711/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Nestekaasuasetus

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään räjähdysvaarallisista aineista 19 päivänä kesäkuuta 1953 annetun lain (263/53) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee:

1) nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä, varastointia ja säilyttämistä;

2) nestekaasun hajustamista;

3) nestekaasua teknisesti käyttävien, varastoivien ja käsittelevien laitosten lupa- ja ilmoitusmenettelyä sekä tarkastuksia;

4) nestekaasun teknisen käytön, varastoinnin ja käsittelyn käytön valvojaa sekä käytön valvojan pätevyyden toteamista;

5) nestekaasun käyttö- ja käsittelylaitteistojen asentamista ja huoltamista;

6) nestekaasun käyttölaitteita ja -laitteistoja;

7) toimenpiteitä nestekaasua teknisesti käyttävissä, varastoivissa ja käsittelevissä laitoksissa sattuvien onnettomuuksien yhteydessä; sekä

8) suuronnettomuusvaaran torjuntaa nestekaasua teknisesti käyttävissä, varastoivissa ja käsittelevissä laitoksissa.

2 §
Soveltaminen puolustusvoimissa

Tätä asetusta ei sovelleta puolustusvoimissa siltä osin kuin siitä erikseen säädetään.

3 §
Soveltamisalan rajauksia

Tätä asetusta ei sovelleta nestekaasun valmistukseen eikä nestekaasun käyttöön raaka-aineena kemiallisessa prosessissa paitsi nestekaasun siirtoon tarkoitettuihin putkistoihin. Asetusta ei myöskään sovelleta kohteissa, joissa nestekaasua käytetään tuki- ja lisäpolttoaineena muiden vastaavien kaasumaisten hiilivetyjen kanssa prosessilaitosten polttojärjestelmissä, eikä nestekaasun käsittelyyn ja varastointiin aerosolien täytön yhteydessä.

Tämän asetuksen säännöksiä ja sen nojalla varastosäiliöiden sijoituksesta annettuja määräyksiä voidaan soveltaa myös 1 momentissa tarkoitetuissa kohteissa siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö erikseen päättää.

Tämän asetuksen säännöksiä ei myöskään sovelleta ajoneuvoon, jossa käytetään moottoriin liitetyssä kiinteässä säiliössä nestekaasua.

Tämän asetuksen 3-5 luvun lupa- ja ilmoitusmenettelyä ja tarkastuksia sekä 6 luvun käytön valvojaa koskevia säännöksiä ei sovelleta nestekaasun varastointiin vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen 18 §:ssä tarkoitetulla jakeluasemalla, kun nestekaasua varastoidaan tai säilytetään jakeluasemalla nestekaasupulloissa myyntiä varten.

4 §
Valvontaviranomaiset

Tämän asetuksen valvontaviranomaisina toimivat teknillinen tarkastuskeskus, merenkulkuhallitus ja kunnan palopäällikkö.

5 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) nestekaasulla teknistä laatua olevaa hiilivetyseosta, joka sisältää pääasiallisesti C3- ja C4-hiilivetyjä; C3-hiilivedyissä pääkomponentteina ovat propaani ja propeeni ja C4-hiilivedyissä butaani ja buteeni; nestekaasun höyrynpaine saa olla 70 °C lämpötilassa enintään 31 bar (3,1 MPa, absoluuttinen paine);

2) nestekaasun teknisellä käytöllä toimintaa, jossa nestekaasua käytetään lämmön kehittämiseen, jäähdyttämiseen, valaistukseen tai muuhun vastaavan tarkoitukseen;

3) nestekaasun käsittelyllä toimintaa, jossa nestekaasua siirretään putkistossa, täytetään tai tyhjennetään nestekaasusäiliöitä, tehdään nestekaasu-ilmaseoksia sekä vastaavaa toimintaa;

4) käyttölaitoksella nestekaasun teknisessä käytössä käytettävää yhtenäistä aluetta, rakennusta tai rakennuksen osaa, varastot mukaan luettuna; käyttölaitokseen kuuluvat myös käyttölaitteistojen ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteet sekä laitoksen suojausjärjestelmät;

5) varastolla nestekaasun varastointiin tarkoitettua yhtenäistä tai sellaiseksi katsottavaa aluetta tai rakennusta taikka rakennuksen osaa; varastoon kuuluvat myös alueella olevat varastorakennukset, säiliöt, täyttö-, tyhjennys- ja siirtolaitteistot, putkistot ja niihin liittyvät muut laitteet;

6) käyttölaitteistolla käyttölaitteen tai -laitteiden ja putkiston sekä niihin liittyvien säiliöiden muodostamaa kokonaisuutta; sekä

7) kiinteällä asennuksella sellaista käyttölaitteistoon liittyvää asennusta, jossa nestekaasua johdetaan käyttölaitteelle muuta kuin letkua käyttäen; kiinteäksi asennukseksi ei määritellä asennusta, jossa nestekaasua johdetaan letkulla käyttölaitteelle käyttäen asennukseen kuuluvia metallisia läpivienti- ja jakokappaleita.

2 luku

Yleiset turvallisuusmääräykset

6 §
Nestekaasun hajustaminen

Nestekaasu on hajustettava mahdollisten vuotojen havaitsemisen tehostamiseksi. Hajustamisvaatimus ei kuitenkaan koske nestekaasua, joka kuljetetaan Suomen alueen kautta ja jota ei käytetä Suomessa.

Nestekaasuun on sekoitettava selvästi erottuvaa hajusteainetta niin paljon, että kaasu voidaan aistia silloin, kun kaasun pitoisuus ilmassa on vähintään yksi viidesosa alemmasta syttymisrajasta. Nestekaasun valmistajan tai maahantuojan on huolehdittava hajustamisesta.

Teknillinen tarkastuskeskus voi yksittäistapauksessa, milloin erityiset syyt sitä vaativat, antaa määräämillään ehdoilla luvan hajustamattoman nestekaasun käyttöön ja varastointiin.

7 §
Yleisvaatimus

Nestekaasun teknisessä käytössä, käsittelyssä, varastoinnissa ja säilytyksessä on noudatettava varovaisuutta ja huolellisuutta.

Nestekaasua teknisesti käyttävän, käsittelevän tai varastoivan laitoksen tulee huolehtia toimintaan ja sen laajuuteen nähden tehokkaalla tavalla nestekaasun käytöstä, käsittelystä ja varastoimisesta laitoksessa niin, ettei toiminnasta aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkoja.

Nestekaasun käyttölaitokset ja varastot tulee suunnitella, mitoittaa ja rakentaa sekä niitä tulee käyttää ja huoltaa siten, että onnettomuusvaara on estetty riittävän tehokkaasti.

8 §
Sijoitus

Nestekaasuvarasto on sijoitettava sellaiselle etäisyydelle asutuksesta, kouluista, hoitolaitoksista, ihmisten oleskeluun tai kokoontumiseen tarkoitetuista tiloista, liikenneväylistä ja muusta ulkopuolisesta toiminnasta, ettei varastoinnista onnettomuus- tai häiriötilanteissa aiheudu henkilö- tai omaisuusvahinkojen vaaraa.

Varaston sijoituspaikkaa valittaessa tulee lisäksi ottaa huomioon, ettei laitoksen ulkopuolella oleva toiminta aiheuta onnettomuusvaaran lisääntymistä laitoksessa.

Laitoksessa tulee huolehtia rakenteellisin toimenpitein tai toiminnan luonteeseen nähden muulla tehokkaalla tavalla siitä, että asiattomilta estetään pääsy laitoksen alueelle.

3 luku

Luvan- ja ilmoituksenvaraisuuden määräytyminen

9 §
Kohteiden rajaus

Nestekaasun teknisen käytön, varastoinnin ja käsittelyn luvan- tai ilmoituksenvaraisuus määräytyy saman toiminnanharjoittajan hallinnassa olevassa toimipaikassa varastoitavan nestekaasun määrän perusteella. Sama koskee sellaisia laitoksia, jotka muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, vaikka ne muodostuvat useammasta eri toiminnanharjoittajan vastuulla olevasta osasta.

Varastoinniksi katsotaan myös nestekaasun jatkuva tai toistuva hallussa pitäminen määrätyssä paikassa säiliössä, pulloissa tai pakkauksissa taikka kuljetusvälineessä silloin, kun nestekaasun määrä ylittää jäljempänä säädetyt luvan- tai ilmoituksenvaraisuuden määräytymistä tarkoittavat rajat.

10 §
Toiminnan laajuus

Nestekaasun tekninen käyttö, käsittely tai varastointi on laajamittaista, jos laitoksessa varastoitavan nestekaasun määrä on yli 50 tonnia.

Nestekaasun tekninen käyttö, käsittely tai varastointi on keskisuurta, jos laitoksessa varastoitavan nestekaasun määrä on yli 5 tonnia mutta enintään 50 tonnia.

Nestekaasun tekninen käyttö, käsittely tai varastointi on vähäistä, jos laitoksessa varastoitavan nestekaasun määrä on enintään 5 tonnia.

11 §
Erillinen täyttö- ja tyhjennyspaikka

Keskisuureen varastointiin rinnastetaan toiminta, jossa nestekaasua toistuvasti tyhjennetään samassa paikassa säiliölaivasta, rautatiesäiliövaunusta tai säiliöajoneuvosta taikka muusta vastaavasta kuljetussäiliöstä, sekä toiminta, jossa nestekaasulla täytetään säiliölaivaa, rautatiesäiliövaunua taikka muuta vastaavaa kuljetussäiliötä, jos kyseinen toiminta tapahtuu muualla kuin 10 §:ssä tarkoitetussa toimipaikassa.

4 luku

Lupa- ja ilmoitusmenettely

12 §
Laajamittaista toimintaa koskeva lupahakemus

Lupaa nestekaasun laajamittaiseen tekniseen käyttöön, käsittelyyn tai varastointiin on haettava ennen laitoksen rakennustöiden aloittamista teknilliseltä tarkastuskeskukselta kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) laitoksen sijainti; sekä

3) varastoitavan nestekaasun enimmäismäärä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys laitoksen tontin ja sen lähialueen kaavoituksesta sekä siitä, että toiminnanharjoittaja hallitsee aluetta, johon laitos tullaan sijoittamaan;

2) mittakaavaan 1:1 000-1:20 000 laadittu karttapiirros laitoksen sijainnista; karttapiirroksesta tulee näkyä laitosta ympäröivä vähintään 500 metrin levyinen vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

3) piirustukset, joista selvästi ilmenee laitoksen rakennusten, säiliöiden, täyttö- ja tyhjennyspaikkojen ja -laitteistojen sijoitus laitoksen alueella;

4) selvitys nestekaasun käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin liittyvien laitteistojen sekä niiden ohjaus-, valvonta- ja varolaitteiden sekä suojausjärjestelmien toiminnasta (alustava putkisto- ja instrumentointikaavio);

5) selvitys varastosäiliöiden, putkistojen ja varusteiden mitoitusperiaatteista ja rakenneaineiden valintaperusteista;

6) selvitys, josta ilmenee, miten mahdollisiin vaaratilanteisiin kuten vuotoihin ja niiden seurausten rajoittamiseen on suunnittelussa varauduttu;

7) selvitys palontorjunnan järjestelyistä ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä;

8) selvitys laitoksen käyttö- ja turvallisuusorganisaatiosta; sekä

9) selvitys asentajasta sekä asennustavasta, jos käyttölaitoksen tai sen olennaisen osan asentaa ulkomaalainen toimittaja.

Jollei kaikkia 3 momentissa tarkoitettuja tietoja kysymyksessä olevan laitoksen osalta ole saatavissa, lupahakemus voidaan kuitenkin käsitellä. Tällöin edellytetään, että saatavilla olevat tiedot ovat laitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittäviä.

Hakemus liitteineen on tehtävä kolmena kappaleena. Hakemusta voidaan täydentää hakemuksen käsittelyn aikana.

Hakemukseen on liitettävä myös selvitys, josta ilmenee:

1) nestekaasun tekniseen käyttöön liittyvät vaaralähteet, olosuhteet ja tilanteet, joissa onnettomuus on mahdollinen;

2) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista laitoksen sisällä ja vaikutuksista laitoksen ulkopuolelle sekä niihin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista; sekä

3) miten vaaratilanteen ehkäisemiseen laitoksen normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä varaudutaan.

13 §
Keskisuurta käyttöä tai käsittelyä koskeva lupahakemus

Lupaa nestekaasun keskisuureen tekniseen käyttöön tai käsittelyyn on haettava ennen laitoksen rakennustöiden aloittamista teknilliseltä tarkastuskeskukselta kirjallisella hakemuksella.

Hakemuksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) laitoksen sijainti; sekä

3) varastoitavan nestekaasun enimmäismäärä.

Hakemukseen on liitettävä:

1) selvitys, että toiminnanharjoittaja hallitsee aluetta, johon laitos tullaan sijoittamaan;

2) mittakaavaan 1:1 000-1:20 000 laadittu karttapiirros laitoksen sijainnista; karttapiirroksesta tulee näkyä laitosta ympäröivä vähintään 500 metrin vyöhyke rakennuksineen ja rakennelmineen;

3) piirustukset, joista selvästi ilmenee laitoksen rakennusten, säiliöiden, täyttö- ja tyhjennyspaikkojen ja -laitteistojen sijoitus laitoksen alueella;

4) selvitys nestekaasun käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin liittyvien laitteistojen sekä niiden ohjaus-, valvonta- ja varolaitteiden sekä suojausjärjestelmien toiminnasta (alustava putkisto- ja instrumentointikaavio);

5) selvitys varastosäiliöiden, putkistojen ja varusteiden mitoitusperiaatteista ja rakenneaineiden valintaperusteista;

6) selvitys palontorjunnan järjestelyistä ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä; sekä

7) selvitys laitoksen vastuu- ja käyttöhenkilöistä.

Jos kaikkia 3 momentissa tarkoitettuja tietoja ei kyseessä olevan laitoksen osalta ole saatavissa, lupahakemus voidaan kuitenkin käsitellä. Tällöin edellytetään, että saatavilla olevat tiedot ovat laitoksen toimintaan ja sen laajuuteen nähden riittäviä.

Hakemus liitteineen on tehtävä kolmena kappaleena. Hakemusta voidaan täydentää käsittelyn aikana.

14 §
Hakemuksen käsittely

Teknillisen tarkastuskeskuksen tulee muun tarpeelliseksi katsomansa selvityksen lisäksi tarvittaessa pyytää hakemuksesta lausunnot työsuojelupiiriltä ja kunnan palopäälliköltä.

15 §
Lupapäätös

Lupa nestekaasun laajamittaiseen tekniseen käyttöön, käsittelyyn ja varastointiin taikka keskisuureen tekniseen käyttöön ja käsittelyyn on annettava, jos toiminta täyttää tässä asetuksessa säädetyt ja sen nojalla määrätyt vaatimukset. Lupapäätöksessä on mainittava:

1) minkälaista laitosta lupa koskee;

2) paikka, jossa laitos sijaitsee;

3) varastoitavan nestekaasun määrä; sekä

4) mahdolliset lupaehdot ja ohjeet.

Lupapäätökseen on liitettävä hyväksymismerkinnöillä varustettuina hakemukseen liitetty sijoituspiirros ja tarpeellinen määrä piirustuksia.

Teknillisen tarkastuskeskuksen on toimitettava tieto lupapäätöksestä työsuojelupiirille ja kunnan palopäällikölle.

16 §
Ilmoitus nestekaasun keskisuuresta varastoinnista

Nestekaasun keskisuuresta varastoinnista on hyvissä ajoin ennen varaston toiminnan aloittamista tehtävä ilmoitus teknilliselle tarkastuskeskukselle. Ilmoituksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) varaston sijainti;

3) varastoitavan nestekaasun enimmäismäärä; sekä

4) milloin toiminta aiotaan aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) mittakaavaan 1:1 000-1:20 000 laadittu karttapiirros laitoksen sijainnista;

2) piirustukset, joista selvästi ilmenee säiliöiden ja pullojen sijoitus;

3) selvitys, että toiminnanharjoittaja hallitsee aluetta;

4) selvitys varaston käyttötarkoituksesta ja toiminnasta;

5) selvitys palontorjunnan järjestelyistä ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä; sekä

6) selvitys varaston vastuu- ja käyttöhenkilöistä.

17 §
Ilmoitus nestekaasun vähäisestä teknisestä käytöstä, käsittelystä ja varastoinnista

Nestekaasun vähäisestä teknisestä käytöstä, käsittelystä tai varastoinnista on tehtävä ilmoitus kunnan palopäällikölle, kun nestekaasun varastointimäärä on yli 200 kg. Ilmoituksessa on selvitettävä:

1) toiminnanharjoittajan nimi, kotipaikka ja yhteystiedot;

2) laitoksen sijainti;

3) varastoitavan nestekaasun määrä; sekä

4) milloin toiminta aiotaan aloittaa.

Ilmoitukseen on liitettävä:

1) pääpiirteittäinen selostus siitä, miten tekninen käyttö, käsittely tai varastointi on suunniteltu tapahtuvaksi;

2) piirustukset, joista ilmenee selvästi säiliöiden ja pullojen sijoitus; sekä

3) selvitys palontorjunnan järjestelystä ja muista onnettomuustilanteiden varalta suunnitelluista toimenpiteistä.

Ilmoitus on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista.

18 §
Ilmoituksen käsittely

Teknillisen tarkastuskeskuksen on nestekaasun keskisuuresta varastoinnista tehdyn ilmoituksen takia tarvittaessa ensin pyydettävä lausunto kunnan palopäälliköltä ja sen jälkeen annettava toiminnanharjoittajalle tieto tämän velvollisuudesta pyytää varaston tarkastusta niin kuin 24 §:ssä säädetään.

Kunnan palopäällikön on nestekaasun vähäisestä teknisestä käytöstä, käsittelystä tai varastoinnista tehdyn ilmoituksen takia ilmoitettava toiminnanharjoittajalle, että laitos tullaan tarkastamaan niin kuin 25 §:ssä säädetään.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin tiedonantoihin on sisällytettävä mahdolliset ehdot ja huomautukset asiakirjojen perusteella havaituista puutteista.

19 §
Nestekaasun tekninen käyttö aluksessa

Poiketen siitä, mitä lupa- ja ilmoitusmenettelystä tässä luvussa säädetään, nestekaasun käyttölaitteiston pitämiseen aluksessa on haettava lupa merenkulkuhallitukselta, kun nestekaasun varastointimäärä on yhteensä 240 kg tai enemmän.

5 luku

Tarkastukset

Laajamittainen ja keskisuuri tekninen käyttö ja käsittely ja laajamittainen varastointi
20 §
Käyttöönottotarkastus

Nestekaasun laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä tai käsittelyä taikka laajamittaista varastointia harjoittavaa laitosta tai sen osaa ei saa ottaa käyttöön ennen kuin se on toimintavalmiina tarkastettu ja tarkastuksessa (käyttöönottotarkastus) todettu, että laitos tai sen osa täyttää tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset sekä lupapäätöksessä mainitut ehdot.

Tarkastusta on pyydettävä kirjallisesti teknilliseltä tarkastuskeskukselta vähintään 30 päivää ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Teknillisen tarkastuskeskuksen on tarkastettava laitos tai sen osa ennen ilmoitettua aloituspäivämäärää. Tarkastuskeskuksen on ilmoitettava tarkastuksesta työsuojelupiirille sekä kunnan palopäällikölle.

21 §
Tarkastuspöytäkirja

Käyttöönottotarkastuksesta on laadittava tarkastuspöytäkirja, johon merkitään, täyttääkö laitos tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset sekä lupapäätöksen ehdot.

Jos tarkastuksessa havaitaan, ettei laitos kaikilta osiltaan täytä 1 momentissa mainittuja vaatimuksia tai ehtoja, merkitään havaitut puutteet pöytäkirjaan. Tarkastaja voi puutteesta huolimatta hyväksyä laitoksen käyttöön otettavaksi määräämillään ehdoilla enintään kuuden kuukauden ajaksi, jos se on turvallisuutta vaarantamatta mahdollista. Myös tästä ja puutteiden poistamiseksi asetetusta määräajasta on tehtävä merkintä pöytäkirjaan.

Jos tarkastuksessa havaitaan laitoksen turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ilmeisesti ole olleet tiedossa lupahakemusta käsiteltäessä, on myös tästä mainittava pöytäkirjassa.

Tarkastuspöytäkirja annetaan toiminnanharjoittajalle ja toimitetaan tiedoksi työsuojelupiiriin ja kunnan palopäällikölle.

22 §
Käyttöönotosta päättäminen

Jos tarkastuksessa ilmenee laitoksen turvallisuuteen olennaisesti vaikuttavia seikkoja, jotka eivät ole olleet tiedossa lupaa annettaessa, tai jos tarkastuksessa ilmenee, ettei laitos täytä tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia tai lupapäätöksen ehtoja, teknillinen tarkastuskeskus päättää, voidaanko laitos ottaa käyttöön, ja millaisia ehtoja laitoksen toiminnan tulee tällaisessa tapauksessa täyttää.

23 §
Koekäyttö

Nestekaasun laajamittaista ja keskisuurta teknistä käyttöä ja käsittelyä harjoittavaa laitosta tai sen osaa on koekäytettävä ja säädettävä laitoksen asentamisvaiheen aikana ennen tarkastusta niin, että se toimii tarkoitetulla tavalla. Koekäyttö on tehtävä turvallisuutta vaarantamatta ja siten, että laitos kaikilta osin voidaan tarkastaa.

Keskisuuri varastointi
24 §
Keskisuurta varastointia koskeva käyttöönottotarkastus

Toiminnanharjoittajan on pyydettävä nestekaasun keskisuuren varaston tai sen osan tarkastusta kirjallisesti teknilliseltä tarkastuskeskukselta vähintään 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. Tarkastuskeskuksen on tarkastettava varasto tai sen osa ennen ilmoitettua aloituspäivämäärää. Tarkastuskeskuksen on ilmoitettava tarkastuksesta kunnan palopäällikölle.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät laitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet ja niiden korjaamiseksi määrätyt toimenpiteet ja määräajat. Tarkastuspöytäkirja annetaan toiminnanharjoittajalle ja toimitetaan tiedoksi kunnan palopäällikölle.

Nestekaasun vähäinen tekninen käyttö, käsittely ja varastointi
25 §
Tarkastus

Kunnan palopäällikön tai hänen määräämänsä palotoimen viranhaltijan tulee tarkastaa nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittava laitos kolmen kuukauden kuluessa toiminnan aloittamisesta.

Tarkastuksesta on laadittava pöytäkirja, josta ilmenevät laitoksessa mahdollisesti havaitut puutteet ja niiden korjaamiseksi määrätyt toimenpiteet ja määräajat. Tarkastuspöytäkirja annetaan toiminnanharjoittajalle.

6 luku

Käytön valvoja

26 §
Valvojan nimeäminen

Laajamittaisen teknisen käytön, käsittelyn tai varastoinnin taikka keskisuuren teknisen käytön tai käsittelyn toiminnanharjoittajan on nimettävä nestekaasun käytön valvoja sekä tarvittaessa hänelle yksi tai useampi sijainen.

Valvojan tulee olla toimintaa harjoittavan yrityksen palveluksessa toimipaikkanaan kyseessä oleva laitos, jollei teknillinen tarkastuskeskus ole muuta erityisestä syystä hyväksynyt.

Valvojan ja hänen sijaisensa on tunnettava kysymyksessä olevan laitoksen toiminta, nestekaasua koskevat säännökset, määräykset ja lupaehdot, nestekaasun ominaisuudet sekä laitoksen toimintaan ja sen laajuuten nähden riittävässä määrin laitoksen ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden sekä suojausjärjestelmien toiminta.

27 §
Pätevyyden toteaminen

Teknillisen tarkastuskeskuksen määräämä henkilö toteaa kokeen perusteella käytön valvojan ja hänen sijaisensa pätevyyden. Hyväksytystä kokeesta on asianomaiselle annettava todistus, johon on merkittävä, millaisen laitoksen valvojana hän saa toimia.

28 §
Käytön valvojan tehtävät

Käytön valvojan on huolehdittava siitä, että laitosta hoidetaan teknisesti oikealla tavalla säännösten ja määräysten sekä laitosta koskevien lupapäätösten mukaisesti.

Toiminnanharjoittajan on huolehdittava siitä, että käytön valvojalla on mahdollisuus hoitaa tehtävänsä.

29 §
Käytön valvojasta ilmoittaminen

Käytön valvojan ja hänen sijaisensa nimeämisestä on ilmoitettava kirjallisesti teknilliselle tarkastuskeskukselle. Ilmoitukseen on liitettävä:

1) 27 §:ssä tarkoitettu todistus;

2) selvitys henkilön saamasta koulutuksesta kyseessä olevan laitoksen käyttöön;

3) selvitys valvojan vastuualueesta; sekä

4) henkilön suostumus tehtävään.

30 §
Uuden käytön valvojan nimeäminen

Jos käytön valvoja jättää toimensa, uusi valvoja on nimettävä ja nimeämisestä ilmoitettava teknilliselle tarkastuskeskukselle kolmen kuukauden kuluessa.

Teknillinen tarkastuskeskus voi vaatia uuden käytön valvojan tai hänen sijaisensa nimeämistä, jos toiminnanharjoittajan nimeämällä henkilöllä ei ole riittäviä edellytyksiä tehtävän hoitamiseen.

7 luku

Asentaminen ja huoltaminen

31 §
Asennus- ja huolto-oikeus

Nestekaasun käyttölaitteistojen asentamista ja huoltamista saa silloin, kun kyseessä on kiinteä asennus, suorittaa vain teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymä liike tai laitos (hyväksytty kaasuasennusliike). Kauppa- ja teollisuusministeriö voi kuitenkin määrätä, että pienkohdeasennuksessa, jossa käytetään vain esivalmistettuja putkiston osia, teknillisen tarkastuskeskuksen hyväksymää kaasuasennusliikettä ei vaadita.

Nestekaasuputkistoja, lukuun ottamatta niihin liittyviä käyttölaitteita, saa asentaa ja huoltaa myös liike, jolla on paineastioita koskevien säännösten ja määräysten mukainen putkistoja koskeva paineastiain valmistuslupa.

Öljylämmityslaitteiston nestekaasulla toimivat sytytyslaitteet ja niihin liitetyt pullot saa asentaa ja huoltaa myös öljylämmityslaitteiston asentamiseen ja huoltamiseen hyväksytty liike tai laitos.

32 §
Asennus- ja huolto-oikeuden edellytykset

Asennus- ja huolto-oikeuksien saamisen edellytyksenä on, että liikkeen tai laitoksen palveluksessa on päätoimisena liikkeen tai laitoksen laajuuteen nähden riittävä määrä kaasulaitteistojen asennuksesta ja huoltamisesta vastaavia henkilöitä (vastuuhenkilö).

Vastuuhenkilöllä tulee olla tarpeelliset tekniset tiedot, riittävä kokemus asennus- ja huoltotoiminnasta, riittävä koulutus sekä hänen tulee tuntea riittävästi kaasujen ominaisuuksia sekä kaasuja koskevia säännöksiä ja määräyksiä samoin kuin käyttölaitteistojen ohjaus-, säätö-, valvonta- ja varolaitteiden toimintaa.

Teknillinen tarkastuskeskus tai sen asettama tutkintolautakunta toteaa vastuuhenkilön tiedot sekä antaa tutkinnossa hyväksytylle todistuksen.

Tarkemmat määräykset kaasualan asennus- ja huolto-oikeuden saamisen edellytyksistä ja tutkintolautakunnan asettamisesta sekä vastuuhenkilön pätevyysvaatimuksista antaa kauppa- ja teollisuusministeriö.

33 §
Asennus- ja huolto-oikeuksien hakeminen

Oikeuksia käyttölaitteistojen asentamiseen ja huoltamiseen on haettava kirjallisella hakemuksella teknilliseltä tarkastuskeskukselta.

Hakemukseen on liitettävä:

1) kaupparekisterin tai muun vastaavan rekisterin ote tai, jollei tällaista ole saatavissa, todistus elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun lain 7 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen tekemisestä;

2) jäljennökset teknillisen tarkastuskeskuksen tai tutkintolautakunnan hakijan palveluksessa päätoimisesti olevalle vastuuhenkilölle tai -henkilöille antamista todistuksista taikka vastaavista aikaisemmin annetuista todistuksista; sekä

3) selvitys vastuuhenkilön työkokemuksesta ja koulutuksesta.

34 §
Työntekijän ammatillinen pätevyys

Kaasun käyttölaitteistojen asentamiseen ja huoltamiseen oikeutetun liikkeen on huolehdittava siitä, että se käyttää työn suorittamiseen riittävän ammattitaitoista työvoimaa.

Asennus- ja huoltotehtävissä työskenteleville tulee antaa tarpeellisessa määrin ammattitaitoisen asennustyön varmistamiseen tähtäävää koulutusta ja opastusta.

35 §
Liikkeen tai laitoksen vastuu

Kaasun käyttölaitteistojen asentamiseen ja huoltamiseen oikeutettu liike tai laitos vastaa siitä, että sen asentama käyttö- tai käsittelylaitteisto tai siihen tehty rakenteellinen muutos ja asennetut laitteet täyttävät tämän asetuksen ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset.

Asennuksen tai muutostyön suorittaneen liikkeen tai laitoksen tulee antaa työn teettäjälle vastuuhenkilön allekirjoittama kirjallinen todistus siitä, että käyttölaitteisto ja siihen suoritetut asennukset tai muutostyöt ovat määräysten mukaisia. Todistuksesta tulee käydä tarkasti ilmi, mitä se koskee.

8 luku

Säilytysrajoitukset

36 §
Yleiset säilytysrajoitukset

Nestekaasun säilytys on kielletty rakennusten kellari- ja ullakkotiloissa. Säilytys on myös kielletty ajoneuvojen, veneiden, sosiaalitilavaunujen ja niihin rinnastettavien tilojen sellaisissa sisätiloissa, joissa ihmisiä yöpyy.

37 §
Erinäiset huonetilat

Asuin-, majoitus-, päivähoito-, toimisto- ja kokoontumishuoneistoissa sekä niihin verrattavissa olevissa tiloissa saa nestekaasua säilyttää enintään 25 kg.

38 §
Ajoneuvot

Ajoneuvoissa, veneissä, sosiaalitilavaunuissa sekä niihin rinnastettavissa tiloissa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Tällöin nestekaasun säilytystilan tulee olla suoraan ulos tuulettuva sekä kaasutiiviisti suljettu niihin tiloihin nähden, joissa ihmisiä yöpyy. Tämän lisäksi kaasukäyttöisessä ajoneuvossa saa olla kiinteän polttoainesäiliön sisältämä määrä nestekaasua.

39 §
Moottoriajoneuvosuoja

Moottoriajoneuvosuojassa saa säilyttää nestekaasua ajoneuvoon, työkoneeseen ja niihin verrattavaan laitteeseen kuuluvassa, moottoriin liitetyssä kiinteässä nestekaasusäiliössä sen tilavuuden mukainen määrä. Tämän lisäksi saa nestekaasua säilyttää enintään 25 kg.

40 §
Myymälähuoneisto

Myymälähuoneena käytettävässä paloteknisessä osastossa saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Myymälähuoneistossa voi lisäksi olla myymälähuoneesta erillään olevia nestekaasuvarastoja, joista on tehty 17 §:n mukainen ilmoitus.

41 §
Jakeluasema

Jakeluasemalla myymälässä saa säilyttää nestekaasua enintään 25 kg. Edellä olevan lisäksi jakeluasemalla saa säilyttää nestekaasua ulkona enintään 300 kg.

42 §
Täydentävät määräykset

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä nestekaasun säilyttämisestä laboratorioissa, myymälähuoneistoissa, rakennustyömailla, teollisuushalleissa ja työpaikkahuoneistoissa sekä tietyömaakoneissa.

Kunnan palopäällikkö voi tarkastuksen perusteella hyväksyä säilytettäväksi 37-41 §:ssä mainituissa tiloissa nestekaasua enemmän kuin mitä 37-41 §:ssä säädetään, jos se on paloturvallisuutta vaarantamatta mahdollista.

Palopäällikkö voi yksittäistapauksessa rajoittaa nestekaasun säilytysmääriä 37-41 §:ssä tarkoitetuissa tiloissa tai määrätä säilytykselle muita paloturvallisuuden kannalta tarpeellisiksi katsottuja rajoituksia tai ehtoja.

9 luku

Käyttölaitteet ja -laitteistot

43 §
Valmistus ja maahantuonti

Suomessa valmistettavien ja Suomeen tuotavien nestekaasun käyttölaitteiden osalta on voimassa, mitä niistä erikseen säädetään ja määrätään.

10 luku

Onnettomuudet nestekaasun teknisessä käytössä, käsittelyssä ja varastoinnissa

44 §
Onnettomuudesta ilmoittaminen

Laajamittaista tai keskisuurta nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia harjoittavassa laitoksessa sattuneesta sellaisesta vakavasta onnettomuudesta, jossa osallisena on ollut nestekaasu, toiminnanharjoittajan on ilmoitettava teknilliselle tarkastuskeskukselle.

Muussa teknisessä käytössä, käsittelyssä ja varastoinnissa sattuneesta vakavasta onnettomuudesta, jossa nestekaasu on ollut osallisena, on ilmoitettava kunnan palopäällikölle, jonka tulee edelleen ilmoittaa onnettomuudesta teknilliselle tarkastuskeskukselle.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava valvontaviranomaiselle vakavaa onnettomuutta koskeva selvitys, jossa:

1) kuvataan onnettomuustilanne ja olosuhteet onnettomuuden sattuessa;

2) kuvataan torjuntatoimenpiteet, joihin on ryhdytty onnettomuuden takia; sekä

3) selvitetään, mihin toimenpiteisiin toiminnanharjoittaja aikoo ryhtyä vastaavien onnettomuuksien uusiutumisen ehkäisemiseksi.

Onnettomuutta on pidettävä vakavana, jos:

1) sen seurauksena on kuolema tai vakava henkilövahinko;

2) sen seurauksena on muu kuin vähäinen omaisuusvahinko; tai

3) nestekaasua on päässyt ympäristöön sellainen määrä, että siitä on aiheutunut ilmeinen henkilö- tai omaisuusvahingon vaara.

45 §
Onnettomuustutkimukset

Teknillisen tarkastuskeskuksen on tutkittava onnettomuus, jos se on onnettomuuden syyn selvittämiseksi tai kysymyksessä olevan laitoksen taikka onnettomuuden ehkäisemisen kannalta tarpeellista.

46 §
Käyttöönotto onnettomuuden jälkeen

Teknillinen tarkastuskeskus voi määrätä, että laajamittaisen ja keskisuuren teknisen käytön, käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä sattuneessa onnettomuudessa vaurioitunutta laitteistoa tai sen osaa ei saa ottaa uudelleen käyttöön ennen kuin kyseessä olevaan toimintaan on myönnetty uusi lupa taikka laitteisto tai sen osa on tarkastuksessa hyväksytty.

11 luku

Muutokset

47 §
Muutosilmoitukset

Jos laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toimintaa aiotaan laajentaa tai muuttaa käyttöönottotarkastuksen jälkeen, tästä on tehtävä kirjallinen ilmoitus teknilliselle tarkastuskeskukselle.

Nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia koskevista muutoksista on ilmoitettava kunnan palopäällikölle.

48 §
Muutosluvat ja muutosten tarkastaminen

Jos laajamittaista teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia taikka keskisuurta teknistä käyttöä tai käsittelyä koskeva laajennus tai muutos on turvallisuuden kannalta oleellinen, siihen on saatava lupa.

Laitos on tarkastettava uudelleen ennen 1 momentissa tarkoitetun laajennuksen tai muutoksen käyttöönottoa. Lupamenettelystä ja siihen liittyvästä tarkastuksesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 4 ja 5 luvussa säädetään. Vastaavasti on keskisuuri varasto tarkastettava ennen turvallisuuden kannalta oleellisen laajennuksen tai muutoksen käyttöönottoa, jolloin tarkastusta on pyydettävä hyvissä ajoin.

Vaikkei luvanvaraisen laitoksen laajentaminen tai muuttaminen ole turvallisuuden kannalta niin oleellinen, että se edellyttäisi uutta lupaa, teknillinen tarkastuskeskus voi määrätä, että laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittava laitos on tarkastettava.

49 §
Toiminnanharjoittajan muutos

Jos laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittava laitos siirtyy uudelle toiminnanharjoittajalle, on tämän ilmoitettava siitä viipymättä teknilliselle tarkastuskeskukselle.

Nestekaasun vähäistä teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavan toiminnanharjoittajan muutoksesta on vastaavasti ilmoitettava kunnan palopäällikölle.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvollisuutta tulee noudattaa myös toiminnanharjoittajan muuttaessa nimeään.

50 §
Määräysten ja ehtojen antaminen

Valvontaviranomainen voi tässä luvussa tarkoitettujen muutosilmoitusten käsittelyn yhteydessä antaa säännösten ja määräysten vaatimusten täyttämiseksi tarpeelliseksi harkitsemiaan toimintaa koskevia määräyksiä tai ehtoja.

51 §
Teknisen käytön, käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen

Jos laajamittaista tai keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia harjoittavan laitoksen toiminta lopetetaan tai keskeytetään vuotta pitemmäksi ajaksi, on tästä ilmoitettava teknilliselle tarkastuskeskukselle. Vastaavasti on nestekaasun vähäisen teknisen käytön, käsittelyn tai varastoinnin muutoksesta ilmoitettava palopäällikölle.

12 luku

Suuronnettomuusvaaran torjunta

52 §
Suuronnettomuus

Suuronnettomuudella tarkoitetaan tätä lukua sovellettaessa nestekaasua teknisesti käyttävässä tai varastoivassa laitoksessa hallitsemattoman kehityksen seurauksena syntyvää tapahtumaa kuten suurta nestekaasupäästöä, tulipaloa tai räjähdystä, josta aiheutuu vakava välittömien tai myöhemmin ilmenevien henkilövahinkojen vaara laitoksessa tai sen ulkopuolella taikka vakava omaisuusvahinkojen vaara.

53 §
Vaaran arviointi

Toiminnanharjoittajan, joka varastoi nestekaasua yli 50 tonnia, on suuronnettomuuden vaaran arvioimiseksi laadittava selvitys, josta ilmenee:

1) nestekaasun tekniseen käyttöön liittyvät vaaralähteet, olosuhteet ja tilanteet, joissa onnettomuus on mahdollinen;

2) kuvaus tyypillisistä ja suurimmista mahdollisista vaaratilanteista, niiden seurauksista laitoksen sisällä ja vaikutuksista laitoksen ulkopuolelle sekä niihin johtavista virhetoiminnoista, laitteiden vikaantumisesta ja vaurioista; sekä

3) miten vaaratilanteen ehkäisemiseen laitoksen normaalikäytön ja korjaus- ja huoltotöiden sekä erilaisten häiriötilanteiden yhteydessä varaudutaan.

54 §
Turvallisuusselvitys

Toiminnanharjoittajan, joka varastoi nestekaasua yli 200 tonnia, sekä toiminnanharjoittajan, jos 53 §:n mukainen vaaran arviointi osoittaa laitoksessa olevan suuronnettomuuden vaaran, on tehtävä yhtenäisessä muodossa oleva, järjestelmällinen turvallisuusselvitys, jossa selvitetään:

1) yksityiskohtaisesti virhetoimintojen ja laitteistojen vaurioitumisen tai vikojen mahdollisuudet, henkilöstön virheellisestä käyttäytymisestä aiheutuvat vaarat sekä onnettomuuksien seuraukset laitoksen sisällä ja vaikutukset laitoksen ulkopuolelle; sekä

2) se, miten laitoksessa huolehditaan onnettomuuksien ennalta ehkäisystä ja seurausten rajoittamisesta.

Turvallisuusselvitys tai selvitys, josta ilmenee, miten ja millaisia menetelmiä käyttäen turvallisuusselvitys on tehty, millaisia tuloksia selvityksestä on saatu ja millaisiin toimenpiteisiin tulosten takia on ryhdytty, toimitetaan teknilliselle tarkastuskeskukselle.

Turvallisuusselvitys on tehtävä ja se tai sitä koskeva selvitys on toimitettava teknilliselle tarkastuskeskukselle riittävän ajoissa ennen toiminnan aloittamista.

55 §
Kehityksen huomioon ottaminen

Edellä 53 ja 54 §:ssä edellytetyt selvitykset on tarkastettava ja saatettava ajan tasalle määräajoin vastaamaan turvallisuustekniikassa tapahtunutta kehitystä sekä muutoinkin, jos toiminnassa on tapahtunut suuronnettomuuksien vaaraa lisäävä muutos.

56 §
Tiedottamisvelvollisuus

Edellä 54 §:ssä tarkoitetun toiminnanharjoittajan tulee tiedottaa turvallisuustoimenpiteistä ja toimintaohjeista sellaisille yhteisöille ja henkilöille, jotka suuronnettomuustilanteissa saattavat joutua vaaraan. Tiedotteessa on mainittava tämän asetuksen liitteessä tarkoitetut asiat ja tietojen tulee lisäksi olla yleisön saatavilla jatkuvasti.

Tiedottaminen on uusittava riittävän usein ja erityisesti silloin, kun 1 momentin tiedot muuttuvat merkittävästi.

Tiedottamisvelvollisuuden täyttämisestä toiminnanharjoittajan on ilmoitettava teknilliselle tarkastuskeskukselle ja kunnan palopäällikölle.

57 §
Toiminnanharjoittajien yhteistyö

Jos usean toiminnanharjoittajan hallinnassa olevat laitokset muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, on toiminnanharjoittajien yhdessä huolehdittava tässä luvussa tarkoitettujen velvoitteiden täyttämisestä.

13 luku

Muutoksenhaku

58 §

Teknillisen tarkastuskeskuksen ja merenkulkuhallituksen tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.

Kunnan palopäällikön tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen niin kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa säädetään.

14 luku

Erinäiset säännökset

59 §
Tilapäinen tekninen käyttö, käsittely ja varastointi

Kun kyseessä on nestekaasun vähäinen tekninen käyttö, käsittely tai varastointi tilapäistä käyttöä varten, kunnan palopäällikkö voi myöntää poikkeuksia tästä asetuksesta ja sen nojalla annetuista määräyksistä. Tilapäisellä toiminnalla tarkoitetaan enintään kuusi kuukautta kestävää toimintaa kuten nestekaasun käyttöä työmailla, messuilla, näyttelyissä tai kilpailuissa.

60 §
Poikkeusten myöntäminen

Jos tämän asetuksen säännösten noudattaminen aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia tai huomattavaa hankaluutta ja jos tarkoitettu turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin, teknillinen tarkastuskeskus voi yksittäistapauksessa myöntää tarpeellisiksi katsomillaan ehdoilla poikkeuksia asetuksen säännöksistä, jotka koskevat:

1) laajamittaista ja keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia harjoittavaa laitosta; tai

2) käyttölaitosten asentamista ja huoltamista.

Nestekaasun vähäisen teknisen käytön, käsittelyn ja varastoinnin osalta poikkeukset myöntää kuitenkin kunnan palopäällikkö.

61 §
Valvontaviranomaisten tehtävät

Nestekaasun laajamittaista ja keskisuurta teknistä käyttöä, käsittelyä ja varastointia koskevat luvat ja ilmoitukset käsittelee teknillinen tarkastuskeskus.

Tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten ylin valvonta kuuluu teknilliselle tarkastuskeskukselle. Siltä osin kuin kyse on nestekaasun teknisestä käytöstä aluksessa, valvonta kuuluu kuitenkin merenkulkuhallitukselle.

Kunnan palopäällikön tehtävänä on valvoa tarvittaessa tarkastuksia tekemällä nestekaasua koskevien tämän asetuksen säännösten ja sen nojalla annettujen määräysten noudattamista vähäisen teknisen käytön, käsittelyn ja varastoinnin yhteydessä.

62 §
Luparekisteri

Teknillinen tarkastuskeskus pitää rekisteriä tämän asetuksen perusteella tekemistään päätöksistä ja tarkastuksista.

Kunnan palopäällikön on lähetettävä tiedot 17 §:ssä tarkoitetuista laitoksista ja niissä tekemistään tarkastuksista teknilliselle tarkastuskeskukselle 1 momentissa tarkoitettuun rekisteriin tallennettavaksi.

63 §
Pakkokeinot

Jos valvontaviranomainen tarkastuksessa havaitsee, ettei tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä ole noudatettu, eikä asianomainen heti ryhdy toimenpiteisiin todetun epäkohdan korjaamiseksi, valvontaviranomaisen on annettava kirjallinen määräys, jonka mukaan korjaamistoimenpiteisiin on ryhdyttävä määräajassa.

Jollei määräystä noudateta, laiminlyöjä voidaan pakottaa täyttämään velvollisuutensa siten kuin räjähdysvaarallisista aineista annetussa laissa (263/53) säädetään.

64 §
Oikeuksien peruuttaminen

Tämän asetuksen nojalla annettu lupa tai hyväksyminen voidaan joko kokonaan tai määräajaksi peruuttaa, jos toiminnanharjoittaja rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, sen nojalla annettuja määräyksiä tai lupapäätöksen ehtoja tai jos olosuhteissa tapahtuu niin olennainen muutos, ettei luvan tai hyväksymisen edellytyksien voida katsoa enää olevan olemassa.

65 §
Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa tarkemmat määräykset tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Teknillinen tarkastuskeskus voi antaa tämän asetuksen ja sen nojalla annettavien määräysten soveltamista yhtenäistäviä teknisiä ja turvallisuuteen liittyviä ohjeita.

15 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

66 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annettu nestekaasuasetus (316/79) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Nestekaasuasetuksen soveltamisesta 16 päivänä maaliskuuta 1979 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (317/79) jää kuitenkin edelleen voimaan, kunnes toisin määrätään.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

67 §
Vaaran arviointia ja turvallisuusselvitystä koskeva siirtymäsäännös

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevien 53 §:ssä tarkoitettujen laitosten osalta on tehtävä mainitun säännöksen mukainen vaaran arviointi ennen 1 päivää syyskuuta 1993. Arviointi tehdään kuitenkin 2 momentissa tarkoitettujen laitosten osalta turvallisuusselvityksen yhteydessä.

Tämän asetuksen voimaan tullessa toiminnassa olevien 54 §:ssä tarkoitettujen laitosten osalta on tehtävä mainitun säännöksen mukainen turvallisuusselvitys ja toimitettava se teknilliselle tarkastuskeskukselle sekä täytettävä 56 §:ssä tarkoitettu tiedottamisvelvollisuus ennen 1 päivää syyskuuta 1995.

68 §
Aikaisemmin hyväksytty toiminta

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksyttyä tai tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleiden määräysten mukaisesti tapahtuvaa, ennen tämän asetuksen voimaantuloa aloitettua nestekaasun teknistä käyttöä, käsittelyä tai varastointia saadaan edelleen harjoittaa, vaikkei toiminta täyttäisikään tässä asetuksessa tai sen nojalla annetuissa määräyksissä asetettuja vaatimuksia.

Teknillisellä tarkastuskeskuksella ja alusten osalta merenkulkuhallituksella on kuitenkin oikeus määrätä 1 momentissa tarkoitetulle toiminnalle rajoituksia ja asettaa ehtoja, mikäli se yleisen turvallisuuden ylläpitämiseksi ja henkilö- tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi on tarpeellista.

69 §
Aikaisemmat vastuuhenkilöitä koskevat pätevyydet

Ennen 1 päivää marraskuuta 1979 annetut vastuuhenkilöitä koskevat pätevyydet ovat voimassa 30 päivään kesäkuuta 1994. Sellainen henkilö, joka on saanut pätevyystodistuksen ennen 1 päivää marraskuuta 1979, saa kuitenkin jatkaa toimintaansa tämän pätevyystodistuksen perusteella sen liikkeen tai laitoksen vastuuhenkilönä taikka sen laitoksen käytön valvojana, jonka palveluksessa hän toimii tämän asetuksen tullessa voimaan.

Teknillinen tarkastuskeskus voi jatkaa asianomaisen pyynnöstä ennen 1 päivää marraskuuta 1979 annetun pätevyystodistuksen voimassaoloa, mikäli henkilö osoittaa luotettavasti toimineensa nestekaasualalla sellaisissa tehtävissä, että hän on säilyttänyt vastuuhenkilöltä edellytettävän riittävän pätevyyden.

70 §
Ennen asetuksen voimaantuloa aloitetun toiminnan valvojat

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa toimintansa aloittaneelle nestekaasun keskisuurta teknistä käyttöä tai käsittelyä harjoittavalle laitokselle on nimettävä 26 §:ssä tarkoitettu käytön valvoja viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 1994.

Käytön valvojaa ei tarvitse nimetä uudelleen sellaiselle laitokselle, jolle ennen tämän asetuksen voimaantuloa on nimetty kumotussa asetuksessa tarkoitettu käytön valvoja.

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

ONNETTOMUUDEN VARALTA VÄESTÖLLE ANNETTAVAT TIEDOT

(a) yrityksen nimi ja laitoksen sijainti,

(b) tiedotteen sisällöstä vastaavan henkilön asema yrityksessä,

(c) ilmoitus siitä, että laitosta koskevat suuronnettomuuden vaaran torjumisesta säädetyt tämän asetuksen 12 luvun säännökset ja että 54 §:ssä tarkoitettu selvitys on toimitettu teknilliselle tarkastuskeskukselle,

(d) laitoksessa harjoitettavan toiminnan yleiskuvaus,

(e) laitoksessa varastoitavan tai teknisesti käytettävän nestekaasun tärkeimmät vaaraominaisuudet,

(f) yleiskuvaus suuronnettomuusvaaran luonteesta ja suuronnettomuuden mahdollisista vaikutuksista väestöön ja ympäristöön,

(g) riittävä selvitys siitä, miten kysymyksessä olevaa väestöä onnettomuuden sattuessa varoitetaan sekä miten tiedottaminen hoidetaan onnettomuuden aikana,

(h) riittävä selvitys siitä mihin toimenpiteisiin kysymyksessä olevan väestön tulisi onnettomuuden sattuessa ryhtyä ja miten heidän tulisi käyttäytyä,

(i) ilmoitus siitä, että yritykseltä edellytetään onnettomuuksien torjumiseksi ja niiden seurausten minimoimiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä mukaan luettuna yhteistoiminta kunnan pelastuspalveluviranomaisten kanssa,

(j) viittaus kunnan pelastuspalveluviranomaisten laitoksen ulkopuolelle ulottuvien onnettomuuksien varalta laatimaan pelastussuunnitelmaan, minkä lisäksi väestöä tulisi kehottaa noudattamaan onnettomuuden sattuessa pelastuspalveluviranomaisten ohjeita ja pyyntöjä sekä

(k) yksityiskohtaiset ohjeet siitä, mistä on tarvittaessa saatavissa lisätietoja aiheesta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.