683/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Laki lukiolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun lukiolain (477/83) 21 a ja 21 b §,

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (708/92),

muutetaan 21 §, 52 §:n 2 momentti ja 57 §,

sellaisina kuin niistä ovat 21 § ja 52 §:n 2 momentti mainitussa 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa ja 57 § 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (172/91), sekä

lisätään lakiin uusi 26 e § seuraavasti:

21 §

Lukion käyttökustannusten valtionosuuden laskemisessa käytettävä lukion opetuksen sekä kerhotoiminnan ja opettajille määrättävien erityisten tehtävien laskennallinen tuntimäärä kunnassa on yhteensä 140 tuntia lisättynä 1,1 tunnilla jokaista oppilasta kohti, jolla oppilasmäärä ylittää 70 oppilasta. Jos oppilasmäärä on yli 525, tuntimäärä on edellä säädetystä poiketen kuitenkin 1,22 tuntia oppilasta kohti.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua tuntimäärää korotetaan asetuksella säädetyllä tavalla, milloin lukiossa annetaan:

1) ala-asteelta aloitettuna kahden tai useamman vieraan kielen taikka toisen kotimaisen kielen ja yhden tai useamman vieraan kielen opetusta;

2) 17 §:n 2 momentissa tarkoitettua vieraskielistä opetusta erillisessä opetusryhmässä;

3) kaksikielisille oppilaille tarkoitettua äidinkielen tai toisen kotimaisen kielen opetusta; sekä

4) äidinkielen opetusta saamen kielessä.

Kunnassa, jossa annetaan lukio-opetusta sekä suomenkielisille että ruotsinkielisille oppilaille, 1 ja 2 momentissa mainitut tuntimäärät lasketaan ensin erikseen kumpaakin kieliryhmää kohti ja näin saaduista tuntimääristä lasketaan kumpaankin kieliryhmään kuuluvien oppilaiden määrällä painotettu keskiarvo.

Oppilasmäärien laskemisessa noudatetaan, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (705/92) 20 §:n nojalla säädetään.

26 e §

Jos tässä laissa tarkoitettua oppilaalta perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä eräpäivästä lukien enintään 16 prosenttia.

Maksu saadaan periä ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin säädetään.

52 §

Mitä 2, 3, 8, 9 ja 11-20 §:ssä, 21 §:n 2 momentissa, 22-25, 26 a, 26 b, 26 d, 26 e, 55, 57, 58 ja 69 §:ssä sekä kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 6 ja 7 §:ssä säädetään, on soveltuvin osin voimassa yksityisestä lukiosta ja sen oppilaista. Yksityisen lukion 21 §:n 1 momentin mukaisena laskennallisena tuntimääränä käytetään sijaintikunnan oppilasta kohti laskettua tuntimäärää. Jos kunnassa ei ole samankielistä kunnallista lukiota, yksityisen lukion tuntimäärä lasketaan 21 §:n mukaisesti.

57 §

Opetusministeriö voi määrätä lukiolle opetussuunnitelmaan perustuvan erityisen tehtävän. Opetusministeriö voi samalla korottaa lukion 21 §:ssä säädettyä laskennallista tuntimäärää sekä myöntää lukiolle oikeuden poiketa opetussuunnitelmaa ja oppilaaksiottoa koskevista säännöksistä ja määräyksistä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 57 §:n sekä vastaavien aikaisempien säännösten nojalla tehdyt päätökset erityisen tehtävän määräämisestä lukiolle. Päätöksiä sovelletaan kuitenkin 31 päivään heinäkuuta 1994 saakka. Päätösten mukainen korotus 21 §:ssä tarkoitettuun tuntimäärään otetaan huomioon niiden oppilaiden osalta, jotka käyvät erityisen tehtävän saanutta lukiota.

HE 82/93
SiVM 7/93

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.