224/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Asetus veronkantoasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

muutetaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/78) 9 §:n 2 momentti, 12 §, 13 §, 16 §:n 1 momentti, 21 §:n 1 momentti ja 24 §,

sellaisina kuin niistä ovat 9 §:n 2 momentti 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa (811/88), 13 § 21 päivänä marraskuuta 1980 annetussa asetuksessa (748/80), 21 §:n 1 momentti mainitussa 23 päivänä syyskuuta 1988 annetussa asetuksessa ja 24 § 4 päivänä maaliskuuta 1983 annetussa asetuksessa (232/83), sekä

lisätään 6 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja asetukseen uusi 12 a § seuraavasti:

6 §

Lääninverovirasto voi lyhentää suorittamatta olevan määrän myös silloin, kun lyhentämiseen voidaan käyttää samalta verovuodelta tai siihen rinnastettavalta veron määräämisperusteena olevalta muulta jaksolta suoritettavaa palautusta.


9 §

Jos suoritus on pienempi kuin 30 markkaa, sitä ei palauteta.

12 §

Veronkantolain 14 §:n mukaisia veronsaajaryhmien jako-osuuksia vahvistettaessa käytetään perusteena viimeksi toimitettua verotusta. Vahvistamisessa otetaan huomioon palkkatulojen ja muiden henkilökohtaisten tulojen kehitys sekä valtionveron, vakuutetun kansaneläkevakuutusmaksun ja sairausvakuutusmaksun, kunnallisveron ja kirkollisveron perusteissa tapahtuneet muutokset, sellaisina kuin ne on otettu huomioon kysymyksessä olevan verovuoden ennakkoperinnässä, sekä muut asiaan vaikuttavat muutokset.

Kunnan tai seurakunnan jako-osuuksia vahvistettaessa käytetään perusteena viimeksi toimitettua verotusta. Jako-osuuksia vahvistettaessa otetaan huomioon edellisten vuosien asukasluvun kehitys sekä verovuoden veroäyrin hinta.

Puun myyntitulosta vuosilta 1993 ja 1994 suoritettavat ennakonpidätykset otetaan huomioon 1 ja 2 momenteissa tarkoitettuja jako-osuuksia vahvistettaessa.

12 a §

Veronkantolain 12 d §:n 3 momentissa tarkoitetut voimalaitosten sijaintikunnat, joiden jako-osuuksia vahvistettaessa kiinteistöäyreistä vähennetään voimalaitoskiinteistöistä harkintaverotuksin lisätty osuus, ovat Inkoo, Loviisa, Eurajoki, Naantali, Kristiinankaupunki, Ii, Muhos, Ristijärvi, Utajärvi, Vaala, Yli-Ii, Kemijärvi, Keminmaa, Rovaniemen maalaiskunta ja Tervola.

13 §

Veronkantolain 16 §:ssä tarkoitetussa maksuunpanotilityksessä suoritettavien tai perittävien määrien korotusprosentti on 15,5 prosenttia, jos maksuunpanotilitys tehdään verovuoden marraskuussa. Maksuunpanotilityksen siirtyessä tätä myöhemmäksi korotusprosenttia korotetaan yhdellä prosenttiyksiköllä alkavalta kalenterikuukaudelta.

Veronkantolain 18 ja 18 a §:ssä tarkoitetuissa oikaisu- ja lopputilityksissä suoritettavia tai takaisin perittäviä määriä korotetaan yhdellä prosentilla kultakin kalenterikuukaudelta laskettuna maksuunpanotilityskuukautta seuraavan kuukauden alusta kysymyksessä olevan tilityskuukauden loppuun.

Metsänhoitomaksua koskevissa veronkantolain 18 ja 18 a §:ssä tarkoitetuissa oikaisu- ja lopputilityksissä suoritettavia tai takaisin perittäviä määriä korotetaan yhdellä prosentilla kultakin kalenterikuukaudelta laskettuna säännönmukaisen metsänhoitomaksun kantokuukautta toiseksi seuraavan kuukauden alusta kysymyksessä olevan tilityskuukauden loppuun.

Kiinteistöveroa koskevissa oikaisu- ja lopputilityksissä suoritettavia tai takaisin perittäviä määriä korotetaan yhdellä prosentilla kultakin kalenterikuukaudelta laskettuna sen kuukauden alusta, joka lähinnä seuraa eräpäivänä kertyneen säännönmukaisen kiinteistöveron tilityskuukautta, kysymyksessä olevan tilityskuukauden loppuun.

16 §

Veronkantolain 2 a luvussa sekä 14-18 §:ssä ja 18 a §:n 1-3 momentissa tarkoitetut tilitykset tekee ja maksattaa Uudenmaan lääninverovirasto.


21 §

Jos veronkantolain mukaan kannettava tai perittävä määrä on pienempi kuin 50 markkaa, se jätetään kantamatta tai perimättä. Jos maksuvelvolliselle olisi alle 100 markan määrän kantamiseksi erikseen lähetettävä vero- tai maksulippu, määrä jätetään kantamatta. Jos palautettava määrä alittaa 30 markkaa, sitä ei palauteta.


24 §

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset verojen kannosta, rahalaitosten vastaanottamien verovarojen tilityksistä, kantotilinpidosta, veronkuittauksesta, veronkantoviranomaisen perimistoimista sekä verojen palauttamisesta ja verovarojen tilittämisestä veronsaajille. Verohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä myös valtion tilivirastojen tai niiden maksupisteiden vastaanottamien verovarojen tilittämisestä lääninverovirastolle.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1993.

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.