195/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Asetus sisäasiainministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministerin esittelystä

kumotaan sisäasiainministeriöstä 1 päivänä helmikuuta 1991 annetun asetuksen (206/91) 16 §:n 1 momentin 11 kohta ja 39 a §, sellaisena kuin se on 1 päivänä maaliskuuta 1991 annetussa asetuksessa (450/91),

muutetaan 2 ja 3 §, 5 §:n 2 momentti, 12 §:n 2 ja 4 momentti, 13 §, 14 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentin 3, 5, 9 ja 10 kohta, 17 ja 18 §, 20 §:n 1 ja 3 momentti, 21 §, 22 §:n 3 ja 4 kohta, 25 §:n 1 momentti, 27 ja 28 §, 30 §:n 2 momentti, 32 §:n 1 momentti, 33 §:n 1 momentin johdantokappale sekä 1 momentin 10 ja 11 kohta, 34 §:n johdantokappale sekä 3-5 kohta, 35 §:n 1 momentin 7 kohta, 37 §:n 1 momentin 6, 22 ja 23 kohta sekä 2 momentti, 39 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta sekä 2 momentti ja 40 §,

sellaisina kuin näistä ovat 12 §:n 4 momentti, 32 §:n 1 momentin 2-4 kohta ja 37 §:n 2 momentti 14 päivänä helmikuuta 1992 annetussa asetuksessa (103/92) ja 17 § osittain muutettuna mainitulla asetuksella, sekä

lisätään 22 §:ään uusi 2 momentti, 33 §:än 1 momenttiin uusi 12 kohta, 37 §:n 1 momenttiin uusi 24 kohta ja 39 §:n 1 momenttiin uusi 7 kohta seuraavasti:

2 §

Ministeriössä on seuraavat osastot: hallinto-osasto, kunta- ja aluekehitysosasto, poliisiosasto, pelastusosasto, rajavartio-osasto ja ulkomaalaiskeskus.

3 §

Osastoissa voi olla toimintayksiköitä siten kuin osaston työjärjestyksessä määrätään.

5 §

Lisäksi osasto huolehtii niistä tehtävistä, jotka eivät kuulu ministeriön muille osastoille.

12 §

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, poliisiosaston päällikkönä kuitenkin poliisiylijohtaja osastopäällikkönä ja pelastusosaston päällikkönä pelastusylijohtaja osastopäällikkönä.


Ministeriössä on lisäksi seuraavan nimisiä virkoja: poliisijohtaja, aluekehitysneuvos, hallintojohtaja, talousjohtaja, tekninen johtaja, hallitusneuvos, pelastusylitarkastaja, koulutusjohtaja, lainsäädäntöneuvos, neuvotteleva virkamies ja tietohallintopäällikkö.


13 §

Poliisiosaston liikenteen toimintayksikön päällikkö toimii liikkuvan poliisin päällikkönä ja yksi toimintayksikön poliisiylitarkastajista liikkuvan poliisin apulaispäällikkönä.

14 §

Ministeriön yhteisten virkojen sekä tilapäisen ja työsopimussuhteisen henkilöstön sijoittamisesta osastoihin ja valtion virkamieslain 8 §:ssä tarkoitetusta viran siirtämisestä ministeriössä määrää kansliapäällikkö.


15 §

Hallinto-osaston, kunta- ja aluekehitysosaston ja ulkomaalaiskeskuksen osastopäälliköllä on ylijohtajan arvonimi.


16 §

Kelpoisuusvaatimuksena on:


3) pelastusjohtajalla osastopäällikkönä ja osastopäälliköllä ylempi korkeakoulututkinto, johtamiskokemusta ja perehtyneisyys asianomaisen yksikön toimialaan;


5) poliisijohtajalla oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen;


9) ulkomaalaiskeskuksen yksikönjohtajalla ja ylitarkastajalla ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys virkaan kuuluviin tehtäviin;

10) poliisiylitarkastajalla tehtävien laadun mukaan joko oikeustieteen kandidaatin tutkinto ja perehtyneisyys poliisitoimeen tai poliisipäällystön virkatutkinto taikka soveltuva korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys toimialaan kuuluviin tehtäviin; sekä


17 §

Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan osastopäällikkönä, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön, osastoihin sijoittamattoman neuvottelevan virkamiehen, poliisijohtajan, aluekehitysneuvoksen, hallintojohtajan, talousjohtajan, teknisen johtajan, hallitusneuvoksen, pelastusylitarkastajan, koulutusjohtajan ja hallitussihteerin nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Kansliapäällikön, poliisiylijohtajan osastopäällikkönä, pelastusylijohtajan osastopäällikkönä, osastopäällikön ja osastoihin sijoittamattoman neuvottelevan virkamiehen virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

18 §

Muun kuin 17 §:ssä tarkoitetun neuvottelevan virkamiehen, tietohallintopäällikön ja lainsäädäntöneuvoksen nimittää valtioneuvosto.

20 §

Ministeri nimittää tai ottaa sellaisen 19 §:ssä tarkoitetun virkamiehen, jonka palkkaus on vähintään A 26 tai S 26 palkkausluokan mukainen.


Muun virkamiehen nimittää tai ottaa asianomaisen osaston päällikkö.

21 §

Virkavapauden, johon virkamiehellä on oikeus lain tai virkaehtosopimuksen nojalla, sekä enintään neljätoista päivää kestävän muun virkavapauden myöntää asianomaisen osaston päällikkö.

Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun virkavapauden myöntää:

1) tasavallan presidentin nimittämälle virkamiehelle enintään vuodeksi kansliapäällikkö ja yli vuodeksi valtioneuvosto;

2) valtioneuvoston ja ministerin nimittämälle virkamiehelle kansliapäällikkö; sekä

3) muulle virkamiehelle asianomaisen osaston päällikkö.

Osaston päällikön ohella ratkaisevat 1 momentissa tarkoitettuja asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti osastojen henkilöstöhallinnosta vastaavien toimintayksiköiden päälliköt, neuvottelevat virkamiehet ja ylitarkastajat.

22 §

Viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan ottaa:


3) virkaan, johon ministeri nimittää, enintään vuodeksi asianomaisen osaston päällikkö sekä yli vuodeksi kansliapäällikkö; sekä

4) muuhun virkaan asianomaisen osaston päällikkö.

Ministeriön työjärjestyksessä voidaan määrätä, että osaston päällikön ohella toimintayksikön päällikkö ottaa enintään vuodeksi viransijaisen ja viran väliaikaisen hoitajan enintään A 20 palkkausluokkaan kuuluvaan osaston virkaan.

25 §

Osaston päällikön tulee ministerin apuna johtaa yksikkönsä toimintaa, huolehtia, että yksikölle kuuluvat tehtävät hoidetaan tuloksellisesti, seurata ja arvioida kehitystä yksikön toimialalla sekä tehdä aloitteita uudistuksiksi.


27 §

Osastojen tehtävistä sekä asioiden käsittelystä ministeriössä määrätään tarkemmin ministeriön työjärjestyksessä, jonka ministeri vahvistaa.

Osastojen jakamisesta toimintayksiköihin, toimintayksiköiden tehtävistä sekä asioiden käsittelystä osastoilla määrätään tarvittaessa osaston työjärjestyksessä, jonka asianomaisen osaston päällikkö vahvistaa.

28 §

Kansliapäällikön, osaston päällikön ja osastoihin sijoittamattoman neuvottelevan virkamiehen sijaisista virkamiehen ollessa estynyt määrätään ministeriön työjärjestyksessä.

Muiden virkamiesten sijaisista määrätään tarvittaessa osaston työjärjestyksessä.

30 §

Ministeri voi pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka virkamies muutoin saisi ratkaista. Sama oikeus on yksittäistapauksessa kansliapäälliköllä ja osaston päälliköllä asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

32 §

Kansliapäällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) lausunnon antamista asioissa, jotka kuuluvat useamman kuin yhden osaston toimialaan;

2) ministeriön toimintaan osoitettujen määrärahojen jakamista osastoille;

3) osastopäälliköiden, osastoihin sijoittamattomien neuvottelevien virkamiesten ja heidän sijaistensa vuosilomia;

4) ulkomaille tehtäviä virkamatkoja koskevien määräysten antamista osastopäälliköille ja osastoihin sijoittamattomille neuvotteleville virkamiehille;

5) muun kuin valtion virkamieslain 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun ministeriön viran perustamista ja lakkauttamista sekä ministeriön viran nimen muuttamista;

6) valtion virkaehtosopimuslain (588/92) 5 §:n 2 momentin 2 kohdan nojalla määrättäviä ministeriön virkamiesten palkkauksia;

7) ministeriön sisäistä hallintoa ja järjestystä, jos asia on periaatteellisesti tärkeä tai laajakantoinen; sekä

8) ulkomaalaisen maasta karkottamista.


33 §

Osaston päällikkö ratkaisee asiat, jotka koskevat:


10) yksikön toimialaan kuuluvan komitean mietintöjä, palkkioita ja korvauksia;

11) yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain 8 §:ssä tarkoitettua ratkaisua ja 20 §:ssä tarkoitettua lupaa; sekä

12) osaston virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä vuosilomakorvauksia.


34 §

Osaston päällikön ohella ratkaisevat 33 §:ssä tarkoitettuja asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti:


3) poliisiosastossa toimintayksiköiden päälliköt, tietohallintopäällikkö, poliisiylitarkastajat, projektipäällikkö, neuvottelevat virkamiehet, ylitarkastajat, yli-insinööri, koulutuspäällikkö, ylikomisariot ja toimistoinsinöörit;

4) pelastusosastossa toimintayksiköiden päälliköt ja hallinnosta vastaavan toimintayksikön neuvotteleva virkamies, sekä

5) ulkomaalaiskeskuksessa toimintayksiköiden päälliköt ja ylitarkastaja.

35 §

Hallinto-osaston osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


7) ministeriön virkamiehille ja työsopimussuhteiselle henkilöstölle myönnettäviä ikälisiä tai palvelusvuosilisiä sekä muita virka- ja työehtosopimuksiin perustuvia palkanlisiä ja lisäpalkkioita, lukuun ottamatta 33 §:n 1 momentin 12 kohdassa tarkoitettuja korvauksia;


37 §

Poliisiylijohtaja osastopäällikkönä ratkaisee 33 §:ssä säädetyn lisäksi osastolle poliisin ylijohtona kuuluvat asiat sekä asiat, jotka koskevat:


6) lupaa ampuma-aseiden tai ampumatarvikkeiden maahantuontiin ja maastavientiin;


22) virkapukua;

23) poliisikoiratoimintaaa; sekä

24) poliisin hallinnosta annetun lain (110/92) 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun yhteistoiminta-alueen muodostamista.

Poliisiylijohtajan ohella ratkaisevat 1 momentissa tarkoitettuja sekä poliisivarikkoa ja poliisioppilaitoksia koskevia asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti toimintayksiköiden päälliköt, tietohallintopäällikkö, poliisiylitarkastajat, projektipäällikkö, neuvottelevat virkamiehet, ylitarkastajat, yli-insinööri, koulutuspäällikkö, ylikomisariot ja toimistoinsinöörit.

39 §

Ulkomaalaiskeskuksen osastopäällikkö ratkaisee 33 §:ssä säädetyn lisäksi asiat, jotka koskevat:


5) ulkomaalaisen maahantuloa ja maasta lähtöä sekä oleskelua ja työntekoa maassa;

6) kansalaisuusilmoituksia; sekä

7) turvapaikkahakemuksia.

Ulkomaalaiskeskuksen osastopäällikön ohella ratkaisevat 1 momentissa tarkoitettuja asioita ministeriön työjärjestyksessä määrättävän työnjaon mukaisesti toimintayksiköiden päälliköt, ylitarkastajat ja tarkastajat.

40 §

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on osaston päälliköllä ja toimintayksikön päälliköllä asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.