1632/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus kaupanvahvistaja-asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun kaupanvahvistaja-asetuksen (1080/79) 4 §:n 4 momentti, 5 §:n 3 momentti ja 7 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:n 4 momentti 21 päivänä lokakuuta 1988 annetussa asetuksessa (884/88) sekä 5 §:n 3 momentti ja 7 §:n 1 momentti 17 päivänä tammikuuta 1992 annetussa asetuksessa (25/92), seuraavasti:

4 §
Kaupanvahvistajan ohjeet ja ilmoitukset asianosaisille

Kaupanvahvistajan on luovutuskirjaa oikeaksi todistettaessa tiedusteltava luovutuksensaajalta ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetun lain (1613/92) 14 §:ssä tarkoitettuja seikkoja. Jos luovutuksensaajaa pidetään näiden seikkojen perusteella edellä mainitun lain 2 §:n mukaisesti ulkomailla asuvana, on luovutuksensaajan ilmoitettava kiinteistön aiottu käyttötarkoitus kirjallisesti kaupanvahvistajalle, jonka on säilytettävä ilmoitus. Jos kiinteistö sijaitsee mainitun lain 4 §:ssä tarkoitetulla rajavyöhykkeellä tai suoja-alueella taikka jos luovutuksensaaja on hankkinut kiinteistön, joka mainitun lain 5 §:n mukaisesti on ilmeisesti tarkoitettu käytettäväksi vapaa-ajan asumiseen tai virkistykseen, kaupanvahvistajan on samalla tehtävä luovutuksensaajalle selkoa mainitussa laissa tarkoitetusta luvanhakuvelvollisuudesta samoin kuin jokamiehenoikeuden sisällöstä.

5 §
Kaupanvahvistajan ilmoitukset viranomaisille

Ilmoitukset tehdään oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukaisella lomakkeella, johon tiedot merkitään luovutuskirjan ja luovutuskirjan allekirjoittajien ilmoitusten perusteella. Ilmoitusten tekemistä varten allekirjoittajien on ilmoitettava luovutuksen osapuolten henkilötunnukset ja tarvittaessa esitettävä niistä luotettava selvitys. Jos kaikkia tarpeellisia tietoja ei voida merkitä sopivasti lomakkeeseen luovutuksen kohteiden suuren lukumäärän tai muun sellaisen syyn vuoksi tai jos ilmoitus koskee maa- ja metsätalousmaan kauppaa, kaupanvahvistajan on liitettävä jäljennös luovutuskirjan tallekappaleesta kartasto- ja tietopalvelutoimistolle lähetettävään ilmoitukseen. Kaupanvahvistajan on määräalan luovutuskirjan liitteenä olevasta kartasta ja tarvittaessa osapuolilta tiedustelemalla tarkistettava, mistä rekisteriyksiköstä alue luovutetaan. Luovutetusta määräalasta laadittu kartta on myös liitettävä kartasto- ja tietopalvelutoimistolle lähetettävään ilmoitukseen.

7 §
Kartasto- ja tietopalvelutoimiston tehtävät

Luovutusilmoituksen saavuttua kartasto- ja tietopalvelutoimistolle sen on tarkastettava ilmoitukseen sisältyvien luovutuksen kohdetta koskevien tietojen oikeellisuus ja merkittävä ilmoitukseen määräalatunnus sekä kymmenen päivän kuluessa toimitettava tarpeelliset tiedot ilmoituksesta sille rekisteritoimistolle ja vero-toimistolle, jonka toimialueella luovutuksen kohde sijaitsee, sekä saantorekisteriä pitävälle kirjaamisviranomaiselle. Jos luovutusilmoitus koskee maa- ja metsätalousmaan kauppaa ja siihen on liitetty jäljennös luovutuskirjan tallekappaleesta sekä kartta, ne on lähetettävä verotoimistolle. Jos luovutuksensaajana on 4 §:n 4 momentissa tarkoitettu ulkomailla asuva, kartasto- ja tietopalvelutoimiston on viipymättä toimitettava tarpeelliset tiedot luovutuksesta sen läänin lääninhallitukselle, jonka alueella luovutuksen kohde sijaitsee.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.