1652/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 24 päivänä elokuuta 1984 annetun työttömyysturvalain (602/84) 13 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1692/91), sekä

lisätään lakiin uusi 27 a § seuraavasti:

13 §
Oikeus peruspäivärahaan

Henkilöllä, joka tulee ensimmäistä kertaa työmarkkinoille, ei ole oikeutta peruspäivärahaan kolmen kuukauden ajalta työmarkkinoille tulosta lukien. Edellä sanottua rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta henkilöön, joka on tullut työnhakijaksi valmistuttuaan ammattiin oppilaitoksesta, eikä henkilöön, joka on aikaisemmin toiminut yrittäjänä ja jonka voidaan katsoa ammattitaitonsa ja tekemänsä työ huomioon ottaen olleen työmarkkinoilla ja joka on keskeyttänyt tai lopettanut yritystoimintansa.

27 a §
Lisäeläkkeen ja hoitokorvauksen vaikutus työttömyyspäivärahaan

Jos henkilö saa työnantajan järjestämää työntekijäin eläkelain vähimmäisehtoja parempaa lisäeläkettä tai jos hän saa sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n mukaista vammaisen, vanhuksen tai pitkäaikaissairaan kotihoidontukea, hänen täysimääräisen peruspäivärahansa määrää tai hänelle maksettavaa ansioon suhteutettua päivärahaa, vähennetään edellä tarkoitetun eläkkeen tai hoitokorvauksen määrällä lukuunottamatta kustannusten korvauksena maksettavaa osaa.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 13 §:ää sovelletaan henkilöön, jonka työmarkkinoilletulo on tapahtunut lain tultua voimaan. Lain 27 a §:ää sovelletaan päivärahoihin, jotka kohdistuvat aikaan lain voimaantulosta lukien.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 338/92
StVM 48/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.