176/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus työsuojeluhallinnosta

Työministerin esittelystä säädetään työsuojeluhallinnosta 8 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (16/93) 5 §:n nojalla:

1 §

Työministeriön alaisena työsuojelun piiriviranomaisena toimii työsuojelupiirin työsuojelutoimisto.

Työsuojelun piiriviranomaisten nimet, rajat ja työsuojelutoimistojen sijaintipaikat määrää valtioneuvosto. Muiden toimipisteiden sijaintipaikat määrää työsuojelutoimisto.

2 §

Työsuojelutoimisto vastaa alueellaan työolojen kehittämisestä ja valvonnasta hallinnon toimintaperiaatteiden ja voimavarojen sekä työministeriön piirille asettamien, ministeriön ja piirin neuvotteluihin perustuvien tulostavoitteiden mukaisesti.

3 §

Työsuojelutoimistoa johtaa piiripäällikkö. Lisäksi työsuojelutoimistossa voi olla muuta virkasuhteessa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Työsuojelutoimiston tarkastushenkilökunnassa tulee olla sellaisia tarkastajia, joilla on useiden vuosien pituinen käytännön ammattityökokemus.

4 §

Piiripäällikön tulee huolehtia siitä, että työsuojelupiirin alueella työsuojeluviranomaisen tehtävät hoidetaan asetettujen tulostavoitteiden mukaisesti. Piiripäällikön tulee huolehtia alaisensa henkilökunnan tarkoituksenmukaisesta toiminnasta ja jakaa sille työsuojelutoimiston tehtävät työjärjestyksen mukaisesti ja asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi.

5 §

Piirihallinnon henkilökunnan sijoittamisesta työsuojelutoimistoihin määrää työministeriö. Toimipisteisiin sijoittamisesta määrää työsuojelutoimisto.

Työsuojelutoimiston virkamies on velvollinen työministeriön määräyksestä suorittamaan tilapäisesti myös toiselle työsuojelutoimistolle tai työministeriölle kuuluvia tehtäviä.

6 §

Työsuojelupiirin toimistolle kuuluvat asiat ratkaisee työsuojelupiirin päällikkö asianomaisen virkamiehen esittelystä tai muu piiritoimiston virkamies, jolle on työjärjestyksessä annettu sellainen päätösvalta.

Työjärjestyksessä voidaan määrätä, milloin asian ratkaiseminen voi tapahtua ilman esittelyä.

Työsuojelutoimiston työjärjestyksessä määrätään tarkemmin työsuojelutoimiston toiminnasta, henkilökunnan tehtävistä sekä siitä, kenelle asian ratkaiseminen kuuluu.

Työjärjestyksen vahvistaa työsuojelutoimisto.

7 §

Kelpoisuusvaatimuksena piiripäällikön virkaan on hyvä johtamistaito ja hyvä perehtyneisyys työsuojelukysymyksiin.

8 §

Piiripäällikön nimittää valtioneuvosto.

Työsuojelutoimiston muut virkamiehet nimittää piiripäällikkö, joka myös ottaa tilapäiset virkamiehet ja työsopimussuhteisen henkilöstön.

Jos viranhoito edellyttää 3 §:n 2 momentissa tarkoitettua käytännön ammattityökokemusta, on ennen viran täyttämistä pyydettävä lausunto keskeisiltä työntekijöiden keskusjärjestöiltä.

9 §

Piiripäällikölle virkavapauden myöntää työministeriö. Muille työsuojelutoimiston virkamiehille ja työsopimussuhteisille henkilöille virkavapauden taikka sitä vastaavan vapautuksen työtehtävistä myöntää työsuojelutoimisto.

10 §

Työministeriö päättää piiripäällikön viran hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta. Muiden työsuojelutoimiston virkojen hoitamisesta virkavapauden aikana ja avoinna olevan viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää työsuojelutoimisto.

Piiripäällikön sijaisen määrää piiripäällikkö.

11 §

Yhteistoiminnasta työsuojelupiirin työsuojelutoimiston ja sen henkilöstön välillä noudatetaan, mitä yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa (651/88) säädetään ja sen nojalla tehdyissä sopimuksissa määrätään.

12 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

Tällä asetuksella kumotaan työsuojeluhallinnosta 8 päivänä maaliskuuta 1991 annettu asetus (486/91).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.