319/1993

Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Asetus omaishoitoa koskevasta kokeilusta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun sosiaalihuoltolain (710/82) 27 b §:n ja sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (734/92) 6 §:n nojalla sellaisena kuin ne ovat, ensiksi mainittu lainkohta 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1365/92) ja viimeksi mainittu lainkohta 30 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1646/92):

1 §
Kokeilun tarkoitus

Uusien omaishoidon tuen muotojen kehittämiseksi voidaan järjestää omaishoitoa koskevaa kokeilua. Kokeilun tarkoituksena on selvittää omaisten tai läheisten mahdollisuuksia ja halukkuutta jäädä hoitamaan omaistaan tai läheistään saattohoidon tilanteessa tai äkillisen vakavan sairauden sattuessa laitoshoidon vaihtoehtona.

2 §
Tuen maksaminen

Omaishoidon tukea voidaan maksaa henkilölle, joka omaisensa tai läheisensä hoidon vuoksi on estynyt tekemästä omaa tai toisen työtä.

Tukea ei makseta hoidettavan seitsemän päivää pidempään jatkuvan laitoshoidon ajalta.

3 §
Hoitopalkkio

Poiketen siitä, mitä omaishoidon tuesta annetun asetuksen (318/93) 6 ja 7 §:ssä säädetään, hoitajalle maksettava hoitopalkkio päivää kohden on sairausvakuutuslain 16 §:n mukaan määräytyvän vähimmäispäivärahan suuruinen.

Tukea maksetaan enintään 60 arkipäivältä.

4 §
Tuesta perittävä maksu

Kokeiluun osallistuvat kunnat sitoutuvat siihen, ettei omaishoidon tukena annettavasta hoidosta peritä maksua.

Kokeiluun osallistuvat kunnat sitoutuvat myös siihen, ettei hoidettavalta peritä maksua sosiaali- tai terveydenhuoltoon kuuluvista palveluista, toimenpiteistä, lääkkeistä tai tarvikkeista, jotka hän saisi laitoshoidossa ollessaan.

5 §
Sovellettavat säännökset

Tässä asetuksessa tarkoitettuun omaishoidon tukeen sovelletaan omaishoidon tuesta annetun asetuksen (318/93) säännöksiä, ellei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

6 §
Kokeiluun osallistuminen ja seuranta

Kokeiluun osallistuvat kunnat hyväksyy sosiaali- ja terveysministeriö ilmoittautumisen perusteella.

Kuntien on annettava 4 §:ssä säädetyt sitoumukset kokeiluun ilmoittautumisen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö asettaa kokeilun seurantaa varten tukiryhmän, jossa ovat edustettuina ainakin sosiaali-ja terveysministeriö, sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus, kuntien keskusjärjestöt ja yksi kokeiluun osallistuvista kunnista.

7 §
Tarkemmat ohjeet

Tarkempia ohjeita kokeilun toimeenpanosta antaa tarvittaessa sosiaali- ja terveysministeriö.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 ja on voimassa 31 päivään kesäkuuta 1995.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.