122/1993

Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Liikenneministeriön päätös auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittauksesta

Liikenneministeriö on 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 108 §:n nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 6 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (989/92), päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee auton nastarenkaan nastan pistovoiman mittausta tyyppihyväksyntää varten. Tyyppihyväksyntä haetaan Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksiköltä.

2 §
Mittauksen suorittaja

Mittaus on suoritettava puolueettomassa tutkimuslaitoksessa, jolla on riittäväksi katsottava ja asianmukainen mittauslaitteisto.

3 §
Henkilöautonrenkaan nastan pistovoiman mittaus

1. Henkilöautonrenkaan nastan pistovoima mitataan nastan ollessa asennettuna kahta yleistä merkkiä edustavaan talvirenkaaseen, jotka tutkimuslaitos valitsee. Molemmista rengasmerkeistä otetaan mittaukseen kokoa 175/70R13 ja 185/70R14 tai vaihtoehtoisesti kokoa 155R13 ja 175R14 edustavat renkaat. Renkaat toimitetaan tutkimuslaitokselle normin mukaisille vanteille asennettuina.

2. Mittaus suoritetaan seuraavin edellytyksin:

a) nastojen ulkonema mitataan ennen pistovoiman mittaamista;

b) renkaan ilmanpaineen tulee olla 180 kPa;

c) tutkimuslaitos suorittaa tai valvoo mitattavien nastojen asennuksen;

d) mittaus suoritetaan aikaisintaan yhden ja viimeistään kahden vuorokauden kuluttua nastoituksesta;

e) mittauslämpötila on 20 ± 2 °C; ja

f) kulutuspinnan kummaltakin reunalta mitataan 10 peräkkäistä nastaa, mikäli ei ole erityistä syytä mitata nastoja laajemmalta alueelta.

3. Mittaus suoritetaan seuraavalla tavalla:

a) pyörään kohdistetaan kuormitus, jonka suuruus on 70 % renkaan kantavuudesta;

b) kuormituksen suunta on yhdensuuntainen nastan kautta kulkevan pyörän säteen kanssa ja kohtisuoraan tienpintaa kuvaavaa tasoa vasten;

c) mittaus suoritetaan staattisena nasta painuneena renkaan kulutuspinnan tasolle, mittaussuuntana kuormituksen suunta; ja

d) nasta ei mittauksen aikana saa kallistua.

4. Pistovoimaksi katsotaan näin mitattujen voimien keskiarvo. Ulkonemaksi katsotaan mitattavien nastojen ulkonemien keskiarvo. Ulkoneman poiketessa ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen (1256/92) 37 §:n arvoista määritetään pistovoima seuraavalla tavalla:

F = Fm * us / um , jossa

Fm = mitattujen pistovoimien keskiarvo

us = sallittu ulkoneman keskiarvo

um = mitattujen ulkonemien keskiarvo

4 §
Kuorma-autonrenkaan nastan pistovoiman mittaus

1. Kevyen kuorma-autonrenkaan ja kuorma-autonrenkaan nastan pistovoima mitataan yhdestä tai useammasta renkaasta. Kevyen kuorma-autonrenkaan koko on 185R14C8 ja kuorma-autonrenkaan koko 295/80R22.5 tai vastaava. Tutkimuslaitos valitsee renkaat.

2. Nastareiät porataan hakijan ohjeiden mukaisesti ja tutkimuslaitos asentaa nastat tai hakija asentaa ne tutkimuslaitoksen valvonnassa. Ulkoneman tulee olla 1,2 ± 0,1 mm ja ulkonemien keskiarvon enintään 1,2 mm.

3. Renkaan ilmanpaineen tulee olla renkaan valmistajan täydelle kuormitukselle määräämä.

4. Mittausolosuhteet ovat samat ja mittaus sekä mahdollinen laskenta suoritetaan samalla tavalla kuin 3 §:ssä säädetään.

5 §
Voimaantulo

1. Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1993.

2. Ennen tämän päätöksen voimaantuloa myönnetty nastan tyyppihyväksyminen on edelleen voimassa, jos nasta on muutoin ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen kulloinkin voimassa olevien vaatimusten mukainen.

Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Yli-insinööri
Kari Saari

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.