352/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Laki asuntohallituksesta annetun lain kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan asuntohallituksesta 29 päivänä huhtikuuta 1966 annettu laki (251/66) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä sen nojalla annetut säännökset ja määräykset.

2 §

Ympäristöministeriölle siirtyvät valtion lainoitustoiminnan ja muun asumisen tukitoiminnan, asukasvalinnan, vuokratalojen yhteishallinnon ja kuntien asunto-ohjelmien yleistä ohjausta koskevat tehtävät, jotka ovat kuuluneet asuntohallitukselle

1) asuntotuotantolain (247/66) ja sitä vastaavien aikaisempien lakien,

2) asuntojen perusparantamisesta annetun lain (34/79),

3) vuokra-asuntolainojen korkotuesta annetun lain (867/80),

4) vuokra-asuntojen omaksilunastamisesta annetun lain (82/82),

5) asunto-olojen kehittämisestä annetun lain (919/85),

6) yhteishallinnosta vuokrataloissa annetun lain (649/90) ja

7) asumisoikeusasunnoista annetun lain (650/90)

sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan.

Ympäristöministeriö vastaa asuntohallituksen antamista asuntotutkimustoimintaa koskevista sitoumuksista.

3 §

Valtiokonttorille siirtyvät valtion lainojen ja korkohyvitysten maksatukseen ja muuhun lainojen hoitoon, vuokratalojen ja -asuntojen luovutukseen sekä niiden taloudenhoitoon samoin kuin käyttö- ja luovutusrajoituksia koskeviin ilmoituksiin liittyvät asiat, jotka ovat kuuluneet asuntohallitukselle edellä 2 §:ssä mainittujen lakien sekä

1) eräisiin lämmityslaitoshankkeisiin myönnettävistä lainoista ja korkotuesta annetun lain (83/82),

2) kunnille asuntoalueiden hankkimiseksi myönnettävästä korkotuesta annetun lain (65/72),

3) mustalaisväestön asunto-olojen parantamisesta annetun lain (713/75) ja

4) taloudellisissa vaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta annetun lain (408/92)

sekä niiden nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan.

4 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan tarvittaessa antaa asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ympäristöministeriö päättää tällöin asuntohallituksen virkoja koskevista, valtion virkamieslain 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista asioista valtion talousarviossa eriteltäviä virkoja lukuun ottamatta.

Edellä 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä voidaan siirtää ennen tämän lain voimaantuloa asetuksella tarkemmin säädettävästä ajankohdasta lukien.

HE 342/92
YmVM 3/93

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.