151/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Laki ilmansuojelulain 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 §:n 1 momentin 4 ja 5 kohta ja 2 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), sekä

lisätään 9 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on muutettuna mainitulla 14 päivänä elokuuta 1989 annetulla lailla, uusi 6 kohta seuraavasti:

9 §

Valtioneuvosto voi antaa ilman pilaantumisen ehkäisemiseksi tarpeellisia yleisiä ohjeita ja määräyksiä:


4) aineen, valmisteen tai tuotteen tunnistamiseksi tarvittavasta merkitsemisestä;

5) moottoriajoneuvon joutokäynnin rajoittamisesta muualla kuin tieliikennelainsäädännössä tarkoitetulla tiellä; sekä

6) jätteenpolttolaitosten polttouunien ja kattiloiden poltto-olosuhteista sekä niistä toimista, joihin on ryhdyttävä jätteenpolttolaitosten polttouunien ja kattiloiden päästöjä rajoittavien puhdistus- ja erotuslaitteiden mentyä epäkuntoon.

Ohjeet voidaan antaa myös erilaisina eri alueille taikka 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuista seikoista myös teollisuuden eri toimialoille. Määräykset 1 momentin 1, 2 ja 6 kohdassa tarkoitetuista seikoista on annettava yhdenmukaisina koko maata varten. Edellä 1 momentin 3 ja 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista voidaan määräykset antaa myös erilaisina eri alueille. Edellytyksenä 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen määräysten antamiselle erilaisina on kuitenkin, ettei määräyksillä sanottavasti vaikuteta eri alueiden taloudelliseen asemaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 307/92
YmVM 15/92

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.