513/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki alusrekisterilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 29 päivänä heinäkuuta 1927 annetun alusrekisterilain (211/27) 1-22, 36, 43 ja 46-51 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 § muutettuna 29 päivänä tammikuuta 1937, 28 päivänä huhtikuuta 1967 ja 30 päivänä toukokuuta 1980 annetuilla laeilla (53/37, 172/67 ja 400/80), 2 § 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetussa laissa (278/62), 3 § muutettuna 22 päivänä joulukuuta 1927 ja 19 päivänä joulukuuta 1980 annetuilla laeilla (344/27 ja 896/80), 5 § osittain muutettuna mainituilla 30 päivänä maaliskuuta 1962 ja 30 päivänä toukokuuta 1980 annetuilla laeilla, 7, 9, 10 ja 20 § osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla, 11 § 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetussa laissa (394/88), 13 § 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetussa laissa (171/39), 15 § mainitussa 22 päivänä joulukuuta 1927 annetussa laissa ja 17 § osittain muutettuna mainitulla 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetulla lailla,

muutetaan lain nimike, 41 §, 42 §:n 1 momentti sekä 44 ja 45 § sekä

lisätään 23 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 14 päivänä joulukuuta 1951 annetulla lailla (611/51), uusi 4 ja 5 momentti seuraavasti:

Aluskiinnityslaki

23 §

Rekisteriviranomaisesta säädetään alusrekisterilaissa (512/93).

Mitä tässä laissa säädetään rekisteriin merkitystä aluksesta, sovelletaan myös alusrakennusrekisteriin merkittyyn rakenteilla olevaan alukseen.

41 §

Kiinnitystä koskevat asiat on viipymättä otettava käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi siinä järjestyksessä, jossa ne on rekisteriviranomaiselle ilmoitettu.

Jos ilmoitetaan jokin asia ennen kuin toinen samaa alusta koskeva asia on ehtinyt päättyä, on asiat käsiteltävä ja ratkaistava niin kuin ne olisi yhtä aikaa ilmoitettu.

42 §

Kiinnitysasioissa laaditaan erikseen kustakin aluksesta pöytäkirja, joka osoittaa päivän, jona asia käsitellään, hakijan nimen sekä lyhyesti, mitä asiassa on tapahtunut.


44 §

Muutoksenhaussa rekisteriviranomaisen antamaan lopulliseen ratkaisuun aluksen kiinnitystä koskevassa asiassa sekä asian lepäämään jättämistä koskevaan ratkaisuun noudatetaan alusrekisterilain 6 luvun muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

45 §

Kiinnityksen estämättä voidaan riita kiinnitetyn sitoumuksen pätevyydestä laillisesti tutkia.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

HE 24/93
LiVM 4/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.