233/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Siemenkauppalaki

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Tavoite

Tämän lain tarkoituksena on ylläpitää korkealaatuista kasvintuotantoa edistämällä hyvälaatuisen ja Suomen kasvuolosuhteisiin sopivan kylvösiemenen tarjontaa ja käyttöä.

2 §
Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan pelto- ja puutarhakasvien kylvösiemenen tuotantoon, markkinointiin, maahantuontiin ja maastavientiin sekä viljelysopimukseen perustuvaan kylvösiemenen luovuttamiseen viljelijälle.

Kylvösiemenellä tarkoitetaan kylvettäväksi tarkoitettuja siemeniä, siemenperunoita ja ruokasipuleiden istukkaita.

2 luku

Kylvösiemenen markkinointi

3 §
Sertifioitu kylvösiemen

Maa- ja metsätalousministeriö määrää sen mukaan kuin Euroopan talousalueesta tehdyssä sopimuksessa (ETA-sopimus) on sovittu, että tiettyjen kasvilajien kylvösiementä saadaan markkinoida ainoastaan kylvösiemenerinä, joiden polveutuminen, lajikeaitous ja tekninen laatu on Suomen tai muun Euroopan talousalueen valtion viranomaisten varmentamaa (sertifioitu kylvösiemen). Rehu- ja viljakasvien saman kasvilajin kylvösiemenen markkinointi sekä sertifioituna että 4 §:ssä tarkoitettuna muuna kylvösiemenenä on kuitenkin sallittava. Suomessa sertifioitavan kylvösiemenen tulee olla 5 §:ssä tarkoitettuun viljelykasvien lajikeluetteloon merkittyä lajiketta.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset sertifioitua kylvösiementä ja sen tuottamista, käsittelyä ja varastointia koskevista vaatimuksista.

4 §
Muu kylvösiemen

Markkinoitavan kylvösiemenen, jota ei ole sertifioitu, tulee olla lajiltaan tai lajikkeeltaan riittävän tunnistettavaa ja aitoa sekä tekniseltä laadultaan käyttökelpoista.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräyksiä tässä pykälässä tarkoitettua kylvösiementä ja sen tuottamista, käsittelyä ja varastointia koskevista vaatimuksista. Tässä momentissa ja 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuja määräyksiä annettaessa on otettava huomioon ETA-sopimukseen sisältyvät, erityisesti Suomessa markkinoitavaa kylvösiementä koskevat määräykset.

5 §
Lajikeluettelo

Viljelykasvien lajikkeista pidetään lajikeluetteloa. Lajike voidaan hyväksyä lajikeluetteloon, jos se on selvästi erottuva, pysyvä ja riittävän yhtenäinen ja jos sillä on riittävä viljely- ja käyttöarvo. Hyväksymisestä päättää kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain (789/92) 9 §:ssä tarkoitettu kasvilajikelautakunta.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset lajikkeen hyväksymisen perusteista sekä määräykset hyväksymisen voimassaolosta ja lakkaamisesta, lajikkeen nimestä ja muista luetteloon merkittävistä tiedoista, lajikkeen ylläpidosta, lajiketta hyväksyttäessä ja luettelosta poistettaessa noudatettavasta menettelystä sekä luettelon julkaisemisesta ja ylläpidosta.

6 §
Lajikkeiden markkinointirajoitukset

Maa- ja metsätalousministeriö voi kieltää viljelykasvin lajikkeen kylvösiemenen markkinoinnin koko maassa tai määrätyllä alueella, jos:

1) lajike ei ole erottuva, pysyvä tai riittävän yhtenäinen;

2) lajikkeella ei ole riittävää viljelyarvoa; tai

3) lajikkeen viljelystä saattaisi aiheutua kasvien terveyden kannalta vahinkoa muiden lajien tai lajikkeiden viljelylle.

Jos lajike on merkitty toisen Euroopan talousalueen valtion lajikeluetteloon taikka Euroopan yhteisöjen tai Euroopan talousalueen viljelykasvilajien yleiseen lajikeluetteloon, 1 momentissa tarkoitettua kieltoa määrättäessä on noudatettava Euroopan talousalueen perustamisesta tehdyssä sopimuksessa sovittua menettelyä.

7 §
Pakkaaminen

Lopulliselle käyttäjälle markkinoitavaksi tarkoitettu kylvösiemen on suljettava pakkauksiin. Sertifioidun kylvösiemenen pakkaukset on suljettava valvontaviranomaisten valvonnassa. Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi yksittäistapauksissa sallia kylvösiemenen toimittamisen pakkaamattomana lopulliselle käyttäjälle.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräykset kylvösiemenen pakkaamisesta ja myyntierien koosta.

8 §
Merkitseminen

Kylvösiemenen ostajalle on pakkauksessa tai tavaraa seuraavissa asiakirjoissa annettava tarpeelliset tiedot kylvösiemenestä. Osa tiedoista voidaan antaa ennakkotietoina, joiden lopullinen sisältö on jälkeenpäin ilmoitettava ostajalle.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräykset pakkausten ja kylvösiemenerien merkitsemisestä sekä ostajalle annettavista tiedoista ja ennakkotietojen käytöstä.

9 §
Vahingonkorvaus

Jos kylvösiemen ei ole siitä annettujen tietojen mukaista, siemenen kunnostajan ja pakkaajan on korvattava siemenen käyttäjälle tästä aiheutunut vahinko. Kylvösiemenen myyjällä on sama vastuu, jos hän on huolimattomuudellaan aiheuttanut vahingon.

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja käytettäessä myyjän on sitouduttava suorittamaan ostajalle hinnanalennusta ja korvaamaan mahdolliset vahingot maataloustuottajien keskusjärjestöjen ja siemenkauppiaiden järjestön kesken sovittavien perusteiden mukaisesti, jos ennakkotiedot olennaisesti poikkeavat lopullisista tiedoista.

3 luku

Valvonta

10 §
Viranomaiset

Kylvösiemenen tuotannon ja markkinoinnin yleinen ohjaus ja seuranta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle.

Kylvösiemenen tuotantoa ja markkinointia ja tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat kasvintuotannon tarkastuskeskus, maaseutuelinkeinopiirit ja kuntien maaseutuelinkeinoviranomaiset (valvontaviranomaiset). Kasvintuotannon tarkastuskeskus huolehtii sertifioitavan kylvösiemenen varmentamisesta. Kylvösiemenen maahantuontia valvoo valvontaviranomaisten ohella tullilaitos.

Valvontaviranomaisten apuna saadaan käyttää maaseudun neuvontajärjestöjen palveluksessa olevia tai muita tehtävään sopivia henkilöitä.

11 §
Tarkastukset

Valvontaviranomaisilla on oikeus tarkastaa kylvösiemenviljelyksiä ja niiden läheisyydessä sijaitsevia viljelyksiä ja alueita, kylvösiementä, tuotanto- ja pakkaustiloja, varastointi- ja myyntipaikkoja, elinkeinonharjoittajan ja viljelijän kirjanpitoa ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitettua tiedostoa sekä ottaa maksutta tarpeellisia näytteitä. Suomessa voidaan hyväksyä toisessa valtiossa suoritetut viranomaisten tarkastukset.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa määräykset tarkastusten suorittamisesta, näytteiden ottamisesta ja tutkimisesta, toisessa valtiossa suoritettujen tarkastusten hyväksymisestä sekä muusta tarkastus- ja valvontamenettelystä.

Valvontaviranomaisilla on oikeus tarvittaessa saada virka-apua muilta viranomaisilta tämän lain mukaisten tarkastusten suorittamiseen.

12 §
Ilmoitusvelvollisuus ja tiedosto

Kylvösiemenen pakkaamista, markkinointia, maahantuontia tai maastavientiä harjoittavan elinkeinonharjoittajan tai viljelijän on tehtävä toiminnastaan kirjallinen ilmoitus kasvintuotannon tarkastuskeskukselle.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan ja viljelijän on pidettävä toiminnastaan tiedostoa, josta tarvittaessa voidaan vaikeuksitta selvittää valvontaa varten tarpeelliset tiedot.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset ilmoitusvelvollisuuden sisällöstä ja ilmoitusmenettelystä sekä tiedoston sisällöstä ja järjestämisestä.

13 §
Pakkauslupa

Maa- ja metsätalousministeriö voi päättää, että tiettyjen kasvilajien kylvösiemenenä saadaan 4 §:n nojalla markkinoida vain erityisen luvan nojalla pakattua kylvösiementä. Lupa voidaan myöntää, jos luvan hakijan käytettävissä on tarvittavat laiteet ja ammattitaitoinen henkilökunta, ja jos hakija täyttää myös muut pakkaamisen asianmukaiseen suorittamiseen vaadittavat edellytykset.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus myöntää luvan kylvösiemenen pakkaamiseen enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Lupa voidaan peruuttaa, jos sen myöntämisen edellytyksiä ei enää ole olemassa taikka jos luvan saaja tai pakkaustoiminnasta muutoin vastuussa oleva henkilö on tuomittu rangaistukseen 19 §:n 1 momentin 2-3 kohdan nojalla.

Pakkaustoiminnasta, johon on myönnetty 1 momentissa tarkoitettu lupa, ei tarvitse tehdä 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusta. Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset luvan hakemisesta ja myöntämisestä.

14 §
Valvonnan tulosten julkaiseminen

Kasvintuotannon tarkastuskeskus julkaisee valvonnan tulokset. Tarkastuskeskus voi antaa valvonta- ja tarkastustoiminnassa kertyneitä tietoja kasvinjalostajanoikeudesta annetun lain 1 §:ssä tarkoitetuille lajikkeen omistajille. Tietoja, jotka 18 §:n nojalla on säädetty salassa pidettäviksi, ei saa paljastaa.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tarkemmat määräykset 1 momentissa tarkoitetusta tietojen julkaisemisesta ja luovuttamisesta.

15 §
Siemenerän markkinointikielto

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi kieltää kylvösiemenen tietyn erän markkinoinnin, jos erä ei täytä tässä laissa säädettyjä ja lain nojalla määrättyjä vaatimuksia. Kielto voidaan määrätä myös vaatimusten täyttämistä koskevien tarpeellisten tutkimusten suorittamisen ajaksi, jos on perusteltua syytä epäillä, että erä ei täytä sitä koskevia vaatimuksia. Valvontaviranomainen voi markkinoinnin estämiseksi merkitä erän sopivalla tavalla.

Kielto on annettava määräaikaisena, jos sen perusteena oleva puutteellisuus on mahdollista poistaa. Kielto on viipymättä peruutettava, jos puutteellisuus on poistettu tai jos sillä ei enää kiellon määräämisen kannalta ole merkitystä.

Kieltoa on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei muutoksenhakuviranomainen kiellä päätöksen täytäntöönpanoa tai määrää sitä keskeytettäväksi.

16 §
Hävittämis- ja maastavientimääräys

Jos kylvösiemenen markkinointi on 6 tai 15 §:n nojalla kielletty, kasvintuotannon tarkastuskeskus voi sallia sen käytön muuhun tarkoitukseen kuin kylvösiemeneksi taikka määrätä sen vietäväksi maasta tai hävitettäväksi. Päätökseen voidaan liittää ehtoja sen täytäntöönpanossa noudatettavasta menettelystä. Hävittämismääräys on annettava uhalla, että määräyksen mukaisesti suorittamatta jäänyt hävittäminen teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

17 §
Uhkasakko

Kasvintuotannon tarkastuskeskus voi asettaa 15 §:ssä tarkoitetun kiellon tai 16 §:ssä tarkoitetun kylvösiemenen käyttöä koskevan päätöksen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon asettamista koskevaan päätökseen ei saa erikseen hakea muutosta valittamalla.

18 §
Salassapitovelvollisuus

Henkilö, joka tässä laissa tarkoitettua tehtävää suorittaessaan on saanut tietoja elinkeinonharjoittajan tai viljelijän liike- tai ammattisalaisuudesta tai taloudellisesta asemasta, ei saa niitä paljastaa, ellei se, jonka hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty, tähän suostu.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei estä tietojen antamista:

1) syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle pakkokeinolain 5 luvun 1 §:ssä tarkoitetun rikoksen selvittämistä varten;

2) 10 §:ssä tarkoitetuille viranomaisille tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista varten; tai

3) muutoksenhakua tutkivalle viranomaiselle tämän lain mukaisessa asiassa.

19 §
Rangaistussäännös

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

1) laiminlyö 12 §:n 1 momentissa tarkoitetun ilmoitusvelvollisuuden;

2) laiminlyö 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun tiedoston pitämisen;

3) pakkaa kylvösiementä ilman 13 §:ssä tarkoitettua lupaa, tai

4) markkinoi kylvösiementä, joka ei täytä 3, 4, 6-8 tai 13 §:ssä sekä niiden nojalla annetuissa säännöksissä ja määräyksissä kylvösiemenelle asetettuja vaatimuksia;

on tuomittava, jollei siitä ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, siemenkaupparikkomuksesta sakkoon. Lisäksi voidaan kylvösiemen pakkauksineen tai osa kylvösiemenestä taikka niiden arvo tuomita menetetyksi valtiolle, jollei se olosuhteet huomioon ottaen ole kohtuutonta. Sitä, joka rikkoo 14 §:n nojalla annetun, uhkasakolla tehostetun kiellon, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

Kasvintuotannon tarkastuskeskus tekee 10 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten puolesta ilmoituksen 1 momentissa tarkoitetun rikkomuksen saattamiseksi syyteharkintaan. Ilmoitus voidaan jättää tekemättä sellaisesta rikkomuksesta, jota on kokonaisuutena pidettävä ilmeisen vähäisenä.

Rangaistus virkamiehen ja julkisyhteisön työntekijän salassapitovelvollisuuden rikkomisesta säädetään rikoslain 40 luvun 5 §:ssä.

4 luku

Erinäiset säännökset

20 §
Maksut ja palkkiot

Tämän lain mukaisista tarkastuksista ja tutkimuksista peritään valtiolle maksuja, joiden perusteet ja suuruus määrätään valtion maksuperustelaissa (150/92) säädetyssä järjestyksessä.

Edellä 10 §:n 3 momentissa tarkoitetuille henkilöille voidaan suorittaa valvontatehtävistä palkkiota ja kustannusten korvausta valtion talousarvion rajoissa. Palkkioiden ja korvausten suorittamisesta ja perusteista määrää maa- ja metsätalousministeriö.

21 §
Muutoksenhaku

Päätökseen, jonka kasvilajikelautakunta on antanut lajikkeen lajikeluetteloon hyväksymistä koskevaan hakemukseen, saa hakea valittamalla muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta 60 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

22 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

23 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Tällä lailla kumotaan siementavaran kaupasta 25 päivänä elokuuta 1975 annettu laki (669/75) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa saadaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

24 §
Siirtymäsäännökset

Elinkeinonharjoittaja, joka ennen tämän lain voimaantuloa on tehnyt siementavaran kaupasta annetun lain 3 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen, saa harjoittaa tämän lain 12 §:n 1 momentissa tarkoitettua toimintaa tekemättä samassa momentissa tarkoitettua ilmoitusta.

Kunnes tämän lain 5 §:ssä tarkoitettu viljelykasvien lajikeluettelo on vahvistettu ja tullut voimaan, sovelletaan siementavaran kaupasta annetun lain 8 §:n säännöksiä tärkeimpien kasvilajien lajikkeista pidettävästä luettelosta.

HE 268/92
MmVM 28/92
ETA-sopimuksen liite I: neuvoston direktiivi (66/400/ETY) (muut. 69/61/ETY, 71/162/ETY, 72/418/ETY, 73/438/ETY, 75/444/ETY, 78/55/ETY, 78/692/ETY, 88/380/ETY, 90/654/ETY), neuvoston direktiivi (66/401/ETY) (muut. 78/55/ETY, 78/692/ETY, 79/692/ETY, 88/380/ETY, 90/654/ETY), neuvoston direktiivi (66/402/ETY) (muut. 69/60/ETY, 71/162/ETY, 72/418/ETY, 73/438/ETY, 75/444/ETY, 78/55/ETY, 78/692/ETY, 79/692/ETY, 88/380/ETY, 90/654/ETY), neuvoston direktiivi (69/208/ETY) (muut. 71/162/ETY, 72/418/ETY, 73/438/ETY, 75/444/ETY, 78/55/ETY, 78/692/ETY, 88/380/ETY, 90/654/ETY), neuvoston direktiivi (70/457/ETY) (muut. 72/418/ETY, 73/438/ETY, 79/692/ETY, 79/967/ETY, 88/380/ETY, 90/654/ETY), neuvoston direktiivi (70/458/ETY) (muut. 71/162/ETY, 72/418/ETY, 73/438/ETY, 78/55/ETY, 78/692/ETY, 79/692/RTY, 79/967/ETY, 88/380/ETY, 90/654/ETY), komission direktiivi(72/168/ETY), komission direktiivi(72/180/ETY)

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.