1630/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki leimaverolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain (662/43) 10 §:n Karttajäljennöstä tai -otetta koskeva nimike ja Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 3 kohta ja 12 §:n 1 momentin 42 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 10 §:n Karttajäljennöstä tai -otetta koskeva nimike ja Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 3 kohta 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1555/91) ja 12 §:n 1 momentin 42 kohta 30 päivänä joulukuuta 1965 annetussa laissa (736/65),

muutetaan 4 §:ään sisältyvä kolmas ja neljäs viranomaisten ryhmä, 8 §:n ensimmäisen ryhmän e kohta, 10 §:n Kaivoskirjaa koskeva nimike, Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 2 kohta, Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 5 kohta ja Valtauskirjaa koskeva nimike, 12 §:n 1 momentin 8 ja 25 kohta sekä 30 §:n 4 momentti,

sellaisina kuin ne ovat, 4 §:ään sisältyvä kolmas viranomaisten ryhmä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetussa laissa (341/91), neljäs viranomaisten ryhmä 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1333/90), 8 §:n ensimmäisen ryhmän e kohta, 10 §:n Kaivoskirjaa koskeva nimike, Päätöstä, pöytäkirjanotetta tai muuta toimituskirjaa koskevan nimikkeen 1 momentin 1 ja 2 kohta, Rekisteriotetta koskevan nimikkeen 5 kohta ja Valtauskirjaa koskeva nimike mainitussa 20 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa, 12 §:n 1 momentin 8 kohta 10 päivänä elokuuta 1973 annetussa laissa (645/73) ja 25 kohta 4 päivänä heinäkuuta 1975 annetussa laissa (533/75) ja 30 §:n 4 momentti 7 päivänä kesäkuuta 1978 annetussa laissa (416/78), sekä

lisätään 10 §:ään Kaivoskirjaa koskevan nimikkeen jälkeen uusi Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksymistä koskeva nimike ja lakiin siitä 26 päivänä toukokuuta 1989 annetulla lailla (463/89) kumotun 31 §:n tilalle uusi 31 § seuraavasti:

4 §

Viranomaiset, joiden toimituskirjoista leimaveroa on suoritettava, luetaan leiman määrän puolesta kuuteen ryhmään seuraavasti:


3 ryhmä:

Lääninhallitukset, lääninoikeudet, väestörekisterikeskus, keskusrikospoliisi, suojelupoliisi, sota-arkisto, valtiokonttori, valtiontalouden tarkastusvirasto, verohallitus, tullihallitus, pankkitarkastusvirasto, rakennushallitus, tuomiokapitulit, ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallitus, opetushallitus, valtionarkisto, maakunta-arkistot, vesi- ja ympäristöhallitus, metsähallitus, metsäntutkimuslaitos, tiehallitus, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikkö, ilmatieteen laitos, Telehallintokeskus, merenkulkuhallitus, elintarvikevirasto, kuluttajavirasto, patentti- ja rekisterihallitus, työsuojeluhallitus, tapaturmavirasto ja sosiaali- ja terveyshallitus.

4 ryhmä:

Henkikirjoittajat, poliisilaitokset, nimismiehet, apulaisnimismiehet, rekisteritoimistot, tullitoimipaikat, vesi- ja ympäristöpiirit ja merenkulkupiirit.


8 §

Sivuluvun mukaan suoritettavan leimaveron lisäksi on tässä pykälässä mainitut asiakirjat varustettava lisäleimalla seuraavin määrin:

1 ryhmässä:


e) päätökset, joilla myönnetään ulkomaalaisen oikeudesta omistaa suomalaisen luottolaitoksen osakkeita ja harjoittaa pankkitoimintaa Suomessa annetussa laissa (684/78) tarkoitettu lupa, tai päätökset, joilla myönnetään lupa kuulua osakeyhtiön tai osuuskunnan hallitukseen tai toimia näiden prokuristina tai toimihenkilönä, 1400 markkaa;


10 §

Seuraavat toimituskirjat tai viranomaiselle esitettyyn asiakirjaan merkityt lupatodistukset, mikäli ne eivät ole leimaverosta vapaat, on 6 ja 8 §:ssä säädetyn leiman sijasta varustettava leimalla seuraavin määrin:


Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 5800 markkaa.

Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksen hyväksyminen 400 markkaa kultakin varausalueelta.


Päätös, pöytäkirjanote tai muu toimituskirja, jolla myönnetään lupa tai oikeus:

1) ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetussa laissa (1613/92) tarkoitetun kiinteistön hankkimiseen 1400 markkaa;

2) elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetussa laissa tarkoitetun elinkeinon harjoittamiseen 1400 markkaa;


Rekisteriote:


5) sähkölaitoskiinteistörekisteristä ja kaivosrekisteristä 65 markkaa arkilta;


Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja enintään 2500 markkaa.


12 §

Leimaverosta ovat vapaat toimituskirjat:


asioissa, jotka koskevat:


8) tuomioistuimessa käsiteltävää, huoneenvuokrasuhteesta johtuvaa riita-asiaa, asutus-tai vuokra-alueiden lunastamislainsäädäntöä tai valtion virkatalojen vuokraamista tai luovuttamista, ei kuitenkaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa, ellei valitus johda alemman viranomaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen valittajan eduksi;


niin myös


25) ote tai jäljennös, joka tarvitaan 8 kohdassa tarkoitettua tilan osittamista tai 10 kohdassa mainittuja asioita varten;


30 §

Edellä 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun todistuksen antaa maaseutuelinkeinopiiri maatalouden harjoittamisen ja metsälautakunta metsätalouden harjoittamisen osalta.


31 §

Kiinteistön omistusoikeuden luovutuskirja on leimaverosta vapaa, jos ulkomailla asuvien ja ulkomaisten yhteisöjen kiinteistönhankintojen valvonnasta annetussa laissa tarkoitettua lupaa kiinteistön omistusoikeuden hankkimiseen ei myönnetä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 280/92
VaVM 60/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.