1605/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki oppisopimuskoulutuksesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Oppisopimuskoulutus

Oppisopimuskoulutuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla.

Oppisopimuskoulutusta järjestetään sekä nuorisoasteen että aikuisten ammatillisena peruskoulutuksena ja lisäkoulutuksena.

2 §
Oppisopimus

Oppisopimus on tämän lain säännöksiä noudattaen tehty työsopimus, jossa toinen sopimuspuoli, opiskelija, sitoutuu tekemään toiselle sopimuspuolelle, työnantajalle, työtä tämän johdon, valvonnan ja ohjauksen alaisena korvausta vastaan saavuttaakseen ammattitaidon tietyssä ammatissa tai ammatin osa-alueella.

Oppisopimus tulee voimaan sen jälkeen kun paikallishallintoviranomainen on sopimuksen hyväksynyt. Oppisopimuksen hyväksymisen edellytyksistä säädetään asetuksella.

3 §
Opiskelija

Oppisopimuskoulutuksessa opiskelijana voi olla henkilö, joka sopimusta tehtäessä on täyttänyt 15 vuotta eikä ole oppivelvollinen. Koulutuksellisesta syystä myös oppivelvollinen henkilö voi tehdä oppisopimuksen.

4 §
Oppisopimuksen sisältö

Kirjallisesti tehtävässä oppisopimuksessa on mainittava sopimuksen voimassaoloaika, koeajan pituus, noudatettava opetussuunnitelman peruste ja opiskelijan palkkauksen perusteet.

Sopimukseen tulee liittää opiskelijan henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta säädetään tarkemmin asetuksella.

5 §
Opetuksen järjestämisen perusteet

Oppisopimuskoulutukseen sovelletaan, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa (487/87) ja sen nojalla säädetään tai määrätään ammatillisen koulutuksen rakenteesta.

6 §
Opetussuunnitelmien perusteet

Oppisopimuskoulutukseen sovelletaan, mitä ammatillisista oppilaitoksista annetussa laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään ammatillisen aikuiskoulutuksen opetussuunnitelmien perusteista.

7 §
Tietopuolisen opetuksen järjestäminen

Oppisopimuskoulutuksen paikallishallintoviranomainen ostaa tietopuolisen opetuksen ammatilliselta oppilaitokselta, ammatilliselta aikuiskoulutuskeskukselta tai tarvittaessa muulta koulutuksen järjestäjältä.

8 §
Todistukset

Koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä paikallishallintoviranomainen antaa työnantajan ja tietopuolisen opetuksen järjestäjän arvioinnin perusteella opiskelijalle todistuksen oppisopimuskoulutuksen suorittamisesta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

2 luku

Oppisopimuksesta johtuvat velvollisuudet

9 §
Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan on asianmukaisesti suoritettava hänelle annetut tehtävät, perehdyttävä huolellisesti tehtävien menestyksellisen suorittamisen ammattitaidolle asettamiin vaatimuksiin ja osallistuttava säännöllisesti tietopuoliseen opetukseen.

10 §
Työnantajan velvollisuudet

Työnantajan on huolehdittava siitä, että opiskelijalla on mahdollisuus suorittaa ammattiin kuuluvia tehtäviä ammattitaidon saavuttamisen edellyttämän ohjauksen ja valvonnan alaisena ja että opiskelija voi osallistua tietopuoliseen opetukseen henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaisesti.

3 luku

Oppisopimuksen lakkaaminen

11 §
Oppisopimuksen purkaminen

Sopimuspuolet voivat purkaa oppisopimuksen, jos he ovat siitä yksimieliset. Kummallakin osapuolella on oikeus enintään neljä kuukautta kestävän koeajan aikana purkaa oppisopimus sen estämättä, mitä jäljempänä oppisopimuksen purkamisesta säädetään.

Holhoojalla on oikeus purkaa sopimus, jos purkaminen on tarpeellista alaikäisen kasvatuksen, kehityksen tai terveyden vuoksi.

Oppisopimus voidaan yksipuolisesti purkaa silloin, kun työnantaja lopettaa liikkeensä tai joutuu konkurssiin.

Työnantajan kuollessa on hänen oikeudenomistajillaan ja opiskelijalla oikeus purkaa oppisopimus.

Sopimuspuolilla on työsopimuslain (320/70) 43 ja 44 §:ssä säädetyillä perusteilla oikeus purkaa oppisopimus.

Paikallishallintoviranomainen voi toista sopimuspuolta kuultuaan hyväksyä sopimuksen purkamisen koeajan jälkeen muullakin kuin tämän pykälän 2-4 momentin mukaisella perusteella.

12 §
Oppisopimuksen päättyminen

Oppisopimus lakkaa, kun koulutus on päättynyt tai sopimus purettu. Oppisopimus lakkaa myös, jos paikallishallintoviranomainen on 21 §:n nojalla keskeyttänyt oppisopimuskoulutuksen.

4 luku

Hallinto

13 §
Paikallishallinto

Oppisopimuskoulutuksen paikallinen johto ja valvonta on kunnallinen tehtävä. Tätä varten kunnalla tai kunnilla yhdessä on kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain (706/92) 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin, jonka tehtävänä on vastata oppisopimuskoulutuksen paikallishallinnosta, valvoa opetussuunnitelmien ja oppisopimusten noudattamista sekä huolehtia oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä nuorisoasteen ja aikuisten ammatillisen koulutuksen osana.

Oppisopimuskoulutuksen paikallishallinnosta on muutoin voimassa, mitä kunnallislaissa (953/76) säädetään tai sen nojalla määrätään. Lisäksi hallinnosta on voimassa, mitä kunnan opetustoimen hallinnosta annetussa laissa säädetään kaksikielisen kunnan toimielimistä.

14 §
Virat ja toimet

Kunnalla tai kunnilla yhdessä voi olla koulutustarkastaja ja muuta tarpeellista henkilökuntaa. Koulutustarkastajan viran kelpoisuusvaatimuksista säädetään asetuksella.

5 luku

Rahoitus, opintososiaaliset edut ja korvaukset

15 §
Tietopuolisten opintojen kustannukset

Tietopuolisen opetuksen järjestämisestä ja 17 §:n mukaisista opintososiaalisista eduista opiskelijaa kohti määräytyvät laskennalliset kustannukset, jotka opetusministeriö vuosittain etukäteen vahvistaa, maksetaan paikallishallintoviranomaiselle valtion varoista siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään.

16 §
Valtionapu virkoihin ja toimiin

Opetusministeriö myöntää valtionapua sellaiseen 14 §:ssä tarkoitettuun virkaan ja toimeen, jonka se määräämillään ehdoilla on hyväksynyt valtionapuun oikeuttavaksi. Valtionavun määrä on 65 prosenttia virasta ja toimesta aiheutuviin, asetuksella säädettäviin käyttökustannuksiin.

17 §
Opintososiaaliset edut

Opiskelijalla on oikeus saada tietopuoliseen opetukseen osallistumisen ajalta opintososiaalisia etuja siten kuin asetuksella säädetään ja sen nojalla opetusministeriön päätöksellä tarvittaessa määrätään.

Tämän lain mukaisia opintososiaalisia etuja ei makseta opiskelijalle siltä osin kuin hän saa muita kuin 1 momentissa tarkoitettuja lakisääteisiä etuuksia tai hänelle maksetaan palkkaa tietopuolisen opetuksen ajalta.

Opiskelijan tämän pykälän perusteella saamat edut ovat verosta vapaat.

18 §
Työnantajalle maksettava koulutuskorvaus

Työnantajalle maksetaan valtion varoista koulutuskorvausta. Opiskelijaa kohti maksettava koulutuskorvaus jaetaan koulutusaloittain korvausluokkiin siten kuin asetuksella säädetään. Opetusministeriö vahvistaa vuosittain valtion talousarvion rajoissa koulutuskorvauksen määrät.

Paikallishallintoviranomainen maksaa koulutuskorvauksen työnantajalle. Koulutuskorvauksen hakemisesta ja maksamisesta säädetään asetuksella.

6 luku

Erinäiset säännökset

19 §
Työsopimuslain soveltaminen

Oppisopimukseen sovelletaan, mitä työsopimuslain 7, 8, 15-19, 22-34, 34 a, 34 c, 34 g, 34 h, 35, 51, 52, 54 ja 55 §:ssä säädetään työsopimuksesta.

20 §
Oppisopimukseen sovellettavat muut säännökset

Oppisopimukseen sovelletaan, mitä työntekijän osalta säädetään työajasta, vuosilomasta, työturvallisuudesta ja työntekijän muusta suojelusta.

21 §
Työnantajan ja opiskelijan laiminlyönnin seuraukset

Paikallishallintoviranomainen voi molempia sopimuspuolia kuultuaan keskeyttää oppisopimuskoulutuksen, jos työnantaja tai opiskelija annetusta varoituksesta huolimatta laiminlyö tämän lain tai sen nojalla annettujen säännösten velvoitteita. Ennen varoituksen antamista on asianosaista kuultava.

22 §
Muutoksenhaku

Paikallishallintoviranomaisen tämän lain tai sen nojalla annetun asetuksen perusteella tekemään päätökseen haetaan muutosta siten kuin kunnallislaissa säädetään.

Muutoksenhausta 15 ja 16 §:ssä tarkoitettuun päätökseen on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain (688/92) 25 §:ssä ja 26 §:n 1 momentissa säädetään.

Asetuksella voidaan säätää, missä asioissa valitusoikeutta ei ole.

23 §
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

24 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Tällä lailla kumotaan 22 päivänä syyskuuta 1967 annettu oppisopimuslaki (422/67) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Oppisopimuslain 28 a §:ää, sellaisena kuin se on 20 päivänä joulukuuta 1985 annetussa laissa (1067/85), sovelletaan kuitenkin vuoden 1993 loppuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

25 §
Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa aloitettu oppisopimuskoulutus järjestetään loppuun lain voimaan tullessa voimassa olleiden oppisopimusta ja oppiohjelmaa koskevien säännösten mukaisesti.

Tämän lain 13 §:n mukainen kunnan opetustoimen hallinnosta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu monijäseninen toimielin tulee asettaa vuoden 1994 loppuun mennessä. Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetettu ammattioppilaslautakunta toimii tämän lain mukaisena toimielimenä siihen asti, kunnes se on asetettu.

Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneet kustannukset rahoitetaan ja maksetaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Haettaessa muutosta päätökseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita muutoksenhakua koskevia säännöksiä.

HE 311/92
SiVM 20/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.