1702/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus ajoneuvojen katsastuksesta

Liikenneministerin esittelystä säädetään 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 84 ja 108 §:n nojalla, sellaisena kuin ne ovat, 84 § osittain ja 108 § kokonaan muutettuna 6 päivänä marraskuuta 1992 annetulla lailla (989/92):

1 luku

Yleisiä säännöksiä ja määräyksiä

1 §
Soveltamisala

1. Tämä asetus koskee ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetussa asetuksessa (1256/92) tarkoitettujen ajoneuvojen katsastusta.

2. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan sotilasajoneuvoasetuksessa (560/92) tarkoitettujen sotilasajoneuvojen katsastuksiin siten kuin puolustusministeriö määrää.

3. Puolustusministeriö määrää, mitkä sotilasajoneuvot esitetään katsastukseen tässä asetuksessa tarkoitetuilla katsastustoimipaikoilla ja mitkä sotilasajoneuvot puolustusvoimat katsastaa itse.

2 §
Katsastuksen suorittaja

Tässä asetuksessa tarkoitetaan katsastuksen suorittajalla Autorekisterikeskusta ja sen alaisia katsastustoimipaikkoja sekä katsastustehtävien suorittamiseen toimiluvan saaneen muun laitoksen tai yhteisön hallitsemia katsastustoimipaikkoja.

3 §
Katsastuslajit

1. Tyyppikatsastus suoritetaan uuden ajoneuvomallin luokittelua varten ja sen toteamiseksi, onko ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta ominaisuuksiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

2. Maahantuontikatsastus suoritetaan yksittäisen ajoneuvon luokittelua varten. Siinä todetaan rekisteröintiä varten tarpeelliset tiedot ja tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen sekä rakenteeltaan ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

3. Rekisteröintikatsastuksessa todetaan ajoneuvosta rekisteriin merkittävät tiedot sekä tarkastetaan, onko ajoneuvo kunnoltaan turvallinen ja varusteiltaan säännösten ja määräysten mukainen.

4. Kytkentäkatsastus suoritetaan vetävän ja hinattavan ajoneuvon kytkennän hyväksymiseksi.

5. Muutoskatsastus on ajoneuvosta rekisteriin merkittyjen tietojen muuttamiseksi tai täydentämiseksi erikseen suoritettava katsastus.

6. Vuosikatsastus on rekisteröidylle ajoneuvolle määräajoin suoritettava katsastus, jossa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot.

4 §
Tyyppihyväksyminen ja määräystenmukaisuustodistus

1. Tyyppihyväksyminen tarkoittaa menettelyä, jolla osoitetaan ajoneuvotyypin täyttävän Euroopan yhteisöjen (EY) neuvoston moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä antamassa direktiivissä (70/156/ETY) tarkoitetut vaatimukset, sellaisina kuin ne ovat muutettuina direktiivillä 92/53/ETY.

2. Määräystenmukaisuustodistus on ajoneuvon valmistajan antama asiakirja, joka osoittaa todistuksen tarkoittaman ajoneuvon vastaavan 1 momentissa tarkoitetulla tavalla hyväksyttyä ajoneuvotyyppiä.

5 §
Ajoneuvovalmistajan edustaja

Ajoneuvovalmistajan edustajalla tarkoitetaan sellaista ajoneuvojen kauppaa tai maahantuontia harjoittavaa Suomessa kaupparekisteriin merkittyä yritystä, joka valmistajan kanssa tekemänsä sopimuksen perusteella saa käyttöönsä ajoneuvon rakenteeseen ja varusteisiin liittyvät, hyväksymisen ehtona olevat ajoneuvon tekniset tiedot.

6 §
Haltijan velvollisuudet

Mitä tässä asetuksessa säädetään ajoneuvon tai laitteen omistajasta, koskee, milloin ajoneuvo tai laite on luovutettu toisen pysyväiseen hallintaan, myös sen haltijaa.

2 luku

Tyyppikatsastus

7 §
Tyyppikatsastuksen suorittaja

Tyyppikatsastuksen suorittaa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö.

8 §
Tyyppikatsastettavat ajoneuvot

1. Tyyppikatsastukseen on esitettävä jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan edustajan Suomeen maahantuoma ennakkoilmoituksella rekisteröitäväksi tarkoitettu ajoneuvomalli. Tyyppikatsastukseen on esitettävä myös jokainen Suomessa valmistettu tai ajoneuvovalmistajan edustajan Suomeen maahantuoma mopomalli.

2. Ajoneuvomallia, jolle on myönnetty 4 §:ssä tarkoitettu tyyppihyväksyminen, ei kuitenkaan tarvitse esittää tyyppikatsastukseen.

3. Hakemuksesta tyyppikatsastus on toimitettava myös moottorirekimallille, muulle rekisteröitäväksi tarkoitetulle moottorikäyttöiselle ajoneuvomallille, perävaunumallille sekä Suomessa muutetulle ja täydennetylle ajoneuvomallille.

4. Samana mallina pidetään ajoneuvoja, jotka ovat toistensa kaltaisia rakenteeltaan, akseliväliltään ja mallimerkinnältään. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö määrää tarvittaessa ajoneuvomallille annetun tyyppikatsastustodistuksen voimassaolosta ajoneuvoja koskevien säännösten muuttuessa.

9 §
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppikatsastukseen

1. Ajoneuvomallin saa esittää tyyppikatsastukseen vain ajoneuvon valmistaja tai tämän edustaja.

2. Tyyppikatsastusta varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknilliset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on soveltuvin osin liitettävä:

a) todistus ajoneuvon valmistajan ajoneuvomallille takaamista kokonais- ja akselimassoista sekä M1- tai N1-luokan ajoneuvomallille takaamista perävaunumassoista; valmistajan yksinomaan Suomea varten ilmoittamia massoja ei oteta huomioon;

b) mitoitettu piirros ajoneuvosta tai sen alustasta sekä paineilmajarruilla varustetusta ajoneuvosta jarrukaavio osaluetteloineen;

c) jäljennökset niistä kotimaisista tai kansainvälisistä ajoneuvon rakennetta ja varusteita koskevista hyväksymistodistuksista, joihin hakija haluaa vedota; ja

d) muut Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön tarpeellisiksi katsomat tiedot ja selvitykset.

3. Tyyppikatsastuksen yhteydessä voidaan vaatia hakijaa esittämään:

a) tarpeelliset selvitykset siitä, mitkä erityiskohteet ajoneuvosta on vuosikatsastuksen yhteydessä tarkastettava sen liikenneturvallisuuden varmistamiseksi ja miten tarkastus suoritetaan; ja

b) tiedot melupäästöjen käytönaikaista mittausta varten.

4. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi hakemuksesta sallia, että 3 momentissa tarkoitetut selvitykset ja tiedot toimitetaan annetun määräajan puitteissa vasta tyyppikatsastuksen jälkeen.

10 §
Ajoneuvomallien vähäiset erot

Jos tyyppikatsastettuun mallisarjaan kuuluvassa ajoneuvomallissa eroavaisuudet tyyppikatsastettuun malliin nähden ovat vähäisiä ja riittävällä tarkkuudella asiapapereista todettavissa, voi Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö sallia, että 9 §:ssä tarkoitettuun ilmoitukseen liitetään vain poikkeavia tietoja koskevat selvitykset. Ellei erityistä syytä ole, ei tässä tarkoitettua ajoneuvoa tarvitse tuoda tyyppikatsastukseen, vaan mallisarjaa koskevaan tyyppikatsastustodistukseen lisätään mallia koskevat tiedot hakijan antamien selvitysten perusteella.

11 §
Toimenpiteet tyyppikatsastuksessa

Tyyppikatsastuksessa:

a) määrätään, mihin luokkaan tai ryhmään ajoneuvomalli kuuluu;

b) todetaan ajoneuvon merkki, malli, tekniset tiedot, korirakenteen laatu, päämitat, oma massa ja sen jakauma akseleille sekä valmistajan takaamat kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat;

c) määrätään tarvittaessa ohjaamon tai valmiiksi henkilökuljetukseen rakennetun korin istumapaikkojen luku, tieliikenteessä sallitut kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat sekä M1- ja N1-luokan ajoneuvolle valmistajan takaamat perävaunumassat; ja

d) tutkitaan, täyttääkö ajoneuvomalli rakenteeltaan, varusteiltaan, mitoiltaan ja muilta osin säännösten ja määräysten vaatimukset sekä todetaan mahdolliset puutteellisuudet.

12 §
Tyyppikatsastuksesta annettavat todistukset

1. Tyyppikatsastuksesta annetaan mallisarja- tai mallikohtainen tyyppikatsastustodistus. Mallisarjakohtaiseen tyyppikatsastustodistukseen annetaan liitteeksi kunkin mallin mallitiedot sisältävä todistus. Milloin rakenteeltaan ja akseliväliltään samaa mallia olevan ajoneuvon mallimerkintä muuttuu, tyyppikatsastustodistus voidaan laajentaa kattamaan myös merkinnältään muutettu malli.

2. Tyyppikatsastustodistuksesta on käytävä ilmi, miten mahdollisesti muutettuna ajoneuvomalliin tai mallisarjaan kuuluvat ajoneuvot täyttävät tyyppikatsastusajankohtana voimassa olleet säännökset ja määräykset.

3. Jokaiselle tyyppikatsastetulle ajoneuvomallille annetaan lisäksi tyyppirekisteriote, johon on merkitty ajoneuvomallin tyyppikoodi, merkki ja mallimerkintä. Rekisteröitäessä ajoneuvo ennakkoilmoitusta tekemättä tyyppirekisteriotteella, otteeseen merkitään tarvittavat ajoneuvon yksilöintitiedot.

13 §
Ajoneuvon valmistajan tai ajoneuvovalmistajan edustajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmistaja tai ajoneuvovalmistajan edustaja on velvollinen huolehtimaan, että tyyppikatsastettua mallia oleva ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on tyyppikatsastetun ajoneuvomallin mukainen ja että mahdolliset tyyppikatsastuksessa todetut ja tyyppikatsastuksen toimittamisen jälkeen voimaan tulleista määräyksistä johtuvat puutteellisuudet on Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön hyväksymällä tavalla poistettu.

2. Tyyppikatsastuksessa määrättyä tyyppikilpeä ei saa kiinnittää muunlaiseen kuin 1 momentissa tarkoitettuun ajoneuvoon eikä jo käyttöön luovutettuun ajoneuvoon. Kilpeä ei myöskään ilman ajoneuvohallinnon yksikön lupaa saa kenellekään luovuttaa irrallisena.

3. Valmistajan tai tämän Suomessa olevan edustajan on luovutettava jokaisen toimittamansa Suomessa tyyppikatsastettua mallia olevan ajoneuvon mukana tyyppirekisteriote. Sitä ei kuitenkaan tarvitse luovuttaa sellaisesta ajoneuvosta, josta on tehty ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1703/92) 5 §:ssä tarkoitettu ennakkoilmoitus.

3 luku

EY-tyyppihyväksyminen

14 §
Tyyppihyväksymisen suorittaja

Tyyppihyväksymisen suorittaa Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö.

15 §
Tyyppihyväksyttävät ajoneuvot

Tyyppihyväksymistä voidaan hakea M1- ja L-luokan ajoneuvomallille.

16 §
Ajoneuvon ilmoittaminen tyyppihyväksymistarkastukseen

1. Ajoneuvomallin saa esittää tyyppihyväksymistarkastukseen vain ajoneuvon valmistaja.

2. Tyyppihyväksymistä varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvoa koskevat tiedot ja päämitat siten kuin 4 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä vaaditaan.

17 §
Toimenpiteet tyyppihyväksymisessä

Tyyppihyväksyminen toimitetaan 16 §:ssä tarkoitetuissa direktiiveissä sanotulla tavalla.

18 §
Tyyppihyväksymisestä annettavat todistukset

Tyyppihyväksymisestä annetaan ajoneuvomallikohtainen tyyppihyväksymistodistus.

19 §
Ajoneuvon valmistajan velvollisuudet

1. Luovuttaessaan ajoneuvon sen valmistaja on velvollinen huolehtimaan, että ajoneuvo rakenteeltaan, varusteiltaan ja kunnoltaan on tyyppihyväksytyn ajoneuvomallin mukainen.

2. Valmistajan on luovutettava jokaisen toimittamansa tyyppihyväksyttyä mallia olevan ajoneuvon mukana määräystenmukaisuustodistus.

4 luku

Maahantuontikatsastus

20 §
Maahantuontikatsastettavat ajoneuvot

1. Maahantuontikatsastukseen on esitettävä muun kuin ajoneuvovalmistajan edustajan maahantuoma rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvo.

2. Maahantuontikatsastukseen on esitettävä myös ajoneuvovalmistajan edustajan maahantuoma sellaista mallia oleva rekisteröitäväksi tarkoitettu moottorikäyttöinen ajoneuvo, jota ei ole tyyppikatsastettu.

3. Maahantuontikatsastukseen ei tarvitse esittää:

a) ajoneuvoa, josta esitetään määräystenmukaisuustodistus;

b) muuttotavarana tullattua M1-, N1- tai L-luokan ajoneuvoa, jonka ulkomailta Suomeen muuttava henkilö tuo mukanaan omaa käyttöään varten;

c) ulkomailta perintönä tai testamentilla saatua moottorikäyttöistä ajoneuvoa;

d) tulli- tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankittua ajoneuvoa;

e) ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevaa ajoneuvoa; eikä

f) ajoneuvoa, jonka valmistusvuoden päättymisestä on kulunut vähintään 25 vuotta.

21 §
Maahantuontikatsastuksen suorittaja ja ajoneuvon ilmoittaminen maahantuonti- katsastukseen

1. Maahantuontikatsastuksen saa suorittaa 2 §:ssä tarkoitetun laitoksen tai yhteisön hallitsema katsastustoimipaikka, jolla on käytettävissään 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun tyyppirekisterin tiedot.

2. Maahantuontikatsastusta varten on kirjallisesti ilmoitettava ajoneuvon merkki, malli, teknilliset tiedot ja päämitat. Ilmoitukseen on liitettävä:

a) ulkomailla rekisterissä olleesta ajoneuvosta rekisteriote; ja

b) sellaiset selvitykset ajoneuvon rakenteiden ja varusteiden määräystenmukaisuudesta, joihin hakija haluaa vedota.

22 §
Maahantuontikatsastuksen toimittaminen

1. Maahantuontikatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 11 §:ssä säädetään. Ulkomailla rekisterissä olleelle ajoneuvolle saadaan kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat kuitenkin määrätä enintään rekisteriin merkittyjen massojen mukaisiksi, ellei ajoneuvolle sallituista suuremmista massoista ole esittää tarkempia selvityksiä. Käytettynä maahantuodusta ajoneuvosta tarkastetaan lisäksi vuosikatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto.

2. Jos maahantuontikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin.

3. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon määräystenmukaisuudesta, voi katsastustoimipaikka vaatia hakijan hankkimaan todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä tahi pyytämään ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan kautta selvityksen määräystenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon määräystenmukaisuudesta.

5 luku

Rekisteröintikatsastus

23 §
Rekisteröintikatsastusvelvollisuus

1. Ennen kuin ajoneuvo otetaan säännönmukaiseen käyttöön ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi, sen on oltava hyväksytty enintään kuusi kuukautta aikaisemmin suoritetussa maahantuonti- tai rekisteröintikatsastuksessa.

2. Rekisteröintikatsastukseen ei tarvitse esittää, ellei Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö toisin määrää, ajoneuvoa, jolle on annettu määräyksenmukaisuustodistus, eikä tyyppikatsastettua mallia olevaa:

a) yksityiskäyttöön rekisteröitävää M1-luokan ajoneuvoa;

b) moottoripyörää;

c) N-luokan ajoneuvoa, jonka rakenteeseen ei ole tehty tyyppikatsastuksen jälkeen suurempia kuin 29 §:n 1 momentin f kohdassa tarkoitettuja muutoksia;

d) moottorityökonetta ja muuta kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävää traktoria; eikä

e) perävaunua.

3. Rekisteröintikatsastusta ei myöskään vaadita, jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen säännönmukaiseen käyttöön ja ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi:

a) kuuden kuukauden kuluessa rekisteriin merkitystä rekisteröinti- tai vuosikatsastuksesta;

b) ajoneuvon omistajan vaihtumatta samana kalenterivuonna, jona se on otettu käyttöön tai vuosikatsastettu; taikka

c) jos kysymyksessä on moottorityökone tai muu kuin liikennetraktoriksi rekisteröitävä traktori.

4. Ajoneuvo on esitettävä rekisteröintikatsastukseen, milloin:

a) tyyppi- tai maahantuontikatsastus on koskenut ajoneuvon alustaa tai keskeneräistä ajoneuvoa;

b) ajoneuvoa on tyyppi- tai maahantuontikatsastuksen taikka määräystenmukaisuustodistuksen antamisen jälkeen muutettu;

c) ajoneuvossa on maahantuontikatsastuksessa todettu puutteita; tai

d) maahantuontikatsastuksesta on kulunut yli kuusi kuukautta.

5. Jos ajoneuvo on poistettu rekisteristä liikennevakuutusyhtiön ilmoituksesta vaurioituneena tai ajoneuvorekisterin pitäjä harkitsee katsastuksen tarpeelliseksi ajoneuvon ilmeisesti liikenneonnettomuudessa saamien vaurioiden tai muiden erityisten syiden takia, on ajoneuvo hyväksyttävä rekisteröintikatsastuksessa ennen säännönmukaiseen käyttöön ottamista.

24 §
Rekisteröintikatsastuksen suorittaja ja ajoneuvon ilmoittaminen rekisteröintikatsastukseen

1. Rekisteröintikatsastuksen saa suorittaa 2 §:ssä tarkoitetun laitoksen tai yhteisön hallitsema katsastustoimipaikka, jolla on käytettävissään 12 §:n 3 momentissa tarkoitetun tyyppirekisterin tiedot.

2. Rekisteröintikatsastuksessa on esitettävä:

a) tyyppirekisteriote, muu selvitys tyyppikoodista tai ajoneuvolle maahantuontikatsastuksessa annettu katsastustodistus tahi määräystenmukaisuustodistus;

b) jos rekisteristä poistettu ajoneuvo otetaan uudelleen käyttöön, selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä;

c) edellä 20 §:n 2 momentin b - f kohdassa tarkoitetusta ajoneuvosta ulkomainen rekisteriote tai muu selvitys aikaisemmasta rekisteröinnistä; ja

d) perävaunua katsastettaessa sen valmistajan antama todistus perävaunulle taatuista kokonaismassasta ja akseleille kohdistuvista massoista sekä muut katsastustoimipaikan tarvittaessa vaatimat lisäselvitykset.

25 §
Rekisteröintikatsastuksen toimittaminen

1. Rekisteröintikatsastuksessa tarkastetaan, että ajoneuvon rakenne ja varusteet sekä mitat ja massat vastaavat niistä annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä todetaan rekisteriin merkittävät tiedot. Käytetystä ajoneuvosta tarkastetaan vuosikatsastuksessa tarkastettaviksi määrättyjen kohteiden kunto. Perävaunun suurimmat sallitut kokonaismassa ja akseleille kohdistuvat massat määrätään. Ajoneuvon oma massa on määrättävä punnitsemalla, jos tyyppikatsastus tai maahantuontikatsastus ei ole koskenut valmista ajoneuvoa tai jos punnitsemiseen muuten on aihetta.

2. Jos rekisteröintikatsastuksessa esitettyjen selvitysten ja katsastustoimipaikan suorittaman tarkastuksen perusteella ei ole perusteltua syytä olettaa ajoneuvon rakenteen ja varusteiden olevan puutteellisia tai niistä annettujen määräysten vastaisia, on ajoneuvo hyväksyttävä merkittäväksi rekisteriin.

3. Jos katsastustoimipaikka ei sille esitettyjen tai käytettävissä olevien selvitysten tai tarkastusvälineiden avulla voi jonkun tai joidenkin rakenteiden tai varusteiden osalta vakuuttua ajoneuvon määräystenmukaisuudesta, voi katsastustoimipaikka vaatia hakijan hankkimaan todistuksen riippumattomassa tutkimuslaitoksessa suoritettavasta ajoneuvon tai sen varusteen hyväksymistestistä tahi pyytämään ajoneuvon valmistajalta tämän Suomessa olevan edustajan kautta selvityksen määräystenmukaisuudesta edellä sanotuilta osin. Katsastustoimipaikka voi hyväksyä muunkin luotettavan selvityksen ajoneuvon määräystenmukaisuudesta.

6 luku

Kytkentäkatsastus

26 §
Kytkentäkatsastusvelvollisuus ja ajoneuvon ilmoittaminen kytkentäkatsastukseen

1. Kytkentäkatsastukseen on ennen yhdistelmän käyttöönottoa esitettävä auto ja siihen kytkettävä perävaunu, jos ajoneuvon:

a) mekaaniset kytkentälaitteet eivät auton ja varsinaisen perävaunun yhdistelmässä täytä standardin SFS 3544 tai ISO 1102, auton ja puoliperävaunun yhdistelmässä täytä standardin SFS 3545 tai ISO 337 ja ISO 1726 tai auton ja kokonaismassaltaan enintään 3,5 tonnin keskiakseliperävaunun yhdistelmässä täytä standardin ISO 1103 mitoitusvaatimuksia;

b) paineilmajarruilla varustetussa ajoneuvossa paineilmajarrujohtojen liittimien mitoitus ja sijoitus eivät erillisiä liittimiä käytettäessä täytä standardin SFS 3546 tai ISO 1728 taikka kaksoisliitintä käytettäessä standardin SFS 3745 vaatimuksia; tai

c) sähköjohtojen kytkentä ei täytä 24 voltin järjestelmässä standardin SFS 3547 tai ISO 1185 tai 12 voltin järjestelmässä standardin ISO 1724 vaatimuksia.

2. Muunlaista kuin 1 momentissa tarkoitettua ajoneuvoa ei tarvitse esittää kytkentäkatsastukseen. Kytkentä on sallittu ajoneuvojen käytöstä annetun asetuksen (1257/92) 31 §:n 4 momentin ehdoin.

3. Kytkentäkatsastuksessa on esitettävä:

a) kytkettäväksi tarkoitetun ajoneuvon rekisteriote tai, jos ajoneuvoa ei ole vielä rekisteröity, rekisteröinti- tai maahantuontikatsastuksessa annettu katsastustodistus taikka tyyppirekisteriote; ja

b) tarvittaessa selvitys kytkentälaitteiden lujuudesta.

27 §
Ulkomaisen ja suomalaisen ajoneuvon kytkentä

Mitä 26 §:ssä säädetään vetävän ja hinattavan ajoneuvon kytkennästä, koskee myös ajoneuvoyhdistelmää, jossa joko vetävä tai hinattava ajoneuvo on rekisteröity Suomessa ja toinen ajoneuvo ulkomailla tai Ahvenanmaan maakunnassa.

28 §
Kytkentäkatsastuksen toimittaminen

Kytkentäkatsastuksessa tarkastetaan, että auto ja perävaunu sopivat kytkettäviksi toisiinsa. Kytkentälaitteiden kestävyys ja tarkoituksenmukaisuus tarkastetaan. Lisäksi tutkitaan, täyttääkö yhdistelmä säännökset, jotka koskevat mittoja, kääntyvyyttä ja muita yhdistelmän ominaisuuksia. Yhdistelmän suurin sallittu kokonaismassa ja tämän jakautuminen ajoneuvojen kesken määrätään. Kytkentään hyväksyminen merkitään rekisteriin.

7 luku

Muutoskatsastus

29 §
Muutoskatsastusvelvollisuus

1. Ajoneuvo on ennen säännönmukaiseen käyttöön ottamista esitettävä muutoskatsastukseen, milloin:

a) ajoneuvon luokka halutaan muutettavaksi;

b) ajoneuvon akselisto- tai korirakennetta tai ulkomittoja on muutettu;

c) ajoneuvon henkilöpaikkalukua on muutettu;

d) kuorma-auto (N2- ja N3-luokka) varustetaan vetokytkimellä tai -pöydällä tai vetolaitteen sijoitusta on muutettu;

e) ajoneuvo on varustettu iskutilavuudeltaan tai muutoin alkuperäisestä poikkeavalla moottorilla taikka sen pakokaasujen puhdistusjärjestelmää on muutettu;

f) ajoneuvon laitteita ja varusteita on muutettu tai täydennetty niin, että muutos voi vaikuttaa liikenneturvallisuuteen; ei kuitenkaan silloin, kun kuorma- tai pakettiauton tai N-luokan ajoneuvon tavaratila varustetaan tavarankuljetuksen vaatimalla suojavuorauksella, lämpöeristeellä tai hyllyköllä; tai

g) ajoneuvon osista yli 30 prosenttia on vaihdettu rekisteröinnin tai edellisen katsastuksen jälkeen.

2. Aikaisemmin yksityiskäytössä ollut muu auto kuin linja-auto (M2- ja M3-luokka) on esitettävä muutoskatsastukseen ennen kuin ajoneuvoa ryhdytään käyttämään luvanvaraisessa liikenteessä. Muutoskatsastusta ei kuitenkaan vaadita, jos ajoneuvolle suoritetaan rekisteröintikatsastus ennen luvanvaraiseen liikenteeseen ottamista. Muutoskatsastukseen on myös esitettävä ajoneuvo, jota ryhdytään käyttämään kouluautona tai opetusluvalla tapahtuvassa ajo-opetuksessa.

3. Kuorma-auto (N2- ja N3-luokka) ja perävaunu (O-luokka) on esitettävä muutoskatsastukseen, jos tavaratila varustetaan eläinten kuljetusta varten.

4. Ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen ennenkuin sitä ryhdytään käyttämään erikseen määrättyjen vaarallisten aineiden kuljetukseen.

5. Ajoneuvo on esitettävä muutoskatsastukseen, jos sen verovapauden tai veron alennuksen edellytykset eivät ole enää voimassa taikka ajoneuvon laji-, luokittelu- tai muu ryhmittelytieto ei enää pidä paikkaansa. Katsastusvelvollisuus ei kuitenkaan koske traktoria varustettaessa se moottorityökoneeksi.

30 §
Muutoskatsastuksen toimittaminen

1. Muutoskatsastuksessa noudatetaan soveltuvin osin 25 §:n säännöksiä. Jos ajoneuvon moottori on vaihdettu tai sitä on muutettu, on ajoneuvolle suoritettava 38 §:ssä tarkoitettu pakokaasupäästöjen tarkastus.

2. Katsastustoimipaikan on ilmoitettava rekisteritiedoissa tapahtunut muutos ajoneuvorekisteriin ja annettava muutosta vastaava rekisteriote tai tehtävä sitä vastaava merkintä rekisteriotteeseen.

8 luku

Vuosikatsastus

31 §
Vuosikatsastusvelvollisuus

1. Auto ja muu kuin 2 momentissa tarkoitettu perävaunu on tuotava vuosikatsastukseen seuraavasti:


ajoneuvoluokka         vuosikatsastus on
                suoritettava:
a) kuorma- ja linja-autot,
erikoisautot ja perävaunut,
joiden kokonaismassa on
suurempi kuin 3,5 tonnia,
luvanvaraiseen liikenteeseen
käytettävät henkilöautot ja
M1-luokan ajoneuvot, sairas-
autot sekä M2-, M3-, N2-, N3-,
O3- ja O4-luokan ajoneuvot   ensimmäisen kerran ajo-
                neuvon käyttöönottoa seuraa-
                vana vuonna ja sen jälkeen
                vuosittain
b) perävaunut, joiden kokonais-
massa on suurempi kuin 0,75
tonnia mutta enintään 3,5
tonnia, O2-luokan ajoneuvot
ja museoautot          ensimmäisen kerran toisena
                ajoneuvon käyttöönottoa
                seuraavana vuonna ja sen
                jälkeen kahden vuoden välein
c) pakettiautot, sairasautoja
lukuun ottamatta erikoisautot,
joiden kokonaismassa on
enintään 3,5 tonnia sekä
N1-luokan ajoneuvot       ensimmäisen kerran kolmantena
                ajoneuvon käyttöönottoa
                seuraavana vuonna ja sen
                jälkeen vuosittain
d) yksityiseen liikenteeseen
käytettävät henkilöautot ja
muut M1-luokan ajoneuvot
kuin sairasautot        ensimmäisen kerran kolmantena
                ajoneuvon käyttöönottoa
                seuraavana vuonna, toisen
                kerran viidentenä ajoneuvon
                käyttöönottoa seuraavana
                vuonna ja sen jälkeen
                vuosittain

2. Kevytperävaunua ja O1-luokan perävaunua ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen.

3. Ajoneuvoa ei tarvitse esittää vuosikatsastukseen sinä vuonna, jona ajoneuvon maahantuonti- tai rekisteröintikatsastus tai ensirekisteröinti on suoritettu.

32 §
Vuosikatsastuksen ajankohta

1. Muu auto kuin museoauto on esitettävä vuosikatsastukseen auton rekisteritunnuksen viimeisen numeron mukaan määräytyvänä katsastusaikana, joka käsittää varsinaisen katsastuskuukauden ja sitä seuraavat kaksi kuukautta seuraavasti:


Rekisteritunnuksen  Varsinainen
viimeinen       katsastuskuukausi
numero
1           Tammikuu
2           Helmikuu
3           Maaliskuu
4           Huhtikuu
5           Kesäkuu
6           Elokuu
7           Syyskuu
8           Lokakuu
9           Marraskuu
0           Joulukuu

2. Perävaunu on tuotava katsastukseen ennen sen vuoden loppua, jona katsastus on 31 §:n 1 momentin mukaan suoritettava.

3. Museoauto on tuotava katsastukseen heinäkuun loppuun mennessä sinä vuonna, jona katsastus on suoritettava.

4. Ajoneuvo voidaan ottaa vuosikatsastukseen ennen katsastusaikaa, jos maahantuonti- tai rekisteröintikatsastuksesta taikka edellisestä vuosikatsastuksesta on kulunut vähintään kahdeksan kuukautta.

5. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi sallia säädettyjen määräaikojen ylityksen enintään kahdella kuukaudella sellaisten autojen osalta, joita ei voida katsastustoimipaikan työtilanteen tai muun vastaavan tilapäisen syyn vuoksi esittää määräaikana katsastukseen.

33 §
Erikoistapaukset

1. Milloin ajoneuvo on todistettavasti ollut tilapäisesti poistettuna liikenteestä tai ulkomailla koko sille säädetyn katsastusajan, se on esitettävä katsastukseen viimeistään kahden kuukauden kuluessa liikenteeseen ottamisesta tai maahantulosta. Todistus tai muu luotettava selvitys tilapäisestä liikenteestä poistosta tai ulkomailla olosta on pidettävä ajossa mukana, kunnes katsastus on suoritettu.

2. Auton katsastuskuukauden jälkeen seuraavan vuoden puolella suoritettu vuosikatsastus vastaa edellisen vuoden katsastusta, kun varsinaisen katsastuskuukauden alusta on kulunut vähemmän kuin viisi kuukautta.

3. Jos muu kuin 31 §:n 1 momentin b kohdassa tarkoitettu perävaunu esitetään katsastukseen vasta seuraavan vuoden puolella tammi-huhtikuussa, merkitään katsastus vastaamaan edellisen vuoden katsastusta.

4. Jos 31 §:n 1 momentin b ja d kohdan mukaisesti joka toinen vuosi tai 31 §:n 1 momentin d kohdan mukaisesti ensi kertaa kolmantena sen käyttöönottovuotta seuraavana vuonna katsastettavalle ajoneuvolle säädetty katsastus laiminlyödään, merkitään katsastusvelvollisuutta seuraavan vuoden tammi-huhtikuussa suoritettu katsastus vastaamaan edellisen vuoden katsastusta.

34 §
Ajoneuvon käyttö katsastusajan jälkeen

Ellei ajoneuvoa ole 32 tai 33 §:ssä tarkoitettuna määräaikana hyväksytty katsastuksessa, sitä ei saa käyttää liikenteessä paitsi tuotaessa ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen tai ellei 43 §:stä muuta johdu. [ Merkitty kohta oikaistu (v. 1993), alkuperäinen sanamuoto kuului: tai ellei 42 §:stä muuta johdu. ]

35 §
Vuosikatsastuksen sisältö

1. Katsastuksessa todetaan ajoneuvon yksilöimiseksi rekisteritunnus ja valmistenumero. Ajoneuvon rekisteriotteeseen merkityt tekniset tiedot ja soveltuvat muut tiedot tarkastetaan. Lisäksi tarkastetaan, että ajoneuvon mahdollista ajoneuvokohtaista veroa tai maksua ei ole laiminlyöty ja että liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksu on suoritettu.

2. Katsastuksessa tarkastetaan ajoneuvo sen toteamiseksi, että ajoneuvo ja sen varusteet ovat säännösten ja määräysten mukaisessa kunnossa, että ajoneuvo on liikenteessä turvallinen ja että siitä ei aiheudu tarpeettomia ympäristöhaittoja.

3. Katsastuksessa tehdään katsastuksen suorittamista koskevat merkinnät rekisteriotteeseen, määrätään tarvittaessa puutteiden poistamisesta ja ilmoitetaan ajoneuvon hyväksymisestä tai mahdollisesta ajokieltoon määräämisestä ajoneuvorekisteriin.

4. Ajoneuvon katsastuksesta on laadittava tarkastuskortti, johon merkittään tarkastuskohteet ja niissä mahdollisesti havaitut viat ja puutteet. Tarkastuskorttiin on merkittävä myös ajoneuvon hyväksyminen, hylkääminen taikka katsastuksen keskeyttäminen.

36 §
Ajoneuvon yksilöinti sekä rekisteritietojen, vakuutuksen ja verotustietojen tarkastaminen

1. Ajoneuvon katsastus on keskeytettävä, mikäli ajoneuvoa ei voida luotettavasti yksilöidä, ajoneuvon mahdollinen ajoneuvokohtainen vero tai maksu on laiminlyöty tai liikennevakuuttamisvelvollisuuden alaisen ajoneuvon liikennevakuutusmaksua ei ole suoritettu. Samoin on meneteltävä, jos rekisteriotteeseen ja ajoneuvorekisteriin merkityt ajoneuvon tekniset tiedot eivät ole oikeat, jolloin ajoneuvo on lisäksi määrättävä esitettäväksi kuukauden kuluessa muutoskatsastukseen.

2. Katsastusta keskeyttämättä saadaan kuitenkin vuosikatsastuksessa oikaista auton rekisteritietojen vähäinen, ilmeisesti rekisteröintikäsittelyssä syntynyt virhe, sekä korjata sellaiset tiedot, joiden muuttuminen ei 29 §:n säännösten mukaan edellytä muutoskatsastusta.

3. Jos katsastuksen suorittaja havaitsee auto- ja moottoripyöräverosta vapaan tai alennettuun veroon oikeutetun ajoneuvon sellaiseksi, josta vero olisi suoritettava, on katsastuksen suorittajan ilmoitettava asiasta veron maksuunpanijalle. Vastaavasti on meneteltävä, jos ajoneuvo, josta on auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain (482/67) nojalla palautettu veroa, on luovutettu muuhun kuin sanotussa laissa tarkoitettuun käyttöön.

37 §
Ajoneuvon kunnon tarkastaminen

Ajoneuvosta on tarkastettava EY:n neuvoston moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä antaman direktiivin (77/143/ETY) liitteessä II mainitut kohteet. Tarkastuksessa on käytettävä asianmukaisia mittauslaitteita, milloin se on mahdollista, sekä muita sopivia apuvälineitä.

38 §
Pakokaasupäästöjen tarkastus

1. Autolle, joka on otettu käyttöön vuonna 1978 tai myöhemmin, suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus 37 §:ssä tarkoitetun direktiivin muuttamisesta annetun neuvoston direktiivin (92/55/ETY) mukaisesti tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin. Pakokaasupäästöjen tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kaksitahtimoottorilla varustetulle tai moottoripetrolia polttoaineena käyttävälle autolle.

2. Ottomoottorilla varustettujen autojen pakokaasupäästöjen raja-arvot ovat seuraavat:


ajoneuvon    joutokäynnillä       vähintään 2000 rpm
moottorityyppi               kierrosnopeudella
ja käyttöön-
ottoaika
        CO[%]  HC[ppm]  CO[%]  HC[ppm]  lambda
ennen 1.1.1986  4,5   1 000    -     -      -
1.1.1986 tai
sen jälkeen   3,5    600    -     -      -
vähäpäästöinen
auto käyttöönotto-
ajasta
riippumatta   0,3    100   0,3    100  1 ± 0,03

3. Vähäpäästöisen auton joutokäynnin hiilimonoksidipäästöjen raja-arvoina voidaan käyttää auton valmistajan ajoneuvomallille ilmoittamia 2 momentin säännöksistä poikkeavia raja-arvoja.

4. Dieselkäyttöisten autojen pakokaasupäästöjen valvonta suoritetaan vuoden 1994 loppuun saakka vain jos siihen silmämääräisen arvion perusteella on aihetta. Valvonnassa raja-arvona on 7,0 Bosch-yksikköä, kuitenkin 1 päivänä tammikuuta 1990 tai sen jälkeen käyttöön otetulle autolle 3,5 Bosch-yksikköä. Vuoden 1995 alusta alkaen sovelletaan dieselkäyttöisten autojen tarkastuksessa 37 §:n 1 momentissa tarkoitetun direktiivin mittaustapaa ja raja-arvoja.

39 §
Pakokaasupäästöjen tarkastuksen suorittaja

1. Pakokaasupäästöjen tarkastuksen saa suorittaa autokorjaamo tai muu tarkastuspaikka edellyttäen, että tällä on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö tarkastuksen suorittamiseksi.

2. Pakokaasupäästöjen tarkastajan on tehtävä ennen toiminnan aloittamista ilmoitus Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikölle.

3. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi kieltää sellaisen korjaamon tai tarkastuspaikan antamien todistusten hyväksymisen, jossa mittauksia ei suoriteta asianmukaisesti.

4. Tarkastuksesta on annettava tarkastuksen tuloksen osoittava allekirjoitettu todistus esitettäväksi vuosikatsastuksessa. Jos tarkastuksen suorittamisesta on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta tai sitä ei ole suoritettu lainkaan, pakokaasutarkastus suoritetaan katsastuksen yhteydessä.

5. Katsastuksessa voidaan suorittaa pakokaasumittauksia korjaamon tai tarkastuspaikan mittausten oikeellisuuden toteamiseksi, jolloin katsastuksen yhteydessä suoritettu mittaus on määräävä.

40 §
Paineilmajarrujen ja vetolaitteen tarkastus

1. Ajoneuvon paineilmajarrujen tarkastukseen mahdollisesti kuuluvan jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen saa suorittaa autokorjaamo tai muu tarkastuspaikka edellyttäen, että tällä on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö jarrujen yhteensovittamisen tarkastuksen suorittamiseksi.

2. Perävaunun vetokytkimen tarkastuksen saa samoin suorittaa autokorjaamo tai muu tarkastuspaikka edellyttäen, että tällä on käytettävissään riittävä tarkastuslaitteisto ja asiantunteva henkilöstö vetokytkimen tarkastuksen suorittamiseksi.

3. Tässä pykälässä tarkoitettuun tarkastukseen sovelletaan soveltuvin kohdin, mitä 39 §:ssä säädetään.

41 §
Katsastuksessa hyväksyminen ja hylkääminen

1. Ajoneuvo on hyväksyttävä katsastuksessa, mikäli sen ei ole todettu ylittävän 38 §:n 2-4 momentissa tarkoitettuja raja-arvoja eikä siinä ole havaittu vikoja tai puutteita. Ajoneuvo on myös hyväksyttävä, jos siinä todetusta viasta tai puutteesta aiheutuu vain vähäistä vaaraa tai haittaa ja se on korjattavissa yksinkertaisella säätötoimenpiteellä tai osan vaihtamisella. Tällaisia kohteita saa kuitenkin olla enintään kolme. Viat ja puutteet on määrättävä korjattavaksi kohtuullisen ajan kuluessa.

2. Jollei ajoneuvo täytä 1 momentissa sanottuja vaatimuksia, se on hylättävä katsastuksessa. Vian tai puutteen aiheuttaessa välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle on ajoneuvo lisäksi määrättävä ajokieltoon. Ajokieltoa ei kuitenkaan määrätä pakokaasupäästöjen raja-arvojen ylittämisen vuoksi.

42 §
Ajokielto

1. Katsastuksessa ajokieltoon määrättyä ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä ennen kuin vika tai puute on korjattu ja ajoneuvo hyväksytty uudessa katsastuksessa. Katsastuksen suorittaja voi kuitenkin antaa todistuksen, joka oikeuttaa ajoneuvon kuljettamiseen lähimpään paikkaan, jossa korjaus voidaan tarkoituksenmukaisesti suorittaa, ja korjauksen jälkeen uudelleen katsastettavaksi. Todistuksessa on mainittava minne ja miten ajoneuvon saa kuljettaa sekä kuinka kauan todistus on voimassa.

2. Ajokielto osoitetaan tarralla, jonka ajoneuvon katsastaja kiinnittää tuulilasiin tai muuhun helposti havaittavaan paikkaan. Ajokieltoa ja sen poistamista koskeva merkintä kirjoitetaan rekisteriotteeseen ja ilmoitetaan ajoneuvorekisteriin.

3. Tarraa tai lipuketta ei saa poistaa ennen kuin ajoneuvo on uudessa katsastuksessa hyväksytty.

43 §
Puutteiden poistaminen ja katsastuksesta tehtävät merkinnät

1. Katsastuksessa hylätyn ajoneuvon, jota ei ole määrätty ajokieltoon, viat ja puutteet on korjattava mahdollisimman pian. Tällaista ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä kuukauden ajan katsastuksessa hylkäämisestä, vaikka 32 §:ssä tarkoitettu määräaika ylittyisikin.

2. Vuosikatsastuksessa hylätty ajoneuvo on esitettävä korjattuna uudelleen katsastuksessa hyväksyttäväksi. Mikäli ajoneuvo esitetään kuukauden kuluessa hylkäämisestä saman katsastuksen suorittajan katsastettavaksi, joka katsastuksen on hylännyt, tarkastetaan vain ne kohteet, joissa puutteita oli havaittu.

3. Ajoneuvon rekisteriotteeseen on tehtävä merkintä katsastuksessa hyväksymisestä sekä hyväksymisen päivämäärästä. Tiedot ilmoitetaan myös ajoneuvorekisteriin. Lisäksi rekisteriotteeseen merkitään mahdolliset 41 §:n 1 momentissa tarkoitetut viat ja puutteet sekä päivämäärä, johon mennessä ne on poistettava.

4. Ilmoitukset ajoneuvorekisterin pitäjälle on tehtävä sen määräämällä tavalla. Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö voi antaa tarkempia ohjeita tarkastuskortin sisällöstä sekä rekisteriotteeseen tehtävistä merkinnöistä.

9 luku

Ajoneuvon kunto

44 §
Huolehtiminen ajoneuvon kunnosta

Ajoneuvon omistajan tai haltijan ja kuljettajan on huolehdittava siitä, ettei ajoneuvoa käytetä ennen kuin sen rakenteessa ja varusteissa ilmaantuneet puutteellisuudet on korjattu. Tämä velvollisuus ei kuitenkaan koske matkalla todettua, olosuhteet huomioon ottaen vähäiseksi katsottavaa puutteellisuutta, joka todennäköisesti on syntynyt matkan kestäessä ja joka ei ole ollut kuljettajan välittömästi havaittavissa ja korjattavissa tai jonka korjausta ei voida ilman huomattavaa hankaluutta matkalla suorittaa.

45 §
Ajoneuvon tarkastus liikenteessä

1. Milloin poliisi on tieliikennelain 96 §:ssä tarkoitetulla tavalla estänyt ajoneuvon käytön sen epäkuntoisuuden tai katsastamattomuuden johdosta, on rekisteriotteeseen tehtävä ajokieltoa koskeva merkintä. Poliisin haltuunsa ottamat rekisteriote ja rekisterikilvet on toimitettava ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitajalle. Ajokieltoon määrätystä ajoneuvosta on ilmoitettava ajoneuvorekisteriin.

2. Milloin ajoneuvon käyttö on estetty 1 momentissa tarkoitetulla tavalla, saa ajoneuvon kuitenkin poliisin antamalla kirjallisella luvalla kuljettaa korjattavaksi tai välittömästi ennen varattua katsastusaikaa katsastettavaksi.

3. Jollei poliisin haltuunsa ottamia rekisteriotetta tai rekisterikilpiä noudeta kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta, menetellään siten kuin ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen 17 §:ssä säädetään.

4. Todetun epäkuntoisuuden tai puutteellisuuden vuoksi suoritettu tarkastus ei korvaa vuosikatsastusta.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

46 §
Rekisteritietojen korjaaminen

Jos rekisteröidyn ajoneuvon tiedot on ennakkoilmoituksessa tai tyyppirekisteriotteessa ilmoitettu ajoneuvorekisteriin virheellisinä, ne on korjattava muutoskatsastuksessa tai uudessa rekisteröintikatsastuksessa.

47 §
Rangaistussäännös

Tämän asetuksen rikkomisesta rangaistaan siten kuin tieliikennelaissa säädetään.

48 §
Muutoksenhaku

1. Muutoksenhausta hallintoviranomaisen tämän asetuksen nojalla antamaan päätökseen on tässä pykälässä säädetyin poikkeuksin voimassa, mitä muutoksenhausta hallintoasioissa annetussa laissa (154/50) ja tieliikennelaissa säädetään.

2. Tämän asetuksen perusteella annettua päätöstä tai määräystä on noudatettava siitä huolimatta, ettei se ole tullut lainvoimaiseksi, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

49 §
Voimaantulo

1. Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Tällä asetuksella kumotaan ajoneuvojen katsastuksesta 22 päivänä syyskuuta 1989 annettu asetus (843/89) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

2. EY-tyyppihyväksymistä koskevan 3 luvun säännösten voimaantulosta säädetään erikseen.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.