686/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus Steiner-koulusta annetun asetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan Steiner-koulusta 12 päivänä elokuuta 1977 annetun asetuksen (625/77) 2 §, 6 §:n 1 momentin 5a ja 6a kohta sekä 7, 10, 15, 18, 23 ja 24 §, 25 §:n 9 kohta, 26, 34 ja 36 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentin 5 a ja 6 a kohta 18 päivänä syyskuuta 1987 annetussa asetuksessa (747/87), 10 § viimeksi mainitussa asetuksessa ja 36 § 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1307/92), sekä

muutetaan 1 §, 4 §:n 1 momentti, 6 §:n 1 momentin johdantokappale, 4, 7 ja 12 kohta ja 2 momentti, 9 ja 11 §, 21 §:n 1 momentti, 22 §, 25 §:n 5 ja 8 kohta sekä 29, 31-33, 35 ja 37 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9, 11 ja 29 § osittain muutettuina mainitulla 18 päivänä syyskuuta 1987 annetulla asetuksella ja 21 §:n 1 momentti ja 35 § viimeksi mainitussa asetuksessa seuraavasti:

1 §

Steiner-koulun perustamista koskevassa hakemuksessa on selvitettävä Steiner-koulusta annetun lain (417/77) 3 §:ssä säädettyjen koulun perustamisedellytysten olemassaolo, sijaintikunta, toimintamuoto ja opetuskieli.

4 §

Steiner-koulussa on opettajakunta, johon kuuluvat ne koulussa opetusta antavat opettajat, joilla on 21 §:ssä säädetty kelpoisuus.


6 §

Steiner-koululla tulee olla ohjesääntö, jossa määrätään:


4) toimielinten tai toimenhaltijoiden toimivallan ja tehtävien jaosta;


7) vapautuksen myöntämisestä oppilaalle jonkin aineen opiskelusta;


12) muista tarpeellisista koulua koskevista asioista.

Ohjesäännön ja sen muutokset vahvistaa opetushallitus.

9 §

Steiner-koulun oppilas saa, mikäli häntä ei ole vapautettu jonkin aineen opetuksesta, opetusta ja ohjausta 1-9 luokalla niin monta tuntia viikossa kuin peruskoulun osalta ja 10-13 luokalla niin monta tuntia kuin lukion osalta säädetään tai määrätään. Opetushallitus voi opetussuunnitelmaa vahvistaessaan myöntää poikkeuksia edellä säädetyistä tuntimääristä. Oppilaalle voidaan lisäksi antaa tukiopetusta.

11 §

Steiner-koululla tulee olla opettajakunnan laatima ja opetushallituksen vahvistama opetussuunnitelma, jota opetuksessa on noudatettava. Opetussuunnitelmassa määrätään koulutyön yleisestä järjestelystä, työajasta, oppiaineista ja niiden oppimääristä sekä viikko- ja kokonaistuntimääristä, opetukseen käytettävästä tuntimäärästä kokonaisuudessaan ja oppiaineittain, oppilasarvostelusta, tuki- ja erityisopetuksen antamisesta, oppilaan ohjauksesta ja koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta.

Koulun lukuvuosittaista työn järjestämistä varten opettajakunta laatii opetussuunnitelmaan perustuvan työsuunnitelman, jonka hyväksyy johtokunta.

21 §

Kelpoisuusehtona Steiner-koulun aineenopettajan ja luokanopettajan sekä erityisopettajan toimeen on opetusharjoittelua lukuun ottamatta lukion tai peruskoulun vastaavan opettajan kelpoisuus taikka Steiner-koulujen opettajankoulutuslaitoksessa suoritetut opetushallituksen riittäviksi katsomat opinnot sekä kummassakin tapauksessa riittävä perehtyneisyys Steiner-koulun opettajan tehtävään. Erityiseurytmian opettajalla tulee olla eurytmian opettajan kelpoisuuden lisäksi mainitussa opettajankoulutuslaitoksessa suoritetut erityiseurytmian opinnot.


22 §

Opettajan ja tuntiopettajan ottamisesta päättää opettajakunta.

25 §

Jatkuvan valtionavun saamiseksi vaaditaan:


5) että koulun opettajilla on opetushallituksen riittäviksi katsomat tiedot ja taidot opettamissaan aineissa;


8) että saman perheen lapsille myönnetään sisaralennusta sekä varattomien ja vähävaraisten vanhempien lapsille alennusta tai vapautusta lukukausimaksuista.

29 §

Steiner-koulu on opetusministeriön ja asianomaisen lääninhallituksen valvonnan ja tarkastuksen alainen.

Opetusministeriölle ja lääninhallitukselle on annettava kulloinkin tarvittavat koulua koskevat tiedot.

Steiner-koulun tulee toimittaa tilastokeskukselle koulua koskevat tilastotiedot.

31 §

Jos Steiner-koulun toiminnassa ilmenee epäkohta, on lääninhallituksen ryhdyttävä viipymättä toimenpiteisiin sen poistamiseksi ja tarpeen vaatiessa ilmoitettava asiasta opetushallitukselle.

Opetushallitus voi, annettuaan Steiner-koululle tilaisuuden kysymyksessä olevan epäkohdan poistamiseen määräajassa tai välittömästi, pyytää asianomaisen viranomaisen toimenpidettä koulun ylläpitäjän tai johtokunnan velvoittamiseksi sakon uhalla poistamaan epäkohta tai erottaa koulun johtokunnan ja määrätä yhden tai useamman toimitsijan johtokunnalle kuuluvin valtuuksin määräajan huolehtimaan koulun hallinnosta. Opetushallitus voi tarpeen vaatiessa ilmoittaa asiasta opetusministeriölle. Koulun ylläpitäjän on maksettava toimitsijoille opetushallituksen määräämä palkkio.

32 §

Opetusministeriö voi, annettuaan koululle tilaisuuden havaitsemansa epäkohdan poistamiseksi määräajassa tai välittömästi, evätä oikeuden valtionavun saamiseen osittain tai kokonaan.

33 §

Steiner-koulun tilivuosi on kalenterivuosi. Yhden tilintarkastajan tulee olla joko Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja.

35 §

Muutosta päätökseen ei saa hakea valittamalla sellaisessa asiassa, jossa ei voi hakea muutosta peruskoulua korvaavassa koulussa ja yksityisessä lukiossa.

37 §

Steiner-koulusta annetun lain, tämän asetuksen tai koulun ohjesäännön nojalla tehdystä oppilasta koskevasta päätöksestä voidaan valittaa lääninhallitukseen kuten peruskoulua korvaavassa koulussa ja yksityisessä lukiossa.

Menettelystä, muutoksenhausta ja lääninhallituksen toimivallasta 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa on voimassa, mitä peruskoulua korvaavasta koulusta ja yksityisestä lukiosta säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.