642/1993

Annettu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista

Sisäasiainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään lääninhallituksen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/92) 5 §:n mukaan lääninhallituksen maksuttomia suoritteita ovat:

1) lääninhallituslain (1233/87) 3 §:ssä säädetyt lääninhallituksen yhteistoiminta- ja kehittämistehtävät;

2) lääninhallituksen alaisuudessa toimivien viranomaisten ohjaus, valvonta ja tilivirastotehtävät sekä

3) muut lääninhallitukselle säännösten mukaan kuuluvat yleiset valvonta- ja tarkastustehtävät.

Maksua ei peritä valtion maksuperustelain 6 §:n 3 momentin nojalla seuraavista lääninhallituksen suoritteista:

1) hallinnollinen kantelupäätös;

2) ulosmittausvalituspäätös tai päätös valituksesta ulosottomiehen muuhun menettelyyn;

3) päätös valitukseen peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilasta sekä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa koskevissa asioissa;

4) päätös asian jättämisestä tutkimatta;

5) yhteishaun alueelliseen toteutukseen liittyvä tehtävä;

6) peruskoulun, peruskoulua korvaavan tai vastaavan koulun ja lukion oppilaan tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelijan arvostelua ja vuosiluokalle siirtämistä koskeva päätös;

7) lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanopäätös;

8) lihantarkastusasetuksen (219/60) mukaan lääninhallitukselle kuuluva henkilöstöhallintoa koskeva tehtävä;

9) luonnonsuojelualuetta ja rakennussuojelua koskeva päätös;

10) asema-, rakennus-, ranta- ja yleiskaavan vahvistaminen sekä muu kunnan päätöksen alistusta koskeva päätös;

11) maastoliikennelain (670/91) 7 §:n ja veneliikennelain (151/69) 3 a §:n mukainen päätös;

12) kauppakirjan ja vaihtokirjan laatiminen, kun maa ostetaan valtiolle luonnonsuojelutarkoituksessa;

13) muinaismuistolain (295/63) mukainen päätös;

14) valtionosuuteen tai muuhun valtion rahoitukseen liittyvä päätös;

15) alueelliseen maanpuolustuskoulutukseen ja valmiussuunnitteluun liittyvä tehtävä;

16) päätös liikkumistodistuksen ja pyyntipassin myöntämisestä;

17) lääninhallitusasetuksen (638/92) 11 §:n 1 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa sekä

18) valtiolle tulevien haasteiden ja asiakirjojen tiedoksianto.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joiden maksun lääninhallitus päättää suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat:

1) lääninhallituksen viranomaisen tai muun hakijan pyynnöstä tekemä erillinen tarkastus lukuun ottamatta 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja tämän pykälän 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuja tarkastus- ja valvontatehtäviä;

2) lääninhallitusasetuksen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun valtion edun ja oikeuden valvonta tuomioistuimessa taikka muussa viranomaisessa tai toimituksessa sekä

3) alkuperäistä erillistä päätöstä, todistusta tai vastaavaa asiakirjaa korvaavat jäljennökset lääninhallituksessa säilytettävistä asiakirjoista.

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteät maksut, ovat:

1) talletuksen ja vakuuden vastaanottamisesta ja hoitamisesta 500 markkaa;

2) perinnässä olevien lainojen hoidon vuosimaksu 30 markkaa;

3) jälkipanttaussitoumuksen antaminen 120 markkaa;

4) poronlihan tarkastuksesta 12 markkaa jokaiselta tarkasteltulta ruholta. Jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä kello 17.00-22.00 välisenä aikana, peritään maksu 20 prosentilla korotettuna. Jos tarkastus suoritetaan elinkeinonharjoittajan pyynnöstä kello 22.00-8.00 välisenä aikana tai sunnuntaina taikka yleisenä juhla- tai vapaapäivänä on korotus 50 prosenttia;

5) jollei toisin saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa annetussa laissa (516/91) ole säädetty, saamenkielen toimiston käännöspalkkiona käännös suomesta saameksi 168 markkaa sivulta, saamesta suomeksi 146 markkaa sivulta. Jos teksti on tavanomaista vaikeampi, maksu määrätään suoritteen omakustannusarvon perusteella sekä

6) julkisoikeudellisista päätöksistä ja todistuksista liitteenä olevan maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Lääninhallituksen muita maksullisia suoritteita, joiden maksut lääninhallitus päättää liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) kauppakirjan ja muun vastaavan sopimuksen laatiminen;

2) kiinnityksen uusiminen;

3) koulutuspalvelut;

4) postituspalvelut;

5) selvitykset, tutkimukset ja julkaisut;

6) takauksen uusiminen;

7) taloushallintopalvelut;

8) tietohallinto- ja tietotekniikkapalvelut;

9) lääninhallituksen hallinnassa olevien toimitilojen käyttö;

10) muut kuin 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut jäljennökset;

11) velkakirjan laatiminen sekä

12) virastopalvelut.

5 §
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen maksut

Tätä päätöstä sovelletaan soveltuvin osin Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen suoritteisiin.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallituksen hoitaessa maakunnan alueella muualla autorekisterikeskukselle tai maatalouselinkeinopiireille kuuluvia tehtäviä peritään lääninhallituksen mainituista suoritteista maksut noudattaen autorekisterikeskuksen ja maatalouselinkeinopiirien suoritteiden maksuista annettuja säännöksiä tai määräyksiä, jollei toisin ole erikseen säädetty tai määrätty.

Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus perii alusrekisteriviranomaisena seuraavat kiinteät maksut:

1) alusrekisteriasia 150 markkaa;

2) aluskiinnityksen vahvistaminen 150 markkaa;

3) aluskiinnityksen uudistaminen tai kuolettaminen taikka kiinnityksen etuoikeusjärjestyksen muuttaminen 100 markkaa sekä

4) todistusmaksut kansallisuuskirjasta 150 markkaa, väliaikaisesta kansallisuustodistuksesta 60 markkaa, rasitustodistuksesta 100 markkaa ja alusrekisteriotteesta 150 mark- kaa.

Maksua ei kuitenkaan peritä aluksen rekisteristä poistamista koskevan asian käsittelystä eikä myöskään alusrekisterilain (211/27) 22 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen johdosta tehtävistä toimenpiteistä.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan sisäasiainministeriön 10 päivänä syyskuuta 1992 antama päätös (867/92) lääninhallituksen käsittelemän ympäristöluvan kuulutus- ja ilmoitusmaksuista.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Hallitusneuvos
Ritva Viljanen

MAKSUTAULUKKO

Lääninhallituksen kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset päätökset ja todistukset

I Päätökset

Elinkeinoluvat
mk
Ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden kauppalupa 500
Ampuma-aseiden valmistus- ja korjauslupa 500
Asunnonvälityslupa 300
Asunnonvälitykseen liittyvä muu lupa tai hyväksyminen 200
Autokoululupa 500
Autokoulutoimintaan liittyvä muu lupa tai hyväksyminen 250
Henkilöliikennelupa 800
Liikennöintiin liittyvä muu lupa tai hyväksyminen 500
Liikkuvaa kauppaa koskeva lupa tai hyväksyminen 300
Nestekaasuvaraston käyttöönottolupa 800
Nestekaasuvaraston perustamislupa 1 200
Poroteurastamon hyväksyminen 1 400
Räjähdystarvikkeiden kauppa- ja varastointilupa 500
Räjähdystarvikkeiden pysyvän varaston käyttöönottolupa 800
Räjähdystarvikkeiden pysyvän varaston perustamislupa 1 200
Räjähdystarvikkeiden kaupasta ja varastoinnista vastaavan hoitajan ja varahoitajan hyväksymislupa 200
Tavaraliikennelupa 700
Tartuntatautilain (583/86) mukainen mikrobiologian laitokselle myönnetty hy- väksyminen 500
Ulkomaalaisen elinkeino-oikeutta koskeva lupa tai hyväksyminen 500
Vartioimisliikkeen toimilupa ja muu vartioimisliiketoimintaan liittyvä lupa tai hyväksyminen 500
Yksityisen lastensuojelulaitoksen toimilupa 700
Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva lupa 900
Yksityiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvä muu lupa tai hyväksyminen 500
Öljylämmityslaitoksen käyttöönottolupa 800
Öljylämmityslaitoksen perustamislupa 1 200
Muu elinkeinolupa 272 mk/h
Muuhun elinkeinotoimintaan liittyvä lupa tai hyväksyminen 272 mk/h
Ympäristöluvat
mk
Kaivos tai rikastuslaitos 70 000
Sellutehdas 140 000
Paperi-, pahvi- tai kartonkitehdas 70 000
Vaneritehdas 70 000
Lastulevytehdas 85 000
Kuitulevytehdas 70 000
Epäorgaanisia peruskemikaaleja, kuten happoja, emäksiä, klooria tai pigmenttejä valmistava tehdas 120 000
Orgaanisia peruskemikaaleja valmistava tehdas 85 000
Raakaöljynjalostamo 140 000
Koksaamo 100 000
Rauta- tai terästehdas, sintraamo tai rautalejeerinkien valmistuslaitos 100 000
Muita kuin rautametalleja valmistava metallitehdas tai pasutuslaitos 140 000
Öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta tai muuta poltettavaa ainetta käyttävä voimalaitos tai kattilalaitos, jonka suurin polttoaineteho on yli 50 megawattia (MW)
- laitos, jonka polttoaineteho on 50-100 MW 35 000
- laitos, jonka polttoaineteho on yli 100 MW 50 000
Ongelmajätteiden käsittelylaitos taikka muu laitos tai paikka, jolle on tarpeen hakea ongelmajätteiden käsittelylupa
- ongelmajätteiden käsittelylaitos 140 000
- muu ongelmajätteiden käsittelyluvan tarvitseva laitos tai paikka 70 000
Jätteenpolttolaitos tai muu laitos, jossa poltetaan jätettä vähintään 5 000 tonnia vuodessa 100 000
Kaatopaikka
- teollisuuden kaatopaikka 70 000
- yhdyskuntajätteen kaatopaikka 10 000
Kompostointilaitos tai muu jätteiden käsittelylaitos, jossa käsitellään jätettä vähintään 10 000 tonnia vuodessa 35 000
Liuottimia tai liuottimia sisältäviä aineita käyttävä laitos, jonka liuottimien kulutus, kun siitä vähennetään tuotteisiin sitoutuva tai jäävä osuus, on vähintään 50 tonnia vuodessa tai jonka vastaava huippukulutus on vähintään 100 kiloa tunnissa 50 000
Tekokuituja valmistava tehdas 100 000
Tehdas, jossa valmistetaan torjunta-aineita tai puunsuoja-aineita 100 000
Lannoitetehdas 140 000
Sementti-, kalkki-, asbestituote- tai mineraalivillatehdas 85 000
Rautametallivalimo, jonka tuotanto on vuodessa vähintään 500 tonnia taikka muu valimo tai sulatto, jonka tuotanto on vuodessa vähintään 200 tonnia 85 000
Kumi- ja muoviraaka-aineita valmistava tehdas 85 000
Mikrobiologisesti rehuvalkuaista valmistava tehdas tai luujauhotehdas 70 000
Lentoasema
- raskaan reittiliikenteen lentoasema 100 000
- kevyemmän säännöllisen liikenteen lentoasema, jossa liikennöi potkurikoneita ja jossa ei käytetä liukkaudentorjunta-aineita 70 000
Kemikaalivarasto, jossa varastoidaan muita polttoaineita kuin raskasta polttoöljyä tai muita haihtuvia orgaanisia kemikaaleja, jos varastosäiliöiden tilavuus on yhteensä yli 10 000 m3 tai jos säiliöt sijaitsevat alueella, missä tällaisten säiliöiden tilavuus on yhteensä yli 50 000 m3 85 000
Muu ympäristölupa 272 mk/h

Kunnan ympäristölupaviranomaisen ympäristölupamenettelylain (735/91) 5 §:n 2 momentin nojalla siirtämän lupa-asian käsittelystä peritään käsittelyajan perusteella määräytyvä maksu siten, että maksu on 272 mk kultakin asian käsittelyyn kuluvalta tunnilta. Maksu on kuitenkin enintään samansuuruinen kuin asianomaisen kunnan kyseisen laitoksen lupahakemuksen käsittelystä perimä maksu.

Maksu peritään 30 prosenttia taulukossa mainittua perusmaksua alempana, jos luvan käsittely vaatii huomattavasti keskimääräistä vähemmän työtä laitoksen tuotannossa käytetyn ainemäärän, tuotannon määrän, tuotantokapasiteetin tai muun näihin verrattavan, laitoksen kokoon tai toiminnan luonteeseen liittyvän erityisen syyn takia.

Samalla laitosalueella olevien, toiminnallisesti toisiinsa liittyvien laitosten ympäristöluvista peritään yhdistetty maksu siten, että korkeimpaan maksuluokkaan kuuluvan laitoksen käsittelymaksuun lisätään muiden laitosten osuutena 50 prosenttia näiden laitosten perusmaksuista.

Laitoksen toiminnan muuttamista koskevan lupahakemuksen käsittelystä peritään maksu, jonka suuruus on hakemuksen käsittelyn vaatimasta työmäärästä riippuen 30-70 prosenttia toiminnan aloittamiseen vaadittavan luvan käsittelymaksusta.

Jos hakemus koskee pelkästään jätehuoltosuunnitelman muutosta tai toiminnassa oleva laitos hakee ongelmajätteiden käsittelylupaa, maksu on 10-30 prosenttia perusmaksusta.

Jos toiminnan muutoksen seurauksena on laitoksen ympäristönsuojelun merkittävä parantuminen, maksu on 30 prosenttia perusmaksusta tai se voidaan erityisistä syistä jättää kokonaan perimättä.

Muut luvat
mk
Ampuma-aseiden hankkimista ja hallussapitoa koskeva poikkeuslupa 200
Ampumaradan perustamislupa 1 200
Eläinkoelupa 300
Etuajo-oikeus lautalle 300
Leirintäalueen perustamislupa 1 000
Leirintäalueluvan muutos 200
Leirintäaluetoimintaan liittyvät muut luvat 300
Lunastuslain (603/77) 84 §:n mukainen tutkimuslupa 900
Lupa teiden sulkemiseen 1 500
Perheasiain sovittelua koskeva toimilupa 500
Rakennuslain (370/58) mukainen poikkeuslupa - poikkeusluvan myöntäminen 1 500
- poikkeusluvan epääminen 300
Ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistön hankintojen valvonnasta annetun lain (1613/92) mukainen lupa 500
Veteraanien kuntoutusta koskeva lupa 500
Väestönsuojan rakentamisvelvollisuudesta vapautuksen tai helpotuksen myöntäminen 1 200
Yleisistä teistä annetun lain (243/54) 52 §:n mukainen liittymälupa 1 200
Muu hakemuksesta myönnetty lupa 272 mk/h
Muut päätökset
mk
Kouluhallinnon tutkintoon osallistumisesta tutkintomaksuna 200
Nimenmuutos 400
Poronhoitolain (848/90) mukainen päätös 1 500
Rantakaavan laatijan ja kaavoitettavan alueen hyväksyminen 2 000
Vaarallisten kemikaalien myyntivalvojan pätevyyden hyväksyminen 550
Muu hakemuksesta tehty päätös 272 mk/h
Ulosotonhaltijan päätökset
mk
Häätö 350
Kiinteistölainhaku 300
Matkustuskielto 300
Muu lainhaku 300
Muu ulosotonhaltijan antama virka-apu 750
Myymis- ja hukkaamiskielto 300
Takavarikko 300
Täytäntöönpanosta määräminen jäljennöksen nojalla 100
Muu täytäntöönpanosta määrääminen 400
Ulosotonhaltijan välipäätös 300
Muu ulosotonhaltijan päätös 272 mk/h
Hallinnollinen virka-apu
mk
Tiedoksiannot ulkomaille 200
Yhteisölainsäädäntöön kuuluva virka-apuasia, joka koskee kokousten pitämistä, tilintarkastuksen toimittamista ja tilintarkastajien määräämistä 600
Muu virka-apu 800
Valitukset 400,
lukuun ottamatta tämän päätöksen 2 §:n 2 momentin 3 kohdassa tarkoitettuja valituksia, joista ei peritä maksua.
mk
Prosessuaalinen kantelu 400

Päätöksistä ja luvista ei peritä erikseen kuulutus- eikä muita käsittelymaksuja.

II Todistukset

mk
Diaaritodistus 50
Lainvoimaisuustodistus 70
Kouluhallinnon tutkinnon tai sen osan suorittamisesta annettava todistus 100
Venerekisteritodistus 150
mk
Vakuutusyhtiölle annettava kuolintodistus tai ruumiinavauslausunto 100
Muu pyynnöstä annettu todistus 50,
lukuun ottamatta tiliviraston henkilöstöön kuuluvalle annettua palkkatodistusta tai kopiota nimikirjasta, joista ei peritä maksua.

Telekopiona lähetettävästä asiakirjasta peritään sama maksu kuin asiakirjasta muutoinkin.

Lähetettäessä todistus postitse asiakkaalle ei peritä posti- eikä lähetysmaksuja.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.