332/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 10-12 §, 13 §:n 1 ja 2 momentti, 16 §:n 2 momentti ja 35 §,

muutetaan 5 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta, 5 a §:n 2 momentti ja 27 §:n 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohta 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92) ja 5 a §:n 2 momentti 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1388/90), sekä

lisätään 68 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

5 §

Seuraavia virkoja ei kuitenkaan saa perustaa, ellei kutakin virkaa ole valtion talousarviossa eritelty:


3) ministeriön osastopäällikön ja apulaisosastopäällikön virat sekä niitä vastaavat ja ylemmät ministeriön virat;

4) ulkoasiainhallinnon valtiosihteerin ja alivaltiosihteerin virat sekä ulkoasiainneuvoksen ja sitä vastaavat kehitysyhteistyöneuvoksen virat;


5 a §

Määräajaksi perustettu virka lakkaa, kun se määräaika, joksi virka on perustettu, on kulunut loppuun, jollei virkaa 6 §:n 1 momentin nojalla ole lakkautettu sitä ennen. Virkaan nimitetään tai siirretään siksi ajaksi, joksi virka on perustettu, jollei 6 §:n 3 momentista muuta johdu.

27 §

Virkamies voidaan määräajaksi siirtää toimimaan toisessa virastossa ja muu virkamies kuin 15 luvussa tarkoitettu tuomari myös muun työnantajan kuin valtion palveluksessa, jos siirto parantaa virkamiehen edellytyksiä virkatehtävien suorittamiseen tai edistää virkamiehen palvelussuhteen jatkumista ja jos vastaanottava työnantaja ja virkamies ovat antaneet siirtoon suostumuksensa. Virkamies on tämän määräajan virkasuhteessa siihen virastoon, josta hänet siirretään. Siirrosta päättää nimittävä viranomainen. Jos nimittävä viranomainen on tasavallan presidentti tai valtioneuvosto, siirrosta päättää kuitenkin asianomainen ministeriö.

68 §

Korkeimman hallinto-oikeuden, lääninoikeuden ja liikevaihtovero-oikeuden tuomarin siirtämisestä 27 §:n 2 momentin nojalla määräajaksi toimimaan toisessa virastossa päättää korkein hallinto-oikeus ja muun tuomarin siirtämisestä korkein oikeus.


Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä huhtikuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 349/92
HaVM 4/93

Helsingissä 13 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.