520/1993

Annettu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan 29 päivänä kesäkuuta 1984 annetun lain (514/84) nimike, 1 §, 2 §:n 1 momentti, 3 §:n 1 momentti, 4 ja 8 § ja 18 a §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 4 § osittain muutettuna 16 päivänä tammikuuta 1987 annetulla lailla (18/87) ja 18 a §:n 2 momentti 14 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1148/90), seuraavasti:

Laki

Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan

1 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan Suomen osallistumiseen Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin (ETYK) rauhanturvaamistoimintaan.

2 §
Organisaatio ja osallistumisesta päättäminen

Suomi voi YK:n tai ETYK:n pyynnöstä osallistua kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen asettamalla kussakin tapauksessa erikseen tehtävällä päätöksellä YK:n tai ETYK:n käyttöön rauhanturvaamisorganisaation eli valvontajoukkoja, erillisiä valvontayksiköitä, sotilastarkkailijoita ja yksittäisiä henkilöitä.


3 §
Organisaation alistussuhteet, sisäinen järjestys ja toimivalta

Rauhanturvaamisorganisaatio on toiminnallisesti YK:n tai ETYK:n ja muutoin puolustusministeriön alainen.


4 §
Osallistumisen kustannukset ja organisaation henkilömäärät

Suomi osallistuu rauhanturvaamistoimintaan siihen valtion talousarviossa ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön pääluokissa myönnettyjen määrärahojen rajoissa. Rauhanturvaamistoiminnasta Suomelle aiheutuneiden kustannusten korvausten laskuttamisessa noudatetaan YK:n tai ETYK:n yleisesti hyväksymiä periaatteita, jollei niiden kanssa ole erikseen muuta sovittu.

Rauhanturvaamishenkilöstön kokonaismäärä saa vaihtohenkilöstöä lukuun ottamatta olla enintään 2 000 henkilöä.

8 §
Oikeudet ja velvollisuudet

Rauhanturvaamishenkilöstön oikeuksista ja velvollisuuksista on voimassa, mitä niistä tässä laissa säädetään tai tämän luvun säännösten nojalla määrätään. Rauhanturvaamishenkilöstön palvelusvelvollisuuksista on lisäksi voimassa, mitä niistä puolustusministeriö taikka YK:n tai ETYK:n asianomainen viranomainen 3 §:n 1 momentissa säädetyssä tarkoituksessa määrää.

18 a §
Ryhmähenkivakuutus

Jos tässä laissa tarkoitetussa palvelussuhteessa olleen henkilön kuoltua hänen oikeudenomistajillaan on oikeus YK:n tai ETYK:n saman palvelussuhteen perusteella kuolemantapauksesta maksamaan korvaukseen, 1 momentissa tarkoitettua tukea maksetaan vain siltä osin kuin se on YK:n tai ETYK:n maksamaa korvausta suurempi.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

HE 370/92
UaVM 5/93

Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Puolustusministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.