439/1993

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Asetus rajavyöhykeasetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

muutetaan 17 päivänä toukokuuta 1947 annetun rajavyöhykeasetuksen (404/47) 1 §:n 1 momentti, 3 ja 4 §, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 9 §:n 2 momentti, 10 §:n 1 ja 4 momentti sekä 14- 16 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 13 päivänä tammikuuta 1956 annetussa asetuksessa (43/56), 5 §:n 1 ja 2 momentti, 7 §, 9 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentti 19 päivänä lokakuuta 1984 annetussa asetuksessa (713/84), 15 § 25 päivänä maaliskuuta 1960 annetussa asetuksessa (165/60) sekä 16 § 22 päivänä joulukuuta 1989 annetussa asetuksessa(1279/89), seuraavasti:

1 §

Rajavyöhykkeeseen kuuluvat, jollei sisäasiainministeriö toisin määrää, maarajalla kolmen ja merirajalla neljän kilometrin leveältä osalta valtakunnan rajan rajaviivasta lukien seuraavat kunnat:

Kymen läänistä: Kotka, Vehkalahti, Virolahti, Miehikkälä, Ylämaa, Lappeenranta, Joutseno, Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala, Saari ja Uukuniemi;

Pohjois-Karjalan läänistä: Kesälahti, Kitee, Tohmajärvi, Värtsilä, Tuupovaara, Ilomantsi ja Lieksa;

Oulun läänistä: Kuhmo, Suomussalmi ja Kuusamo; sekä

Lapin läänistä: Salla, Savukoski ja Sodankylä sekä Inarin kunta valtakunnan rajalla olevasta Sodankylän ja Inarin kuntien yhtymäkohdasta lukien Suomen, Venäjän ja Norjan valtakuntien rajojen yhtymäkohtaan saakka.


3 §

Rajavyöhykelain ja tämän asetuksen säännösten noudattamista valvovat rajavartio- ja poliisiviranomaiset.

4 §

Jokaisen tulee noudattaa niitä määräyksiä, käskyjä ja kieltoja, joita rajavartio- ja poliisiviranomaiset toimivaltansa rajoissa antavat rajavyöhykelain ja tämän asetuksen säännösten noudattamiseksi.

5 §

Liikkumis- ja oleskeluluvan (rajavyöhykelupa) myöntää asianomaisen raja- tai merivartioston komentaja. Luvan saamiseksi hakijan on esitettävä hyväksyttävä syy ja selvitettävä henkilöllisyytensä.

Rajavyöhykelupaan on merkittävä sen kelpoisuusalue. Kelpoisuusalue voidaan merkitä yhteen vartiostoon kuuluvaa rajavyöhykettä laajemmaksi vain henkilölle, jonka asunto ja koti on rajavyöhykkeellä.


7 §

Rajavyöhykelupa on rajavyöhykkeellä liikuttaessa pidettävä mukana ja vaadittaessa esitettävä rajavartio- ja poliisiviranomaiselle.

Jos lupa on turmeltunut, se on rajavartio- tai poliisiviranomaisen vaatimuksesta määräajassa uusittava.

9 §

Se, jonka rajavyöhykelupa on peruutettu tai jonka rajavartio- tai poliisiviranomainen katsoo syyllistyneen rikoslain 42 luvun 2 §:ssä tarkoitettuun rikokseen tai rikkoneen rajavyöhykelain tai tämän asetuksen säännöksiä, voidaan määrätä heti poistumaan rajavyöhykkeeltä.

10 §

Erityisluvan ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden sekä räjähdysaineiden samoin kuin luvan valokuvauskoneiden ja -tarvikkeiden ulkona hallussapitämiseen ja käyttämiseen rajavyöhykkeellä myöntää asianomaisen raja- tai merivartioston komentaja. Luvasta ja sen hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä 5 ja 7 §:ssä säädetään rajavyöhykeluvasta. Erityislupa annetaan määräajaksi.


Luvan voi peruuttaa luvan myöntänyt rajavartioviranomainen, kun siihen on aihetta.

14 §

Jollei asianomainen noudata rajavyöhykelain ja tämän asetuksen nojalla annetun lupapäätöksen ehtoja taikka mitä hänen velvollisuudekseen muutoin on tämän asetuksen nojalla määrätty, voidaan ehdot tai velvoitteet paikallisen rajavartioviranomaisen toimesta toteuttaa asianomaisen kustannuksella. Kustannukset voidaan asianomaiselta ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) säädetään.

15 §

Liikenneministeriön sekä muun viranomaisen on hankittava rajavartiolaitoksen esikunnan lausunto tien suunnan määräämisen osalta, ennen kuin se vahvistaa yleisistä teistä annetun lain (243/54) 25 §:ssä tarkoitetun tiesuunnitelman sellaisen tien rakentamisesta, joka kulkee rajavyöhykkeellä.

16 §

Raja- tai merivartioston komentajan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta valittamalla sisäasiainministeriöön siten kuin muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.