1686/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 31 c §:n muuttamisesta ja 31 d §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ammatillisista oppilaitoksista 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lain (487/87) 31 c §:n 1 momentti ja väliaikaisesti 31 d §,

sellaisina kuin ne ovat 3 päivänä elokuuta 1992 annetussa laissa (717/92), seuraavasti:

31 c §
Kotikunnan maksuosuus

Ammatillista peruskoulutusta antavassa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevan oppilaan kotikunta on velvollinen suorittamaan oppilaitoksen ylläpitäjälle oppilaasta aiheutuvan osuutensa oppilaitoksen kustannuksista opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain mukaisesti.


31 d §
Ammatillisen koulutuksen rahoitus eräissä tapauksissa

Valtion opetusviranomaiset voivat valtion talousarvioon otetun määrärahan rajoissa ostaa koulutusta ammatillisilta oppilaitoksilta tai muilta julkisen valvonnan alaisilta oppilaitoksilta.

Opiskelijan kotikunta on velvollinen suorittamaan valtiolle 1 momentissa tarkoitetusta ammatillisesta perus- ja jatkokoulutuksesta aiheutuvista kustannuksista osuuden, joka lasketaan valtion ammatillisten oppilaitosten keskimääräisten todennäköisten oppilasta kohti laskettujen kustannusten perusteella noudattaen, mitä kotikunnan maksuosuudesta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa valtion ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden osalta säädetään. Maksuosuutta määrättäessä ei oteta huomioon perustamishankkeista aiheutuneita menoja.

Edellä 2 momentissa säädettyä maksuosuutta määrättäessä opiskelijan kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jossa syyskuun 10 päivänä tai tammikuun 10 päivänä (laskentapäivä) koulutuksessa olevalla opiskelijalla on väestökirjalain (141/69) mukainen kotipaikka laskentapäivää edeltävän elokuun 1 päivänä. Jos koulutusta ei sen lyhyyden vuoksi järjestetä laskentapäivänä, maksuvelvollisuus määräytyy koulutuksen päättymistä seuraavan laskentapäivän mukaan. Maksuajankohdasta on voimassa, mitä siitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa valtion ylläpitämän oppilaitoksen osalta säädetään. Oppilasmäärien ilmoittamisesta on voimassa, mitä siitä viimeksi mainitun lain nojalla säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 31 d §:ää sovelletaan valtion opetusviranomaisen ostamaan, vuonna 1993 aloitettavaan koulutukseen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 315/92
SiVM 15/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.