1550/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki korkotulon lähdeverosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan korkotulon lähdeverosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain (1341/90) 4 §:n 1 kohta, 6 §:n 1 momentti ja 20 §,

sellaisina kuin niistä ovat 6 §:n 1 momentti 5 päivänä joulukuuta 1991 annetussa laissa (1393/91) ja 20 § osittain muutettuna mainitulla lailla, seuraavasti:

4 §
Veronalaisuutta koskevat poikkeukset

Korkotulon lähdeveroa ei ole suoritettava:

1) talletukselle tai obligaatiolainalle maksetusta talletusten ja obligaatioiden veronhuojennuslaissa (726/88) tarkoitetusta verovapaaksi säädetystä korosta, mainitun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta verovelvollisen veronalaisena tulona pidettävästä korosta eikä myöskään tuloverolain (1535/92) 33 §:n 2 momentissa tarkoitetusta verovapaaksi säädetystä korosta,


6 §
Veron määrä ja laskeminen

Korkotulon lähdevero on 10 prosenttia vuodelta 1991, 15 prosenttia vuodelta 1992, 20 prosenttia vuosilta 1993 ja 1994 sekä 25 prosenttia myöhemmiltä vuosilta kertyvistä talletukselle tai joukkovelkakirjalainalle maksettavista koroista.


20 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan kunakin vuonna kertyviin talletusten ja joukkovelkakirjalainojen korkoihin.

Lain voimaantulon jälkeen maksettuun, mutta lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta kertyneeseen korkoon sovelletaan ennen tätä lakia voimassa olleita säännöksiä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain 3 §:n 1 momentin 2 kohtaa sovelletaan ennen 1 päivää tammikuuta 1992 liikkeeseen laskettujen joukkovelkakirjalainojen korkoihin sellaisena kuin mainittu lainkohta on 28 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1341/90).

HE 281/92
VaVM 84/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.