12/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan 19 päivänä huhtikuuta 1991 vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun asetuksen (724/91) 18 §:n 2 ja 3 momentti,

muutetaan 1 §:n 1 momentin 3 kohta, 3 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 5 §:n 3 momentti, 6 §:n 1 momentti, 7 § 1 ja 2 momentti, 8 §:n 5 momentti, 9 §, 10 §:n 2 kohta, 11, 12, 14, 16 §, 17 §:n otsikko, 1 ja 2 momentti ja 19 §:n 1 momentti, sekä

lisätään 1 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyiset 4 ja 5 momentti siirtyvät 5 ja 6 momentiksi sekä asetukseen uusi 2 a § seuraavasti:

1 §
Ajolupavaatimus

Vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun lain (510/74) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettuja vaarallisia aineita tiellä kuljettavan moottoriajoneuvon tai moottoriajoneuvon ja perävaunun yhdistelmän (jäljempänä kuljetusyksikkö) kuljettajalla tulee olla ajokortin lisäksi vaarallisten aineiden kuljettamiseen oikeuttava lupa (jäljempänä VAK-ajolupa), mikäli hän kuljettaa:


3) räjähdystarvikkeita vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetun liikenneministeriön päätöksen (147/92) liitteen B reunanumerossa 10 011 tarkoitettuja määriä (jäljempänä vapaaraja) suurempia määriä riippumatta ajoneuvon suurimmasta sallitusta kokonaismassasta.


VAK-ajolupa on voimassa myös kansainvälisissä vaarallisten aineiden tiekuljetuksissa Suomen kuljetusosuudella.


2 a §
Määritelmiä

Ajoneuvohallinnon yksiköllä tarkoitetaan tässä asetuksessa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikköä. Ajolupakokeen vastaanottajalla tarkoitetaan tässä asetuksessa Autorekisterikeskuksen tutkintoja vastaanottavaa toimipaikkaa ja ajolupakoulutuksen valvojalla Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön valtuuttamaa ajolupakokeen vastaanottajaa.

3 §
Koulutuksen antajat

Ajolupaan tähtäävää koulutusta saavat antaa vain ajoneuvohallinnon yksikön hyväksymät yhteisöt.

Ajoneuvohallinnon yksikkö myöntää luvan, jos hakijalla katsotaan olevan edellytykset koulutuksen antamiseen. Opetustoimintaa varten koulutuksen antajalla tulee olla koulutuksesta vastaava ajoneuvohallinnon yksikön hyväksymä johtaja ja toiminnan laajuuteen katsoen riittävä opetushenkilöstö ja välineet.


Koulutusta valvoo se ajolupakoulutuksen valvoja, jonka toimialueella koulutusta annetaan. Jos koulutusta on tarkoitus antaa useamman ajolupakoulutuksen valvojan alueella, ei erillistä lupaa tarvita, jos hakijalla on lupa jonkin ajolupakoulutuksen valvojan alueella.

4 §
Koulutusluvan peruuttaminen

Ajoneuvohallinnon yksikkö voi peruuttaa kuljettajien koulutusluvan kokonaan tai määräajaksi, jos:

1) luvan haltijalla ei ole enää edellytyksiä koulutuksen antamiseen;

2) kuljettajien koulutuksesta annettuja säännöksiä, määräyksiä tai lupaehtoja ei noudateta; tai

3) opetusta ei hoideta asianmukaisesti.

5 §
Ajolupakokeeseen pääsemisen edellytykset

Panostaja-asetuksessa (409/86) tarkoitetun panostajan pätevyyskirjan saanut panostaja, jolla on vähintään B-luokan ajokortti, saa osallistua 8 §:n 2 momentin edellyttämään ajolupakokeeseen ilman koulutukseen osallistumista.

6 §
Ajolupakoe

Ajolupakoe suoritetaan sen ajolupakokeen vastaanottajan toimialueella, jonka toimialueella henkilö on osallistunut koulutukseen tai jonka toimialueella on hänen kotipaikkansa, jollei ajoneuvohallinnon yksikkö toisin määrää. Koe voidaan suorittaa myös ajolupakoulutuksen valvojan hyväksymän koulutusluvan haltijan valvonnassa.


7 §
Ajoluvan hakeminen ja myöntäminen

Ajolupaa tai sen muuttamista haetaan kirjallisesti siltä ajolupakoulutuksen valvojalta, jonka toimialueella koulutus on saatu.

Ajolupa myönnetään hakijalle, joka on enintään kuusi kuukautta aikaisemmin hyväksyttävästi suorittanut ajolupakokeen, ja jolla on voimassa oleva sopiva ajokortti.


8 §
Ajoluvan sisältö

Peruskurssin ja kolleihin ja välineisiin sisältyvää nettomäärältään yhteensä yli tuhatta kiloa 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita koskevan erityiskurssin ja kokeen perusteella saa ajoluvan kaikkien luokkien kappaletavarakuljetusten lisäksi sellaisiin kuljetuksiin, joissa kolleihin ja välineisiin sisältyvä räjähdystarvikkeen nettomäärä on yhteensä yli tuhat kiloa 1 a ja 1 b luokan räjähdystarvikkeita.

9 §
Ajoluvan muuttaminen

Ajolupakoulutuksen valvoja voi hakemuksesta muuttaa ajoluvan koskemaan myös muita luokkia, aineryhmiä tai aineita kuin alkuperäinen ajolupa. Ajoluvan muuttamisen ehtona on, että hakija täyttää näille luokille, aineryhmille tai aineille myönnettävälle ajoluvalle asetetut vaatimukset. Muutettu ADR-ajolupa saadaan merkitä olemaan voimassa enintään viisi vuotta alkuperäisen ajoluvan myöntämispäivästä tai sen viimeisestä uudistamispäivästä.

10 §
Ajoluvan uudistaminen

ADR-ajoluvan voimassaoloa voidaan jatkaa viidellä vuodella, mikäli hakija:


2) voi luotettavasti osoittaa ajolupakoulutuksen valvojalle toimineensa ajoluvan myöntämisestä tai sen viimeisestä uusimisesta lähtien keskeytyksettä ajoluvassa mainittujen aineiden kotimaisissa tai kansainvälisissä kuljetustehtävissä.

11 §
Ajoluvan peruuttaminen

Poliisi tai ajolupakoulutuksen valvoja voi peruuttaa myöntämänsä ajoluvan määräajaksi tai toistaiseksi, jos sen haltija ei enää täytä ajoluvan saamisen edellytyksiä, tai häntä ei henkilökohtaisten ominaisuuksiensa takia voida pitää sopivana kuljettamaan vaarallisia aineita. Ennen ajoluvan palauttamista poliisi tai ajolupakoulutuksen valvoja voi määrätä ajoluvan haltijan osallistumaan enintään kahdeksan tunnin pituiselle täydennyskurssille tai ajolupakokeeseen.

Jos ajoluvan haltija määrätään ajokieltoon tai väliaikaiseen ajokieltoon, poliisin on otettava myös ajolupa haltuunsa siksi ajaksi, jonka ajoluvan haltija on ajokiellossa tai väliaikaisessa ajokiellossa. Poliisin on ilmoitettava ajoluvan haltuunotosta tai peruuttamisesta Autorekisterikeskukselle.

12 §
Ajoluparekisteri

Ajolupakoulutuksen valvoja ilmoittaa myönnetystä ajoluvasta Autorekisterikeskukselle ja luvanhaltijan kotipaikan poliisille.

Ajoneuvohallinnon yksikkö pitää rekisteriä henkilöistä, joille ajolupa on myönnetty. Rekisteriin merkitään ajoluvan numero, voimassaoloaika ja mihin vaarallisten aineiden kuljetusluokkiin kuuluvia aineita taikka mitä aineryhmää tai ainetta ajolupa oikeuttaa kuljettamaan. Rekisteriin sovelletaan, mitä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta annetun lain (7/93) 1 §:ssä on säädetty tehtäväjaosta Autorekisterikeskuksen ja sen ajoneuvohallinnon yksikön välillä.

Ajoluvista pidettävän rekisterin tietojen julkisuuteen sovelletaan, mitä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 12 ja 16 §:ssä on ajokorttirekisterin tietojen luovutuksesta säädetty.

14 §
Ajoluvan käyttäminen

Ajolupaa on pidettävä ajon aikana mukana ja se on vaadittaessa esitettävä poliisille tai muulle liikenteen valvojalle.

16 §
VAK-ajoluvan poikkeusluvat

Ajoneuvohallinnon yksikkö voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä olevasta ajolupakokeesta, mikäli hakijan katsotaan muun koulutuksensa tai alalla hankkimansa kokemuksen perusteella omaavan VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä vaadittavat tiedot.

Ajolupakoulutuksen valvoja voi yksittäistapauksissa myöntää poikkeuksia VAK-ajoluvan saamisen edellytyksenä olevasta koulutusvaatimuksesta, mikäli hakijan katsotaan muun koulutuksensa tai alalla hankkimansa kokemuksen perusteella omaavan koulutuksessa annettavat tiedot.

17 §
Oikaisu, asian siirtäminen ja muutoksenhaku

Oikaisusta ajolupakokeen vastaanottajan tai ajolupakoulutuksen valvojan tämän asetuksen nojalla tekemään päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa (988/92) säädetään. Asian siirtämisessä on voimassa, mitä vaarallisten aineiden kuljettamisesta tiellä annetussa laissa säädetään.

Muutoksenhausta ajoneuvohallinnon yksikön tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa säädetään.


19 §
Väliaikainen ajolupa

Vaikka hakija ei ole osallistunut vaarallisten aineiden kuljettajien koulutukseen ja vaikka hän ei ole suorittanut ajolupakoetta, ajoneuvohallinnon yksikkö voi myöntää väliaikaisen VAK-ajoluvan kuljettajalle, joka hakee sitä kuuden kuukauden aikana ennen 1 §:n 1 momentin 2 kohdan voimaantuloa. Hakijan on todistettava harjoittaneensa vaarallisten aineiden kuljettamista ainakin viiden vuoden ajan ennen tämän asetuksen voimaantuloa. Määräaikaa laskettaessa voidaan hyväksyä sellaiset kausiluontoiset lomautukset, lomat ja katkot, joiden pituus on enintään kuusi kuukautta kutakin 12 kuukauden jaksoa kohti ja jotka ovat yhteensä enintään 18 kuukautta koko ajanjaksona.Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä tammikuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.