1544/1992

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Laki rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan rajoitetusti verovelvollisen tulon ja varallisuuden verottamisesta 11 päivänä elokuuta 1978 annetun lain (627/78) 1 §:n 2 momentti, 5, 7 ja 13 §, 14 §:n 1 ja 3 momentti, 15 § ja 21 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 2 momentti 29 päivänä joulukuuta 1988 annetussa laissa (1242/88), 5 § 30 päivänä kesäkuuta 1989 annetussa laissa (616/89), 7 § ja 14 §:n 1 momentti 30 päivänä marraskuuta 1990 annetussa laissa (1022/90) ja 15 § osittain muutettuna viimeksi mainitulla lailla, seuraavasti:

1 §

Rajoitetusta verovelvollisuudesta säädetään tuloverolaissa (1535/92) ja varallisuusverolaissa (1537/92).


5 §

Lähdeveroa ei peritä kansaneläkelaitoksen maksamasta eläkkeestä tai muusta etuudesta.

7 §

Lähdevero on 25 prosenttia osingosta, korosta, rojaltista ja yhtiöveron hyvityksestä sekä 35 prosenttia palkasta, eläkkeestä, muusta ennakkoperintälain 5 §:ssä tarkoitetusta suorituksesta samoin kuin henkilöstörahaston maksamasta rahasto-osuudesta ja jakamasta ylijäämästä. Lähdevero menee kokonaisuudessaan valtiolle.

13 §

Rajoitetusti verovelvollisen yhteisön on suoritettava Suomesta saadusta muusta kuin 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta yhteisön tuloveroa 25 prosenttia.

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön on suoritettava 1 momentissa tarkoitetusta tulosta valtionveroa pääomatulosta 25 prosenttia ja ansiotulosta 35 prosenttia.

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön Suomesta saama tulo jaetaan ansiotuloon ja pääomatuloon siten kuin tuloverolaissa säädetään. Jako ei kuitenkaan koske tuloa, josta peritään lähdevero 3 §:n mukaan.

Jos rajoitetusti verovelvollinen on harjoittanut liikettä tai ammattia Suomessa olevasta kiinteästä toimipaikasta, määrätään vero myös 3 §:ssä tarkoitetusta tulosta 1 tai 2 momentin mukaan, mikäli tulo on luettava kiinteän toimipaikan tuloksi. Vero elokuvafilmin käyttämisestä tai käyttöoikeudesta saadusta korvauksesta määrätään niin ikään 1 tai 2 momentin mukaan.

14 §

Rajoitetusti verovelvollisen on suoritettava varallisuusveroa siten, että yhteisöt suorittavat veroa varallisuusverolaissa tarkoitettua yhteisön varallisuusveroprosenttia vastaavan osuuden verotettavasta varallisuudesta ja muut verovelvolliset 0,9 prosenttia siitä verotettavan varallisuuden osasta, joka ylittää 800 000 markkaa.


Mitä 2 momentissa säädetään ei koske suomalaisen asunto-osakeyhtiön eikä asunto-osakeyhtiölain (809/91) 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun osakeyhtiön osakkeita eikä myöskään suomalaisen asunto-osuuskunnan osuuksia.


15 §

Rajoitetusti verovelvollisen luonnollisen henkilön on Suomessa harjoittamastaan maataloudesta tai metsätaloudesta saamastaan tulosta suoritettava veroa vain siltä osin kuin puhtaan tulon määrä on suurempi kuin 2 000 markkaa vuodessa. Vapautettava määrä vähennetään ensin maatalouden tuloksesta, sen jälkeen metsätalouden ansiotulosta ja jäljelle jäävältä osalta metsätalouden pääomatulo-osuudesta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettu 2 000 markan määrä vähennetään maatalouden tuloksesta ennen tuloksen jakamista ansiotuloon ja pääomatuloon.

21 §

Muutosta lääninveroviraston 11 §:n 2 momentin tai 11 a §:n nojalla antamaan päätökseen tai 12 §:n nojalla antamaan ennakkoratkaisuun taikka verojohtajan 16 §:n 2 momentin nojalla antamaan maksuunpanoa koskevaan päätökseen saa hakea valittamalla Uudenmaan lääninoikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa lääninverovirastoon tai verotoimistoon taikka Uudenmaan lääninoikeuteen. Valtion puolesta valitusoikeus on verotuslaissa tarkoitetulla verotusasiamiehellä. Verotusasiamiehen valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Lain lähdeveroa koskevia säännöksiä sovelletaan tuloon, joka saadaan lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen, ja muita säännöksiä ensimmäisen kerran vuodelta 1993 toimitettavassa verotuksessa.

HE 206/92
VaVM 79/92

Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1992

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.