84/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki kuluttajansuojalain 6 luvun muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/78) 6 luvun otsikko sekä 1 ja 2 §, 3 §:n 1 momentti, 4, 5 ja 7-9 §,

näistä 6 luvun 1 ja 5 § sellaisina kuin ne ovat osittain muutettuina 28 päivänä toukokuuta 1982 annetulla lailla (390/82) sekä 2 §, 3 §:n 1 momentti ja 8 § viimeksi mainitussa laissa, sekä

lisätään 6 lukuun uusi 1 a § seuraavasti:

6 luku

Kotimyynti ja postimyynti

1 §

Kuluttajalla on koti- ja postimyynnissä oikeus 3 ja 6 §:ssä säädetyssä ajassa peruuttaa kulutushyödykkeen hankkimista tarkoittava tarjouksensa tai elinkeinonharjoittajan tarjoukseen antamansa hyväksyvä vastaus.

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta:

1) kulutusluottoa koskevaan sopimukseen;

2) kiinteän omaisuuden kauppaa tai vuokraamista koskevaan sopimukseen;

3) arvopaperimarkkinalaissa (495/89) tarkoitettua arvopaperia koskevaan sopimukseen; eikä

4) vakuutussopimukseen.

Asetuksella voidaan säätää, että tämän luvun säännöksiä ei sovelleta, jos kulutushyödykkeen hinta on siinä vahvistettavaa määrää pienempi.

1 a §

Kotimyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle puhelimitse tai henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimipaikassa. Kotimyyntinä ei tätä lakia sovellettaessa kuitenkaan pidetä kulutushyödykkeen tarjoamista:

1) paikassa, jossa yleensä tarjotaan kulutushyödykkeitä;

2) paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja ilmoittelulla kutsuu kuluttajia kulutushyödykkeen hankkimista varten järjestämättä heille kuljetusta ja joka ei ole yksityisasunto; eikä

3) paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja saapuu kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä; jos kuluttajalle tarjotaan muuta kulutushyödykettä kuin hänen pyyntönsä koski, pidetään tällaisen hyödykkeen tarjoamista kuitenkin kotimyyntinä.

Postimyynnillä tarkoitetaan tavaran tarjoamista tilattavaksi ostajalle toimitettavan esitteen, luettelon tai ilmoituksen perusteella.

2 §

Elinkeinonharjoittajan tai tämän asiamiehen on kotimyynnissä luovutettava kuluttajalle erityinen asiakirja (kotimyyntiasiakirja), joka on päivättävä ja josta on käytävä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kulutushyödyke, sen hinta ja muut sopimusehdot. Asiakirjassa on oltava maininta kuluttajalle 1 ja 2-5 §:n mukaan kuuluvista oikeuksista sekä ohjeet niiden käyttämistä varten. Kotimyyntiasiakirjan on oltava kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistaman tai kuluttajaviraston elinkeinonharjoittajan hakemuksesta erikseen hyväksymän kaavan mukainen.

Kotimyyntiasiakirja on luovutettava kuluttajalle tavaran kaupassa viimeistään silloin, kun kuluttaja vastaanottaa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän. Muuta kulutushyödykettä koskevassa sopimuksessa asiakirja on luovutettava kuluttajalle viimeistään silloin, kun kuluttaja tekee tarjouksen tai antaa hyväksyvän vastauksen elinkeinonharjoittajan tarjoukseen tai, jos tarjous on tehty kuluttajalle puhelimitse, viivytyksettä puhelinkeskustelun jälkeen.

Ellei kotimyyntiasiakirjaa ole luovutettu asianmukaisesti kuluttajalle, elinkeinonharjoittaja ei voi vedota kuluttajan tarjoukseen tai vastaukseen.

3 §

Kotimyynnissä peruuttamisesta on elinkeinonharjoittajalle lähetettävä kirjallinen ilmoitus seitsemän päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos se tapahtuu myöhemmin kuin asiakirjan vastaanottaminen.


4 §

Mikäli kuluttaja on kotimyynnissä vastaanottanut tavaran, tavaraerän tai muun palautettavissa olevan elinkeinonharjoittajan suorituksen, hän voi peruuttaa tarjouksensa tai vastauksensa vain, jos hän pitää tavaran tai suorituksen olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä elinkeinonharjoittajan saatavissa paikassa, jonne elinkeinonharjoittaja on sen toimittanut tai josta elinkeinonharjoittaja voi sen hankaluudetta noutaa. Kuluttajan on ilmoitettava elinkeinonharjoittajalle paikka, josta tavara tai suoritus on noudettavissa.

Tavaran tai suorituksen tuhoutuminen, huonontuminen tai vähentyminen ilman kuluttajan syytä ei johda peruuttamisoikeuden menettämiseen. Kuluttaja ei vastaa arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen purkamisesta, tavaran tai suorituksen tutkimisesta tai muusta sellaisesta syystä.

5 §

Kotimyynnissä elinkeinonharjoittajan on saatuaan peruuttamisilmoituksen viivytyksettä palautettava, mitä hinnasta on maksettu. Kuluttajalla on oikeus siihen saakka pidättää tavara tai muu pidätettävissä oleva elinkeinonharjoittajan suoritus.

Kuluttajan vastuu tavaran tai suorituksen säilyttämisestä elinkeinonharjoittajan lukuun lakkaa viimeistään kahden kuukauden kuluttua tavaran tai suorituksen vastaanottamisesta. Jollei elinkeinonharjoittaja tässä ajassa nouda tavaraa tai suoritusta, kuluttaja saa sen vastikkeetta, ellei tämä ole elinkeinonharjoittajan kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Jos kuluttaja peruuttaessaan sopimuksen on palauttanut tavaran tai suorituksen elinkeinonharjoittajalle, tämän on korvattava kuluttajalle palauttamisesta aiheutuneet kulut.

7 §

Kuluttajavirasto voi, sen mukaan kuin asetuksella säädetään, myöntää elinkeinonharjoittajalle hakemuksesta luvan harjoittaa kotimyyntiä tai postimyyntiä, jossa kuluttajan oikeus vedota tämän luvun säännöksiin on rajoitettu, mikäli tällaista rajoitusta on paikallisiin oloihin ja kulutushyödykkeen erityiseen laatuun tai valmistustapaan nähden pidettävä kuluttajien edun kannalta tarpeellisena.

8 §

Jos hinnan palauttamiseen 5 tai 6 §:n säännösten mukaan velvollinen elinkeinonharjoittaja ei ole 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen saapumisesta palauttanut, mitä hinnasta on maksettu, hänen on lisäksi suoritettava kuluttajalle kymmenesosa kulutushyödykkeen hinnasta. Tätä velvollisuutta elinkeinonharjoittajalla ei kuitenkaan ole, jos kuluttaja 5 §:n 2 momentin nojalla saa tavaran tai suorituksen vastikkeetta. Elinkeinonharjoittaja ei ole velvollinen suorittamaan viivästyskorkoa palautettavalle hinnalle.

Jollei peruuttamisilmoituksen saapumisen ajankohdasta voida esittää muuta selvitystä, ilmoituksen katsotaan saapuneen elinkeinonharjoittajalle seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä.

9 §

Kuluttajalle tämän luvun mukaan kuuluvia oikeuksia rajoittava ehto on mitätön.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 218/92
TaVM 43/92
SuVM 6/92
ETA-sopimuksen liite XIX: neuvoston direktiivi (85/577/ETY)

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.