaa;

e) jäljennökset 25 markkaa.

2 ryhmässä:

a) päätökset ja sijoituskirjat sekä kuulutukset perinnöksiostosta tai asukasoikeuden hakemuksista kruununtaloon 42 markkaa;

b) jäljennökset 14 markkaa.

9 §

Edellä 8 §:ssä säädetystä lisäleimasta on vapaa viranomaiselle annettuun asiakirjaan kirjoitettu tai liitetty ratkaisu sekä tasavallan presidentin eri toimituskirjana antama hylkäämispäätös.

Oikeuskanslerinvirastossa otetaan leimaveroa ainoastaan diaaritodistuksista, otteista ja jäljennöksistä.

10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan lääkelaitoksen harkinnasta riippuen, vähintään 4 200 ja enintään 70 000 markkaa.


Liikennelupa:

1) henkilölinjaliikenteen harjoittamista varten luvan myöntäneen viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 7 400 markkaa;

2) henkilötilausliikenteen harjoittamista varten 1 000 markkaa kultakin ajoneuvolta.


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:

1) rikosasioissa sekä rikokseen perustuvaa yksityisoikeudellista vaatimusta koskevissa asioissa;


asioissa, jotka koskevat:

3) valtiolle, kansaneläkelaitokselle, maakunnalle, kunnalle, seurakunnalle tai kunnalliselle taikka rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle tulevan veron tai maksun tai sen laskemisessa käytettävän perusteen määräämistä taikka sellaisen veron tai maksun maksuunpanoa tai ulosmittausta taikka maksuajan pitennystä tai muuta helpotusta sen suorittamisessa taikka takaisinmaksua, ei kuitenkaan keskusverolautakunnassa, eikä asioissa, jotka koskevat tulliedun myöntämistä tai sen nojalla tapahtuvaa takaisinmaksua, tulliselvitysajan tai tullittomaan maahantuontiin säädetyn määräajan taikka tulliperuutukseen oikeuttavan vientiajan pitentämistä tai takaisinmaksua sen nojalla, muuta erikoishelpotusta tullista tai muista tullilaitoksen kannettavista veroista ja maksuista taikka ennakkotietoa maahan tuotavalle tavaralle pantavasta tullista;


niin myös

20) toimituskirjat, jotka lunastuksetta annetaan sellaisesta virastosta, jossa lunastusta yleensä otetaan;


31) todistus, jolla valitsijayhdistyksen asiamiehen nimikirjoitus todistetaan omakätiseksi, vaaliliittoanomusta koskeva nimikirjoitustodistus ja muu eduskunnan jäsenten ja kunnanvaltuutettujen vaaleissa tarvittava todistus, viranomaiselle esitettävään opintotodistukseen tai -kirjaan erityisten säännösten mukaan kirjoitettava todistus, todistus, joka merkitään passiin, oleskelukirjaan tai rajan poikki kulkemista varten annettuun lupatodistukseen, lukuun ottamatta esteettömyysmerkintää, joka tehdään passiin ulkomaille matkustamista varten;


49) päätös, jonka tapaturmavirasto antaa rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain nojalla;


70 §

Lääninverovirasto voi hakemuksesta myöntää luvan leimata asiakirjoja leimaverokoneella. Verohallitus hyväksyy tähän tarkoitukseen käytettävät koneet sekä antaa määräykset koneiden myyntiin, käyttöön ja huoltoon liittyvistä lupaehdoista, leimaverokoneiden käytöstä ja kertyneen leimaveron määräajoin tapahtuvasta suorittamisesta lääninverovirastolle.

92 §

Joka ei tyydy päätökseen, jonka lääninoikeus on antanut 1 momentissa tarkoitetun valituksen johdosta, saa valittaa siitä korkeimpaan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen päivän kuluessa siitä päivästä, jona päätös on tiedoksi saatu, sitä päivää lukuun ottamatta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 65/93
VaVM 26/93

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.