328/1993

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös rekisterihallinnon suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista ja julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista

Sisäasiainministeriö on valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tässä päätöksessä määrätään väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimistojen suoritteiden maksullisuudesta, maksuperusteista sekä julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä kiinteistä maksuista lukuun ottamatta kaupparekisterin, yhdistysrekisterin, julkisen notaarin ja kaupanvahvistajan suoritteita, joista säädetään erikseen.

2 §
Maksuttomat julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojärjestelmän ylläpito ja toimivuuden varmistaminen; sekä

2) rekisterihallinnon paikallisviranomaisten ohjaus ja valvonta.

Rekisteritoimiston maksuttomia julkisoikeudellisia suoritteita ovat:

1) väestötietojen keruu, tallettaminen ja tarkistaminen;

2) evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan väestörekisteriviranomaisten ohjaus ja valvonta;

3) virkatodistus tai muu siihen verrattava asiakirja, joka annetaan sosiaalisen tuen tai avustuksen hakemista varten; sekä

4) avioliiton esteiden tutkinta ja vihkiminen.

3 §
Maksulliset julkisoikeudelliset suoritteet

Maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään oheisen maksutaulukon mukaiset kiinteät maksut, ovat:

1) väestötietopalvelut valtion ja kunnallisille viranomaisille sekä evankelis-luterilaiselle kirkolle ja ortodoksiselle kirkkokunnalle;

2) väestötietopalvelut yhteisöille viranomaistoimintaa varten;

3) väestötietopalvelut tieteellistä tutkimusta varten; sekä

4) väestötietojärjestelmästä annettavat yksittäiset todistukset ja muut niihin verrattavat asiakirjat.

4 §
Muut maksulliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimiston muut maksulliset suoritteet ovat:

1) muut kuin 3 §:ssä mainitut väestötietopalvelut;

2) muut kuin väestötietojen ylläpitoa koskevat koulutuspalvelut;

3) konsultointipalvelut;

4) julkaisutoiminta; sekä

5) lähettämis- ja postituspalvelut.

5 §
Suoritteiden maksuperusteet

Julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävä maksu määräytyy suoritteen omakustannusarvon tai keskimääräisen omakustannusarvon perusteella.

Kunnille luovutettavista rakennus- ja huoneistotiedoista peritään vain suoritteen luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset.

Muiden suoritteiden maksut määräytyvät liiketaloudellisin perustein.

6 §
Maksusta päättävä viranomainen

Väestörekisterikeskus ja rekisteritoimistot päättävät tuottamastaan suoritteesta perittävästä maksusta lukuun ottamatta maksutaulukossa mainittuja kiinteitä maksuja.

Väestörekisterikeskus päättää lisäksi valtakunnallisista palvelupuhelinmaksuista lukuun ottamatta viranomaiskäyttöön tarkoitettua väestötietopuhelinta.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993 kuitenkin siten, että vuoden 1993 loppuun saakka valtion viranomaisille luovutetuista tiedoista peritään ainoastaan niiden luovuttamisesta aiheutuneet tietojenkäsittelykustannukset.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Neuvotteleva virkamies
Sakari Vanhala

Liite

MAKSUTAULUKKO
Kiinteämaksuiset julkisoikeudelliset suoritteet

Väestörekisterikeskuksen ja rekisteritoimiston suoritteista peritään suoritemääriin perustuvat yksikkömaksut tai näiden sijasta jäljempänä mainituin perustein määräytyvä muu kiinteä maksu.


I Suorakäyttöinen tietopalvelu           mk/näyttö
Henkilötiedot
Tunnistaminen                      2,30
Perustiedot                       1,70
Perhesuhdetiedot                     1,20
Virkatodistustiedot                   2,10
Historiatiedot                      2,00
Osoitetiedot                       1,50
Yhden tiedon näyttö                   0,70
Nimien lukumääräkysely                  1,30
Kiinteistö- ja rakennustiedot
Perustiedot                       4,20
Tarkennustiedot                     1,90
Osoitteessa asuvien tiedot                8,40
Yhden tiedon näyttö                   1,20

Yhden asiakkaan tai asiakasryhmän vuosittaiseen veloitukseen sovelletaan seuraavaa määräalennustaulukkoa:


 Mk                         Alennus
 500 000-1 000 000                    5 %
1 000 001-2 000 000                   10 %
2 000 001-3 000 000                   15 %
3 000 001-4 000 000                   20 %
4 000 001-                        25 %
Vähimmäisveloitus kuukaudessa on 40 mk.

II Muutostietopalvelu             mk/muutostietue
Henkilö-, kiinteistö- tai rakennustunnuksen
taikka muun vastaavan tunnuksen avulla          0,23
Muutostietopalvelusta annetaan ylläpidettävän
rekisterin koon perusteella määräalennus
seuraavasti:
Rekisterin yksikkömäärä                Alennus
1 000 000-2 000 000                   10 %
2 000 001-3 000 000                   20 %
3 000 001-4 000 000                   30 %
4 000 001-5 000 000                   40 %
5 000 001-                        50 %

Lisäksi peritään perusmaksuna 200 mk viikossa lukuun ottamatta sairaanhoitopiirejä, joilta peritään perusmaksuna 800 mk viikossa, ja päivittäisiä muutostietojen linjasiirtoja, joissa perusmaksu on 200 mk toimituskerralta.


Ilman tunnusta                      0,40
Lisäksi peritään perusmaksuna 200 mk viikossa.

III Asiakkaan omassa rekisterissä jo olevien
yksiköiden tietojen päivitys eri
toimeksiannosta                mk/vertailtava
                         tietoyksikkö
Henkilö-, kiinteistö- tai rakennus-
tunnuksen taikka muun vastaavan
tunnuksen avulla                     0,10
Lisäksi peritään perusmaksuna 2 000 mk.
Ilman tunnusta                      0,15
Lisäksi peritään perusmaksuna 3 000 mk.

Asiakasrekisterin päivityksestä annetaan
suoritemäärien perusteella määräalennus
seuraavasti:
Suoritemäärä                     Alennus
 10 000- 50 000                      5 %
 50 001-100 000                     10 %
100 001-200 000                     20 %
200 001-400 000                     30 %
400 001-800 000                     40 %
800 001-                         50 %

IV Otanta- ja poimintapalvelu          mk/luovutettu
                         tietoyksikkö
Otanta tai poiminta henkilö-, kiinteistö-
tai rakennustiedoista                  0,50
Lisäksi peritään perusmaksuna 2 000 mk sekä
mahdollisesta ammattiluokituksen käytöstä        0,09
Otanta- ja poimintapalvelusta annetaan
suoritemäärien perusteella määräalennus
seuraavasti:
Suoritemäärä                     Alennus
 10 000- 50 000                      5 %
 50 001-100 000                     10 %
100 001-200 000                     20 %
200 001-400 000                     30 %
400 001-800 000                     40 %
800 001-                         50 %

V Erillisluettelot                 mk/yksikkö
Vaali- ja kansanäänestystulosteet            0,40
Vaali- ja kansanäänestystulosteista annetaan
yksikkömäärien perusteella määräalennus
seuraavasti:
Yksikkömäärä                     Alennus
 10 000- 50 000                      5 %
 50 001-100 000                     10 %
100 001-200 000                     20 %
200 001-400 000                     30 %
400 001-800 000                     50 %
800 001-                         60 %

Edellä mainittujen yksikkömaksujen lisäksi peritään tietojen luovutuksesta mahdollisesti aiheutuvat huomattavat työ- ja materiaalikustannukset sekä postituskustannukset.


VI Väestötietopuhelin               mk/minuutti
Paikallispuhelumaksu ja                 7,90

VII Asiakirjapalvelu               mk/asiakirja
Virkatodistus, johon on merkitty yhtä
henkilöä, tämän aviopuolisoa, vanhempia
ja lapsia koskevia tietoja;               12,00
jokaiselta näiden lisäksi merkittävältä
sukupolvelta peritään 10 mk/henkilö
Kotipaikkatodistus tai ote taikka muu näihin
verrattava asiakirja, johon on merkitty yhtä
henkilöä, kiinteistöä tai rakennusta
koskevia tietoja                    12,00
Muu todistus tai luettelo, johon on merkitty
henkilöä tai rakennusta koskevia asukastietoja
asukkaiden määrän mukaan seuraavasti:
 1-10 asukasta                     30,00
11-30 asukasta                     60,00
31-                           90,00
Tilasto tai lukumääräselvitys              10,00
                           mk/sivu
Oikeaksi todistettu jäljennös              10,00

Toimitettaessa edellä mainitut asiakirjat asiakkaalle postitse ei posti- ja lähetysmaksuja peritä.

Telekopiona toimitetusta asiakirjasta peritään sama maksu kuin edellä tarkoitetusta alkuperäisestä asiakirjasta perittäisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.