1648/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 9 päivänä lokakuuta 1992 annetun asetuksen (912/92) 2 §:n 2 ja 3 kohta, 3 §:n otsikko sekä 1 ja 4-6 momentti, 7 §:n 1 momentti, 8 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohta, 10 §:n 1 momentti, 12 §, 13 §:n 1 momentti, 15 §:n 1 momentti, 27 §:n otsikko, 29 §, 32 §:n 1 ja 2 momentti ja 35 §:n 3 momentti sekä

lisätään 2 §:ään uusi 4 kohta, 7 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, ja 35 §:ään uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:

2 §
Määritelmiä

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:


2) perheellä yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia;

3) hoitopäivällä henkilön laitoshoitoon tulopäivää ja sen jälkeen kertyviä hoitovuorokausia laitoksesta lähtöpäivää lukuun ottamatta; sekä

4) kotona annettavalla palvelulla sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:ssä tarkoitettuja kotipalveluita ja kansanterveyslain (66/72) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella järjestettyä kotisairaanhoitoa.

3 §
Kotona annettava palvelu

Jatkuvasti ja säännöllisesti annetusta kotisairaanhoidosta ja sosiaalihuoltoasetuksen (607/83) 9 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta kotipalvelusta voidaan periä palvelun laadun ja määrän, palvelun käyttäjän maksukyvyn sekä perheen koon mukaan määräytyvä kohtuullinen kuukausimaksu.


Kotona annettavasta palvelusta laaditaan yhdessä palvelun käyttäjän kanssa palvelu- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelmaan tulee sisällyttää sekä kotisairaanhoito että kotipalvelu, vaikka palvelujen tuottamisesta vastaisivat erikseen kunta ja kuntayhtymä. Suunnitelmaa tarkistetaan palvelujen tarpeen muuttuessa.

Tilapäisestä kotipalvelusta voidaan periä kunnan päättämä kohtuullinen maksu. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä enintään 50 markkaa lääkärin suorittamasta kotikäynnistä ja enintään 30 markkaa muun henkilön suorittamasta kotikäynnistä. Tilapäisestä kotisairaanhoidosta ei saa kuitenkaan periä erikseen maksua sellaiselta henkilöltä, joka saa 1 momentissa tarkoitettua jatkuvaa kotisairaanhoitoa.

Kotona annettavasta palvelusta perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

7 §
Terveyskeskuksen avohoidon maksut

Terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalveluista voidaan periä terveyskeskuksen ylläpitäjän päätöksen mukaan maksu, joka voi olla:

1) enintään 100 markan vuosimaksu, joka on voimassa 12 kuukautta maksupäivästä siinä terveyskeskuksessa, johon maksu on suoritettu; jos palvelun käyttäjä ei ole maksanut vuosimaksua, peritään häneltä enintään 50 markan käyntimaksu käyntikertojen lukumäärästä riippumatta; tai

2) enintään 50 markan käyntimaksu; maksun saa kuitenkin periä ainoastaan kolmelta ensimmäiseltä käynniltä samassa terveyskeskuksessa kalenterivuoden aikana.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja maksuja ei saa periä alle 15-vuotiaalta.


8 §
Sairaalan poliklinikkamaksu

Erikoissairaanhoitolaissa (1062/89) tarkoitetun sairaalan tai muun toimintayksikön ja terveyskeskuksen erikoislääkärijohtoisen sairaalan poliklinikalla tutkittavalta tai hoidettavalta voidaan periä enintään 100 markkaa käynniltä.


9 §
Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito

Edellä 1 momentissa säädetyn perusmaksun lisäksi voidaan tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä periä enintään seuraavat maksut:

1) Tutkimukset
a) kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutus-
korvaustaksa liite E:n toimenpidealueen 0
eli tutkimusten osalta käyntikerralta25 mk
b) röntgentutkimus hammaskuvalta25 mk
c) leukojen ja koko hampaiston röntgenkuvaus50 mk
2) Ehkäisevä hoito
a) kulloinkin voimassa olevan sairausvakuutus-
korvaustaksan liite E:n toimenpidealueen 1
eli ehkäisevän hoidon ja terveyskasvatuksen
toimenpiteet käyntikerralta25 mk
b) enintään 30 minuuttia kestävä hampaiden ja
niiden kiinnityskudosten perushoito50 mk
c) yli 30 minuuttia kestävä hampaiden ja niiden
kiinnityskudosten perushoito100 mk

10 §
Sairaankuljetus

Terveyskeskuksen sairaankuljetusajoneuvolla suoritetusta sairaankuljetuksesta voidaan periä enintään 45 markkaa yhdensuuntaiselta matkalta.


12 §
Lyhytaikainen laitoshoito

Lyhytaikaisessa laitoshoidossa olevalta voidaan periä hoidosta ja ylläpidosta enintään 125 markkaa hoitopäivältä. Maksua ei saa kuitenkaan periä terveyskeskuksessa tai sairaalassa taikka sen toimintayksikössä alle 18-vuotiaalta siltä osin kuin hoitopäiviä on kalenterivuodessa kertynyt yli seitsemän. Maksua ei saa myöskään periä mielenterveyslain (1116/90) 9 §:n perusteella järjestetyn tarkkailun ajalta, jos tarkkailtavaksi otettua henkilöä ei tarkkailun perusteella määrätä sanotun lain 8 §:ssä tarkoitettuun tahdosta riippumattomaan hoitoon.

13 §
Päivä- ja yöhoidon maksu

Jos hoidollisista syistä on tarkoituksenmukaista, että henkilö on terveyskeskuksessa, sairaalassa tai sen toimintayksikössä taikka sosiaalihuollon laitoksessa tai muussa toimintayksikössä hoidettavana vain joko päivällä (päivähoito) tai yöllä (yöhoito) voidaan häneltä periä 12 §:ssä säädetyn maksun sijasta enintään 62 markkaa vuorokaudessa.


15 §
Pitkäaikainen laitoshoito

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalta peritään maksukyvyn mukaan määräytyvä maksu. Maksu voi olla enintään 80 prosenttia hoidossa olevan kuukausituloista. Maksu voidaan kuitenkin määrätä enintään sen suuruiseksi, että hoitoa saavan henkilön henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään kansaneläkkeen pohjaosan suuruinen määrä. Perittävä maksu ei saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.


27 §
Maksukykyä määriteltäessä huomioon otettavat tulot kotona annettavassa palvelussa ja lasten päivähoidossa

29 §
Tulot, joita ei oteta huomioon

Edellä 27 ja 28 §:ssä tarkoitettuina tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, eläkkeensaajan hoitotukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja tai haittarahaa, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahan perusosaa, asumislisää tai opintojen johdosta suoritettavia muita avustuksia eikä perhehoidon kustannusten korvauksia.

Lisäksi 28 §:ssä tarkoitettuina tuloina ei oteta huomioon hoitoa saaneelle alaikäisestä lapsesta suoritettavaa elatusapua tai elatustukea eikä eläkkeisiin ja niihin verrattaviin tuloihin sisältyviä huollettavista aiheutuvia korotuksia.

32 §
Maksun periminen poissaolon ajalta

Edellä 3 §:ssä tarkoitettu kuukausimaksu peritään myös palvelun saajasta johtuvan kotona annettavan palvelun tilapäisen keskeytyksen ajalta sekä 4, 15 ja 21 §:ssä tarkoitettu kuukausimaksu myös lapsen ja laitoshoidossa olevan tilapäisten poissaolopäivien ajalta.

Kotona annettavan palvelun, laitoshoidon tai perhehoidon keskeytyessä yli viideksi päiväksi, ei kuukausimaksua peritä viisi päivää ylittävältä ajalta. Jos kotona annettava palvelu keskeytyy lyhyemmäksikin ajaksi kunnasta johtuvasta syystä tai palvelun saajan ollessa kunnallisessa laitoshoidossa, ei kuukausimaksua peritä myöskään mainitun viiden päivän ajalta. Kotona annettavan palvelun, laitoshoidon tai perhehoidon keskeytyksen jatkuessa koko kuukauden, maksua ei peritä lainkaan.


35 §
Voimaantulo

Edellä 3, 4 ja 9 §:ssä säädettyjen maksujen sijasta voidaan kotona annettavasta palvelusta, lasten päivähoidosta sekä suun ja hampaiden tutkimuksesta ja hoidosta periä maksut joulukuun 31 päivään 1993 sen suuruisina kuin 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuissa asetuksissa on vastaavista palveluista säädetty.

Sen estämättä, mitä tässä asetuksessa säädetään, kotona annettavasta palvelusta voidaan edelleen periä maksuja joulukuun31 päivään 1993 noudattaen kotipalveluista perittäviä maksuja koskevasta kokeilusta annettua asetusta (1090/90).


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.