1576/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Asetus harjoittelukouluasetuksen muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan 19 päivänä huhtikuuta 1985 annetun harjoittelukouluasetuksen (336/85) 62-64 § seuraavasti:

62 §

Yliopisto perii vuosittain kunnalta maksuosuuden, jonka kunta on velvollinen maksamaan valtiolle harjoittelukoulua käyvistä oppilaista. Kunnan maksuosuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) 4 §:n 1 momentissa, 6 §:n 1 momentissa, 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa, 8 §:n 1 ja 2 momentissa ja 10 §:ssä säädetään.

63 §

Kun määrätään harjoittelukoulukoululain 19 §:ssä tarkoitettu, kunnan maksettavaksi kuuluva osa perustamishankkeen hinnasta, ei oteta huomioon lisäkustannuksia, jotka johtuvat koulun tilojen suunnittelusta, rakentamisesta ja varustamisesta erityisesti opetusharjoittelun järjestämistä silmällä pitäen.

Yliopisto ilmoittaa opetusministeriölle 1 momentissa tarkoitetun, kunnan maksettavaksi kuuluvan osan määräämistä varten tarvittavat tiedot.

64 §

Kunnan oikeudesta hakea muutosta harjoittelukoululain 19 §:ssä tarkoitettuihin päätöksiin on soveltuvin osin voimassa, mitä kuntien valtionosuuslain (688/92) 25 §:ssä ja 26 §:n 1 momentissa säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Kuntien maksuosuuksiin, jotka perustuvat ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleisiin säännöksiin, sovelletaan 62-64 §:ä sellaisina kuin ne ovat tämän asetuksen voimaan tullessa, kunnes nämä maksuosuudet on määrätty ja maksuosuuksia koskevat valitukset ratkaistu.

Sen estämättä, mitä 62 §:ssä säädetään, kunnan maksuosuuteen harjoittelukoulua käyvistä oppilaista ei vuoden 1993 osalta sovelleta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen 4 §:n 1 momenttia.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.