545/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Laki saamelaisalueen koulutuskeskuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Saamelaisalueen koulutuskeskus on opetusministeriön toimialaan kuuluva valtion oppilaitos.

Koulutuskeskuksen tehtävänä on antaa koulutusta lähinnä saamelaisalueen tarpeita varten, säilyttää ja kehittää saamelaiskulttuuria ja luontaiselinkeinoja sekä edistää saamenkielisen oppimateriaalin tuottamista.

Koulutuskeskuksessa voidaan järjestää myös koulutusta tukevaa tai siihen läheisesti liittyvää tutkimus- ja palvelutoimintaa. Koulutusta sekä tutkimus- ja palvelutoimintaa voidaan järjestää myös maksullisena palvelutoimintana.

Koulutuskeskuksen koulutustehtävästä ja sen muuttamisesta on voimassa, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) säädetään ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

2 §

Koulutuskeskuksen kotipaikka on Inarin kunta. Koulutuskeskuksen opetuskielet ovat suomen kieli ja saamen kieli. Tarvittaessa voidaan opetusta antaa myös muulla kielellä.

3 §

Koulutuskeskuksen opiskelijoille myönnetään opintososiaalisia etuja siten kuin ammatillisten oppilaitosten oppilaiden opintososiaalisista eduista annetussa laissa (498/83) säädetään ja sen nojalla säädetään tai määrätään. Oppilasmaksuista päättää kuitenkin koulutuskeskuksen johtokunta.

2 luku

Hallinto

4 §

Koulutuskeskuksessa hallintoa hoitavat johtokunta, rehtori, neuvottelukunta, opettajakunta ja oppilaskunta sen mukaan kuin asetuksella säädetään ja johtosäännössä määrätään. Koulutuskeskuksessa voi olla oppilaitostoimikunta sen mukaan kuin johtosäännössä määrätään.

5 §

Koulutuskeskuksella on johtokunnan hyväksymä johtosääntö. Siinä tulee määrätä koulutuskeskuksen toiminnan yleisistä perusteista, hallinnosta, hallintoelinten sekä viranhaltijoiden toimivallasta ja tehtävistä sekä muista asioista sen mukaan kuin tässä laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

3 luku

Opetus ja opiskelijat

6 §

Koulutuskeskuksen työajasta, opetuksen järjestämisestä ja opiskelijoista säädetään asetuksella ja määrätään tarkemmin johtosäännössä.

Koulutuskeskuksen järjestämästä ammatillisesta koulutuksesta ja opiskelijoiden velvollisuuksista on lisäksi soveltuvin osin voimassa, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa säädetään ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

4 luku

Rahoitus

7 §

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle koulutuskeskuksen järjestämästä ammatillisesta perus- ja jatkokoulutuksesta sekä yleissivistävästä, lukukauden tai sitä pitempään kestävästä koulutuksesta aiheutuvista kustannuksista osuuden, joka lasketaan siten kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa (705/92) säädetään opiskelijan kotikunnan maksuosuudesta valtion ammatillisen oppilaitoksen osalta.

Saamelaiskulttuurin kehittämiseen ja edistämiseen tarkoitettu opetus maksetaan kokonaan valtion varoista. Näin rahoitettuun opetukseen varataan koulutuskeskuksen opetuksesta enintään 1 200 opiskelijaviikkoa lukuvuodessa. Opiskelijaviikolla tarkoitetaan yhden opiskelijan työviikon mittaista opiskelua.

5 luku

Virat ja henkilöstö

8 §

Koulutuskeskuksen viroista sekä virkojen ja tuntiopettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella.

6 luku

Erinäiset säännökset

9 §

Koulutuskeskus voi järjestää sen toiminnan edistämiseksi tarpeellista kokeilua, jossa opetusministeriön luvalla voidaan poiketa tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen säännöksistä.

10 §

Muutoksenhausta koulutuskeskuksen tämän lain ja sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen on voimassa, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa säädetään.

11 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Lain 7 §:n 1 momenttia, siltä osin kuin se koskee yleissivistävän koulutuksen rahoitusta, sekä 7 §:n 2 momenttia sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 1994.

Vuoden 1993 aikana perittävistä maksuista on voimassa, mitä eräistä opetus- ja kulttuuritoimen vuoden 1993 rahoitusta koskevista järjestelyistä annetun lain (1679/92) 5 §:ssä säädetään.

Tällä lailla kumotaan saamelaisalueen ammatillisesta koulutuskeskuksesta 23 päivänä joulukuuta 1977 annettu laki (994/77) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

13 §

Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa tulee olla vuoden 1993 loppuun mennessä 5 §:ssä tarkoitettu johtosääntö. Ennen johtosäännön hyväksymistä johtokunta päättää väliaikaisesti johtosäännöllä määrättävistä asioista.

14 §

Nimittävä viranomainen siirtää tarvittaessa tämän lain voimaan tullessa saamelaisalueen ammatillisen koulutuskeskuksen ja Ivalon kotitalousoppilaitoksen opettajan viran haltijan, mikäli mahdollista, hänen entistä virkaansa lähinnä vastaavaan virkaan sitä haettavaksi julistamatta, jos hän on virkaan kelpoinen.

15 §

Opetusministeriö oikeutetaan tekemään sopimus An r S mi Albmotallaskuvla-Inarin Opiston kannatusyhdistys ry:n kanssa Inarin opiston varojen ja velkojen ottamisesta valtiolle.

HE 357/92
SiVM 3/93

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Saamenkielinen käännös

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.