236/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yhteistoiminnasta yrityksissä 22 päivänä syyskuuta 1978 annetun lain (725/78) 7 b § ja 11 §:n 1 ja 3 momentti, näistä 7 b § sellaisena kuin se on 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetussa laissa (724/88), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna 1 päivänä heinäkuuta 1988 ja 21 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla (652/88 ja 1195/90), uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2-5 momentti siirtyvät 3-6 momentiksi, ja 11 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainitulla 29 päivänä heinäkuuta 1988 annetulla lailla, uusi 3-5 momentti, jolloin muutettu 3 momentti siirtyy 6 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia, lukuunottamatta 8 ja 15 a §:ää, sovelletaan 6 §:n 3 b kohdassa tarkoitettuihin tuotannollisista ja taloudellisista syistä toimeenpantaviin irtisanomisiin sekä niihin liittyviin koulutus- ja uudelleensijoitusratkaisuihin myös yrityksessä, jonka työsuhteessa olevan henkilöstön määrä säännöllisesti on vähemmän kuin 30 mutta vähintään 20, milloin työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista.


7 b §
Ilmoitus työvoimaviranomaisille

Milloin 7 a §:ssä tarkoitettu neuvotteluesitys sisältää työvoiman vähentämistä koskevia toimenpiteitä, on se tai siitä ilmenevät seikat saatettava kirjallisesti työvoimaviranomaisten tietoon neuvotteluiden alkaessa, jollei vastaavia tietoja ole aikaisemmin muussa yhteydessä annettu. Jos neuvotteluiden aikana kertynyt asiaan vaikuttava aineisto poikkeaa olennaisesti jo aiemmin toimitetusta, työnantajan on toimitettava myös tämä aineisto työvoimaviranomaisille.

11 §
Työnantajan tiedottamisvelvollisuus

Työnantajan tulee ennen yhteistoimintamenettelyyn ryhtymistä antaa asian käsittelyn kannalta tarpeelliset tiedot asianomaisille työntekijöille tai toimihenkilöille sekä asianomaisille henkilöstön edustajille. Tiedot on annettava kirjallisesti, milloin työnantaja harkitsee vähintään 10 työntekijän irtisanomista.


Liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on ilmoitettava niiden työntekijöidensä edustajille, joita luovutus koskee:

1) luovutuksen syyt;

2) luovutuksesta työntekijöille aiheutuvat oikeudelliset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset; sekä

3) suunnitellut, työntekijöitä koskevat toimenpiteet.

Luovuttajan on annettava 3 momentissa mainitut tiedot työntekijöidensä edustajille hyvissä ajoin ennen luovutuksen toteuttamista.

Mitä edellä säädetään luovutuksesta, koskee myös sulautumista.

Kaksikielisessä kunnassa työnantaja on velvollinen antamaan 1-5 momentissa tarkoitetut tiedot ja selvitykset maan molemmilla kielillä, jos vähemmistönä olevien kieliryhmään kuuluvien lukumäärä on vähintään 10 ja enemmän kuin 10 prosenttia henkilöstön määrästä.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 109/92
TyVM 12/92
ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivit (75/129/ETY ja 77/187/ETY)

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.