351/1993

Annettu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Laki asunto-olojen kehittämisrahastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asunto-olojen kehittämisrahastosta 15 päivänä joulukuuta 1989 annetun lain (1144/89) nimike, 1 §, 2 §:n 1 momentin johdantokappale ja 2 momentti, 3 §, 4 §:n 1 momentti, 5 ja 6 §, 7 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti 17 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (695/90) sekä 4 §:n 1 momentti, 6 § ja 7 §:n 1 momentti osittain muutettuina viimeksi mainitulla lailla, sekä

lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 17 päivänä elokuuta 1990 annetulla lailla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

Laki

valtion asuntorahastosta

1 §

Asunto-olojen kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi on ympäristöministeriön alaisuudessa valtion talousarvion ulkopuolinen valtion asuntorahasto.

Asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitettujen valtion talousarvion ulkopuolisten varojen käyttämisestä lainojen myöntämiseen ja muuhun asunto-olojen kehittämiseen säädetään erikseen.

Asuntorahasto voi lisäksi myöntää avustuksia ja muuta tukea sen mukaan kuin niistä erikseen säädetään tai valtion talousarviossa määrätään. Asuntorahasto suorittaa myös ne muut tehtävät, jotka valtioneuvosto tai ympäristöministeriö sille määrää.

2 §

Asuntorahasto saa varansa:


Asuntorahastolle voidaan valtion talousarviossa vahvistetun myöntämisvaltuuden nojalla myönnettyjen lainojen rahoittamiseksi ottaa lainaa eduskunnan talousarvion käsittelyn yhteydessä myöntämien valtion lainanottovaltuuksien rajoissa sen mukaan kuin valtioneuvosto määrää.

3 §

Asuntorahastossa on johtokunta, jonka kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään tarkemmin asetuksella.

Asuntorahastossa voi olla valtion palveluksessa olevaa henkilöstöä valtion talousarvion rajoissa.

4 §

Asuntorahaston johtokunnan tehtävänä on:

1) vastata siitä, että rahastolla on riittävä maksuvalmius ja tehdä 2 §:n 2 momentissa tarkoitettujen valtuuksien rajoissa päätökset rahaston toimintaa varten otettavista lainoista ja niiden ehdoista;

2) vahvistaa rahaston johtosääntö;

3) hyväksyä ja allekirjoittaa rahaston tilinpäätös; sekä

4) antaa vuosittain ympäristöministeriölle kertomus rahaston toiminnasta edellisenä kalenterivuonna.

Muista johtokunnan tehtävistä säädetään asetuksella.


5 §

Asuntorahasto voi periä palveluistaan ja muista suoritteistaan maksuja siten kuin valtion maksuperustelaissa (150/92) on säädetty. Kertyviä maksuja ei lueta rahaston 2 §:ssä tarkoitettuihin valtion talousarvion ulkopuolisiin varoihin.

6 §

Asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista maksetaan rahaston toimintaa varten otettujen lainojen lyhennykset, korot ja muut lainojen ottamisesta, hoitamisesta ja takaisinmaksamisesta aiheutuvat menot. Näistä varoista maksetaan myös ne lainojen korot ja lyhennykset sekä mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut, jotka valtio on asuntotuotantolain 13 a §:n nojalla velvollinen suorittamaan.

7 §

Valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä on:

1) vahvistettava niiden lainojen enimmäismäärä, jotka myönnetään tai joihin maksetaan korkotukea asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista;

2) vahvistettava asuntorahastolle otettavien lainojen enimmäismäärä; sekä

3) päätettävä mahdollisesta siirrosta asuntorahastoon tai rahastosta valtion talousarvioon.


8 §

Valtioneuvosto vahvistaa asuntorahaston 2 §:ssä tarkoitetuista valtion talousarvion ulkopuolisista varoista myönnettävien tai tuettavien lainojen myöntämis- ja hyväksymisvaltuuden käyttösuunnitelman.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä asuntorahaston virkojen perustamiseen, täyttämiseen sekä muihin lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. Ympäristöministeriö päättää tällöin valtion virkamieslain 6 ja 7 §:ssä tarkoitetuista asioista valtion talousarviossa eriteltäviä virkoja lukuun ottamatta.

Mitä asunto-olojen kehittämisrahastosta on säädetty, koskee tämän lain voimaan tultua asuntorahastoa.

Mitä asuntohallituksesta on säädetty tai määrätty, koskee tämän lain voimaan tultua asuntorahastoa, jollei toisin säädetä tai määrätä.

HE 342/92
YmVM 3/93

Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.