87/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki vesilain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 19 päivänä toukokuuta 1961 annetun vesilain (264/61) 1 lukuun uusi 20 a, 22 a, 23 a ja 23 b §, 9 lukuun uusi 3 a § ja luvun 16 §:ään uusi 2 momentti, 10 lukuun uusi 5 a, 24 c ja 24 d §, luvun 26 §:ään, sellaisena kuin se on 5 päivänä huhtikuuta 1991 annetussa laissa (629/91), uusi 2 momentti ja lukuun uusi 31 § sekä 21 lukuun uusi 14 § seuraavasti:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

Käytön yleiset rajoitukset
20 a §

Sen lisäksi, mitä 19 ja 20 §:ssä säädetään, on vesioikeuden lupa tarpeen sellaisille päästöille sanotuissa pykälissä tarkoitettuihin vesiin, joista valtioneuvoston päätöksellä näin erikseen määrätään. Tämän pykälän nojalla annettava määräys voi koskea vain sellaisia päästöjä, joita tarkoitetaan niissä asianomaisissa Euroopan yhteisöjen (EY) direktiiveissä, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta luvasta on muutoin voimassa, mitä 19 §:ssä edellytetystä luvasta säädetään.

22 a §

Edellä 22 §:ssä tarkoitettuna toimenpiteenä pidetään myös toimenpidettä, josta valtioneuvoston päätöksellä näin erikseen määrätään. Tällaisen toimenpiteen aiheuttamaan pohjaveden pilaantumiseen ei sovelleta 22 §:n 2 momenttia.

Tämän pykälän nojalla annettava määräys voi koskea vain sellaisia toimenpiteitä, joita tarkoitetaan niissä asianomaisissa EY:n direktiiveissä, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX.

23 a §

Valtioneuvoston päätöksellä voidaan määrätä, että ympäristölle tai terveydelle vaarallista ainetta ei saa johtaa vesistöön tai tämän luvun 2 §:ssä tarkoitettuun uomaan tai altaaseen taikka että sitä voidaan johtaa näihin vain päätöksestä ilmenevin edellytyksin ja rajoituksin.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu määräys voi koskea vain aineita, joita tarkoitetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX mainitun tiettyjen yhteisön vesiympäristöön päästettyjen vaarallisten aineiden aiheuttamasta pilaantumisesta annetun EY:n neuvoston direktiivin (76/464/ETY) liitteen luettelossa I.

Mitä tässä pykälässä säädetään vaarallisten aineiden johtamisesta vesistöön, koskee myös sellaista puhdistamolietteen päästämistä vesiin, jota tarkoitetaan 2 momentissa tarkoitetussa liitteessä mainitussa yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetussa EY:n neuvoston direktiivissä (91/271/ETY).

23 b §

Valtioneuvoston päätöksellä voidaan määrätä, että ympäristölle tai terveydelle vaarallista ainetta ei saa johtaa yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain (982/77) mukaiseen yleiseen viemäriin tai että sitä voidaan johtaa sanottuun viemäriin vain päätöksestä ilmenevin edellytyksin ja rajoituksin.

Tämän pykälän nojalla annettava määräys voi koskea vain aineita, joita tarkoitetaan 23 a §:n 2 momentissa mainitun direktiivin liitteen luettelossa I.

9 luku

Veden johtaminen nesteenä käytettäväksi ja pohjaveden ottaminen

Veden johtaminen
3 a §

Johdettaessa vettä vesistöstä yhdyskunnan tarpeisiin on noudatettava, mitä valtioneuvoston päätöksellä määrätään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX mainittujen EY:n direktiivien täytäntöönpanemiseksi tarvittavista raakaveden laatuvaatimuksista sekä juomavettä valmistavan laitoksen omistajan tarkkailu- ja ilmoitusvelvollisuudesta.

16 §

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun veden johtamiseen maahan on saatava vesioikeuden lupa. Lupaa ei saa myöntää, jos toimenpiteestä voi aiheutua 1 luvun 22 §:ssä tarkoitettu seuraus tai jos toimenpide on 1 luvun 22 a §:n vastainen. Luvasta on muutoin voimassa, mitä tämän luvun 8 §:n mukaisesta luvasta säädetään.

10 luku

Jätevedet ja muut vesistöä pilaavat aineet

5 a §

Jos 3 §:ssä tarkoitetusta päästöstä on määrätty 24 c §:ssä tarkoitetulla valtioneuvoston päätöksellä, on 3 ja 5 §:n estämättä sovellettava sanottua valtioneuvoston päätöstä.

24 c §

Sen estämättä, mitä 24, 24 a tai 24 b §:ssä säädetään, on 24 §:ssä tarkoitettu lupa evättävä sekä lupaan otettavin määräyksin päästöä ja luvan voimassaoloa rajoitettava, jätevettä käsiteltävä ja päästöä ja sen vaikutuksia tarkkailtava vähintään siten, kuin valtioneuvoston päätöksellä erikseen määrätään.

Tämän pykälän nojalla voidaan määrätä vain rajoituksia ja toimenpiteitä, joita edellytetään niissä asianomaisissa EY:n direktiiveissä, joihin viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX.

24 d §

Sen estämättä, mitä 24, 24 a tai 24 b §:ssä säädetään, on 24 §:ssä tarkoitetun luvan edellytyksiä tutkittaessa ja lupamääräyksiä asetettaessa otettava huomioon vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n 1 momentin 8 a kohdassa tarkoitettu vahvistettu suunnitelma tai ohjelma, jos tätä edellytetään sellaisessa EY:n direktiivissä, johon viitataan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX.

26 §

Tämän pykälän nojalla ei saa siirtää määräaikaa, joka on asetettu 24 c §:ssä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen nojalla.

31 §

Aineen päästämiseen yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain mukaiseen yleiseen viemäriin on haettava vesioikeuden tai kunnan ympäristönsuojelulautakunnan lupa, jos valtioneuvoston päätöksellä näin erikseen määrätään. Valtioneuvoston päätöksellä määrätään myös luvan yleisistä edellytyksistä sekä päästämistä koskevien lupamääräysten ja tarkkailuvelvoitteiden asettamisesta. Luvasta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä 24 §:n mukaisesta luvasta säädetään.

Tämän pykälän nojalla annettava määräys voi koskea vain sellaisia aineita, joita tarkoitetaan 1 luvun 23 a §:n 2 momentissa mainitun direktiivin liitteen luettelossa I.

21 luku

Erityisiä määräyksiä

14 §

Mitä tässä laissa säädetään Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen liitteessä XX mainituista EY:n direktiiveistä, koskee myös sellaista sopimuksen 98 artiklassa tarkoitettua päätöstä liitteen muuttamisesta, jonka merkitys ja luonne on aikaisempaan verrattava.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Tämä laki koskee myös sellaista jäteveden johtamista, joka on aloitettu ennen tämän lain voimaantuloa. Vesilain 10 luvun 25 a §:ää ei tällöin sovelleta.

Ennen tämän lain voimaantuloa annettu vesilain 10 luvun 3 tai 24 §:n mukainen lupa voidaan saman luvun 24 b ja 25 §:n sekä lupaan sisältyvän määräyksen estämättä määrätä tarkistettavaksi 10 luvun 24 c §:ssä tarkoitetussa valtioneuvoston päätöksessä määrättävällä tavalla.

YmVM 10/92
ETA-sopimuksen liite XX: neuvoston direktiivit (75/440/ETY, 76/464/ETY, 78/176/ETY, 79/869/ETY, 80/68/ETY, 82/176/ETY, 82/883/ETY, 83/29/ETY, 83/513/ETY, 84/156/ETY, 84/491/ETY, 86/280/ETY, 87/217/ETY, 88/347/ETY, 90/415/ETY ja 91/271/ETY)

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.