401/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus valtion asuntorahastosta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään valtion asuntorahastosta 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1144/89) 3 §:n, 4 §:n 2 momentin ja 9 §:n nojalla sellaisina kuin niistä ovat 3 § ja 4 §:n 2 momentti 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (351/93):

Johtokunta
1 §

Valtioneuvosto asettaa enintään neljäksi vuodeksi kerrallaan valtion asuntorahaston johtokunnan.

Johtokuntaan kuuluu asuntorahaston ylijohtaja ja enintään kahdeksan muuta jäsentä, joista yksi on viraston henkilöstön keskuudestaan valitsema. Valtioneuvosto määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.

Ympäristöministeriö vahvistaa johtokunnan jäsenten palkkiot.

2 §

Sen lisäksi, mitä valtion asuntorahastosta annetun lain 4 §:ssä säädetään, johtokunnan tehtävänä on:

1) päättää asuntorahaston toimintalinjoista ottaen huomioon ympäristöministeriön asettamat tavoitteet;

2) ohjata ja valvoa asuntorahastolle asetettujen tavoitteiden toteutumista;

3) päättää merkittävistä lainoitus- ja tukitoimintaa koskevista asioista; sekä

4) käsitellä muita asuntorahaston kannalta merkittäviä asioita.

3 §

Johtokunta on päätösvaltainen, kun sen kokouksessa on läsnä kokouksen puheenjohtaja sekä neljä muuta jäsentä.

Johtokunnan kokouksessa päätetään asiat erimielisyyden sattuessa äänestämällä. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

4 §

Valtiokonttori valmistelee johtokunnalle valtion asuntorahastosta annetun lain 4 §:n 1 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitetut asiat.

Virkamiesjohto
5 §

Asuntorahastoa johtaa ja sen toiminnasta vastaa ylijohtaja. Hän huolehtii myös johtokunnan päätösten toimeenpanosta.

Ylijohtajan apuna on johtaja, joka toimii ylijohtajan sijaisena.

Johtosääntö
6 §

Johtosäännössä annetaan tarkemmat määräykset asuntorahaston sisäisestä työnjaosta ja hallinnon järjestämisestä sekä johtokunnan työskentelystä.

Asioiden ratkaiseminen
7 §

Asuntorahastolle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) johtokunta;

2) ylijohtaja; tai

3) muu virkamies, jolle ratkaisuvalta on johtosäännössä annettu.

8 §

Johtokunnan käsiteltävät asiat ratkaistaan esittelystä. Johtosäännössä määrätään, mitkä muut asiat ratkaistaan esittelystä.

Virkojen kelpoisuusvaatimukset
9 §

Ylijohtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä johtamistaitoa ja hyvää perehtyneisyyttä asuntorahaston toimialaan.

Johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja hyvää perehtyneisyyttä asuntorahaston toimialaan.

Virkojen täyttäminen ja muun henkilöstön ottaminen
10 §

Ylijohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä virkaa haettavaksi julistamatta.

Johtajan nimittää valtioneuvosto.

Muun henkilöstön nimittää tai ottaa ylijohtaja.

Virkavapaus ja viran väliaikainen hoitaminen
11 §

Ylijohtajalle myöntää virkavapautta ympäristöministeriö ja johtajalle ylijohtaja. Yli vuoden kestävän muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, myöntää kuitenkin ylijohtajalle valtioneuvosto ja johtajalle ympäristöministeriö.

Virkavapauden myöntämisestä ja vapautuksesta tehtävien hoidosta muulle henkilöstölle määrätään johtosäännössä.

Avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta ja viran hoitamisesta virkavapauden aikana päättää se, joka 1 ja 2 momentin mukaan myöntää muun kuin sellaisen virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla.

Maksuliike ja kirjanpito
12 §

Asuntorahaston maksuliikkeen ja kirjanpidon valtion talousarvion ulkopuolisten varojen osalta hoitaa valtiokonttori. Rahaston tilikausi on kalenterivuosi.

Asuntorahastolla on 1 momentissa mainittuun tarkoitukseen kaksi tilintarkastajaa, jotka ympäristöministeriö määrää tilikaudeksi kerrallaan. Toisen tilintarkastajista tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja. Tilintarkastajien palkkiot määrää ympäristöministeriö.

Valtiontalouden tarkastusvirastolla on oikeus tarkastaa asuntorahaston varojen käyttöä.

13 §

Asuntorahaston tilinpäätöksen vahvistaa ympäristöministeriö valtion talousarvion ulkopuolisten varojen osalta.

Asuntorahastolle syntyneet luottotappiot poistetaan valtiokonttorin esityksestä pääomaa vähentäen rahaston tileistä sen mukaan kuin ympäristöministeriö päättää.

Puhevallan käyttäminen
14 §

Asuntorahasto kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa valtion etua ja oikeutta asuntorahastoa koskevissa asioissa, jollei toisin säädetä.

Ylijohtajalla on oikeus itse tai valtuuttamansa asiamiehen kautta tuomioistuimessa ja muissa viranomaisissa valvoa asuntorahastoa koskevissa asioissa valtion etua ja oikeutta sekä edustaa niissä asuntorahastoa.

Nimen kirjoittaminen
15 §

Valtion asuntorahastosta annetun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa asioissa asuntorahaston nimen kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan muun jäsenen kanssa.

Voimaantulo
16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan asunto-olojen kehittämisrahastosta 15 päivänä joulukuuta1989 annettu asetus (1150/89) ja sen nojalla annetut määräykset.

Tämän asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä ennen asetuksen voimaantuloa.

Siirtymäsäännökset
17 §

Ympäristöministeriö voi ennen tämän asetuksen voimaantuloa nimittää tai ottaa 10 §:n 3 momentissa tarkoitetun henkilöstön sekä vahvistaa asuntorahaston johtosäännön.

Asuntorahaston johtokunta voidaan ensimmäisellä kerralla asettaa niin, että rahaston henkilöstön edustaja nimetään myöhemmin erikseen.

Asunto-olojen kehittämisrahaston johtokunnan toimikausi päättyy tämän asetuksen voimaan tullessa.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.