510/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 4 §:n 1 momentin 6 kohta,

sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (29/87), sekä

lisätään 16 §:ään uusi 3 momentti ja 21 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

4 §

Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on oikeus:


6) saada asettamassaan kohtuullisessa määräajassa valvontaa varten tarpeellisia tietoja työnantajalta, työturvallisuuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitetulta itsenäiseltä työnsuorittajalta ja saman lain 6 §:n 1 ja 3 momentissa tarkoitetuilta henkilöiltä sekä suullisesti että kirjallisesti.


16 §

Tässä pykälässä tarkoitettu kielto voidaan kohdistaa myös työturvallisuuslain 6 §:n 4 momentissa tarkoitettuun itsenäiseen työnsuorittajaan.

21 §

Yhteisellä rakennustyömaalla tehtävästä työstä alkamisilmoituksen tekee pääurakoitsija tai, mikäli sellaista ei ole, rakennuttaja tai muu, joka ohjaa tai valvoo kahden tai useamman työnantajan toimintaa yhteisellä rakennustyömaalla. Ilmoitus on tehtävä jokaisesta työmaasta, joka on tarkoitettu kestämään kauemmin kuin kuukauden ja jolla itsenäiset työnsuorittajat mukaan lukien työskentelee yhteensä vähintään kymmenen henkilöä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 249/92
TyVM 2/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Työministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.