145/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Laki työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 16 päivänä helmikuuta 1973 annetun lain (131/73) 1 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 15 §:n 4 momentti ja 23 §, niistä 1 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa (29/87), sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 16 päivänä tammikuuta 1987 annetussa laissa, uusi 3 ja 4 momentti, 4 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, sekä lakiin uusi 15 aÄ15 e § seuraavasti:

1 §

Työsuojeluviranomaisella on oikeus työsuojelua koskevien tarkastusten toimittamiseen työpaikoilla ja muissa valvonnan toteuttamiseksi tarpeellisissa kohteissa ja oikeus tarvittaessa käyttää asiantuntijoita työsuojelua koskevien tutkimusten suorittamiseen tarkastuskohteissa.

Työsuojelua koskevan tarkastuksen toimittajasta käytetään tässä laissa nimitystä tarkastuksen toimittaja ja tässä pykälässä tarkoitetusta asiantuntijasta nimitystä tutkimuksen toimittaja.

Tuotteella tarkoitetaan tässä laissa konetta, välinettä tai muuta teknistä laitetta taikka tällaista esinettä ja kemikaalia tai kemikaalia sisältävää esinettä tai laitetta.

4 §

Tarkastuksen tai tutkimuksen toimittajalla on myös oikeus päästä paikkaan, jossa valmistetaan tai jossa on markkinoille tai käyttöön luovutettavaksi tarkoitettuja tuotteita sekä ottaa näistä näytteitä. Tarkastuksesta tai tutkimuksesta on muuten soveltuvin osin voimassa, mitä edellä 3 §:ssä ja tämän pykälän 1 momentissa säädetään.


9 §

Milloin samalla työpaikalla toimii useamman kuin yhden työnantajan työntekijöitä, työnantajain on toimittava työsuojelun edistämiseksi yhteistyössä, jolloin heillä on myös oikeus sopia yhteisen työsuojelupäällikön nimeämisestä. Tällaisella työpaikalla pääurakoitsijan tai vastaavassa asemassa olevan työnantajan on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin yhteistyön järjestämiseksi.

15 §

Jollei 15 aÄ15 e §:stä muuta johdu, tässä pykälässä tarkoitettua menettelyä voidaan käyttää myös sitä kohtaan, joka olematta työnantaja on työsuojelua koskevassa laissa velvoitettu noudattamaan työsuojelua koskevia säännöksiä.

15 a §

Jos valvonnassa tai muutoin havaitaan, että tuote ei täytä sille asetettuja vaatimuksia, työministeriö voi kieltää sen luovuttamisen markkinoille tai käyttöön, kunnes puutteellisuus on korjattu. Kiellon sijasta työministeriö voi määrätä rajoituksia tai ehtoja tuotteen luovuttamiselle.

Jos on perusteltua syytä epäillä tuotetta määräysten vastaiseksi, työministeriö voi kieltää tuotteen luovutuksen toistaiseksi, kunnes tuotteen määräysten mukaisuus on selvitetty.

Tarkastuksen toimittaja voi, jos asia ei siedä viivytystä, antaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetun väliaikaisen kiellon. Asia on tällöin saatettava kiireellisesti työministeriön ratkaistavaksi.

15 b §

Vaikka tuote on asianmukaisesti merkitty tai hyväksytty, työministeriö voi asettaa 15 a §:ssä tarkoitetun kiellon tai määrätä tuotetta koskevista luovuttamisen ehdoista tai rajoituksista, jos tuotteen perustellusti osoitetaan aiheuttavan vaaraa työntekijöille.

15 c §

Työministeriö voi 15 a §:n 1 ja 2 momentissa ja 15 b §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa määrätä tuotteen valmistajan, maahantuojan tai myyjän taikka henkilön, joka luovuttaa tuotteen markkinoille tai käyttöön, poistamaan tuotteen markkinoilta tai käytöstä. Tästä toimenpiteestä aiheutuneet kustannukset on sen maksettava, joka on luovuttanut tuotteen markkinoille tai käyttöön.

15 d §

Jos työministeriö on antanut 15 a tai 15 b §:n mukaisen kiellon, rajoituksen tai ehdon tai 15 c §:n mukaisen määräyksen, se voi velvoittaa tuotteen markkinoille tai käyttöön luovuttajan tiedottamaan sopivalla tavalla toimenpiteestä sekä tuotteen haltijan oikeuksista.

15 e §

Työministeriö voi määrätä tuotteen markkinoille tai käyttöön luovuttajan suorittamaan 15 aÄ15 d §:ssä mainitut toimenpiteet sakon uhalla tai 15 c §:ssä tarkoitetun toimenpiteen uhalla, että tekemättä jätetty teetetään asianomaisen kustannuksella.

23 §

Tuotteen valmistaja, maahantuoja, asennusliike tai myyjä voidaan määrätä tekemään tuotteesta ilmoitus työsuojeluviranomaiselle. Sellaisen työmenetelmän käyttöön ottamisesta, johon saattaa liittyä hengen tai terveyden menettämisen vaara, voidaan määrätä tehtäväksi samanlainen ilmoitus.

Asianomainen työsuojeluviranomainen voi määrätä, että 1 momentissa tarkoitetun tuotteen tai työmenetelmän turvallisen käytön varmistamiseksi tehdään asennus-, käyttöönotto- ja kunnossapitotarkastuksia tai muita tarpeellisia käyttöön liittyviä tarkastuksia, jollei tällaista tarkastusta ole erikseen määrätty tehtäväksi.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 113/92
TyVM 6/92
ETA-sopimuksen liite II: neuvoston direktiivi (67/548/ETY, 88/379/ETY, 89/329/ETY ja 89/686/ETY)
ETA-sopimuksen liite XVIII: neuvoston direktiivi (89/391/ETY)

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Elisabeth Rehn

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.