163/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Asetus verotusasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä

kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1959 annetun verotusasetuksen (530/59) 8 §:n 4 ja 6 kohta, 3 luku, 29 §:n 4 momentti sekä 53 §,

sellaisina kuin niistä ovat 8 §:n 6 kohta 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa (786/92), 3 luku osittain muutettuna 29 päivänä joulukuuta 1988 annetulla asetuksella (1245/88), 29 §:n 4 momentti 20 päivänä syyskuuta 1991 annetussa asetuksessa (1209/91) ja 53 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa,

muutetaan 1 §:n 2 momentti, 2, 4, 22 ja 23 §, 24 §:n 1 momentin 7 kohta, 25 §:n 1 momentin 15 ja 17 kohta, 26 §:n 1 momentin 7-9 kohta sekä 3 ja 4 momentti, 29 §:n 1 momentti, 2 momentin 6 a kohta ja 3 momentti, 36 §, 39 §:n 1 momentti ja 44 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti 22 päivänä joulukuuta 1967 annetussa asetuksessa (583/67), 2 ja 4 § mainitussa 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa asetuksessa, 22 § muutettuna 14 päivänä maaliskuuta 1969, 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 29 päivänä syyskuuta 1982 annetuilla asetuksilla (175/69, 1058/74 ja 719/82), 23 § muutettuna mainituilla 31 päivänä joulukuuta 1974 ja 29 päivänä joulukuuta 1988 annetuilla asetuksilla, 24 §:n 1 momentin 7 kohta ja 25 §:n 1 momentin 15 ja 17 kohta mainitussa 21 päivänä elokuuta 1992 annetussa asetuksessa, 26 §:n 1 momentin 7-9 kohta ja 3 momentti mainitussa 14 päivänä maaliskuuta 1969 annetussa asetuksessa sekä 4 momentti 28 päivänä kesäkuuta 1985 annetussa asetuksessa (522/85), 29 §:n 1 ja 3 momentti mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa ja 2 momentin 6 a kohta 14 päivänä toukokuuta 1976 annetussa asetuksessa (397/76), 36 § mainitussa 31 päivänä joulukuuta 1974 annetussa asetuksessa ja 44 § 13 päivänä joulukuuta 1991 annetussa asetuksessa (1443/91), sekä

lisätään asetukseen uusi 29 a, 29 b ja 29 c § seuraavasti:

1 §

Hakkuuvuosi luetaan heinäkuun 1 päivästä seuraavan vuoden kesäkuun 30 päivään ja poronhoitovuosi kesäkuun 1 päivästä seuraavan vuoden toukokuun 31 päivään.

2 §

Yhteisönä pidetään tuloverolain (1535/92) 3 §:ssä tarkoitettua yhteisöä ja yhtymänä lain 4 §:ssä tarkoitettua yhtymää.

4 §

Verotoimisto tekee lääninverovirastolle esityksen valtionasiamiehistä ja heidän varamiehistään.

Lääninverovirasto ilmoittaa antamistaan määräyksistä verotoimistolle, joka saattaa ne asianomaisten henkilöiden tietoon.

Lääninveroviraston on ilmoitettava antamistaan verotusasiamiehiä ja heidän varamiehiään koskevista määräyksistä kuntien keskusjärjestöille ja saatettava ne asianomaisten henkilöiden ja kunnanhallitusten tietoon.

22 §

Veroilmoitus ja muut tiedot ja selvitykset on annettava verohallituksen kutakin tarkoitusta varten vahvistamaa lomaketta käyttäen, jollei verohallitus toisin määrää. Veroilmoitukseen on, jollei verohallitus verotuslain 35 §:n 5 momentin nojalla toisin määrää, tulolajeittain, tulolähteittäin ja omaisuusryhmittäin sekä muutoin riittävästi eriteltyinä merkittävä veronalaiset tulot ja varat taikka tuloista ja varoista, joita ei voida suuruudeltaan tai arvoltaan tarkalleen määrätä, samoin kuin metsätaloudesta ja poronhoidosta saadusta tulosta tulojen ja varojen arvioimista varten tarpeelliset tiedot ja seikat. Veroilmoitukseen on vastaavasti eritellen merkittävä myös ne vähennykset, jotka verovelvollinen tahtoo lukea hyväkseen ja joiden tekeminen edellyttää verovelvollisen esittämää selvitystä vähennyksen perusteesta ja suuruudesta.

Veroilmoituslomakkeen edellyttämien tietojen lisäksi verovelvollisen on annettava muutkin täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka ovat tarpeen, jotta verotettava tulo ja varallisuus voidaan veroilmoituksen perusteella saada selville.

Verovelvollisen, jolla on tuloverolain nojalla oikeus vahvistetun tappion vähentämiseen, tulee liittää veroilmoitukseensa selvitys kunkin vuoden vahvistetun tappion määrästä sekä kustakin tappiosta vähennykseksi jo luetuista eristä.

Verotoimistossa on pidettävä saatavana veroilmoituslomakkeita ja muita ilmoittamisvelvollisuuden täyttämistä varten vahvistettuja verolomakkeita.

23 §

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan ilmoitettava kunnittain omistamansa kiinteistöt.

Niiden verovelvollisten, joiden verotettava tulo lasketaan tulolajeittain, on ilmoitettava erikseen ansiotulot ja pääomatulot. Sellaisten tulojen osalta, jotka voivat olla osittain ansio- ja osittain pääomatuloa, on annettava verolomakkeilla vaaditut tiedot niistä perusteista, joiden avulla tulo voidaan jakaa ansio- ja pääomatuloksi.

Verovelvollisen tai puolisoiden, jotka vaativat elinkeinotoiminnan tai maatalouden tappion tai verotusyhtymän maatalouden tappion vähentämistä tuloverolain 59 §:ssä tarkoitetulla tavalla pääomatuloistaan, on vaatimusta esittäessään ilmoitettava, mikä määrä tappiosta vähennetään pääomatuloista.

Verovelvollisen on veroilmoituksessaan erikseen ilmoitettava osuutensa tai omistamansa osakkeet sellaisissa elinkeinoyhtymissä ja yhteisöissä, joiden osuuksista tai osakkeista verovelvollinen yksin tai yhdessä puolison, lapsen, vanhemman tai muun omaisen kanssa omistaa suoraan tai välillisesti toisen yhtymän tai yhteisön kautta vähintään 50 prosenttia tai joissa osakkeiden tuottama äänivalta on vähintään 50 prosenttia yhteisön kaikkien osakkeiden tuottamasta äänivallasta. Yhtymästä ja yhteisöstä on ilmoitettava nimi, liike- ja yhteisötunnus ja kotipaikka.

Henkilön, joka ei asu Suomessa, sekä ulkomaisen yhteisön veroilmoitukseen on merkittävä niiden täällä olevan edustajan nimi ja osoite.

24 §

Verovelvollisen, joka harjoittaa kirjanpitolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua ammattitoimintaa, on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:


7) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä ammatissa sekä heidän osuuksistaan ammattitoiminnan nettovarallisuuteen;


25 §

Verovelvollisen, joka harjoittaa kirjanpitolain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettua liiketoimintaa, sekä kirjanpitolain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun muun kirjanpitovelvollisen verovelvollisen kuin aatteellisen yhteisön ja säätiön on annettava seuraavat tiedot ja selvitykset:


15) erittely tuloverolain 3 §:ssä tarkoitetun yhteisön tekemistä lahjoituksista;


17) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä elinkeinotoiminnassa sekä heidän osuuksistaan elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen;


26 §

Osakeyhtiön, osuuskunnan, säästöpankin, keskinäisen vakuutusyhtiön, yhdistyksen, laitoksen ja säätiön sekä avoimen-, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön on veroilmoituksessaan 25 §:ssä mainittujen tietojen ja selvitysten lisäksi annettava verotoimistolle seuraavat asiakirjat ja tiedot:


7) selvitys sellaiselle osakkeenomistajalle, joka omistaa vähintään kymmenennen osan yhtiön osakekannasta, tai jos yhtiössä on osakkeenomistajia enintään kymmenen, kullekin osakkeenomistajalle ja hänen puolisolleen, lapselleen, vanhemmilleen ja muulle omaiselleen maksetuista palkoista, lahjapalkkioista, osapalkoista, vuokrista, koroista, edustus- ja matkakustannuksista, heidän puolestaan suoritetuista vakuutusmaksuista, heille annetuista asunto- ja autoeduista sekä muistakin heille myönnetyistä eduista ja hyvityksistä samoin kuin mainituille henkilöille annetuista lainoista ja niistä suoritetuista koroista;

8) ilmoitus avoimen yhtiön, kommandiitti- ja laivanisännistöyhtiön osakkaiden tai yhtiömiesten nimistä, henkilötunnuksista tai syntymäajoista taikka liike- ja yhteisötunnuksista, osoitteista sekä kunkin osuudesta yhtiössä samoin kuin yhtiön osakkailleen suorittamista palkoista, palkkioista, voitto-osuuksista, vuokrista, koroista ja muista osakkaiden saamista eduista;

9) yhteisöjen sulauduttua selvitys vastaanottaneen yhteisön tuloista vähennettävistä sulautuneen yhteisön menoista sekä, jos sulautuneen yhteisön tappiota vaaditaan vähennettäväksi vastaanottaneen yhteisön tulosta, tuloverolain 123 §:ssä edellytetyt tiedot; sekä


Jos yhteisö tai yhtymä vaatii verovuoden tulostaan vähennettäväksi tuloverolaissa tarkoitettua aikaisemmilta verovuosilta vahvistettua tappiota, tulee sen veroilmoituksessaan vakuuttaa, ettei tappiovuoden aikana tai sen jälkeen ole yli puolet sen osakkeista tai osuuksista vaihtanut muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi omistajaa tai yli puolet sen jäsenistä vaihtunut.

Edellä 1 momentin 2 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetun veroilmoituksessa annettavan selvityksen sijasta on yhteisön, jonka osakepääomaa on korotettu tai alennettu, osakkeen nimellisarvoa muutettu tai joka on lunastanut omia osakkeitaan, ilmoitettava muutoksesta kotikuntansa verotoimistolle ennen sen kalenterivuoden marraskuun loppua, jonka aikana uusmerkinnässä merkittävien osakkeiden merkintäaika on päättynyt tai muu edellä mainittu muutos on merkitty kaupparekisteriin. Ilmoitukseen on liitettävä pöytäkirjanote, josta käy ilmi yhtiökokouksen asiasta tekemä päätös, sekä selvitys muutoksen merkitsemisestä kaupparekisteriin.

29 §

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on maatalouden tuloista ja menoista pidettävä maatiloittain sellaista muistiinpanokirjaa, josta ja johon liitettävistä tositteista riittävästi eriteltyinä käyvät selville maataloudesta saadut tulot ja siitä johtuvat menot. Tulo- ja menoeriä osoittavien merkintöjen, mikäli ne eivät ole itsestään selviä tai käsitä vähäisiä eriä, tulee perustua tositteisiin. Muistiinpanokirjat ja tositteet on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Maataloutta harjoittavan verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa seuraavat tiedot ja selvitykset:


6 a) selvitys verovelvollisen ja hänen puolisonsa työskentelystä maataloudessa sekä heidän osuuksistaan maatalouden nettovarallisuuteen;


Verohallitus voi antaa muistiinpanokirjan sisältöä, muotoa ja siihen liittyviä selvityksiä koskevia tarkempia määräyksiä.

29 a §

Metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen on liitettävä veroilmoitukseensa selvitys hankintakaupan yhteydessä tai muutoin myyntiä varten tehdyssä puutavaran valmistuksessa ja kuljetuksessa tehdystä työstä, työn jakautumisesta eri työntekijäin kesken ja arvio eri työn suorittajien työnarvoista.

29 b §

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen, jota verotetaan tuloverolain 43 §:n mukaisesta metsätalouden pääomatulosta, tulee tehdä metsätalouden tuloista ja menoista maatiloittain sellaiset muistiinpanot (muistiinpanokirja), joista ja joihin liitetyistä tositteista, todistuksista ja selvityksistä riittävästi eriteltyinä käyvät selville metsätaloudesta saadut tulot ja siitä johtuvat menot. Tulo- ja menoeriä osoittavien merkintöjen, mikäli ne eivät ole itsestään selviä tai käsitä vähäisiä eriä, tulee perustua numeroituihin tositteisiin. Muistiinpanokirjat ja siihen liittyvät tositteet, todistukset ja selvitykset on säilytettävä kuusi vuotta verovuoden päättymisestä lukien.

Metsätalouden muistiinpanokirjassa on erikseen selvitettävä seuraavat asiat:

1) selvitys maatalouteen, elinkeinotoimintaan ja omaan yksityiskäyttöön otetun puutavaran arvosta;

2) selvitys metsätalouden vuosimenoista eriteltyinä työntekijäin palkkauksesta aiheutuviin menoihin, metsätalouden matkakuluihin ja muihin vuosimenoihin;

3) selvitys menovarauksen ja metsätuhoalueen menovarauksen (tuhovaraus) tekemisestä ja käyttämisestä;

4) tiloittain eritelty selvitys metsävähennyksen perusteesta ja metsävähennyksen käytöstä;

5) selvitys koneiden, kaluston ja laitteiden, rakennusten ja rakennelmien sekä metsäojien ja metsäteiden hankintamenosta, hankintamenon poistosta ja menojäännöksestä;

6) selvitys metsätien rakentamismenon jakautumisesta metsätalouden ja tien muun käytön kesken.

Tuloverolain 55 §:ssä tarkoitettua metsävähennystä varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa pystykaupassa puun ostajan antama selvitys ja hankintakaupassa metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antama tai muu luotettava selvitys puun myyntitulon kohdistumisesta metsävähennykseen oikeutettuun kiinteistöön tai määräalaan.

Tuloverolain 111 §:n 2 momentissa tarkoitettua tuhovarausta varten verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antama tai muu luotettava selvitys tuhoutuneen metsän uudistamismenojen arvioidusta määrästä.

Metsätien rakentamismenoista verovelvollisen tulee liittää muistiinpanokirjaansa metsänhoitoyhdistyksen tai metsälautakunnan antama tai muu luotettava selvitys tien rakentamismenon jakautumisesta metsätalouden ja muun käytön kesken.

Verohallitus voi antaa muistiinpanokirjan sisältöä, muotoa ja siihen liittyviä selvityksiä koskevia tarkempia määräyksiä.

29 c §

Sellaisen metsätaloutta harjoittavan verovelvollisen, jota verotetaan maatilatalouden tuloverolain 11 §:n mukaan arvioidusta metsätalouden puhtaasta tulosta, on liitettävä veroilmoitukseensa luettelo metsätaloudesta johtuneista veloista, jossa on mainittava velkojien nimet ja osoitteet, kunkin velkojan osalta selvitys velan määrästä sekä velasta verovuodelta suoritettava korko ja velasta johtuneet indeksi- ja kurssitappiot.

Saadakseen verotuksessa lukea hyväkseen maatilatalouden tuloverolain 13 §:ssä säädetyn uudistamis- ja taimikkovähennyksen ja 14 a §:ssä säädetyn verovapauden verovelvollisen tulee tehdä metsälautakunnalle ilmoitus taimikoiden perustamisesta ja vakiintumisesta metsälautakuntien tarkoitusta varten valmistamaa lomaketta tai muuta metsälautakunnan hyväksymää tietovälinettä käyttäen verovuoden lokakuun 31 päivään mennessä. Ilmoitukseen tulee liittää kohteen sijaintia koskevat tiedot tai sijaintia kuvaava peruskarttapohjainen kartta mittakaavassa 1:5 000-1:20 000.

36 §

Veroilmoituksen tai siihen liitettävien asiakirjojen antamisajan pitennystä koskeva pyyntö, joka on perusteltava, on tehtävä verovelvollisen kotikunnan verotoimistolle ennen veroilmoituksen tai, jos kysymys on siihen liitettävistä asiakirjoista, niiden antamista varten säädetyn tai määrätyn määräajan päättymistä. Jos verotus on verotuslain 63 §:n mukaan toimitettava muualla kuin verovelvollisen kotikunnassa, pitennystä on pyydettävä asianomaisen veropiirin verotoimistolta.

39 §

Verotusaineisto on valmisteltava verotoimistossa. Verovalmistelua suoritettaessa on verovelvolliselta tarvittaessa vaadittava tai muutoin hankittava ne täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka verotusta varten saattavat olla tarpeen. Verolautakunnassa käsiteltävässä asiassa verotoimiston on tehtävä lautakunnalle täsmällinen ehdotus verotuksen toimittamisesta. Verotusasiakirjoista tulee käydä myös selville verotuslain 3 §:n mukaan veron koko määrästä vastuussa olevat henkilöt.


44 §

Verotuksen julkisten tietojen tulee sisältää kunkin kunnan osalta verotusta ja tilastollisia tarkoituksia varten tarpeelliset tiedot verovelvollisista, heidän verotettavasta tulostaan ja varallisuudestaan, maksuunpannusta valtion tuloverosta, varallisuusverosta, veronkorotuksesta ja valtionveron yhteismäärästä. Verotettava pääomatulo ja ansiotulo sekä niistä kummastakin suoritettava valtion tulovero merkitään erikseen. Samoin merkitään erikseen yhteisön verotettava tulo sekä yhteisön tulovero.

Julkisten tietojen tulee sisältää tiedot myös kunnallisverotuksen verotettavasta tulosta ja veronkorotuksen johdosta määrätyistä veroäyreistä sekä niiden yhteismäärästä, maksuunpannusta kunnallisverosta, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksusta ja kirkollisverosta samoin kuin mainittujen verojen ja maksujen yhteismäärästä. Kun kunnallisvero on verotuslain 62 §:n 1 momentin mukaan suoritettava valtiolle, siitä tehdään merkintä verotuksen julkisiin tietoihin.

Verotuksen julkisiin tietoihin merkitään lisäksi tiedot edellä 1 ja 2 momentissa mainittujen verojen ja maksujen suoritukseksi käytettävistä ennakoista, veronkannossa maksettavasta ja palautettavasta määrästä ja veron koko määrästä vastuussa olevista henkilöistä.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä helmikuuta 1993.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.