142/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Laki sähkölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 5 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 25 §:n 1 momentti, 29, 36, 39 ja 58 §, 61 §:n 1 momentti ja 62 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 5 §:n 2 momentti ja 39 § 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90), 25 §:n 1 momentti 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (59/89) ja 36 § osittain muutettuna mainitulla 10 päivänä joulukuuta 1990 annetulla lailla, sekä

lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on osittain muutettuna mainituilla 13 päivänä tammikuuta 1989 ja 10 päivänä joulukuuta 1990 annetuilla laeilla, uusi 4 momentti, 24 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa, uusi 4 momentti, lakiin uusi 24 a, 31 a ja 37 a § ja 59 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

1 §

Asetuksella voidaan säätää, että tämän lain säännöksiä ei sovelleta siltä osin kuin muussa laissa tai muun lain nojalla säädetään tai määrätään 4 §:ssä tarkoitetun vaaran tai häiriön välttämiseksi tarpeellisista toimenpiteistä.

5 §

Tätä lakia sovelletaan ulkomaille toimitettaviin sähkölaitteisiin ja -laitteistoihin siltä osin kuin Suomen kansainväliset sopimusvelvoitteet sitä edellyttävät.

9 §

Lupa voidaan myöntää yksityiselle henkilölle, yhteisölle tai laitokselle.

24 §

Luvan myöntämisessä otetaan huomioon ne edellytykset ja lupaan liitetään ne ehdot, joita Suomen kansainväliset sopimusvelvoitteet edellyttävät, siten kuin asetuksella säädetään.

24 a §

Asetuksella voidaan säätää, että muiden kuin 24 §:ssä tarkoitettujen voimalaitosten rakentamiseen sekä tällaisessa voimalaitoksessa ja 24 §:ssä tarkoitetussa voimalaitoksessa käytettävän polttoaineen muuttamiseen toiseksi on pyydettävä ministeriön lupa, jos Suomen kansainväliset sopimusvelvoitteet sitä edellyttävät.

Lupa myönnetään niillä edellytyksillä ja siihen liitetään ne ehdot, joita Suomen kansainväliset sopimusvelvoitteet edellyttävät, siten kuin asetuksella säädetään.

25 §

Asetuksella tarkemmin säädettävien sähkölaitteistojen ja muiden kuin 24 ja 24 a §:ssä tarkoitettujen voimalaitosten rakentamisesta on tehtävä ilmoitus ministeriölle tai ne on sisällytettävä aluesuunnitelmaan.


29 §

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun vaaran ja häiriön välttämiseksi sähkölaitteita ja -laitteistoja sekä niiden suunnittelua, rakentamista, valmistusta, korjausta, huoltoa ja käyttöä tarkastetaan sekä tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvotaan siten kuin jäljempänä säädetään.

31 a §

Valvonnassa ja tarkastuksessa voidaan, siten kuin ministeriö tarkemmin määrää, tukeutua koti- tai ulkomaisten valvottujen testaus- ja tarkastuslaitosten suorittamiin testeihin ja vaatimustenmukaisuuden varmentamismenettelyihin sekä niiden antamiin todistuksiin.

Ministeriö myös määrää, missä määrin valvonnassa ja tarkastuksessa on tukeuduttava 1 momentissa tarkoitettuihin varmentamismenettelyihin ja todistuksiin.

Suomessa toimivien valvottujen testaus- ja tarkastuslaitosten oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät sähkölaitteiden ja -laitteistojen vaatimustenmukaisuuden varmentamiseen, säädetään asetuksella.

Ministeriö antaa määräykset siitä, mitä edellytyksiä 1 momentissa tarkoitettujen valvottujen testaus- ja tarkastuslaitosten tulee täyttää ja miten se todetaan.

36 §

Sen, joka Suomessa pitää kaupan tai luovuttaa toiselle taikka vie maasta määrätynlaisia sähkölaitteita tai sähkölaitteeseen verrattavia kuljetettavia sähkölaitteistoja, on voitava osoittaa, että ne tai niiden valmistus täyttää 4 §:n ja sen nojalla asetetut vaatimukset. Ministeriö voi määrätä, että määrätynlaisten tai määrätynlaisiin käyttötarkoituksiin tulevien sähkölaitteiden ja sähkölaitteistojen osalta osoitusta ei tarvita.

Ministeriö voi myös määrätä, että määrätynlaisia 1 momentissa tarkoitettuja sähkölaitteita ja -laitteistoja ei saa Suomessa pitää kaupan, luovuttaa toiselle tai ottaa käyttöön ennen kuin ne on asianmukaisesti tarkastettu ja hyväksytty. Hyväksyminen on Sähkötarkastuskeskuksen tehtävä.

Ministeriö voi myös määrätä, että 2 momentissa tarkoitetun tarkastus- ja hyväksymismenettelyn sijasta valmistajan tai maahantuojan on tehtävä määräajassa Sähkötarkastuskeskukselle ilmoitus.

37 a §

Todetessaan, ettei kaupan pidettävä tai pidettäväksi aiottu sähkölaite tai sähkölaitetyyppi (tuote) täytä 4 §:n tai sen nojalla annettujen määräysten vaatimuksia, Sähkötarkastuskeskuksella on:

1) oikeus tilapäisesti tai pysyvästi kieltää tuotteen valmistus, jakelu ja markkinointi;

2) oikeus vaatia sellaisten muutosten tekemistä tuotteeseen tai sen valmistukseen, että tuote täyttää 4 §:n ja sen nojalla annettujen määräysten vaatimukset, ja vaatia tämä valvotun testauslaitoksen suorittamin testein tai valvotun tarkastuslaitoksen suorittamin vaatimustenmukaisuuden varmistamismenettelyin osoitettavaksi;

3) jos edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja kieltoja ja muutoksia ei voida pitää riittävinä, oikeus määrätä myyjän, valmistajan tai maahantuojan hallussa oleva tuote hävitettäväksi tai, jos tätä ei katsota tarkoituksenmukaiseksi, määrätä miten tavaran suhteen on muuten meneteltävä; ja

4) oikeus velvoittaa tuotteen myyjä, valmistaja tai maahantuoja julkisesti ilmoittamaan tuotteeseen liittyvästä vaarasta tai oikeus myyjän, valmistajan tai maahantuojan kustannuksella itse antaa tällainen ilmoitus.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee soveltuvin osin myös vientiin tarkoitettuja sähkölaitteita.

39 §

Sähköturvallisuuden valvomiseksi ministeriö voi vahvistaa erityisen merkin käytettäväksi osoittamaan, että sähkölaite tai siihen verrattava kuljetettava sähkölaitteisto täyttää 4 §:n ja sen nojalla asetetut vaatimukset.

Ministeriö määrää, milloin ja missä laajuudessa kutakin vahvistettua merkkiä on käytettävä tai saadaan käyttää Suomessa tai maasta vietävissä laitteissa ja laitteistoissa. Ministeriö voi myös asettaa rajoituksia vahvistettua merkkiä muistuttavien merkkien käytölle tai muiden merkkien käyttämiselle vahvistetun merkin läheisyydessä.

58 §

Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisia tarkastuksia suorittavalla henkilöllä on oikeus säännösten ja määräysten noudattamisen valvomista varten päästä tarkastamaan sähkölaitteiston kaikkia osia ja sähkölaitteiston tai -laitteen valmistus-, rakennus-, korjaus-, huolto- varastointi-, myynti- ja käyttöpaikkoja sekä saada valvontaa ja tarkastusta varten tarpeelliset tiedot tällaisista osista, laitteistoista ja laitteista sekä, milloin se on valvonnan kannalta välttämätöntä, saada tarpeellinen määrä laitteita koekappaleiksi.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu koekappale on elinkeinonharjoittajan sitä vaatiessa korvattava käyvän hinnan mukaan, jollei tutkimuksessa havaita, että laite on tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten vastainen.

59 §

Sähkötarkastuskeskuksella on oikeus 1 momentin estämättä antaa ulkomaisille sähköturvallisuutta valvoville virallisille elimille tietoja, jotka ovat tarpeen sähkölaitteesta tai -laitteistosta aiheutuvan vaaran välttämiseksi.

61 §

Poliisipiirin päälliköllä on oikeus Sähkötarkastuskeskuksen pyynnöstä määrätä pantavaksi takavarikkoon myytävänä oleva tai kaupan pidetty 36 §:n 2 momentissa tarkoitettu sähkölaite, jota ei ole asianmukaisesti tarkastettu ja hyväksytty.


62 §

Poliisi- ja tulliviranomaisen tulee tarvittaessa antaa virka-apua tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamisen valvontaa koskevissa asioissa. Poliisiviranomaisen tulee tarvittaessa antaa virka-apua myös 35, 37, 37 a ja 60 §:ssä tarkoitettujen pakkokeinojen täytäntöönpanossa.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Sähkölain 36 §:n nojalla 8 päivänä maaliskuuta 1984 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös sähkölaitteiden ennakkotarkastuksesta ja valvonnasta (234/84) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen jää edelleen voimaan, jollei ministeriön päätöksellä toisin määrätä.

HE 258/92
TaVM 49/92

Helsingissä 29 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.