1703/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 ja 108 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat 84 § osittain ja 108 § kokonaan muutettuna 6 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (989/92):

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/92) tarkoitettujen ajoneuvojen rekisteröintiä.

2. Ajoneuvojen rekisteröinnistä ja rekisterin pitämisestä Ahvenanmaan maakunnassa säädetään erikseen.

3. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (560/92) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen rekisteröintiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

4. Puolustusministeriö määrää, mitkä sotilasajoneuvot rekisteröidään ajoneuvorekisteriin ja mitkä puolustusvoimien pitämään sotilasajoneuvorekisteriin. Puolustusministeriö antaa tarkemmat määräykset sotilasajoneuvorekisteristä ja rekisteröintiasioiden hoitamisesta puolustusvoimissa.

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) rekisterillä tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain (819/89) mukaista ajoneuvorekisteriä;

b) ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalla Autorekisterikeskusta ja sen katsastustoimipaikkoja;

c) ennakkoilmoituksella uutta ajoneuvoa koskevien tietojen ilmoittamista ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle ennen ensirekisteröintiä;

d) ensirekisteröinnillä ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa;

e) uudelleenrekisteröinnillä Suomessa rekisteröidyn ja sittemmin rekisteristä poistetun ajoneuvon rekisteröintiä;

f) muutosrekisteröinnillä ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan suorittamaa rekisteriin merkityn ajoneuvon tiedoissa tapahtuneiden muutosten kirjaamista;

g) rekisteri-ilmoituksella ilmoitusta ajoneuvon ensi- tai uudelleenrekisteröinnin sekä ajoneuvon rekisteristä poistamisen edellyttämistä tiedoista ja muista rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista;

h) rekisteriotteella ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan antamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvo on rekisteröity;

i) suorarekisteröinnillä autoliikkeen, vakuutusyhtiön tai rahoitusyhtiön oman tietojärjestelmänsä avulla suorittamaa ajoneuvon rekisteröinti-ilmoituksen tekemistä ajoneuvorekisteriin;

j) määräystenmukaisuustodistuksella ajoneuvon valmistajan antamaa asiakirjaa, joka osoittaa M1-luokan ajoneuvon vastaavan Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä antaman direktiivin (70/156/ETY), sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/53/ETY, mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä, ja L-luokan ajoneuvon vastaavan EY:n neuvoston antaman direktiivin 92/61/ETY mukaisesti hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä;

k) ennakkoilmoitustodistuksella ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan toimittamaa asiakirjaa, josta ilmenee, että ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus;

l) rekisteritunnuksella ajoneuvon yksilöivää ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan tai Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön antamaa kirjain- ja numerosarjaa;

m) rekisterikilvellä ajoneuvoon kiinnitettävää kilpeä, jossa on ajoneuvon rekisteritunnus;

n) rekisteröintipäivällä sitä päivää, jolloin rekisteri-ilmoitus on jätetty ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle tai postitoimipaikkaan;

o) käyttöönottopäivällä sitä päivää, jolloin ajoneuvo on ensirekisteröity, jollei rekisteriin ole merkittävä muuta päivää ajoneuvon todelliseksi käyttöönottopäiväksi; ja

p) haltijalla muuta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä kuin omistajaa, jolle ajoneuvon pääasiallinen käyttö on siirtynyt tai jonka käyttöön ajoneuvo on yli 30 päivän ajaksi luovutettu sopimuksen perusteella.

2 luku

Ajoneuvorekisterin tiedot

3 §
Perustiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat perustiedot:

a) omistajan ja haltijan nimi ja kotiosoite tai asuinpaikan osoite, henkilö- tai liike- ja yhteisötunnus, poliisipiiri ja kieli;

b) tieto siitä, onko omistaja ja haltija luonnollinen henkilö vai oikeushenkilö sekä haltijan hallintaoikeuden laatu;

c) merkki ja malli;

d) luokka, ryhmä ja laji sekä ajoneuvomallin tyyppikoodi, mikäli ajoneuvo on tyyppikatsastettua mallia;

e) ajoneuvon kotipaikka;

f) omistajan vaihdoksen tapahtumapäivä;

g) käyttöönottopäivä tai, jollei se ole tiedossa, käyttöönottovuosi;

h) ensirekisteröintipäivä tai viimeisin uudelleenrekisteröintipäivä;

i) valmistenumero ja rekisteritunnus;

j) viimeksi suoritetun rekisteröinti-, maahantuonti- tai vuosikatsastuksen sekä muutos- ja kytkentäkatsastuksen päivämäärä;

k) liikennevakuutusta, verotusta ja autokiinnitystä koskevat tiedot;

l) käyttötarkoitus sekä käyttöä ja rekisteröintiä koskevat rajoitukset ja ehdot;

m) rekisteristä poistopäivä ja tarvittaessa tieto rekisterikilpien palautuksesta ja palautuspäivämäärästä sekä rekisteristä poistamisen syystä;

n) mahdollinen ajokieltoon määrääminen; ja

o) maahantuojan nimi, jos ajoneuvo merkitään rekisteriin maahantuontikatsastuksen perusteella.

2. Ajoneuvon kotipaikkana pidetään sen omistajan tai haltijan asuinkuntaa taikka omistavan tai haltijaksi merkityn yhteisön sijaintikuntaa.

3. Kun ajoneuvo rekisteröidään vaatimatta rekisteröintikatsastusta, on rekisteröintikatsastuksen päivämäärän sijasta rekisteriin merkittävä ensimmäisen katsastuksen päivämääräksi rekisteröintipäivä.

4. Rekisteriin voidaan lisäksi merkitä autoverovapauden perusteena olevat laitteet ja mitat sekä muut Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tarpeellisiksi katsomat tiedot.

5. Rekisteriin merkitään ennakkoilmoituksessa annettavat tiedot. Rekisteriin voidaan merkitä myös tieto ajoneuvon ennakkoilmoittamattomuudesta.

4 §
Tekniset tiedot

1. Ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä ainakin seuraavat tekniset tiedot:

a) omamassa, kokonaismassa ja akselille tai telille kohdistuva massa;

b) tarvittaessa valmistajan sallima, tiellä yleisesti sallitut arvot ylittävä kokonaismassa ja akselille tai telille kohdistuva massa;

c) akselivälit, akselistorakenne sekä korirakenne, -materiaali ja -tyyppi;

d) leveys ja pituus;

e) rengaskoko tai renkaiden kantavuusluokka;

f) tarpeelliset tiedot ajoneuvon luokkaan ja ryhmään sekä lajiin vaikuttavista tai omaan massaan luettavista varusteista;

g) moottorin käyttövoima ja tilavuus sekä tehoa lisäävä laite, autosta ja moottoripyörästä moottorin teho ja, jos auto on vähäpäästöinen, sen pakokaasunpuhdistusjärjestelmän tyyppi;

h) kuljettajan lisäksi ja kuljettajan vieressä olevien istumapaikkojen lukumäärä, seisomapaikkojen lukumäärä, muiden paikkojen lukumäärä sekä tarvittaessa tavaralle varatun tilan mitat;

i) kuorma-autossa sekä N2- ja N3-luokan ajoneuvossa oleva vetopöytä tai vetokytkin kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnin tai O3- taikka O4-luokan perävaunun vetämistä varten;

k) rekisterikilven pituus; sekä

l) jarrujärjestelmän tyyppi.

2. M1- ja N1-luokan ajoneuvosta on rekisteriin merkittävä auton väri.

3 luku

Ennakkoilmoitus

5 §
Ennakkoilmoituksen tekeminen

1. Ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen (1702/92) 5 §:ssä tarkoitetun ajoneuvovalmistajan edustajan on tehtävä rekisteriin ennakkoilmoitus uudesta ajoneuvosta, jota ei sanotun asetuksen 24 §:n 2 momentin nojalla ole esitettävä rekisteröintikatsastukseen, kun kysymyksessä on:

a) M1-luokan ajoneuvo, joka on direktiivin 70/156/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 92/53/ETY, nojalla tyyppihyväksyttyä mallia;

b) L-luokan ajoneuvo, joka on direktiivin 92/61/ETY nojalla tyyppihyväksyttyä mallia; tai

c) muu ajoneuvo, joka on Suomessa tyyppikatsastettua mallia.

2. Ennen kuin 1 momentin a tai b kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta tehdään ennakkoilmoitus, on ajoneuvomallista tehtävä ainakin rekisteriin merkittävät tekniset tiedot käsittävä ilmoitus Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle.

3. Ennakkoilmoitus on tehtävä automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen. Ennakkoilmoituksen tekemisessä tapahtunut virhe voidaan ennen ensirekisteröintiä korjata ennakkoilmoittajan ennakkoilmoitustodistuksella tekemän uuden ilmoituksen perusteella.

4. Ennakkoilmoituksen saa tehdä vain

a) ajoneuvosta, jolle on annettu määräystenmukaisuustodistus ja joka täyttää, milloin kysymyksessä on M1- tai N1-luokan ajoneuvo, ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 46 ja 47 §:ssä säädetyt pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöjen raja-arvot; ja

b) ajoneuvosta, josta on poistettu tai ennen ensirekisteröintiä poistetaan tyyppikatsastuksessa mahdollisesti todetut puutteet.

5. Ennakkoilmoituksen tekijän on annettava ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan edellyttämä selvitys ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta.

6. Ajoneuvohallinnon yksikkö saa myöntää poikkeuksia ennakkoilmoitusvelvollisuudesta.

6 §
Rekisteritunnus ja ennakkoilmoitustodistus

Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvolle varataan rekisteritunnus ja ennakkoilmoituksen tekijälle toimitetaan kyseisen rekisteritunnuksen sisältävät rekisterikilvet sekä ennakkoilmoitustodistus, jossa on ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen osa sekä ajoneuvon ensirekisteröintiä varten ilmoitusosa.

4 luku

Ensi- ja uudelleenrekisteröinti

7 §
Rekisteröintivelvollisuus

Tieliikennelain 84 §:ssä säädetyn rekisteröintivelvollisuuden täyttämiseksi moottorikäyttöisestä ajoneuvosta ja siihen kytkettäväksi soveltuvasta perävaunusta on tehtävä ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

8 §
Poikkeukset rekisteröintivelvollisuudesta

1. Rekisteröintivelvollisuus ei koske:

a) maastoajoneuvoa;

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettua tai varustettua moottorityökonetta eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria ja vastaavaa moottorityökonetta;

c) mopoa eikä L2-luokan ajoneuvoa;

d) perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5-luokan ajoneuvoon, mopoon, L2-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon;

e) hinattavaa laitetta; eikä

f) rekeä.

2. Ulkomailla rekisteröityä ajoneuvoa samoin kuin koe- tai siirtokilvillä varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta 47 - 57 §:ssä säädetyin edellytyksin.

3. Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää muualla Suomessa rekisteri-ilmoitusta tekemättä.

9 §
Ensirekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon maahantuontiin, valmistukseen tai luovutukseen liittyvien verojen ja maksujen suorittamisesta esitetään selvitys;

b) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen kirjallinen selvitys, jos omistusoikeus ei luotettavasti selviä a kohdassa mainitusta selvityksestä;

c) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

d) ajoneuvo on asianmukaisesti ennakkoilmoitettu, rekisteröinti- tai maahantuontikatsastettu taikka sitä varten on annettu määräystenmukaisuustodistus tai tyyppirekisteriote; sekä

e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot.

2. Määräystenmukaisuustodistuksen nojalla ensirekisteröitävästä M1- ja N2-luokan ajoneuvosta on lisäksi vuoden 1994 loppuun saakka esitettävä selvitys siitä, että ajoneuvo täyttää ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun asetuksen 46 ja 47 §:ssä säädetyt pakokaasu-, haihtumis- ja hiukkaspäästöjen raja-arvot.

3. Edellä 1 momentin a ja b kohdissa ja 2 momentissa tarkoitettuja selvityksiä ei tarvitse esittää enää ensirekisteröinnin yhteydessä, jos ne on annettu ajoneuvosta tehdyn ennakkoilmoituksen yhteydessä.

10 §
Uudelleenrekisteröinnin edellytykset

1. Ajoneuvon uudelleenrekisteröinnin edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys;

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus;

c) ajoneuvo on asianmukaisesti katsastettu;

d) ajoneuvon mahdollinen moottoriajoneuvovero on suoritettu;

e) ajoneuvosta ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot; sekä

f) ajoneuvon aikaisemmasta rekisteröinnistä esitetään tarvittaessa selvitys.

2. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajoneuvo uudelleenrekisteröidään vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

5 luku

Muutosrekisteröinti

11 §
Ilmoitusvelvollisuus

1. Ajoneuvon omistusoikeuden siirtymisestä ja haltijan vaihtumisesta sekä muista rekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin merkittävissä tiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä muutosta koskeva rekisteri-ilmoitus ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

2. Rekisteri-ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä:

a) luonnollisen henkilön nimen tai osoitteen muutoksesta tai kuolemasta;

b) muutos- ja kytkentäkatsastuksessa hyväksytystä ajoneuvon rakenteen tai varusteiden muuttamisesta; eikä

c) sellaisesta rakenteen tai varusteiden muutoksesta, jota ei tarvitse esittää muutoskatsastukseen.

12 §
Muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytykset

1. Ajoneuvon muutosrekisteröinnin hyväksymisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvon omistusoikeudesta esitetään asianmukainen selvitys; ja

b) ajoneuvolle on otettu liikennevakuutus.

2. Jos ensirekisteröinnin yhteydessä asetetut autoveroedun ehdot eivät ole toteutuneet, ajoneuvon muutosrekisterönti hyväksytään vain, jos veron maksuunpanija sen hyväksyy.

13 §
Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön ja ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan muutosoikeus

Jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty tai jos Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö tai ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja muutoin saa tiedon rekisteriin merkittävän tiedon muuttumisesta tai virheellisyydestä, ajoneuvohallinnon yksiköllä tai sen valtuuttamana ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalla on oikeus merkitä puuttuvat tiedot rekisteriin tai korjata virheelliset tiedot.

6 luku

Ajoneuvon poistaminen rekisteristä

14 §
Rekisteristä poistettava ajoneuvo

1. Jos rekisteröity ajoneuvo on tuhoutunut tai sitä ei muusta syystä enää käytetä liikenteessä Suomessa tai se on rekisteröity ulkomailla, tästä on tehtävä rekisteri-ilmoitus ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle ajoneuvon rekisteristä poistamiseksi.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen yhteydessä on palautettava ajoneuvon rekisterikilvet. Tuhoutumisen tai vaurioitumisen vuoksi vakuutuksen perusteella lunastetun tai valtiokonttorin poistettavaksi ilmoittaman taikka kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain (151/75) nojalla siirtyneen ajoneuvon rekisterikilpiä ei kuitenkaan tarvitse palauttaa, mutta ne on tuhottava todistettavasti.

3. Vakuutuksen perusteella lunastettua ja tuhoutuneena poistettavaksi ilmoitettua ajoneuvoa ei enää uudelleenrekisteröidä. Ajoneuvoa ei myöskään uudelleenrekisteröidä, jos autoverosta päättävä viranomainen on asettanut rekisteröintikiellon autoveroedun ehdoksi ja asianomainen on saanut tämän edun hyväkseen.

15 §
Rekisteristä poiston päivä

Ajoneuvo merkitään rekisteristä poistetuksi siitä päivästä lukien, jona poistoilmoitus on jätetty.

16 §
Poisto käyttämättömyyden perusteella

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan, jonka Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö tähän tehtävään määrää, tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä, jos vuosikatsastuksen tai liikennevakuutusmaksun suorittamatta jättäminen tai muu seikka osoittaa, ettei ajoneuvoa ole vähintään vuoden pituisen ajanjakson aikana käytetty liikenteessä. Poistoperusteista ja -ajankohdasta päättää ajoneuvohallinnon yksikkö.

17 §
Rekisteriotteen tai -kilpien noutamatta jättäminen

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä, jollei viranomaisen haltuunsa ottamaa ja ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle toimittamaa rekisteriotetta tai -kilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan tulee poistaa ajoneuvo rekisteristä myös silloin, kun rekistekilvet on annettu ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle ilman ilmoitusta rekisteristä poistamisesta ja jos kilpiä ei noudeta takaisin kuuden kuukauden kuluessa. Rekisteristä poiston yhteydessä rekisterikilvet saadaan hävittää.

7 luku

Rekisteri-ilmoituksen tekeminen

18 §
Rekisteri-ilmoitus

1. Edellä 4, 5 tai 6 luvussa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä viimeksi annetulla, voimassa olevalla:

a) ennakkoilmoitustodistuksen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti;

b) rekisteriotteen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on muutosrekisteröinti tai rekisteristä poisto;

c) määräystenmukaisuustodistuksella ja ilmoituslomakkeella tai katsastustodistuksen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti;

d) katsastustodistuksen tai rekisteriotelomakkeen ilmoitusosalla, kun kysymyksessä on ajoneuvon uudelleenrekisteröinti; tai

e) tyyppirekisteriotteella, kun kysymyksessä on tyyppikatsastetun ja ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinti, joka voi tapahtua ilman rekisteröintikatsastusta.

2. Jos 1 momentissa tarkoitettu asiakirja on kadonnut, ilmoitus on tehtävä asianomaisen asiakirjan antaneelta hankitulla uudella asiakirjalla.

3. Edellä 14 §:n 2 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa koskeva ilmoitus voidaan tehdä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön vahvistamalla poistolomakkeella tai automaattista tietojenkäsittelyä hyväksi käyttäen.

4. Rekisteri-ilmoitukseen on liitettävä tarvittavat selvitykset 9, 10 ja 12 §:ssä mainittujen edellytysten täyttymisestä.

19 §
Rekisteri-ilmoituksen tekijä

1. Ajoneuvon omistajan on tehtävä ensi- ja uudelleenrekisteröintiä ja rekisteristä poistamista sekä omistusoikeuden siirtymistä tai haltijan lisäämistä taikka vaihtumista koskeva rekisteri-ilmoitus. Ajoneuvon edellinen omistaja voi ilmoittaa rekisteriin merkittäväksi uuden omistajan nimen, jos samalla ilmoitetaan uuden omistajan kotiosoite tai asuinpaikan osoite ja ajoneuvon luovutuspäivä. Ajoneuvon edellinen haltija voi tehdä haltijuutensa poistamista koskevan ilmoituksen.

2. Muun kuin 1 momentissa tarkoitetun rekisteri-ilmoituksen voi tehdä myös ajoneuvon haltija.

3. Rekisteri-ilmoitus on sen tekijän allekirjoitettava. Ajoneuvon luovuttajan ja luovutuksensaajan on allekirjoitettava omistusoikeuden siirtymistä koskeva ilmoitus.

20 §
Alaikäinen tai ulkomailla asuva omistajana

1. Jos ajoneuvon omistajaksi ilmoitetaan alaikäinen, jolla ei ole kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttavaa ajokorttia, on samalla ilmoitettava myös ajoneuvoa käyttävä haltija, jolla ilmoitusta tehtäessä on kyseisen ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ajokortti.

2. Jos Suomessa käytössä olevan ajoneuvon omistaja asuu ulkomailla, ajoneuvolle on ilmoitettava ajoneuvoa käyttävä Suomessa asuva haltija.

21 §
Rekisteri-ilmoitusten ja -kilpien vastaanottopaikat

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä postitoimipaikkaan, jollei 4 momentista muuta johdu, tai ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle. Samalla on esitettävä rekisteriotteen, ennakkoilmoitustodistuksen tai katsastustodistuksen tekninen osa. Ilmoituksen vastaanottajan tekniseen osaan tai määräystenmukaisuustodistuksen jäljennökseen tekemä merkintä rekisteri-ilmoituksen jättämisestä oikeuttaa, jollei muuta estettä ole, käyttämään ajoneuvoa liikenteessä uuden rekisteriotteen saapumiseen saakka, kuitenkin enintään 30 päivää. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi pyynnöstä pidentää määräaikaa. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi antaa ajoneuvoa varten väliaikaistodistuksen, joka oikeuttaa käyttämään ajoneuvoa liikenteessä todistuksessa määrätyn ajan.

2. Kun ajoneuvon rekisteristä poistamista koskeva ilmoitus jätetään, vastaanottajan on merkittävä rekisterikilpien vastaanottopäivämäärä rekisteriotteen tekniseen osaan ja ilmoitusosaan.

3. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä huolimatta erityisestä syystä ottaa rekisteri-ilmoituksen vastaan, vaikka teknistä osaa ei esitettäisikään.

4. Ainoastaan ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle voidaan jättää ilmoitus, joka koskee:

a) ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröintiä;

b) luvanvaraiseen liikenteeseen ensirekisteröitävää M1-luokan ajoneuvoa;

c) ajoneuvon uudelleenrekisteröintiä;

d) ajoneuvon poistamista rekisteristä silloin, kun ajoneuvon rekisterikilvet ovat tuhoutuneet tai kadonneet taikka kun rekisterikilpiä ei voida muusta syystä palauttaa; ja

e) ajoneuvon omistusoikeuden siirtymistä perinnön tai testamentin kautta, konkurssin tai fuusion yhteydessä taikka muulla vastaavalla tavalla sekä muulloinkin, kun ilmoituksen liitteenä on esitettävä erillinen selvitys; valtakirjaa ei kuitenkaan pidetä tällaisena erillisenä selvityksenä.

22 §
Määräaika

1. Rekisteri-ilmoitus on jätettävä seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkittävän muutoksen tapahtumisesta. Jos rekisteriote on muutoksen tapahtuessa ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan hallussa aikaisemman rekisteröinnin suorittamista varten, rekisteri-ilmoitus on kuitenkin jätettävä 14 päivän kuluessa uuteen rekisteriotteeseen merkitystä otteen tulostuspäivästä.

2. Jollei ajoneuvon omistaja tai haltija ole 30 päivän kuluessa rekisteri-ilmoituksen jättämisestä saanut uutta rekisteriotetta, on omistaja tai haltija velvollinen pyytämään ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalta seitsemän päivän kuluessa uutta rekisteriotetta toimituksessa kadonneen tilalle.

3. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi sallia säädetyn määräajan ylityksen työtilanteen, töiden ruuhkautumisen tai muun vastaavan tilapäisen syyn vuoksi.

23 §
Rekisteröinnin merkitseminen

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan tulee tarkastaa ilmoitus ja sen liitteet. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan on merkittävä ajoneuvo tai sen tiedoissa tapahtunut muutos rekisteriin ilmoitusvelvollisen antamien tietojen perusteella, kun edellä 4, 5 tai 6 luvussa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jollei ajoneuvosta ole tehty ennakkoilmoitusta, ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ensirekisteröinnin yhteydessä. Rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

24 §
Rekisteröintipäätöksen päivä

Rekisteröintipäätöksen päiväksi katsotaan se päivä, jolloin rekisteriote on luovutettu tai jätetty postin kuljetettavaksi.

25 §
Kilpien kiinnittäminen

Ajoneuvoa varten annettuja rekisterikilpiä ei saa kiinnittää ajoneuvoon ennen kuin ensi- tai uudelleenrekisteröintiä koskeva rekisteri-ilmoitus on jätetty.

8 luku

Suorarekisteröinti

26 §
Suorarekisteröintiin liittyminen

1. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi antaa tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain 9 §:n 3 momentissa tarkoitetulle yritykselle hakemuksesta luvan suorarekisteröintiin. Lupa voidaan antaa autoliikkeelle, vakuutusyhtiölle ja rahoitusyhtiölle, joka on riittävän luotettava, jolla on käytettävissään ilmoituksen mahdollistava tietojärjestelmä ja jolla muutoin harkitaan olevan edellytykset asianmukaisesti tehdä rekisteri-ilmoitukset suorarekisteröintimenettelyssä. Autoliikkeeltä edellytetään lisäksi, että sillä on liikennevakuutuksena voimassa kaikki liikkeen myyntivarastossa olevat ajoneuvot kattava ryhmäliikennevakuutus.

2. Suorarekisteröintiluvan hakijaa ei ole pidettävä riittävän luotettavana, jos hakija on aiemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton suorarekisteröinnin toimittajaksi tai hakija on syyllistynyt ajoneuvojen rekisteröintiä tai ajoneuvojen verotusta koskevien säädösten tai määräysten rikkomiseen.

3. Ajoneuvohallinnon yksikkö voi peruuttaa suorarekisteröintiluvan, jos siihen väärinkäytösten tai sen vuoksi, että luvanhaltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä, taikka muun painavan seikan vuoksi harkitaan olevan syytä.

27 §
Suorarekisteröinti-ilmoituksen edellytykset

1. Toimeksianto suorarekisteröintiä varten tehdään Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön vahvistamalla lomakkeella, josta on annettava jäljennös toimeksiantajalle. Luvan saanut voi suorarekisteröidä ilman toimeksiantoa omistukseensa tulleet ajoneuvot.

2. Suorarekisteröinti-ilmoitus voidaan tehdä vain sellaisesta suorarekisteröijän omistukseen tulleesta tai omistuksestaan luovuttamasta ajoneuvosta, jonka rekisteri-ilmoituksen voisi vaihtoehtoisesti jättää postiin ja jonka ennakkoilmoitustodistuksen tai rekisteriotteen molemmat osat ovat suorarekisteröintiä tekevän hallussa. Rahoitusyhtiö voi kuitenkin erityisestä syystä tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen, vaikka sillä ei ole hallussaan rekisteriotteen teknistä osaa. Vakuutusyhtiö voi tehdä suorarekisteröinti-ilmoituksen muustakin kuin omistukseensa tulleesta tai omistuksestaan luovuttamasta ajoneuvosta, jos suorarekisteröintiä koskeva toimeksianto annetaan kyseistä ajoneuvoa koskevan liikennevakuutussopimuksen tekemisen yhteydessä.

3. Jos ajoneuvo on vakuuttamisvelvollisuuden alainen, suorarekisteröinnin edellytyksenä on, että uusi omistaja tai haltija on ottanut ajoneuvoa varten voimassa olevan liikennevakuutuksen.

28 §
Ilmoitusvelvollisuuden täyttäminen

1. Suorarekisteröinnissä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi vastaavat tiedot kuin rekisteri-ilmoituslomakkeella. Toimeksiannon vastaanotettuaan suorarekisteröijä vastaa omistajan tai haltijan sijasta rekisteri-ilmoituksen jättämisestä.

2. Suorarekisteröinti-ilmoituksen jättämisessä noudatetaan 22 §:ssä sanottua määräaikaa. Suorarekisteröinti-ilmoitus katsotaan jätetyksi, kun rekisteriin siirrettävät tiedot ovat ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan ja Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön käytettävissä.

29 §
Luvan ehdot

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi asettaa suorarekisteröintiä koskevassa lupapäätöksessään lupaa ja sen käyttöä koskevia ehtoja.

9 luku

Rekisteriote

30 §
Rekisteriotteen antaminen

1. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja antaa rekisteriin merkittyä ajoneuvoa varten omistajalle tai tämän suostumuksella haltijalle rekisteriotteen, jossa on ajoneuvoa sekä omistajaa ja haltijaa koskevat perustiedot samoin kuin ajoneuvon tekniset tiedot sisältävä tekninen osa ja muutosilmoituksen tai rekisteristä poistamista koskevan ilmoituksen tekemistä varten ilmoitusosa.

2. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi perustellusta syystä antaa määräajan voimassa olevan kopion rekisteriotteen teknisestä osasta käytettäväksi liikenteessä. Kopiosta on soveltuvin osin voimassa, mitä rekisteriotteen teknisen osan esittämisvelvollisuudesta säädetään.

31 §
Rekisteriotteen säilyttäminen ja mukanapito

Rekisteriotetta on säilytettävä huolellisesti. Viimeksi annetun rekisteriotteen tekninen osa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä ja vaadittaessa esitettävä liikennettä valvovalle viranomaiselle. Perävaunua kuljetettaessa mukana on pidettävä joko rekisteriotteen tekninen osa tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

32 §
Rekisteriotteen katoaminen

Kadonneen tai turmeltuneen rekisteriotteen tai sen osan tilalle on kirjallisesti pyydettävä ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalta uusi ote. Samalla on esitettävä kirjallinen selvitys otteen tai sen osan katoamisesta.

10 luku

Rekisterikilvet

33 §
Rekisterikilpien antaminen

1. Kun ajoneuvosta on tehty ennakkoilmoitus, ajoneuvoa varten toimitetaan rekisterikilvet ennakkoilmoituksen tekijälle. Muussa tapauksessa ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja antaa rekisterikilvet ensirekisteröinnin ja rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten uudelleenrekisteröinnin yhteydessä.

2. Autoa varten annetaan kaksi rekisterikilpeä ja muuta ajoneuvoa varten yksi rekisterikilpi. Erityisestä syystä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi sallia rekisterikilpien lukumäärästä poikkeamisen.

34 §
Rekisterikilpien kiinnitys ja käyttö

1. Rekisterikilvet on kiinnitettävä autossa eteen ja taakse, traktorissa ja moottorityökoneessa eteen tai taakse ja muussa ajoneuvossa taakse kilville varattuihin paikkoihin ajoneuvon poikkisuuntaan, pystyasentoon tai enintään 30° kallistettuna ja siten, ettei mikään ajoneuvon osa tai varuste osittainkaan peitä sitä. Rekisterikilpi tulee tarvittaessa pohjustaa tai kehystää siten, ettei se ajoneuvoa käytettäessä vahingoitu. Rekisterikilpeä ei saa taittaa, leikata eikä peittää.

2. Rekisterikilvet on kiinnitettävä kilvissä olevista alkuperäisistä rei'istä. Kiinnitysruuvien päät on maalattava pohjan värisiksi tai peitettävä pohjan värisellä tulpalla.

3. Ajoneuvoon ei saa kiinnittää muita kuin siihen kuuluvat rekisterikilvet eikä muita sellaisia kilpiä taikka kirjain- tai numeroyhdistelmiä, jotka harhauttavasti muistuttavat rekisterikilpeä tai -tunnusta taikka jonkin valtion kansallisuustunnusta.

4. Rekisterikilvet on pidettävä sellaisessa kunnossa, että rekisteritunnus on liikenteessä vaikeudetta luettavissa.

5. Luvanvaraiseen tavaraliikenteeseen käytettävän auton rekisterikilvet on kiinnitettävä erilliseen, niitä ympäröivään keltaiseen kohoreunaiseen kehykseen, jonka leveys on 20 mm.

35 §
Rekisterikilpien turmeltuminen tai katoaminen

Jos rekisterikilpi on kadonnut tai turmeltunut, on uuden kilven tilaamisessa noudatettava soveltuvin osin, mitä 32 §:ssä säädetään uuden rekisteriotteen pyytämisestä. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi rekisteriotteen tekniseen osaan rekisterikilven tilaamisesta tekemällään merkinnällä antaa oikeuden käyttää ajoneuvossa enintään kuukauden ajan 34 §:stä poiketen muuta väliaikaista kilpeä, johon on merkitty ajoneuvon rekisteritunnus. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi pyynnöstä pidentää määräaikaa.

36 §
Rekisteritunnuksen sisältö ja rekisterikilpien väri

1. Ajoneuvojen rekisteritunnukset ja ajoneuvoille annettavien rekisterikilpien värit ovat seuraavat:

a) auton, moottoripyörän, L5-luokan ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvessä on kaksi tai kolme kirjainta ja enintään kolminumeroisen luvun käsittävä tunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla;

b) museoajoneuvolle voidaan antaa rekisterikilvet, joissa a kohdassa tarkoitettu rekisteritunnus on valkein merkein mustalla pohjalla;

c) ulkovallan edustuston virka-auton ja sen diplomaattiseen henkilökuntaan kuuluvan samoin kuin ulkoasianministeriön määräyksen perusteella näihin rinnastettavan henkilön auton rekisterikilvessä on kirjaimet CD ja ulkoasianministeriön määräämät enintään neljä numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla sekä edustuston ja sen henkilökuntaan kuuluvan henkilön muun tulli- ja verovapaan auton rekisterikilvessä kirjaimen C ja ulko- asiainministeriön määräämät enintään viisi numeroa käsittävä tunnus valkoisin merkein sinisellä, heijastavalla pohjalla;

d) tasavallan presidentin autossa voi rekisterikilpien asemesta olla Suomen vaakuna; ja

e) traktorin ja moottorityökoneen rekisterikilvessä on enintään kolminumeroisen luvun ja enintään kolme kirjainta käsittävä tunnus mustin merkein keltaisella heijastavalla pohjalla.

2. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi hakemuksesta antaa ajoneuvoa varten tietyn rekisteritunnuksen (erityistunnus). Erityistunnuksen sisältävät rekisterikilvet antaa ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja.

3. Vientirekisteröidyn ajoneuvon rekisterikilvessä on yhden kirjaimen ja enintään nelinumeroisen luvun käsittävä rekisteritunnus mustin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla ja oikeassa reunassa valkein merkein punaisella, heijastavalla pohjalla vuosiluku, jonka aikana rekisteröinti päättyy.

4. Tullikilvessä on läänintunnus, järjestysnumero ja kirjaimet FIN [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: kirjaimet FI ] punaisella värillä valkoisella, heijastavalla pohjalla.

5. Koenumerokilvessä on sana KOE, läänintunnus ja enintään kolminumeroinen luku mustin merkein keltaisella, heijastavalla pohjalla.

6. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan antamassa siirtokilvessä on läänintunnus ja enintään nelinumeroinen luku punaisin merkein valkealla, heijastavalla pohjalla.

7. Tulli-, koenumero- ja siirtokilpien läänintunnukset ovat:


Helsingin kaupungissa    A ja B
muualla Uudenmaan läänissä U ja Z
Turun ja Porin läänissä   T ja E
Hämeen läänissä       H ja I
Kymen läänissä       R
Mikkelin läänissä      M
Kuopion läänissä      K
Pohjois-Karjalan läänissä  S
Keski-Suomen läänissä    X
Vaasan           V ja Y
Oulun läänissä       O
Lapin läänissä       L

37 §
Kansallisuustunnus

Milloin autossa käytetään kansainvälisen tieliikennesopimuksen edellyttämää kansallisuustunnusta, siinä tulee olla valkealla soikion muotoisella pohjalla mustat kirjaimet FIN. Soikion vaakasuoran halkaisijan tulee olla vähintään 240 mm ja pystysuoran halkaisijan vähintään 145 mm sekä kirjainten korkeuden 80 mm ja viivaleveyden 10 mm. Kansallisuustunnukseen ei saa liittää mitään lippua tai muuta merkkiä.

38 §
Moottorireen, mopon ja L2-luokan ajoneuvon kilvet

1. Moottorireessä, mopossa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla riittävän suuri heijastava vakuutuskilpi todistuksena voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Valtion omistamassa moottorireessä, mopossa ja L2-luokan ajoneuvossa tulee olla vastaava kilpi, jossa on viraston tunnus.

2. Mopo ja L2-luokan ajoneuvo on varustettava pysyvästi kiinnitetyllä tyyppikilvellä, johon on merkitty tunnus CM ja mopon tai L2- luokan ajoneuvon välityssuhde, vetävän pyörän rengaskoko sekä moottorin teho, merkki ja malli.

11 luku

Vientirekisteröinti

39 §
Vientirekisteröinnin edellytykset

1. Rekisteröintivelvollisuuden alaisen aikaisemmin rekisteröimättömän ajoneuvon, joka luovutetaan Suomessa ja viedään täältä muussa valtiossa käytettäväksi, saa rekisteröidä väliaikaisesti (vientirekisteröinti) maasta vientiä varten.

2. Muunkin kuin 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon saa rekisteröidä väliaikaisesti ajoneuvon Suomesta rekisteröintimaahan suoritettavaa siirtokuljetusta sekä ajoneuvon ulkomailla tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten taikka muusta erityisestä syystä.

3. Ellei Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö yksittäistapauksessa toisin määrää, vientirekisteröitävä ajoneuvo on hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen vientirekisteröintiä, ei kuitenkaan jos vientirekisteröinti tapahtuu ennakkoilmoitustodistuksella.

40 §
Vientirekisteröinnin hakeminen

Ajoneuvon vientirekisteröintiä haetaan Autorekisterikeskukselta. Hakemukseen on liitettävä soveltuvin osin selvitykset niistä seikoista, jotka on edellä 9 ja 10 §:ssä mainittu rekisteröinnin edellytyksinä.

41 §
Vientikilvet ja vientirekisteröintitodistus

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja antaa vientirekisteröityä ajoneuvoa varten erityiset kilvet (vientikilvet) ja todistuksen rekisteröinnistä (vientirekisteröintitodistus). Vientirekisteröintitodistukseen ei merkitä ajoneuvon tiedoissa tapahtuneita muutoksia. Vientikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

42 §
Vientirekisteröinnin voimassaolo

1. Vientirekisteröinti on voimassa rekisteröintiä seuraavan vuoden rekisteröinnin tekemistä vastaavan kalenterikuukauden loppuun. Hakijan pyynnöstä voimassaoloaika voidaan määrätä lyhyemmäksikin. Edellä 39 §:n 2 momentissa tarkoitetun ajoneuvon vientirekisteröinti on kuitenkin voimassa vain momentissa mainittuun tarkoitukseen tarvittavan ajan.

2. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa Suomessa käyttää ennen maasta vientiä vain ajoneuvon siirtoon luovutuspaikalta vientipaikalle.

3. Vientirekisteröityä ajoneuvoa saa tilapäisesti käyttää Suomessa enintään kahden kuukauden ajan, ei kuitenkaan vientirekisteröinnin voimassaoloajan ensimmäisen eikä viimeisen kuukauden aikana lukuunottamatta 2 momentissa mainittua siirtoa. Käyttämisen edellytyksenä on, että asiakirjoissa on tulliviranomaisen tekemä merkintä maahantulo- ja maastapoistumispäivästä.

4. Vientirekisteröinnin voimassaoloaikaa ei saa voimassaoloajan päätyttyä pidentää, ellei se ole välttämätöntä ajoneuvon kuljettamiseksi Suomeen.

12 luku

Rekisteröinti autokiinnitystä varten

43 §
Erityisrekisteriin merkittävä ajoneuvo

1. Ajoneuvojen autokiinnitystä varten pidettävään, ajoneuvorekisterin osana olevaan erityisrekisteriin saa hakemuksesta merkitä seuraavan ajoneuvon, jota ei ole merkitty varsinaiseen ajoneuvorekisteriin:

a) kuorma-auto, kuorma-autoon kytkettäväksi hyväksytty perävaunu, linja-auto, traktori ja moottorityökone ehdolla, että ajoneuvon mitat tai massat ylittävät tieliikenteessä sallitut arvot; ja

b) sadonkorjuuseen tai tienpitoon rakennettu tai varustettu moottorityökone, umpirenkain tai metallisin telaketjuin varustettu traktori ja moottorityökone sekä kävellen ohjattavaksi tarkoitettu traktori ja moottorityökone.

2. Erityisrekisteriin merkitään soveltuvin osin 2 luvussa mainitut tiedot.

44 §
Hakemuksen liitteet

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle toimitettavaan 43 §:ssä tarkoitettuun hakemukseen on liitettävä:

a) enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetusta maahantuonti- tai rekisteröintikatsastuksesta annettu katsastustodistus, josta ilmenee ajoneuvon laji;

b) ajoneuvoa koskeva maahantuonti- tai valmistajantodistus; sekä

c) selvitys omistusoikeudesta.

45 §
Erityisrekisteriin merkitseminen

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön on merkittävä ajoneuvo erityisrekisteriin, jos hakemuksessa ei ole puutteita eikä ajoneuvoa ole merkitty varsinaiseen ajoneuvorekisteriin. Ajoneuvoa varten annetaan rekisteritunnus ja todistus rekisteröinnistä.

46 §
Ajoneuvon poistaminen erityisrekisteristä

1. Ajoneuvo voidaan poistaa erityisrekisteristä, vaikka ajoneuvoon vahvistettu autokiinnitys on voimassa, jos ajoneuvo samalla ilmoitetaan varsinaiseen ajoneuvorekisteriin. Jos erityisrekisteriin merkitty ajoneuvo on tuhoutunut tai se on viety ulkomaille, ajoneuvon omistajan on, autokiinnityksen tultua kuoletetuksi, tehtävä Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle ilmoitus ajoneuvon poistamiseksi erityisrekisteristä.

2. Ajoneuvohallinnon yksikkö voi poistaa ajoneuvon erityisrekisteristä, jos ajoneuvosta ei ole tehty poistoilmoitusta kahden vuoden kuluessa autokiinnityksen kuolettamisesta tai raukeamisesta.

3. Erityisrekisteriin merkittyä ajoneuvoa ei voida rekisteröidä varsinaiseen ajoneuvorekisteriin ennen kuin se on poistettu erityisrekisteristä.

13 luku

Ajoneuvon käyttö koenumero- tai siirtokilvin

47 §
Koenumerokilvet

1. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi hakemuksesta antaa ajoneuvoja valmistavalle, myyvälle, varustavalle, korjaavalle tai kuljetustoimintaa harjoittavalle liikkeelle, laitokselle tai muulle yhteisölle sekä ajoneuvoihin kohdistuvaa tutkimustoimintaa suorittavalle laitokselle tai yhteisölle koenumerotodistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon käyttöön liikenteessä koenumerokilvin.

2. Koenumerotodistuksen saanut saa käyttää ajoneuvoa koenumerokilvin liikenteessä, kun on kysymyksessä todistuksen saajan harjoittamaan toimintaan välittömästi liittyvä:

a) ajoneuvon tai sen laitteiden tutkimukseen tai tuotekehittelyyn liittyvä koe;

b) ajoneuvon koeajo tai esittely myyntitarkoituksessa; tai

c) muu ajoneuvon valmistukseen, myyntiin, varustamiseen, korjaukseen tai katsastukseen välittömästi liittyvä siirto.

3. Koenumerokilvet antaa ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja.

4. Koenumerotodistus on voimassa kalenterivuoden loppuun. Todistus uudistetaan vuosittain ilman eri hakemusta, jollei todistuksen haltija ole tehnyt luopumisilmoitusta koenumerotodistuksen voimassaoloaikana tai sitä ei ole peruutettu tai ajoneuvohallinnon yksikö muun erityisen syyn nojalla jätä sitä uusimatta. Edellytyksenä uudistamiselle on, että ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

5. Koenumerokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

48 §
Koenumerotodistuksen peruuttaminen

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi peruuttaa koenumerotodistuksen, jos ajoneuvoa on käytetty koenumerokilvin tämän asetuksen tai todistuksen antamisen yhteydessä asetettujen ehtojen vastaisesti tai todistuksen saanut on jättänyt todistuksen lunastamatta.

49 §
Siirtokilvet

1. Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja voi ajoneuvon katsastukseen vientiä, ulkomailla rekisteröidyn auton Suomessa tapahtuvaa esittelyä, kilpailua tai tuote-esittelyä varten tai muusta erityisestä syystä ajoneuvon siirtoa varten antaa siirtokilvet ajoneuvon liikenteessä käyttämiseksi.

2. Siirtokilpien käyttämiseen oikeuttava todistus annetaan käyttötarpeen edellyttämäksi ajaksi. Todistusta ei ilman erityisen painavaa syytä saa myöntää seitsemää päivää pitemmäksi ajaksi. Tällaisena syynä ei ole pidettävä kilpailukäyttöä.

3. Siirtokilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä.

50 §
Todistuksen mukanapito

Todistus koenumero- tai siirtokilpien saamisesta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

51 §
Koenumero- ja siirtokilpien palauttaminen

Koenumero- ja siirtokilvet sekä siirtokilpien käyttöön oikeuttava todistus on palautettava niiden luovuttajalle viimeistään toisena arkipäivänä todistuksen voimassaoloajan päättymisen jälkeen. Koenumerotodistus on palautettava koenumerokilpien palauttamisen yhteydessä koenumerokilpien luovuttajalle, jonka tulee ilmoittaa palautuksesta Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle.

14 luku

Ulkomaisen ajoneuvon käyttö Suomessa

52 §
Geneven ja Wienin sopimuksiin liittyneissä valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Genevessä vuonna 1949 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 11/59) tai Wienissä vuonna 1968 tehtyyn tieliikennettä koskevaan yleissopimukseen (SopS 30/86) liittyneessä muussa valtiossa kuin Suomessa vakinaisesti asuva luonnollinen henkilö saa tilapäisesti Suomessa käyttää omaa tarvettaan varten maahan tuomaansa sopimusvaltiossa rekisteröityä M1-, N1-, O1-, O2- tai L-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa enintään yhden vuoden maahantulopäivästä tai, milloin tulliviranomainen on tulliverolain (575/78) nojalla myöntänyt ajoneuvolle tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun, jollei 57 §:stä muuta johdu.

2. Yhteisö ja luonnollinen henkilö, jonka kotipaikka on 1 momentissa tarkoitetussa valtiossa, saa vastaavasti käyttää sanotussa momentissa tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvan kuljettajan kuljettamana Suomessa sanotun yhteisön tai henkilön tarvetta varten maahan tuotua M2-, M3-, N2-, N3-, O3- tai O4-luokan tai niihin rinnastettavan luokan ajoneuvoa.

3. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion rekisterikilvet ja kansallisuustunnus;

b) ajoneuvon ja ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

c) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; ja

d) ajoneuvon kuljettajalla on rekisteröintimaassa annettu rekisteriote ja todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin.

53 §
Muissa valtioissa rekisteröidyt ajoneuvot

1. Autorekisterikeskus voi antaa muualla kuin Suomessa tai muussa kuin 52 §:ssä tarkoitetussa valtiossa vakinaisesti asuvalle henkilölle tai yritykselle, jonka kotipaikka on sanotunlaisessa valtiossa, tullikilvet tässä tarkoitetussa valtiossa rekisteröidyn ajoneuvon Suomessa tapahtuvaa tilapäistä liikenteessä käyttöä varten.

2. Tullikilpien ja niiden käyttöön oikeuttavan todistuksen antamisen edellytyksenä on, että:

a) hakija on tuonut ajoneuvon Suomeen tilapäistä tarvettaan varten;

b) hakija esittää ajoneuvon omistajan kotivaltiossa olevan poliisin tai Suomen konsulin taikka sitä valtiota Suomessa edustavan antaman todistuksen siitä, että ajoneuvo on sanotussa valtiossa rekisteröity ja hyväksytty pysyvästi liikenteessä käytettäväksi;

c) ajoneuvossa on rekisteröintivaltion kansallisuustunnus;

d) ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän päämitat ja massat eivät ylitä Suomessa sallittuja arvoja;

e) ajoneuvon kuljettajalla on todistus oikeudestaan pitää ajoneuvoa hallinnassaan, jollei sitä ole rekisteröity mukana olevan henkilön nimiin; ja

f) hakija esittää selvityksen ajoneuvoa varten Suomessa voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja tullikäsittelyn toimittamisesta.

3. Tässä pykälässä tarkoitettu todistus on voimassa enintään yhden vuoden tai, milloin tulliviranomainen on tulliverolain nojalla myöntänyt ajoneuvolle tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun.

4. Tullikilvistä on soveltuvin osin voimassa, mitä 10 luvussa säädetään rekisterikilvistä. Todistus tullikilpien saamisesta on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä.

54 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn perävaunun käyttö suomalaiseen vetoautoon kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä perävaunua saa käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä, jos:

a) O3- tai O4-luokan perävaunua käytetään kansainväliseen huolintatoimeen välittömästi liittyvässä kuljetuksessa; tai

b) muuta perävaunua käytetään matkailu- tai esittelytarkoituksessa.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) perävaunussa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi ja kansallisuustunnus; ja

b) vetoauton kuljettajalla on perävaunun rekisteriote tai sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

3. Jos perävaunu on otettu käyttöön valtiossa, jossa perävaunuja ei rekisteröidä, saa 1 ja 2 momentissa säädetyin edellytyksin myös tällaista perävaunua käyttää Suomessa rekisteröityyn vetoautoon kytkettynä. Rekisterikilven sijasta perävaunussa on oltava sen omistajan tai viranomaisen antama numerotunnus. Vetoauton kuljettajalla on rekisteriotteen sijasta oltava perävaunun omistajan tai viranomaisen antama todistus perävaunulle sallituista massoista ja todistus enintään vuotta aikaisemmin suoritetusta katsastuksesta tai vastaavasta teknisestä tarkastuksesta.

55 §
Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn auton käyttö suomalaiseen perävaunuun kytkettynä

1. Ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröityä M1- tai N1-luokan ajoneuvoa saa matkailu- tai esittelytarkoituksessa käyttää Suomessa rekisteröidyn perävaunun vetoon.

2. Käytön edellytyksenä on, että:

a) autossa on rekisteröintivaltion tai Ahvenanmaan maakunnan rekisterikilpi tai kansallisuustunnus; ja

b) auton kuljettajalla on mukanaan auton ja perävaunun rekisteriote; perävaunun rekisteriotteen sijasta hyväksytään sen enintään kuusi kuukautta aikaisemmin oikeaksi todistettu jäljennös.

56 §
Rekisteröimätön mopo, L2-luokan ajoneuvo, moottoripyörä ja L5-luokan ajoneuvo

1. Ulkomailla asuva 15 vuotta täyttänyt henkilö saa käyttää Suomessa omaa tilapäistä tarvettaan varten maahan tuomaansa rekisteröimätöntä mopoa tai L2-luokan ajoneuvoa ja rekisteröimätöntä enintään 50 cm3:n polttomoottorilla varustettua moottoripyörää tai L5- luokan ajoneuvoa, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 50 km/h, enintään yhden vuoden ajan tai, milloin tulliviranomainen on tulliverolain nojalla myöntänyt ajoneuvolle tullivapauden määräajaksi, sen määräajan loppuun.

2. Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttämisen edellytyksenä on, että:

a) ajoneuvoa varten on Suomessa voimassa oleva liikennevakuutus; ja

b) ajoneuvossa on sen kotivaltion kansallisuustunnus.

57 §
Omaa käyttöä varten Suomeen tuodun ajoneuvon rekisteröinti

1. Ulkomailla rekisteröity, omaa käyttöä varten Suomeen tuotu ajoneuvo on sen omistajan tai maahan tuoneen henkilön ilmoitettava rekisteröitäväksi Suomessa 30 päivän kuluessa tulliselvityksestä:

a) kun ajoneuvon maahan tuonut henkilö asuu vakituisesti Suomessa; tai

b) kun ajoneuvon omistaja asettuu vakituisesti asumaan Suomeen.

2. Mikäli ajoneuvoa käytetään Suomessa liikenteessä ennen rekisteröintiä, sen on soveltuvin osin täytettävä 52 tai 53 §:ssä säädetyt edellytykset.

15 luku

Erinäisiä säännöksiä

58 §
Ilmoitukset muihin Pohjoismaihin ja Ahvenanmaan maakuntaan

1. Autorekisterikeskuksen on ilmoitettava Norjassa, Ruotsissa tai Tanskassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä Suomessa kyseisen maan rekisterin pitäjälle.

2. Autorekisterikeskuksen on niin ikään ilmoitettava Ahvenanmaan maakunnassa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä muualla Suomessa Ahvenanmaan maakunnan rekisterin pitäjälle. Samalla on ilmoitettava ajoneuvon uusi rekisteritunnus.

59 §
Rekisteröintitodistukset

1. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi asettamillaan ehdoilla oikeuttaa Suomessa rekisteröidyn autoalan järjestön antamaan kansainvälisen tieliikennesopimuksen mukaisia rekisteröintitodistuksia. Sellainen rekisteröintitodistus saadaan antaa vain Suomessa rekisteröidylle ajoneuvolle, joka rakenteeltaan ja varusteiltaan täyttää sopimuksen määräykset ja on varustettu sopimuksen edellyttämällä kansallisuustunnuksella.

2. Milloin ajoneuvon omistaja antamansa luotettavan selvityksen mukaan kiireellisesti tarvitsee ulkomailla vaadittavan rekisteröintitodistuksen, voi ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja antaa väliaikaistodistuksen lisäksi sellaisen enintään kolmeksi kuukaudeksi ulkomailla käytettäväksi.

60 §
Vakuutusyhtiöiden ilmoitukset

Liikennevakuutusyhtiön on vuosittain ilmoitettava Autorekisterikeskukselle kyseisessä yhtiössä vakuutetut rekisteröintivelvollisuuden alaiset ajoneuvot ja koenumerotodistukset, joista ei ole suoritettu liikennevakuutusmaksua.

61 §
Rekisteriotteen lähettäminen

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja ja Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö saavat lähettää rekisteriotteen, rekisteröintiin liittyvän tiedustelun sekä rekisteröinnistä perittävää maksua koskevan kehotuksen tavallisena kirjelähetyksenä.

62 §
Rekisteriotteen ja rekisterikilpien luovuttaminen

Rekisteröidyn ajoneuvon siirtyessä uudelle omistajalle on edellisen omistajan luovutettava ajoneuvon rekisteriotteen tekninen osa ja ilmoitusosa sekä rekisterikilvet.

63 §
Asiakirjan palauttaminen

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja on velvollinen ilmoittamaan Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle havaitsemastaan virheelliseksi todetusta määräystenmukaisuustodistuksesta, ennakkoilmoitustodistuksesta, rekisteriotteesta ja muusta rekisteröintiin tai rekisterikilpien antamiseen liittyvästä asiakirjasta. Ajoneuvon omistaja tai haltija on velvollinen ajoneuvohallinnon yksikön kehotuksesta palauttamaan virheellisen asiakirjan ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle tai ajoneuvohallinnon yksikölle.

64 §
Asiakirjojen esittämisvelvollisuus

Ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitaja on velvollinen esittämään tässä asetuksessa tarkoitettuihin rekisteröintitapahtumiin liittyvät asiakirjat tarvittaessa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle.

65 §
Seuraamus ennakkoilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi määrätä ajoneuvojen katsastuksesta annetun asetuksen 5 §:ssä tarkoitetun yrityksen ajoneuvot ennakkoilmoituksen sijasta rekisteröintikatsastettaviksi, mikäli ennakkoilmoitusta koskevia säännöksiä ei ole noudatettu.

66 §
Seuraamukset muista laiminlyönneistä

1. Milloin ajoneuvoa on käytetty tämän asetuksen säännösten vastaisesti tai noudattamatta sen nojalla annettuja määräyksiä, voi poliisi ottaa haltuunsa ajoneuvon rekisterikilvet ja siten estää sen käytön. Ajoneuvon saa poliisin antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa määräpaikkaan, korjattavaksi ja katsastettavaksi.

2. Milloin valmistaja tai maahantuoja ei ole noudattanut ajoneuvojen katsastuksesta ja rekisteröinnistä annettuja säännöksiä tai määräyksiä, voi Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö kieltää laiminlyöjän ajoneuvojen merkitsemisen rekisteriin ilman rekisteröintikatsastusta.

67 §
Rangaistukset rikkomuksista

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan siten kuin tieliikennelaissa säädetään.

68 §
Muutoksenhaku

1. Oikaisusta ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajan tekemään päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa (988/92) säädetään. Ratkaisun siirrosta on voimassa, mitä tieliikennelaissa säädetään.

2. Muutoksenhausta Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen on voimassa, mitä Autorekisterikeskuksesta annetussa laissa säädetään.

3. Tämän asetuksen nojalla annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

69 §
Lomakkeiden, merkittävien tietojen ja kilpien mittojen vahvistaminen

Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö vahvistaa ajoneuvojen rekisteröinnissä käytettävän lomakkeen ja määrää mitä tietoja rekisteriotteeseen merkitään. Ajoneuvohallinnon yksikkö vahvistaa myös rekisterikilpien ja -tunnusten mitat.

70 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen rekisteröinnistä 22 päivänä syyskuuta 1989 annettu asetus (842/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2. Edellä 3 §:n 1 momentin d kohdassa tarkoitettu luokkaa ja ryhmää koskeva tieto sekä 4 §:n 1 momentin b ja j kohdassa tarkoitettu tieto merkitään rekisteriin asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen Suomessa ensi kertaa käyttöön otetusta ajoneuvosta, ellei ajoneuvon omistaja vaadi tällaisen merkinnän tekemistä aikaisemmin käyttöön otetusta ajoneuvosta.

3. Jos ennen tämän asetuksen voimaantuloa rekisteriin merkityn ajoneuvon kotipaikaksi on merkitty se kunta, jossa ajoneuvoa pääasiassa käytetään, ajoneuvon kotipaikkana voidaan 3 §:n 2 momentin säännöksestä poiketen pitää edelleen mainittua kuntaa.

4. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa tapahtuneesta ajoneuvon omistajan tai haltijan kuolemasta tulee tehdä rekisteri-ilmoitus siten kuin tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä säädetään.

5. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa rekisteriin merkityn perävaunun rekisteritunnuksen numeroitten lukumäärä saa poiketa siitä, mitä 36 §:n 1 momentissa säädetään. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetussa tullikilvessä voidaan 36 §:n 4 momentista poiketen kirjaimia SF.

6. Kansallisuustunnus on vaihdettava 37 §:ssä tarkoitetun mukaiseksi 31 päivään elokuuta 1993 mennessä.

7. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa käyttöönotetun mopon tyyppikilpi saa olla ennen tämän asetuksen voimaantullessa voimassa olleiden säännösten mukainen.

8. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt koenumerokilpien käyttöön oikeuttavat luvat uudistetaan koenumerotodistuksina noudattamalla, mitä 47 §:ssä säädetään. Luvan peruuttamisessa noudatetaan soveltuvin osin 48 §:n säännöksiä.

9. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnetyt siirto- ja tullikilpien käyttöön oikeuttavat luvat ovat voimassa luvassa määrätyn ajan.

10. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.