14/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Laki eräiden entisen Jugoslavian kansalaisten tekemien turvapaikkahakemusten poikkeuskäsittelystä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan jäljempänä mainituin poikkeuksin Suomeen ennen 22 päivää heinäkuuta 1992 saapuneeseen entisen Jugoslavian kansalaiseen, joka on hakenut turvapaikkaa Suomesta ennen mainittua päivämäärää. Lakia ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen henkilöön, jonka tekemä turvapaikkahakemus on ratkaistu ennen tämän lain voimaantuloa tai joka on peruuttanut turvapaikkahakemuksensa.

Kun kyse on muusta asiasta kuin turvapaikkahakemuksen tai ensimmäisen oleskelulupahakemuksen käsittelystä, tässä laissa tarkoitettuun ulkomaalaiseen sovelletaan ulkomaalaislain (378/91) säännöksiä.

2 §
Menettely turvapaikka- ja oleskelulupa-asiassa

Tässä laissa tarkoitetun ulkomaalaisen turvapaikkahakemus jätetään toistaiseksi tutkimatta. Paikallispoliisi suorittaa turvapaikkatutkinnan vain hakijan henkilöllisyyden ja sen seikan selvittämiseksi, kuuluuko asianomainen lain soveltamisen piiriin.

Paikallispoliisi tekee päätöksen turvapaikkahakemuksen tutkimatta jättämisestä samalla kun poliisi myöntää asianomaiselle 3 §:n mukaisesti oleskeluluvan.

Turvapaikka- ja oleskelulupahakemus käsitellään kuitenkin ulkomaalaislain mukaisesti, jos hakijalle 3 §:n 2 momentissa mainittujen syiden vuoksi ei myönnetä oleskelulupaa tai jos hänelle ei myönnetä painavasta humanitaarisesta syystä uutta määräaikaista oleskelulupaa taikka jos poliisi esittää ulkomaalaisen karkottamista. Näissä tapauksissa poliisi ja sisäasiainministeriö ottavat turvapaikka-asian omasta aloitteestaan käsiteltäväksi.

3 §
Oleskeluluvan myöntäminen

Paikallispoliisi myöntää tässä laissa tarkoitetulle ulkomaalaiselle oleskeluluvan painavasta humanitaarisesta syystä. Lupa myönnetään yhdeksi vuodeksi myöntämispäivästä.

Oleskelulupaa ei kuitenkaan myönnetä tämän lain perusteella ulkomaalaiselle, joka on syyllistynyt Suomessa tai muissa pohjoismaissa rikokseen, josta säädetään ankarampi rangaistus kuin kuusi kuukautta vankeutta, tai joka toistuvasti on syyllistynyt rikoksiin. Tällaisen ulkomaalaisen turvapaikka- ja oleskelulupahakemus käsitellään ulkomaalaislaissa säädetyllä tavalla. Jos ulkomaalainen on epäiltynä rikoksesta, poliisi siirtää tämän lain mukaista päätöksentekoa siihen saakka, kun ensimmäinen oikeusaste on päättänyt asiasta.

Sisäasiainministeriö antaa poliisille ohjeet uuden määräaikaisen oleskeluluvan mahdollisesta myöntämisestä tässä laissa tarkoitetulle ulkomaalaiselle kuultuaan muita ulkomaalaisasioissa keskeisiä ministeriöitä.

4 §
Työluvan myöntäminen

Paikallispoliisi myöntää tässä laissa tarkoitetulle, oleskeluluvan saavalle ulkomaalaiselle työluvan työviranomaisen lausuntoa hankkimatta. Työlupa myönnetään ilman alakohtaisia rajoituksia samaksi ajaksi kuin oleskelulupa.

5 §
Muutoksenhaku

Tämän lain nojalla tehtäviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 20 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 294/92
HaVM 17/92

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.