676/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 9, 41 ja 62 §:n nojalla, näistä 41 § sellaisena kuin se on 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92):

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään kemikaalilain (744/89) soveltamisesta vaarallisen kemikaalin vähittäismyyntiin, muuhun luovuttamiseen ja säilyttämiseen myyntiä varten.

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin käyttövalmiisiin tuotteisiin:

1) ihmisille tai eläimille tarkoitettuihin lääkevalmisteisiin;

2) alkoholijuomiin;

3) radioaktiivisiin aineisiin; eikä

4) ampumatarvikkeisiin ja räjähteisiin.

Kemikaalin varastoinnissa vähittäismyynnin yhteydessä ja säilyttämisessä on otettava huomioon, mitä siitä säädetään vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetussa asetuksessa (682/90) ja sen nojalla määrätään.

2 §
Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttamisen edellytykset

Myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia saa luovuttaa vain 18 vuotta täyttäneelle henkilölle lukuun ottamatta polttoainetta, jota saa luovuttaa vastaanottajan iästä riippumatta. Metanolipitoista moottoripolttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle vain holhoojan kirjallisella suostumuksella.

3 §
Myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin luovuttaminen apteekista

Luovutettaessa myrkyllistä tai erittäin myrkyllistä kemikaalia apteekista tulee vastaanottajan ilmoittaa erillisellä lomakkeella seuraavat tiedot:

1) vastaanottajan henkilötiedot ja osoite;

2) kemikaalin nimi ja määrä; sekä

3) kemikaalin käyttötarkoitus.

Kemikaalin vastaanottajan on päivättävä ja allekirjoitettava lomake. Apteekin tulee säilyttää lomaketta viisi vuotta.

4 §
Vaarallisen kemikaalin luovuttaminen pakkaamattomana vähittäismyymälästä

Vaarallista kemikaalia saa luovuttaa vähittäismyymälästä pakkaamattomana ainoastaan poltto- tai voiteluaineeksi, välittömästi käyttölaitteistoon taikka yli 200 litran säiliöön.

5 §
Huumaavan ja terveydelle vaarallisen kemikaalin luovuttaminen

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä voidaan määrätä, mitä kemikaaleja pidetään huumaavina sekä huumaavien tai terveydelle vaarallisten kemikaalien luovuttamisesta vähittäismyynnistä.

Huumaavaa tai terveydelle vaarallista kemikaalia ei saa luovuttaa, jos on syytä epäillä, että sitä aiotaan hankkia ilmeisesti päihtymistarkoitukseen tai muuten käyttää väärin.

6 §
Kemikaalin säilyttäminen myyntiä varten

Vähittäismyynnissä oleva myrkyllinen tai erittäin myrkyllinen kemikaali tulee säilyttää myymälässä tai sen varastossa lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa sitä haltuunsa. Velvoite ei kuitenkaan koske polttoaineita lukuun ottamatta metanolipitoista polttoainetta.

7 §
Pakkaamaton kemikaali

Luovutettaessa vaarallista kemikaalia vähittämismyymälästä pakkaamattomana poltto- tai voiteluaineeksi, suoraan käyttölaitteistoon tai yli 200 litran säiliöön on kemikaalin jakelulaitteiston sijaintipaikka tai jakelulaitteisto varustettava varoitusmerkillä ja varoitusmerkin nimellä sekä vaaraa ja turvallisuustoimenpiteitä osoittavilla standardilausekkeilla kemikaalien luokitusperusteista ja merkintöjen tekemisestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti.

8 §
Uudelleen merkitseminen

Vaarallisen kemikaalin päällyksessä olevaa merkintää ei saa poistaa tai turmella. Jos merkintä on käynyt epäselväksi tai päällys on vaihdettu, kemikaalia hallussaan pitävän on huolehdittava siitä, että päällykseen tehdään alkuperäistä vastaava merkintä, joka selvästi osoittaa pakkauksen sisältävän vaarallista kemikaalia.

9 §
Valvonta

Kunnan kemikaalivalvontaviranomaisen tehtävänä on valvoa vaarallisen kemikaalin myyntiä, muuta luovuttamista ja säilyttämistä myymälässä.

10 §
Poikkeukset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi päätöksellään määrätä, ettei tämän asetuksen säännöksiä tai sen nojalla annettuja määräyksiä joiltakin osin sovelleta, jos riittävä turvallisuus voidaan saavuttaa muulla tavoin.

11 §
Tarkemmat määräykset

Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

12 §
Voimaantulo ja siirtymäsäännös

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin myynnistä ja säilyttämisestä 29 päivänä kesäkuuta 1990 annettu asetus (621/90) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Tämän asetuksen 7 §:n mukaiset jakelulaitteiston sijaintipaikan tai jakelulaitteiston varoitusmerkinnät tulee tehdä 1 päivään huhtikuuta 1994 mennessä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.