580/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös säteilyturvakeskuksen suoritteiden maksullisuudesta ja maksuperusteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on säteilyturvakeskuksesta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun lain (1069/83) 5 §:n, 27 päivänä maaliskuuta 1991 annetun säteilylain (592/91) 69 §:n ja 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Päätöksen soveltamisala

Tämä päätös koskee säteilyturvakeskuksen muiden kuin ydinturvallisuusvalvontaan kuuluvien suoritteiden maksullisuutta ja maksuperusteita.

2 §
Maksuttomat suoritteet

Säteilyturvakeskuksen maksuttomia suoritteita ovat säteilyturvallisuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi suoritettavat yleiset tehtävät:

1) valmiustoiminta;

2) säteilyn vahingollisten vaikutusten estämistä ja rajoittamista tukeva tutkimustoiminta;

3) osallistuminen lainsäädännön, turvallisuusnormien ja standardien valmistelemiseen;

4) säteilyn mittanormaalien ylläpitäminen;

5) kansainvälinen ja kotimainen yhteistyö, kun siihen liittyvä tiedonvaihto ja kehitystoiminta on vastavuoroisesti maksutonta säteilyturvakeskukselle;

6) yleisluontoinen tiedottaminen; sekä

7) säteilytoiminnan viranomaisaloitteinen yleisvalvonta ja siihen kuuluvat toimenpiteet.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoriteryhmiä, joissa säteilyturvakeskus määrää maksun suoritteen omakustannusarvon mukaan, ovat säteilylaissa ja sen nojalla annetuissa säädöksissä ja määräyksissä tarkoitetut valvontatoiminnot: Luvat ja hyväksymiset Säteilyn käyttö

Muu säteilytoiminta

Säteilymittarit, mittausmenetelmät ja mittausohjelmat

Vastaavat johtajat

Organisaatioselvitykset

Käyttöhenkilöstön pätevyysvaatimukset ja niiden täyttymisen tutkiminen Tarkastustoimenpiteet Muu valvonta

Säteilylaitteiden rekisteröiminen

Säteilyannostietojen rekisteröiminen

4 §
Vuotuiset valvontamaksut

Kun säteilyn käyttöön on myönnetty turvallisuuslupa, peritään luvanalaisen toiminnan valvontaan kuuluvista muista kuin 3 §:ssä tarkoitetuista valvontatoimenpiteistä säteilylain 69 §:n 2 momentissa tarkoitettu, valvontatoi- menpiteiden omakustannusarvon mukainen vuotuinen valvontamaksu. Sädehoidon laitteiden osalta perittävään vuotuiseen valvontamaksuun sisällytetään lisäksi omakustannusarvon mukaisina ne kustannukset, jotka aiheutuvat näiden laitteiden säännönmukaisista tarkastuksista ja mittauksista.

Vuotuiset valvontamaksut laskee säteilyturvakeskus siten, että valvontatoimenpiteiden kustannukset tulevat valtion maksuperusteasetuksen (211/92) 1 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaisesti katetuiksi.

5 §
Muut maksulliset suoritteet

Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat:

1) asiakkaan pyynnöstä tehtävät sellaiset tarkastus-, testaus-, kalibrointi- ja vastaavat toimenpiteet, joiden kysyntä ei perustu lakiin, asetukseen, lupaehtoihin tai muihin määräyksiin;

2) sopimuksesta tai tilauksesta tehdyt tutkimukset, mittaukset ja muut asiantuntijapalvelut; sekä

3) koulutuspalvelut, tietopalvelut, julkaisut, pyynnöstä annetut asiakirjakopiot ja muut palvelusuoritteet.

6 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.